Neprošlo opravou po digitalizaci !

Podpredseda SNR J. Klepáč;

Pán poslanec Ásványi, prosím o vysvetlenie. Poslanec L. Ásványi:

Vážené dámy a páni,

včera som bol toho istého názoru ako pán poslanec Brestenský. Nechcem hovoriť, že sme si vymieňali názory s pánom Dr. Benešom. Tvrdil som, že keď sa štvorcové metre počítajú na jednu izbu u jedného rodinného domu, kde robím bufet alebo espresso, viem, že tie štvorcové metre sú za dve izby. Keď dán do toho aj kuchyňu a špajzu, zasa budem počítať štvorcové metre prakticky na celý dom. Pán Dr. Beneš hovoril, že zmysel toho, čo bolo na základe môjho návrhu schválené, niekto by mohol vysvetľovať takto: ak sa celý rodinný dom alebo byt používa na iné účely ako na bývanie, vypadne z tohoto poplatku, a prípadne môže byť napríklad lokalizačný poplatok, ale nie poplatok z používania bytu na iný účel. Teda skutočne tu ide o také spresnenie zákona aj za cenu opakovaných dvoch viet skoro navlas rovnakých, aby to nikto nemohol otočiť vo svoj prospech, ako to nechceme. A keď už som pri slove, s tým, čo hovoril pán Ďurišin, nemôžem súhlasiť, pretože tu sa žiadna chyba nestala. Môžem k tomu hovoriť, pán podpredseda?

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Bol som toho názoru, že vec je pripravená tým, že prednesiete upravujúce stanovisko, o ktorom dám hlasovať. Vidím, že vec nie je takto pripravená. V tom prípade nemôžem otvoriť nový bod programu. Pokračujme v programe ďalším bodom s tým, že keď bude vec takto pripravená, otvorí sa na ďalšom pléne. Sú tu ďalšie prihlášky a otvoríme vec, na kto-

rú plénum nie je schopné reagovať, lebo už ten návrh nikto

nemá pred sebou. Takže pokiaľ chceme k tomuto zaujať

komplexnejšie stanovisko, treba sa k tomu vrátiť na budúcej schôdzi.

Poslanec L. Ásványi:

Beriem to na vedomie, ale hádam by sme ešte mali vypočuť pána poslanca Ftáčnika, lebo mi pred chvíľou povedal, že predsedníctvo dnes vyhlásilo zákon za platný. Tak neviem, čo z toho bude.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Bude z toho to, že pokračujeme ďalším bodom nášho programu, ktorým je správa o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 20. decembra do 27. januára, ktorá bola prerokovaná včera a dnes je potrebné pokračovať hlasovaním o tejto správe. Odovzdávam slovo pánovi podpredsedovi Zemkovi.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

z rozpravy ku správe o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 20. decembra 1991 do 27, januára 1992 vyplynuli určité nezodpovedané otázky, aj návrhy na uznesenia. Najskôr by sme mali teda zopakovať otázky, na ktoré čakajú poslanci odpoveď. Potom navrhujem, aby sme hlasovali o samotnom uznesení, čiže zobrať na vedomie správu, a potom by sme hlasovali o navrhovaných uzneseniach, ktorými by sa menili prípadné rozhodnutia predsedníctva. Myslím, že toto je logické poradie, podľa ktorého by sme mali postupovať. Včera som viac-menej omylom hovoril o pozmeňuju-

cich návrhoch. V prípade tejto správy nejde, samozrejme,

o pozmeňujúce návrhy. To nemá zmysel. Má však zmysel pripadne hlasovať o nových uzneseniach. Ale najprv odpovedajme na niektoré otázky, ktoré vyplynuli z diskusie.

Prvá otázka sa týka zvýšených investičných a neivestičných výdavkov. Pokiaľ ide o neinvestičné výdavky vo výške

1 890 000 Kčs, celá suma ide na krytie nákladov poslaneckých klubov. Táto suma bola vypočítaná podľa klúča, ktorý aplikuje Česká národná rada. Za základ pri výpočte sa bralo 15 t z mesačného platu poslanca na jeden mesiac na každého poslanca, čiže l 050 Kčs, to sa násobilo 12 mesiacmi a 150 poslancami. Takto sa dospelo k sume l 890 000 Kčs. Keďže s týmto sa v minulom roku v rámci rozpočtu na tento rok nepočítalo, ale kluby očakávajú túto finančnú pomoc, muselo sa to dodatočne zahrnúť do rozpočtu. Neviem, je to dostatočné vysvetlenie, pokiaľ ide o neinvestičný výdavok? Pýtam sa pána poslanca Okresa, ktorý včera tuto otázku položil. Pán poslanec Okres, je v poriadku toto vysvetlenie?

A pokiaľ ide o ďalšiu sumu týkajúcu sa zvýšených investičných prostriedkov, celá suma má byť vynaložená na Budovu Slovenskej národnej rady a na ubytovacie zariadenie Slovenskej národnej rady, a síce na Budovu Slovenskej národnej rady v sume 29 528 000 a na ubytovacie zariadenie pri nej v sume 5 330 000. K tejto sume sa dospelo tým spôsobom, že ide jednáte o finančný sklz za minulý rok, ktorý sa musí započítať do tohto roku, a potom ide o neschválený rozdiel, ktorý vyplýva z inflačných príčin. Podrobnejšie je to rozvedené v správe, ktorú dostal každý predseda výboru. Dovoľte, pán poslanec Okres, aby som vás odkázal na materiál, ktorý je k dispozícii vo vašom výbore.

Pokiaľ ide o druhu otázku, ktorú položil pán poslanec Hofbauer, ktorá sa týka výstavby budovy Slovenskej národnej rady, bude na ňu odpovedač pán prvý podpredseda Čarnogurský.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

V súvislosti s budovou Slovenskej národnej rady sme v poslednom období niekoľkokrát aj priamo za účasti pracovníkov ministerstva výstavby a stavebníctva riešili jednak posúdenie doterajšieho postupu prác, a najmä možnosti aj v danej situácii urýchlene dokončiť tieto práce. Zistili sme pritom, že dodávateľ - Stavoindustria Bratislava, má tam dosť značné rezervy najmä v organizácii a postupe jednotlivých prác. Napriek tomu po rokovaní s riaditeľom hlavného dodávateľa, teda Stavoindustrie, s riaditeľmi ostatných subdodávateľov, ktorí sa priamo podieľajú na prácach, aj so zástupcom investora, ktorý to vykonáva v rámci inžinierskej činnosti - Chempik, bol vypracovaný postup konkrétnych opatrení a konkrétneho sledovania zabezpečenia prác s cieľom, aby marcové zasadanie pléna Slovenskej národnej rady, to znamená 22. marca, sa mohlo uskutočniť v tejto budove. Samozrejme tak, aby tam neboli žiadne provizóriá, aby to nebola nejaká potemkinovská dedina, že sa platnom obtiahnu všetky nedorobky, ktoré by ostali.

Je poverený zmocnenec ministra stavebníctva, riaditeľ odboru ministerstva, ktorý je denne v kontakte, sleduje postup prác a týždenne sú tam zvolávané priame rokovania hlavných dodávateľov. Mne neostáva v tejto chvíli z hľadiska samotného postupu iba veriť, že takýto adresný a konkrétny ďalší postup naozaj prinesie náš vytúžený sen alebo cieľ, že sa tam stretneme ešte na zasadaniach tohoto volebného obdobia.

Ešte musia povedať jednu vec, v tejto chvíli však tu nie je minister financií. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady ešte v minulom roku zabezpečilo prepracovanie rozpočtu v súvislosti jednak so zmenami, ktoré medzitým boli vyvolané aj v súvislosti s platnými vyhláškami a preceneniami, ktoré v našom hospodárstve všeobecne platia. Tento materiál posú-

dili experti ministerstva výstavby, potvrdili ho ako správny, a v tej súvislosti vznikla požiadavka na ministerstvo financií zabezpečiť zvýšené náklady o čiastku 37 mil. Kčs. Musím konštatovať, že napriek uzneseniam v minulom roku táto čiastka nebola zabezpečená, teda táto čiastka stále zostáva v tomto roku otvorená. Budeme ju musieť nejakou formou s ministerstvom financií doriešiť. Ovšem sa snažíme, aby vecne nebol žiaden dopad na zvýšenie rozpočtových nákladov. Prosil by som pána ministra, keby ma aspoň stručne doplnil.

Minister výstavby a stavebníctva SR J. Bútora:

Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci,

postup výstavby novej budovy parlamentu a ubytovacieho zariadenia bol poznačený zdržaním, ktoré vyplynulo z občianskych iniciatív, a jednak zmenami, ku ktorým tam došlo. Toto zdržanie je dosť značné, preto sa snažíme tento sklz maximálne eliminovať. Je na to spracovaný podrobný harmonogram. Sú tam dve riziká, ktoré môžu ešte tento termín ohroziť. Myslím, že treba hovoriť úplne jasne. Prvým rizikom je dodávateľ zariadenia. Je to družstevný podnik Ister, s ktorým sme vo veľmi úzkou styku, ale vzhľadom na doterajšie zmeny nábytku v rokovacej sieni a podobne je ešte dosť práce. O tomto riziku musia informovať, nemôžem ho zamlčovať. Druhé riziko je slaboprúdové zariadenie, televízia, hlasovacie zariadenie. Dnes bol na stavbe námestník ministra hospodárstva pán Petráš. Mali si opätovne zrekapitulovať rozsah prác, pretože chceme veci ukončiť tak, aby tam neboli provizóriá. To sú dve riziká, ktoré ohrozujú tento termín.

Pokiaľ ide o ostatné práce, dnes si trúfam povedať, že ich máme natoľko v rukách, a nemám obavy, že by tam boli nejaké potemkinovské dediny. Chcem však zdôrazniť, že nám

nejde len o ukončenie v tomto termíne, ide nám aj o kvalitu prác, aby sa slovenskí stavbári reprezentovali aj odovzdaním kvalitného diela. Toto som chcel dodať ešte na doplnenie.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi ministrovi. Pán poslanec Kliman. Poslanec L. Kliman:

Vážené predsedníctvo, vážené plénum,

poznám stav na stavbe, oboznámil som sa s niektorými dokumentami, so zabezpečenosťou dodávok, postupom prác. Nepovažujem za reálny záväzný termín 22. resp. 23. marca. Odporúčal by som, aby sme nenútili ani pána ministra, ani seba, aby sme tento termín brali ako závažný. Berme ho ako cieľový s tým, že keď sa podarí, budeme radi, ale keď sa nepodarí, aby zas nepadali hlavy, pretože niektoré z tých dodávok sú mimo ministerstva výstavby a stavebníctva. Okrem toho neopakujme chybu, ktorá sa v minulosti často robila, že v snahe za každú cenu posvätiť nejaké výročie alebo nejaké oslavy veľkým pomníkom sne pred finišom, za päť minút dvanásť dialo pokazili. Radšej si tam sadnime v apríli, ako v nejakých potemkinových dedinách v marci. Podľa môjho názoru nie je reálne to úplne dokončiť do funkčného stavu.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Pán prvý podpredseda. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Pán poslanec, som si vedomý takýchto "hurá" termínov v minulosti, na druhej strane som si vedomý dnešného postupu

v stavebných prácach tohoto druhu, ktoré máme možnosť vidieť po roku 1989 v Bratislave, či už išlo o hotel Fórum alebo hotel Dunaj. Môžem vám povedať, že s ministrom sme viackrát konštatovali vysokú neschopnosť a neodbornosť riadenia celého postupu dokončovacích prác zo strany hlavného dodávateľa Stavoindustrie. Ak sme ich teda tlačili a tlačíme k nejakým termínom, tak len po zvážení, že je to možné. Nie sú tam žiadne zábrany, aby sa to nedalo, samozrejme, za určitých ďalších opatrení dodávateľov. Isteže, sprevádzajú to riziká. Ak by som mohol poprosiť poslancov z Egyuttélés, ktorí majú vplyv na družstvo Ister z Dunajskej Stredy, aby apelovali na ich národnostnú hrdosť, či národnú, ako tonu hovoria, aby ten nábytok dodali prednostne a na termín.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Ďakujem. Pán poslanec Sečánský. Poslanec M. Sečánsky:

Pri všetkej úcte k pánovi ministrovi musím k tomuto niečo dodať. Mám dojem, že dodávateľov hladkáme starými očami. Stále. Ak sa niekto zaviazal zmluvou na plnenie, je to jeho psia povinnosť splniť to v termíne. Ak to nesplní v termíne, čaká ho penalizácia. Ak to urobí viackrát, táto firma jednoducho skrachuje. Však už konečne hľaďme trhovo aj no takéto stavby. Rád by som vedel, koľko Slovenskú národnú radu stojí to, že táto stavba nebola odovzdaná včas. Určite je to viac ako 5O miliónov. Teda o čom sa tu bavíme?

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem. Pán poslanec Brestenský.

Poslanec R. Brestenský:

Vážené dámy, vážení páni,

týmto problémom sme sa v národohospodárskom a rozpočtovom výbore zaoberali. Je tam niekoľko háčikov, zdržanie stavby nastalo tým, že samotnú výstavbu zastavila Slovenská národná rada, keď sa uvažovalo nad tým, čo tam bude, že je problém s penalizáciou. Na druhej strane sa domnievam, keďže je tu i tento problém, že dávať si závažné termíny je absolútnym nezmyslom. Bol som na tejto stavbe, viem čo je združená montáž, a viem, že aj ľudia, ktorí tie veci robia, si na niektoré veci navykli a tažko si odvykajú. Bohužiaľ, či sa nám to páči alebo nepáči, musíme to mat na zreteli. Preto sa domnievam, že treba síce stavbu urýchlene a čo najskôr dokončiť, ale nie za tú cenu, že tam ešte tento parlament musí sedieť. Opakujem, že nie za cenu, že tam musí tento parlament v tomto zložení sedieť.

Ďakujem. Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem. Pán poslanec Hofbauer, boli odpovede na vaše otázky uspokojujúce?

Poslanec R. Hofbauer!

Absolútne nie, a čím ďalej toto počúvam, tým menej tomu

rozumiem. Veď predsa v investičnej výstavbe platia striktné zmluvné záležitosti a dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Tak buď platia, alebo neplatia. Ak neplatia, potom sa nehrajme na trhové hospodárstvo a na nejakú totálnu reformu nášho ekonomického myslenia. Vraciame sa 20 rokov dozadu, keď "na bradu prorokovu" sme stavbárov sľubovali, čo sa spraví a čo

sa nespraví, s komentárom, že treba tomu veriť. Nie som duchovný, som technik, v investičnej výstavbe pre mňa platia zmluvné záležitosti, ktoré sa buď plnia, alebo neplnia. Keď sa neplnia, tak sa penalizujú, a keď sa nepenalizujú, rad by som vedel prečo.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Pán poslanec Hofbauer, možno by sme problematiku výstavby nasej budovy mali zaradiť, ako samostatný bod na najbližšie zasadanie. Mám pocit, že to momentálne nevyriešime.

Pán poslanec Ľupták. Poslanec I. Ľupták:

Myslím si, že to nemá cenu rozvádzať. Je mi strašne ľúto, že idem proti mojim kolegom, ale musím ísť. Spomínate všetci zmluvu, páni. Áno, zmluva sa musí plniť dovtedy, kým ju jeden z partnerov neporuší. Prvá ju porušila Slovenská národná rada, čiže zmluvný partner už nebol viazaný.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem. Pán minister. Minister výstavby a stavebníctva SR J. Bútora:

Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci,

myslím, že predmetom dnešnej diskusie by nemala byť otázka termínov a penalizácie. To je vec právnych vzťahov medzi investorom a dodávateľom. O tom som tu rozhodne nehovoril, ani teraz neviem povedať, aké sú podmienky pre termi-

ny v zmluve. Skutočnosť je taká, že stavba bola zastavená, boli tam zmeny. Neodporúčam, aby sme o tom viedli diskusiu. Ak dodávateľ zavinil sklz, zaplatí penále. Keď sa bude opakovať jeho neschopnosť, skrachuje, s tým plne súhlasím. Z našej úrovne týmto smerom postupujeme voči vlastným podnikom. Myslím si, že tu ide o trochu inú vec. Odvtedy, ako sme to pritlačili, pracuje sa tam v predĺžených smenách, niektoré skupiny pracujú na dve smeny. Väčšia koncentrácia na tejto stavbe s výnimkou terénnych úprav, kde ešte sa to dá rozdeliť, je neúčelná, pretože pracovníci by si tam zavádzali a bolo by to na škodu kvality prác.

Chcem znova zdôrazniť, že harmonogram je spracovaný. Jednotlivé stavebné postupnosti sú zladené tak, že 22. by stavba mala byt v poriadku tak, že by ste tam mohli zasadať, rokovať, ale povedal som aj dve riziká. Je to nábytok - i keď je to s firmou Ister prerokované, viac-menej prisľúbené - a slaboprúd, televízia, hlasovacie zariadenie. Informoval som, že dnes tam bolo opätovne rokovanie, aby aj tato časť bola jednoznačne v rukách. Okrem toho som povedal, a to chcem znova zdôrazniť, že rozhodne chceme, aby tato stavba reprezentovala aj svojou kvalitou. Preto, ak mám povedať svoj osobný názor, veľmi tvrdo by som nenaliehal na termín 22. 3., ale ak áno, musíme to dotiahnuť tak, aby tam rokovanie bolo. Môže sa však stať, že niektoré chyby krásy na kamenných obkladoch a podobne nebudú k tomuto termínu odstránené. Bude to kolaudačná závada tak, ako to býva inokedy. Tento termín platí. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady si ctime, ale predsa len by som prosil počítať skôr s tým, že zasadanie tam bude v apríli. "opakujem, že pokial ide o zmluvné vzťahy, platí - splnil si, nesplnil si. Dodávateľ má takisto právo na úpravu termínu, keď odberateľ nesplnil podmienky. To sú normálne vzťahy v investičnej výstavbe. Pri vlastnom postupe prosím brať do úvahy aj to, že skutočne chceme, aby sa odviedlo dielo, ktoré by reprezentovalo slovenské stavebníctvo.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi ministrovi.

Vážené kolegyne, kolegovia, myslím, že na otázky, ktoré odzneli včera, sme dostali isté odpovede, môžeme teda pristúpi t k hlasovaniu o uzneseniach. Prvým je uznesenie, ktoré máte na prvej strane správy, ktorým vezmeme na vedomie činnosť predsedníctva. Potom pristúpime k ďalším návrhom uznesení. Prosím kolegyne a kolegov, ktorí sa zdržiavajú mimo zasadacej sály, aby sa urýchlene vrátili, budeme hlasovať.

Prosím, aby sme sa zaprezentovali.

/Prezentovalo sa 99 poslancov. /

Hlasujeme o prijatí uznesenia, ktoré máte uvedené na prvej strane správy o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Kto je za návrh uznesenia?

/Za návrh hlasovalo 69 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 7 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 23 poslancov. /

Zisťujem, __že Slovenska__národná rada__vzala na vedomie

správu o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 20. decembra 1991 do 27. januára 1992.

Zo včerajšej rozpravy vyplynulo, že sme poverili Výbor Slovenskej národnej rady pre štátnu správu a územnú samosprávu, aby predložil návrh uznesenia k návrhu zásad zákona o územnom a správnom členení Slovenskej republiky a predloženiu ucelenej koncepcie organizácie a výkonu verejnej správy. Tento návrh uznesenia ste dostali, myslím si, že treba k nemu otvoriť rozpravu, pretože včera sme nemali možnosť

o ňom hovoriť. Otváram rozpravu k návrhu tohto uznesenia. Chce sa k nemu niekto vyjadriť?

Prosím, pán prvý podpredseda. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Mám iba faktickú poznámku. Chápem, že sa to takto časové musí rozvrhnúť, ale považujem za iracionálne dávať uznesenia nasledujúcemu parlamentu a nasledujúcej vláde. Uznesenie, ktoré máme pred sebou, končí termínom do 30. septembra 1993. Ďalej je tam ďalší termín - september 1992. Je to možné, ale je viac-menej isté, že nový parlament sa k problému vráti a prijme vlastné uznesenie, takže nevidím celkom dobre účel takéhoto riešenia.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Hlási sa pán poslanec Ftáčnik, potom pán minister Pittner.

Poslanec M. Ftáčnik:

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

nechcem polemizovať, s pánom prvým podpredsedom. Myslím si, že sú veci, ktoré by mali prežiť aj voľby a vôbec vládu, ktorá práve vládne. Toto je, podľa mňa, jedna z nich. Treba si dať istý horizont, ako by sme to riešili, keby sme pokračovali. Dúfajme, že poslanci, ktorí prídu po nás, to zvážia a prehodnotia. Ak nie, bude tu istý proces, ktorý nemá trvanie týždňov, ani mesiacov, možno i rokov. Takže musíme čosi povedať, aby sme vedeli, ako budeme pokračovat, lebo nedá sa to odkladať.

Chcem povedať tri konkrétne pripomienky:

Bod B - myslím si, že Slovenská národná rada nemôže neschváliť, časť správy. Vzali sme ju na vedomie. Ak bolo úmyslom navrhovateľov nestotožniť sa s rozhodnutím predsedníctva, možno zrušiť rozhodnutie predsedníctva, ktoré sa tu cituje, ale správa hovorí o tom, čo bolo.

Na strane 2 je termín september. Včera som navrhoval november, skúsme nájsť nejaký kompromis, snáď október. Tento termín chápem tak, to sa objaví v harmonograme, o ktorom hovoril pán minister Pittner, ktorý žiadame v ďalšom bode od vlády ako istý cieľový termín. Ak sa ukáže, že je to neschodné, tak to nebude, ale harmonogram musí vychádzať z nejakých kľúčových bodov.

Potom mám návrh úpravy v tretej odrazke bodu D "- aby členom pracovnej komisie" - tam sa zrejme mysli pracovná skupina z prvej strany, takže slovo "komisie" navrhujem nahradiť slovom "skupiny", teda "aby členom pracovnej skupiny vytvorila nevyhnutné materiálne a finančne predpoklady... " atď.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi Ftačnikovi. Pán minister Pittner.

Minister vnútra SR L. Pittner:

Vážený pán predsedajúci, vážená Slovenská národná rada,

chcel by som povedať, aby ste zvážili návrh v bode C, kde sa poveruje predseda Slovenskej národnej rady a Výbor Slovenskej národnej rady pre štátnu správu a územnú samo-

správu. Skupina, ktorá sa tam navrhuje, má v termíne do 29. februára 1992 komplexne posúdiť problematiku zmeny územného a správneho členenia. Podotýkam, že tu prišlo k nedorozumeniu v tom zmysle, že nie je to Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, to je záležitosť vlády a vládnych komisii. Tieto komisie pri vláde, ktoré riešia túto problematiku, majú v termíne do 15. marca spracovať podklady. Obávam sa, že uvedená skupina by nemala dostatok podkladov, aby mohla do 29. februára túto prácu posúdiť. Keďže správu o výsledkoch má podať až do 15. apríla 1992, navrhujem, aby bol zreálnený rozdiel medzi termínom posúdenia a termínom predloženia správy tak, aby skupina mohla využiť podklady z 15. marca.

Ďalej tu vznikol ešte ďalší rad nedorozumení. Tieto skupiny boli vymenované uznesením vlády z 26. marca 1991 č. 126, čiže začali prakticky pracovať až v apríli. Predsedom komisie bol bývalý premiér Mečiar. Potom prialo k udalostiam, o ktorých vieme, teda fakticky sa začalo pracovať až po týchto udalostiach. Okrem toho chcel by som uviesť na správnu mieru ďalšiu pripomienku, že to riešia štátni úradníci. Okrem štátnych úradníkov, ak pod nimi rozumieme zástupcov ministerstiev, v prílohe 2 uznesenia vlády č. 126 sú zástupcovia a odborníci vymenovaní tak, že sú tam: Výskumný ústav oblastného plánovania, URBION Bratislava, Katedra slovenských a českých dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra regionálnej geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, Katedra etnografie a folkloristiky, Národopisný ústav, hlavný architekt, Slovenská komisia pre životné prostredie, SIKART Bratislava, Výskumný ústav oblastného plánovania, Okresný archív Rimavská Sobota, primátori, dekani a zástupcovia ZMOS-u. Chcem len povedať, že sú tu i zástupcovia vedy. Mali sme predstavu, že v komisii, ktorá má viac pracovných skupín, môžu byť aj viacerí členovia za poslancov Slovenskej národnej rady, lebo zatiaľ tam bol len pán poslanec Sládek. Uvážte ešte aj to, či je po-

trebné vytvárať túto komisiu Slovenskej národnej rady, či by nebolo lepšie, aby v skupine, ktorá pripravuje redakčné Opravy znenia alternatív a podkladov pre rozhodnutie vo vláde či v Slovenskej národnej rade, boli zastúpení viacerí poslanci, čo je možné, a ti by nám mohli pomôcť priamo pri riešení konečnej úpravy znenia návrhu. Záverom teda hodnotím, že termín pre komisiu navrhovanú z poslancov Slovenskej národnej rady sa mi vidí byť nereálnym.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím vás, pokiaľ niekto nechce počúvať pána ministra a potrebuje sa vyrozprávať, nech opustí sálu, lebo takmer nič nepočuť. Upokojte sa, prosím.

Minister vnútra SR L. Pittner:

Prepáčte mi, že vás s tým obťažujem, ide mi len o to, aby to bolo zmysluplné. Ďakujem.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem. Ak dovolíte, chce si niekto z pánov poslancov alebo poslankýň osvojiť tento návrh pána ministra na posunutie termínu? Hlási sa pán prvý podpredseda, potom pán poslanec Sládek.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Možno, že aj návrh pána ministra trošku stratí zmysel. Svoju pripomienku som konzultoval aj s poslancom Ftáčnikom. Vychádzam zo skutočnosti, že predsa nemôžeme prijať uznesenie, ktorým zaväzujeme vládu Slovenskej republiky, ktorá neexistuje a ktorú sme nezvolili. Dávame tu termín do septembra 1992. Tým chceme urobiť čosi, čo je mimo našich kompetencii. Navrhoval by som, aby sme ten bod D zmenili nasle-

dovne: "Žiada vládu Slovenskej republiky, aby vytvorila podmienky a zabezpečila prípravu návrhu zákona tak, aby bolo možné na ňom pokračovať zvoleným orgánom v ďalšom volebnom období. " Toto by som považoval za reálne a zodpovedajúce stavu.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Ďakujem. Pán poslanec Sládek, potom pán poslanec Zselenák.

Poslanec V. Sládek;

Vážená Slovenská národná rada, vážená vláda,

pán poslanec Ftáčnik predniesol návrhy, ktoré spresňujú text uznesenia. Rozprávali sme o tom, stalo sa to zrejme nedopatrením. Sú to upresňujúce návrhy, je výborné, že takto návrh podporil. Mám len malú drobnosť k písmenu c. Pri pozornom čítaní zistíte, že termín 29. február 1992 je iba termínom na ustanovenie pracovnej skupiny, nie na to, aby niečo vypracovala. Potom ide o ďalšiu drobnosť, že toto mení zmysel a celú filozofiu momentálne pokračujúcich prác, pretože ak prijmeme uznesenie predsedníctva tak, ako je v správe o činnnosti, prakticky sa Slovenská národná rada nebude môcť nijako vyjadriť a ponecháme súčasný stav s tými nedostatkami, ktoré boli spomenuté vo včerajšej rozprave. Nemienim to ďalej vecne komentovať.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Pán poslanec, ale zdá sa mi, že je to štylisticky zle formulovaná, lebo naozaj sa to dá chápať tak, že dovtedy ma vypracovať. Potom to treba preštylizovať.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP