Neprošlo opravou po digitalizaci !

prác, ktoré sa už na sústave vodných diel uskutočnili. Pred posledným kolom rokovaní v Budapešti som osobne požiadal pána ministra Mádla o vyjadrenie, či maďarská delegácia má mandát alebo nemá mandát na rokovanie aj o iných otázkach, než o zrušení zmluvy a odstránení prác, ktoré sa už v Gabčíkove uskutočnili. Dostal som od pána ministra Madla ubezpečenie, že maďarská delegácia môže rokovať o všetkom, avšak uznesenie maďarského parlamentu nebolo zmenené.

Na základe toho česko-slovenská delegácia, ako BOB povedal, síce oboznámila maďarskú delegáciu s alternatívami, ale maďarská delegácia nepredložila žiadne alternatívy riešenia tohoto problému na rokovaní ani mimo rokovania, a maďarská strana ani nedala dostatočným spôsobom najavo, že by bola ochotná súhlasiť, pripadne aj za nejakých podmienok, s uvedením vodného stupňa Gabčíkovo do prevádzky. Za týchto okolnosti akékoľvek podrobné prerokúvanie rôznych alternatív s maďarskou stranou je dosť obtiažne.

Konečne, pokiaľ ide o skupinu expertov za účasti medzinárodných expertov, maďarská strana fakticky viazala súhlas s vytvorením tejto skupiny na to, aby sme neuskutočňovali žiadne práce na dočasnom uvedení vodného stupňa Gabčíkovo do prevádzky. S touto podmienkou sme nemohli súhlasiť v takej podobe, ako ju prezentovala maďarská strana, pretože úplné prerušenie takýchto prác by znamenalo minimálne odsunutie uvedenia vodného stupňa Gabčíkovo do prevádzky o ďalší jeden rok, opakujem, bez akejkoľvek záruky, že takéto odsunutie by viedlo potom k nejakému súhlasnému riešeniu s maďarskou stranou. Dali sme však maďarskej strane prísľuby, že pokiaľ by súhlasila s vytvorením a prácou tejto medzinárodnej komisie, do určitého termínu, prakticky do leta tohto roku, by sa neuskutočnili žiadne práce, ktoré by boli nevratné a nezvratné pri realizácii prípadného dočasného riešenia.

Viacerí poslanci, predovšetkým poslanci zo Strany zelených, v dnešnej debate prezentovali variant D ako variant, ktorý by pripadne prichádzal do úvahy uskutočniť ho so súhlasom maďarskej strany a zároveň ako variant, ktorý by mal mat najväčšie výhody, predovšetkým pokiaľ ide o ochranu životného prostredia. Prosím vás, v otázke výskumu rôznych aspektov vplyvu Vodného diela Gabčíkovo na životné prostredie sa uskutočnili stovky vedeckých prác. Nakoniec, aj v súčasnosti prebieha štúdia "podzemné vody". Vedúcim teamu je prof. Mucha a uskutočňuje sa na základe programu PARE Európskych spoločenstiev. Chcem pri tejto príležitosti informovať, že niekedy v priebehu apríla tohto roku sa v Bratislave uskutoční sympózium vedeckých a odborných pracovníkov od nás aj zo zahraničia, ktorí pracujú v rámci programu FARE na tejto štúdii. Tento seminár vedeckých pracovníkov bude trvať približne dva týždne v Bratislave. Samozrejme, budú mat k nemu a k jeho výsledkom prístup všetci, ktorí o to prejavia záujem. Samozrejme, to platí aj na Stranu zelených, pripadne na ktorékoľvek iné organizácie tu pôsobiace a zaujímajúce sa o problematiku. Tým chcem povedať iba toľko, že naozaj nejdeme bezhlavo, so zaviazanými očami, z nejakých prestížnych dôvodov do uvedenia Gabčíkova do prevádzky, ale postupujeme veľmi premyslene a každý jeden krok si prinajmenšom vnútorne zoponujeme. Dúfam, že diskusia v Slovenskej národnej rade je dôkazom toho, že nie iba vnútorne.

Celkove k alternatíve D: Alternatíva D znamená ohradenie pôvodného koryta Dunaja niekde približne od Bratislavy po hať v Dunakiliti a prevedenie vody Dunaja pri Dunakiliti do prívodného kanála k stupňu Gabčíkovo, a ďalej cez stupeň Gabčíkovo naspäť do pôvodného koryta Dunaja. Na základe všetkých poznatkov, ktoré máme, na základe výskumných prác môžem povedať, že alternatíva D nemá žiadne výhody, ktoré by nemohla mať aj alternatíva dočasné riešenie. Pravé naopak, dočasné riešenie má naviac niektoré výhody, ktoré alternatíva D nemá. Napríklad výhodou dočasného riešenia je, že zhru-

ba 8 km Dunaja bude prakticky v prirodzenom stave, že nebudú spútané hrádzami naokolo. Pri dočasnom technickom riešení je možnosť taktiež napúšťať mošonské ranená na maďarskej strane, a tým vlastne zabezpečovať potrebnú vodu na udržanie rastlinstva, ktoré je na tejto pravej strane Dunaja. Alternatíva D naviac má viaceré nevýhody spočívajúce v tom, že podľa našich informácií štúdia, ktorú vypracoval Výskumný ústav vodného hospodárstva na základe objednávky Federálneho výboru pre životné prostredie, je iba štúdiou, ktorá v prípade dopracovania do projektovej dokumentácie vhodnej na to, aby sa podľa nej uskutočňovali práce, by potrebovala rok aj dva. Znamenala by zvýšené náklady. Táto alternatíva pre svoje uskutočnenie si vyžaduje aj súčinnosť maďarskej strany. Vzhľadom na to, že zatiaľ z maďarskej strany nie sú žiadne znaky, že by bola ochotná poskytnúť takúto súčinnosť, nemožno vlastne tzv. alternatívu D plánovať. Dočasné technické riešenie je jediným riešením, ktoré je uskutočniteľné iba na česko-slovenskom území, nie je tu nevyhnutne potrebná súčinnosť maďarskej strany.

Pokiaľ ide o medzinárodné právo a jeho aplikáciu na toto riešenie, nazdávam sa, že v tlači už sa o tom dosť popísalo. Vychádzame z toho, pri našom právnom názore, že výstavba vodného stupňa Gabčíkovo sa uskutočnila na základe platnej medzištátnej zmluvy medzi Československom a Maďarskom z roku 1977. Táto zmluva je nevypovedateľná, ale napriek tomu maďarská strana ju jednostranne prestala uskutočňovať. Tým maďarská strana porušila túto zmluvu, spôsobuje nám škodu, a podľa zásad medzinárodného práva v dôsledku toho máme právo uskutočniť také opatrenia, ktoré zmenšujú túto škodu a umožňujú nám naplniť účel pôvodnej zmluvy. Takýmto opatrením je dočasné technické riešenie, to znamená uvedenie Gabčíkova do prevádzky len na našom území.

Toľko by som povedal k námietkam, ktoré tu boli vznesené. Ak by bolo vhodné, pripadne minister Oberhauser sa môže

vyjadriť k niektorým ďalším detailom tohoto riešenia. Na základe diskusie, ktorá tu prebehla, nazdávam sa, že ste nadobudli presvedčenie, že vláda v prípade Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros postupuje zodpovedne. Máme zabezpečené technické i finančné riešenie, ako ste boli informovaní, cestou vydania štátnych obligácii, a máme zabezpečenú aj ochranu životného prostredia. 19 bodov, na ktoré Slovenská komisia pre životné prostredie viaže uvedenie Vodného diela Gabčíkovo do prevádzky, samozrejme, piati. Týchto 19 bodov dostatočným spôsobom zabezpečuje aj ochranu životného prostredia, ktorá je, samozrejme, aj pre vládu prvoradým kritériom pri posudzovaní ďalšieho postupu v prípade Gabčíkova.

Toľko som chcel povedať na záver diskusie k tomuto bodu tu, v Slovenskej národnej rade.

Ďakujem vám za pozornosť. /Potlesk. /

Podpredseda SNR J. Klepáč:

S faktickou poznámkou sa prihlásil pán poslanec Prokeš. Poslanec J. Prokeš:

Budem veľmi stručný, nie je to faktická poznámka, je to otázka. Pokiaľ som rozumel diskusii, aj tomu, čo sa tu hovorilo, základný problém nie je v tom, či stavať alebo nestavať, proti dokončeniu nie je nikto, je len otázka, ako minimalizovať ekologické straty. Moja otázka znie, čo bráni tomu, aby sa polder, ktorý je pod Šamorínom, v podstate zúžil? Bol by to taký zúžený variant C, že by kopíroval severnú hrádzu, ale južná hrádza by nešla po brehu Dunaja, ale priblížila by sa k severnej. Tým by sa zvýšila prietočná rýchlosť v tomto kanáli, a tým by sa v značnej miere znížili možné ekologické dopady.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Chcel by som upozorniť, že rozpravu sme už uzavreli. Pokiaľ pripustím faktické poznámky podobného druhu, vlastne znova začína rozprava.

Pán minister Oberhauser. Minister lesného a vodného hospodárstva SR V. Oberhauser:

Vážený pán predsedajúci,

vážená vláda,

vážená Slovenská národná rada,

dovoľte mi niekoľko poznámok na doplnenie niektorých skutočnosti. V prvom rade by som chcel poďakovať všetkým pánom poslancom a poslankyniam, ktorí svojimi pripomienkami, návrhmi a odporúčaniami vyjadrili svoje stanoviska k prácam a k tonu, čo sa deje okolo Gabčíkova pri dokončovaní vodného diela.

Treba povedať, že naozaj veľmi dôsledne zvažujeme všetky tieto odporúčania, všetky návrhy, ktoré pripravuje odborná obec. Minulý rok, ako si iste spomínate, sme mali pripravených 30 miliónov korún práve na financovanie prác týkajúcich sa hľadania nových možnosti skvalitňovania podmienok životného prostredia v tejto oblasti, a aj v tomto roku vynaložíme všetky dostupné prostriedky na to, aby sme ďalej týmto smerom pokračovali. Treba povedať, že podľa môjho názoru nie je potrebné vyvíjať nejaké nové komisie, nové odborné skupiny, ktoré by prehodnocovali riešenia. Myslím si, že Slovenská národná rada má svoje zákonné nástroje, existuje tu štátna expertíza, existuje tu Slovenská komisia pre životné prostredie, úrady Slovenskej komisie pre životné prostredie, ktoré si vyžiadajú vždy expertné posudky od

všetkých zodpovedných a kvalifikovaných ľudí, ktorí môžu dať pripomienky a návrhy zapracovať do všetkých projektov, ktoré sa v súčasnej dobe schvaľujú.

Myslím si, že je značne zavádzajúce, aj v dnešnom rokovaní sa veľakrát hovorilo o akomsi variante C. Ide o variant dokončenia vodného diela dočasným spôsobom na území Slovenskej republiky, nakoľko maďarská vláda nie je ochotná diskutovať a spolupracovať na dokončení vodného diela. Nie je to teda variant C, ale je to variant, ktorý to rieši dostupnými spôsobmi na našom území. Ako sa to vlastne rieši? Ako ste iste informovaní, schvaľujú sa jednotlivé časti toho dokončovania na našom území, a tieto sa schvaľujú práve maximálne z hľadiska vplyvu na životné prostredie a ekologických otázok. Došlo už k modifikácii toho variantu, že presne, ako to povedal pán poslanec Prokeš, všetko je tam už postupne zapracovávané, a presne tak, ako to naznačil, sa to takto schvaľuje. Tu vlastne dôjde k určitej modifikácii kanálového variantu s variantom zdrže, a tým sa má zabezpečiť maximálna ochrana spodných vôd, aká je možná. Takže bol by som rád, keby sme sa prestali upodozrievať, že chceme násilne presadiť niečo, čo je proti životnému prostrediu a proti prírode, ktorá v tej oblasti značne trpí.

Riešením, ktoré je pripravené, sa oproti pôvodnému napríklad zabezpečí, že doprava ľudí z Bodíkov, Vojky a Dobrohošťa nebude kompou, ale cez priehradný múr, a vlastne nebudú odrezaní od sveta, ako to bolo v tom pôvodnom riešení. Riešia sa všetky ekologické stavby v oblasti týchto obci, ako kanalizácia, čistiarne odpadových vôd, takisto čistiareň odpadových vôd v Petržalke bola prevzatá do komplexu stavieb, ktoré zahŕňa Vodné dialo Gabčíkovo.

Pripravuje sa aj štúdia, letora rieši otázku úpravy spodných vôd resp. úpravy pitnej vody v prípade, že by došlo k nejakému znehodnoteniu spodných vôd. Čiže na jednej strane

vlastného riešenia, ktoré má zabrániť, aby vôbec došlo ku kontaminácii spodných vôd tým, že v tom novom telese - nehovorme či v zdrži alebo kanáli, bude to niečo medzitým - bude neustále prúdenie a nevzniknú tam sedimenty, sa zabezpečuje aj ochrana a úprava pitnej vody. Odhaduje sa, že náklad na úpravu pitnej vody, keby k tomu malo dôjsť, by bol vo výške asi 800 mil. Kčs. Ale je to krajnosť, ktorá môže vzniknúť aj bez ohľadu na vodné dielo z dôvodu, že pôda v tomto teritóriu je už toho času kontaminovaná, a preto je spodná voda ohrozená ani nie v dôsledku vodného diela, ale v dôsledku skutočností, že došlo ku kontaminácii pôdy veľkými chemickými fabrikami a poľnohospodárskou činnosťou, ktorá nezohľadňovala podmienky Žitného ostrova.

Ešte čo sa týka štúdie, ktorá, sa spracúva na Výskumnom ústave vodného hospodárstva, by som chcel upozorniť, že je plánovaná na marec oponentúra tejto štúdie. Momentálne je táto štúdia neukončená a neznáma. Tak ako to povedal pán premiér, vlastne preberáme poznatky, ktoré sa získavajú z ďalších výskumov a zapracúvame ich do nového riešenia, ale očakávať, že by principiálne nové projekčné práce museli byt uskutočnené odznova, znamená oddialenie sprevádzkovania vodného diela, čo oproti očakávanému tohoročnému dokončeniu určitej časti, ktorá by umožňovala už získavať aj peniaze z tejto stavby, by znamenalo, že by zostala nákladová ďalšie dva roky.

Toto všetko sú skutočnosti, ktoré by som prosil, aby ste zvážili pri svojich úvahách a rozhodnutiach o uznesení, a prosil by som vás, aby ste uznesenie schválili tak, ako bolo pôvodne navrhnuté.

Ďakujem za pozornosť.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Ďakujem pánovi ministrovi Oberhauserovi. Pán Sabo sa hlási s faktickou poznámkou.

Poslanec P. Sabo;

Dovolím si spresňujúci komentár. Pokiaľ je nám známe, štúdia, na ktorej pracuje pán akademik Mucha, ma byť ukončená až po uvedení vodného diela do prevádzky, takže je veľmi ťažko hovoriť, ako potom už môže ovplyvniť naše rozhodovanie. Pán premiér spomenul, že neexistujú žiadne výhody alternatívy D oproti C. V materiáli, ktorý vám predložil pán poslanec Huba, je aj vyjadrenie autorského kolektívu riešiteľov z Výskumného ústavu vodného hospodárstva, kde sa porovnávajú vybrané ukazovatele jednotlivých alternatív z aspektu ovplyvnenia kvality podzemnej vody, a jednoznačne vo všetkých štyroch ukazovateľoch vychádza, že najpriaznivejší je variant D.

Podpredseda SNR J. Klepáč;

Ďakujem. Rozprava k tomuto problému bola uzavretá. Máte pred sebou návrh uznesenia na titulnej strane informácie, tlač SNR 239. Zároveň v priebehu rozpravy bolo podaných 7 ďalších návrhov na uznesenie. Pani poslankyňa Bauerova podala návrh vrátiť informáciu na prepracovanie. Ostatné návrhy inkorporujú v sebe aj uznesenie, ktoré je na čelnej strane

našej informácie.

Pán poslanec Porubec dal prvý návrh. V prípade prijatia uznesenia na informácii číslo 239 svoj návrh sťahuje. Pán poslanec Plesník mi svoj návrh nedal. Pán poslanec Dubovan súhlasí s uznesením tak, ako je na titulnej strane našej informácie, ale žiada ho doplniť o ďalej text. Obdobne pán poslanec Hajduk. Pán poslanec Sabo ma v bode A ten istý

text, čo je v návrhu uznesenia, žiada ho však doplniť o ďalšie veci, ktoré ste dostali rozdané. Obdobne pán poslanec Dubjel, ktorý súhlasí, ale žiada text doplniť. Pán poslanec Tirinda žiada uplatniť svoj návrh v prípade, že nebude schválený návrh pani poslankyne Bauerovej. To je rekapitulácia návrhov na uznesenie z dnešnej rozpravy. Navrhujem, aby sme ako o prvom hlasovali o návrhu uznesenia ako ho predložila vláda. Tým by sme mali schválený korpus, a potom by sme šli po jednotlivých návrhoch po rade tak, ako boli podávané, ktoré vlastne by toto uznesenie doplňovali o ďalšie body.

Prosím, pán poslanec Chmelo. Poslanec J. Chmelo;

Myslím si, že by sme mali dodržiavať § 26 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Pán poslanec, čítal som ho takisto ako vy, ale toto nie sú pozmeňovacie návrhy. Návrhy, ktoré som dostal, vlastne majú v sebe inkorporovaný tento návrh uznesenia, čiže ho len rozširujú. V tých 38 slovách sa nemení nič, ale žiada sa ďalšie rozširovanie. Prosím, hlási sa pán poslanec Rózsa.

Poslanec E. Rózsa:

Vážená Slovenská národná rada, vážený pán predsedajúci, kolegyňa Bauerová predsa dala pozmeňovací návrh.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Iste, Kto mieni informáciu vrátiť, nebude hlasovať za návrh, ktorý je uvedený na titulnej strane.

Takže ako o prvom budem hlasovať o návrhu, ktorý bol podaný skutočne prvý. Dostali ste ho s informáciou.

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 105 poslancov. /

Kto súhlasí s návrhom uznesenia tak, ako ho predložila vláda Slovenskej republiky?

/Za návrh hlasovalo 76 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 12 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov. /

Konštatujem, že sme schválili návrh uznesenia tak, ako ho predložila vláda Slovenskej republiky.

V tom pripadá pán poslanec Porubec sťahuje svoj návrh. Pán poslanec Plesník mi svoj návrh neodovzdal. Pán poslanec Dubovan navrhuje, aby bol prijatý už nami prijatý návrh uznášania rozšírený ešte o tento text: "Slovenská národná rada súhlasí s postupom riešenia výstavby Vodného diela Gabčíkovo a s postupom vlády Slovanskej republiky i vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na území ČSFR".

Prosím, pán poslanec Dubovan. Poslanec K. Dubovan:

Vzhľadom na to, že môj návrh sa stotožňuje s návrhom poslanca Hajduka, svoj návrh sťahujem a nech sa hlasuje o návrhu poslanca Hajduka.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Pán poslanec Dubovan svoj návrh sťahuje. Poslanec Haj-

duk navrhuje schválené uznesenie doplniť o tento text: "Slovenská národná rada súhlasí s postupom vlády ČSFR uvedeným v uznesení zo dňa 12. decembra 1991 číslo 794 a s postupom vlády Slovenskej republiky zo dňa 7. decembra 1991 číslo 688 o zabezpečení realizácie uvedenia Vodného diela Gabčíkovo do prevádzky dočasným riešením. "

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 108 poslancov. /

Kto súhlasí s návrhom pána poslanca Hajduka?

/Za návrh hlasovalo 48 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 24 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 36 poslancov. /

Konštatujem, že sme návrh pána poslanca Hajduka neprijali.

Ako ďalší je návrh pána poslanca Sabu, ktorý predkladá Strana zelených. Máte ho rozdaný.

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 108 poslancov. /

Kto je za prijatie návrhu tak, ako ho predložil pán poslanec Sabo?

/Za návrh hlasovalo 51 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 9 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 48 poslancov. /

Konštatujem, že sme návrh pána poslanca Sabu neprijali.

Ako ďalší je návrh pána poslanca Dubjela, ktorý taktiež súhlasí s návrhom uznesenia, ktorý sme už prijali, a navrhu-

je ho doplniť o tento text: "Slovenská národná rada súhlasí s postupom vlády Slovenskej republiky pri riešení problémov s uvedením Vodného diela Gabčíkovo do prevádzky. Slovenská národná rada konštatuje, že postup delegácií vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pri rokovaní s maďarskou stranou zodpovedá smernici na rokovaní s maďarskou stranou a boli vyčerpané všetky možnosti rokovania, pričom spoločné riešenie bolo neporovnateľne výhodnejšie, než je rokovanie jednostranné, do ktorého nás maďarská strana rokovaním donútila. V uvedenej situácii je alternatíva uvedenia vodného diala Gabčíkovo do prevádzky dočasným riešením - alternatíva C - najvhodnejšia a nebráni maďarskej strane v budúcnosti dielo dokončiť podľa pôvodného projektu. "

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 110 poslancov. /

Kto súhlasí s navrhovaným textom pána poslanca Dubjela?

/Za návrh hlasovalo 31 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 40 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 39 poslancov. /

Konštatujem, že sme návrh pána poslanca Dubjela neprijali.

Ako posledný je návrh pána poslanca Tirindu, ktorý uplatňuje v prípade, že by neprešiel návrh pani poslankyne Bauerovej. Pán poslanec Tirinda navrhuje cele uznesenie v tom znení, ako ho dal pán poslanec Sabo, teda Strana zelených, ale k bodu d/ ešte pridať ďalší odsek tohto znenia: "najneskôr do 30. marca 1992 podala písomnú správu Slovenskej národnej rade o finančnej a technickej pripravenosti investora na splnenie 19 podmienok Slovenskej komisie pre životné prostredie uvedených v liste, zo dňa 25, 6. 1991. "

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 110 poslancov. /

Zopakujem, v podstate návrh pána poslanca Sabu bol zamietnutý, ale pán poslanec Tirinda dáva nový návrh, ktorý tento návrh obohacuje o text, ktorý som prečítal. Kto je za takto poňaté uznesenie?

/Za návrh hlasovalo 58 poslancov. Potlesk. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 20 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 32 poslancov. /

Konštatujem, že sme návrh pána poslanca Tirindu prijali. To znamená, že návrh uznesenia, ktorý sme prijali v bode l, je teraz rozšírený o to, čo navrhol pán poslanec Sabo, a o to, čo navrhol pán poslanec Tirinda.

Predtým, než prejdeme k ďalšiemu bodu schôdze, hlásil sa pán poslanec Ásványi s úpravou, ktorú sme zostali dlžní zo včerajška.

Poslanec L. Ásványi:

Vážený pán predsedajúci, vážení členovia vlády, vážené kolegyne, kolegovia,

dňa 28. januára 1992 sme schválili vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a doplna zákon slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch. Návrh bol predložený ako tlač SNR 231. V bode 4 návrh zákona upravoval ods. 2 § 3 zák. 544/1991 o poplatku za užívanie bytu alebo časti bytu na iný účel ako bývanie. Nasledovali za sebou dve navlas rovnaké vety, a predsa neboli obsahovo rovnaké. Prijal sa mnou navrhovaný pozmeňujúci návrh. Po odsúhlasení nového znenia s legislatívnym odborom Sloven-

skej národnej rady vysvitlo, že pri tendenčnom alebo cieľovom výklade novely zákona by sa nemohol vyrubiť poplatok za užívanie celého bytu na iný účel, ale len za časť bytu. Prosím, aby ste mi odpustili prílišnú horlivosť s cieľom zjednodušenia textu zákona, pretože to bol môj návrh na zmenu.

Navrhujem najjednoduchšie riešenie, výnimočne sa vrátiť k hlasovaniu o bode 6 spoločnej správy, tlač 231a, a tento neprijať, vrátane mnou navrhovaného formálneho spresnenia. Tým zostane odsúhlasené pôvodné znenie bodu 4 novely zákona, tlač 231, s opakovanými vetami, ale predsa rozdielneho významu. Prosím spoločného spravodajcu pána poslanca Ďurišina a pána predsedajúceho, aby súhlasili s mojim opravným návrhom, a prosím pána predsedajúceho, aby dal znovu hlasovať o bode 6 spoločnej správy tlače 231a s odporučením na zamietnutie návrhu. Potrebnosť tejto zmeny som odsúhlasil s legislatívnym odborom Slovenskej národnej rady.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Prosím pána poslanca Ásványiho, aby zaujal miesto spravodajcu a pán poslanec Ďurišin to doplní.

Poslanec P. Ďurišin;

Vážený predsedajúci,

vážená Slovenská národná rada,

súhlasím s pánom Ásványim, hoci v tomto prípade nejde o tak závažný nedostatok, ako sa stal ešte pri jednom bode v tomto zákone, keď prijatím bodu 21 spoločnej správy, tlač 231a, došlo k tomu, že u poplatkov zo vstupného vlastne boli vylúčené k tomuto poplatku všetky podujatia okrem poplatku z burzy. Navrhujem takisto, aby o bode 21 sme znovu hlasovali a neprijali ho. Pri hlasovaní vtedy rozhodlo plénum, ale tým by došlo vlastne k tomu, že pri poplatku zo vstupného by

sa vyberali iba poplatky zo vstupného na burzy a znížené poplatky zo vstupného u podujatí, ako BO ľudové hudby a podobne, práve tam, kde by sme skôr chceli, aby neboli.

Ďakujem. Podpredseda SNR J. Klepáč:

Ďakujem pánovi poslancovi Ďurišinovi. Je niekoľko faktických poznámok. Pán poslanec Chmelo a potom pán poslanec Brestenský.

Poslanec J. Chmelo:

Pán predsedajúci, mám to považovať za znovuotvorenie rozpravy k tomuto návrhu zákona?

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Nie, za vyriešenie lapsusu, ktorého sa Slovenska národná rada dopustila.

Poslanec J. Chmelo;

Dovolím si predsa len povedať jeden názor alebo jeden pozmeňovací návrh k tomu. Teraz tu nemám tie materiály, ale keď sme k tomu prikročili, prosil by som plénum, aby konvalidovalo svoje stanovisko k § 6 ods. 2, ktorý sa tyká lokalizačného poplatku. Na konci sme prijali doplnenie "rehabilitačno-rakreačnej a kúpeľnej liečby". Tam je "zariadenia liečebno-preventívnej starostlivosti" a tieto slova, ktoré som povedal. Navrhoval by som vypustiť tieto slová a za zariadenia liečebno-preventívnej starostlivosti dať odkaz na § 35 zákona ô. 419/1991. Tam je presne taxatívne vypočítané, čo sú zariadenia liečebno-preventívnej starostlivosti. včera večer som sa stretol so starostami kúpeľných miest. Musíme

si uvedomiť, to práve malé kúpeľné mestečká a dedinky, ich pokladne sú odkázané na lokalizačný poplatok práve z kúpeľných organizácií, ktoré sú aj komerčne založené, a nič iné tam neexistuje, žiadny iný priemysel. Prosil by som, aby sme o tomto takisto hlasovali.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Prosím vás pekne, toto prekračuje rámec toho, čo navrhol pán poslanec Ásványi. Tu skutočne neotvárame novú rozpravu. Nehnevajte sa. Ide vlastne len o opravu istého nedopatrenia, ktorého sme sa dopustili.

Poslanec J. Chmelo:

To ja tiež oprava. Tým odkazom vyriešime vlastne to, čo som teraz pred chvíľou povedal.

Podpredseda SNR J. Klepáč:

Pán poslanec Brestenský. Poslanec R. Brestenský:

Vážené dámy, vážení páni, dovolím si podotknúť, že - po prvé - zákon vykladá ten, kto ho prijíma. Zákon dáva Slovenská národná rada, čiže otázka, čo je to časť bytu a čo je to celok nie je problém z hľadiska výkladu. Po druhé - rozsah, ktorý tu bol navrhnutý, je vlastne už pomaly novelou zákona.

Na to ja legislatívne pokračovanie. Po tretie - ak pristúpime na tento postup, môžeme takýmto spôsobom kedykoľvek u prijatého zákona, ktorý bol už odhlasovaný ako celok so zmenami, pristúpiť k čiastkovej novelizácii niektorých návrhov, ktoré boli podané. Myslím si, že je to legislatívne neprípustné. Domnievam sa, že nie je možné takýmto spôsobom túto úpravu urobiť.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP