Neprošlo opravou po digitalizaci !

uložená. Myslím, že pre časť l až 4 je to primerané. Tam, kde zasahujeme priamo do textu Národného programu podpory zdravia, ktorý bol prijatý vládou, môžeme vláde odporučiť, aby ho zmenila, ale uznesenie vlády vlastne meniť nemôžeme. Takže v časti ukladá sa navrhuje doplniť bod: Národný program podpory zdravia poňať ako komplexnú úlohu celej vlády a všetkých rezortov Slovenskej republiky, pričom Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky má najmä úlohu monitorovať jeho úspešnosť. Toto by bol prvý bod ukladacej správy. Potom to pokračuje ďalej.

V pôvodnom bode 3 odporúčacej časti projekty predložiť Rade vlády Slovenskej republiky na podporu zdravia do 31. mája 1992 doplniť podľa návrhu poslanca Hudeca "a podať o tom správu plénu Slovenskej národnej rady".

Ďalej navrhujem, aby sme ostatné body dali ako písmeno E - Slovenská národná rada odporúča I. vláde Slovenskej republiky - a pokračujeme piatym bodom. Za pôvodný piaty bod navrhovaného uznesenia by sa dostalo to, čo navrhol pán poslanec Hübel, a to text: "doplniť Národný program podpory zdravia o projekt postavenia a úlohy rodiny v spoločnosti". Za tento doplnok by MM doplnili to, čo navrhla pani poslankyňa Koptová, nasledovne: "doplniť Národný program podpory zdravia o sociálny projekt na osobitné zvýšenie pozornosti hladujúcim deťom a deťom závislým na toxických látkach a drogách". Za tým by nasledovalo: "prijať opatrenie, ktoré zabráni zneužívaniu zákonných dávok určených na výživu deti na iné účely". Ďalej za pôvodný bod 6 na strane 4 materiálu v zozname najviac postihnutých lokalít doplniť za lokalitu Jelšava-Lubeník, ešte Hnúšťa-Hačava. To je návrh pána poslanca Kertiho.

Potom sú pozmeňovacie návrhy pani poslankyne Rozinajovej k pôvodnému bodu 10. Koniec tohto bodu bude nie "výchova o rodine", ale "výchova pre rodinný život". K tomu mám krát-

ky komentár. Pani poslankyňa Rozinajová navrhovala, aby sa to zverilo pedagógom. Keď som to konzultoval s ostatnými, bolo povedané, že to budú mat na starosti predovšetkým pedagógovia, oni to budú viesť, ale budú tam aj odborníci iných profesii, aby pedagógovia mali odborné zázemie ako postupovať v tejto výchove pre rodinný život.

Ďalší pozmeňovací návrh bol v bode 11 vyčiarknúť slová "troch až" a zostalo by "štyroch rokov". Navrhoval to pán poslanec Jakuš a ďalší. Potom za pôvodný bod 12 doplniť návrh pani poslankyne Rozinajovej a pána poslanca Graneca, a to v prílohe č. 2 doplniť projekt starostlivosť o matku a diéta. V bode 13 v písm. a/ slovo "kojencov" na konci sa zamieňa slovom "dojčatá" a pokračuje tak, ako navrhol pán poslanec Kmeť. Celé znenie bude: "zabezpečiť distribúciu zdravotne nezávadnej pitnej vody najmä pre dojčatá; venovať zvýšenú pozornosť úpravárenstvu pitnej vody, kontrole a monitorovaniu znečistenia bodových zdrojov najmä v obciach".

Ďalšie doplnky sú v bode 15 písm. c/ informovať Slovenskú národnú radu najmenej raz ročne o plnení úloh Národného programu podpory zdravia, a doplniť, ako navrhol pán poslanec Hudec "a raz polročne Výbor Slovenskej národnej rady pre sociálnu politiku, zdravotníctvo a sociálne vzťahy".

Posledný doplnok je na poslednej strane v časti II, kde sa obciam odporúča zohľadniť Národný program podpory zdravia v rozhodovaní samosprávnych orgánov, - doplniť za čiarku "rátať v tomto programe aj s účasťou cirkevných, charitatívnych a humanitárnych spoločnosti". To vychádza z návrhu pána poslanca Blažka, ktorý poukázal najmä na cirkevné spoločnosti.

Toto sú navrhované doplnky. Ak by neboli námietky, mohli by sme o nich hlasovať vcelku.

Podpredseda SNR M. Zemko:

S faktickou pripomienkou sa hlási pani poslankyňa Rozinajová, potom pán poslanec Huba.

Poslankyňa H. Rozinajová:

V žiadnom prípade nemožno súhlasiť s tým, aby do vy učovacieho procesu vstupovali pedagogicky nekvalifikovaní ľudia. To je problém už dávno vydiskutovaný. Pýtam sa pána dr. Tatára, či by bolo možné vstúpiť do chirurgického zákroku nelekárovi? Toto ja starý vydiskutovaný problém. Keď odborníci chcú poskytnúť radu učiteľom, nech ju poskytnú učiteľom, ale žiakom vo vyučovacom procese môže jedine pedagogicky kvalifikovaný pracovník.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem. Pán poslanec Huba. Poslanec M. Huba:

Predsa len by som žiadal hlasovať o mojom návrhu na doplnok "a zdravého životného prostredia". Je to kvalitatívne trochu iné. Vysvetlil som to, že nejde o hru o slovíčka, ale o nadrezortnosť tejto problematiky.

Podpreseda SNR M. Zemko:

Pán poslanec Tatár. Poslanec P. Tatár:

Potom by som rozšíril pôvodný bod 10 takto: zmení sa vyučovací predmet na "výchova pre rodinný život" a doplní sa "a zveriť ho pedagogicky kvalifikovaným odborníkom a minis-

terstvu školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky, " O návrhu pána poslanca Hubu by som odporúčal hlasovať, pretože Rada vlády na podporu zdravia existuje, nesie tento názov a pracuje. Samozrejme, v pojme "zdravia je aj životné prostredie, ale keby sa tam dostalo aj navrhované rozšírenie o životné prostredie, ako by sme posvätili nadrezortnosť významu životného prostredia, ak som dobre chápal príspevok pána poslanca Hubu. Takže o tom by sme hlasovali osobitne.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 77 poslancov. /

Hlasujeme teda o doplňovacom návrhu pána poslanca Hubu

Kto je za doplňujúci návrh?

/Za návrh hlasovalo 36 poslancov. /

Kto Je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 8 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 33 poslancov. /

Zisťujem, že pozmeňujúci návrh pána poslanca Hubu sme neprijali.

Poslanec P. Tatár:

Ako vyplynulo z tejto rozpravy, navrhujem hlasovať o celom návrhu uznesenia so všetkymi doplnkami ako o celku.

Podpredseda SNS M. Zemko:

S faktickými poznámkami sa hlásia pani poslankyňa Rozinajová, potom pán poslanec Dobrovolný.

Poslankyňa H. Rozinajová:

Žiadala som, aby do vyučovacieho procesu mohli vstupovať len pedagogickí pracovnici aj v oblasti výchovy pre rodinný život. Toto je otáčka už veľmi dávno vydiskutovaná. Trvám na hlasovaní o tomto návrhu.

Poslanec P. Tatár:

Zopakujem to, doplnili sme to a bola s tým zhoda. Bod 10 znie: "Zaradiť do učebných plánov všetkých typov škôl vyučovací predmet výchova pre rodinný život a zveriť ho pedagogicky kvalifikovaným odborníkom a Ministerstvu školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky. " Tak, ako znel vás návrh.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Je to akceptovateľné, pani poslankyňa? Poslankyňa H. Rozinajová:

Áno, ďakujem. Podpredseda SNR M. Zemko:

Najskôr pán poslanec Dobrovolný, potom pani poslankyňa Uramová.

Poslanec J. Dobrovolný:

Pán predsedajúci, myslím si, za tak ako to uviedol prvý raz pán poslanec Tatár, by sa malo hlasovať aj o tom, čo hovoril prvý raz, alebo o tom, čo pani Rozinajová.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Pani poslankyňa Uramová. Poslankyňa D. Uramová:

Nesúhlasím s pripomienkou pani poslankyne Rozinajovej práve v tom, aby do tohoto procesu vstupovali jedine pedagogickí pracovníci, pretože problematika rodiny je problematikou napríklad aj lekárskou. Pokiaľ lekár bude dávať informácie len učiteľovi alebo profesorovi, sprostredkované informácia nebudú tak kvalitné, ako to môže ten-ktory odborník podať deťom v škole.

Podpredseda SNR M. Zemko:

S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Košťál, potom pani poslankyňa Olejníková.

Poslanec P. Košťál:

Prosím Vás, je to Národný program podpory zdravia, a to je tak komplikovaná otázka, že tam naozaj môžu vstupovať - nechcem sa nikoho dotknúť - od kominára až po ministra v podstate všetci, lebo sa to týka všetkých jedincov v spoločnosti. Som toho názoru, aby sme hlasovali o obidvoch návrhoch osobitne a o ostatných an blok.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Áno, o sporných bodoch by sme mali hlasovať osobitne. Pani poslankyňa Olejníková.

Poslankyňa M. Olejníková:

Dovolila by som si len poznámku, že nesúhlasia a pani

kolegyňou Rozinajovou. Vychádzam z praxe ako učiteľka. Viem, že do procesu skutočne vstupujú odborníci, ktorí nám, učiteľom, môžu častejšie viac pomôcť ako my sami. Predstavte si kolegyňu. Ktorá začína učiť, je slobodná, a hoci má odborné vedomosti, bude mať problém práve v tomto predmete. Nenavrhujem prijať názor pani Rozinajovej.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Hlasujeme najskôr o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Rozinajovej.

Pani poslankyňa Rozinajová. Poslankyňa H. Rozinajová:

Ale mám pocit, že tu mnohí nevedia, čo je obsahom tohto predmetu. Interdisciplinárny prístup neznamená, že realizátormi vyučovacieho procesu sú všetky disciplíny, ktoré s tým súvisia, to znamená právo, medicína, že každý príde do triedy vyučovať. Tieto disciplíny slúžia ako pomocné, z ktorých tento predmet vychádza.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 78 poslancov. /

Poslanec P. Tatár:

Hlasujme o tom, či v pôvodnom bode 10 bude doplnok "a zveriť ho pedagogicky kvalifikovaným odborníkom a Ministerstvu školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky".

Podpredseda SNR M. Zemko:

Kto je za návrh pani poslankyne Rozinajovej?

/Za návrh hlasovalo 32 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 13 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 33 poslancov. /

Zisťujem, že pozmeňujúci návrh nebol prijatý, zostáva pôvodné znenie.

Sú ešte nejaké sporné body? Poslanec P. Tatár:

Ak nie sú ďalšie sporné body, navrhujem hlasovať o uznesení k Národnému programu podpory zdravia ako celku.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 80 poslancov. /

Kto je za prijatie návrhu uznesenia Slovenskej národnej rady k materiálu vlády Slovenskej republiky Národný program podpory zdravia s pozmeňujúcimi návrhmi?

/Za návrh hlasovalo 78 poslancov. /

Kto je proti?

/Nikto. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržali 2 poslanci. /

Zisťujem, že sme prijali návrh uznesenia Slovenskej národnej rady k materiálu vlády Slovenskej republiky Národný program podpory zdravia. /Potlesk. /

Pán poslanec Kerti sa hlási s faktickou poznámkou. Poslanec A. Kerti:

Pán predsedajúci, nehnevajte sa, ale podľa akého článku rokovacieho poriadku sa nemôže diskutovať počas hlasovania?

Podpredseda SNR M. Zemko:

Myslím si, že podľa elementárnej slušnosti, lebo sa tu navzájom rušíte.

Pán poslanec Košťál. Poslanec P. Košťal:

Dobromil Ječný: Pravidlá slušného správania sa. /Smiech v sále. /

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi Košťálovi za spresnenie.

O slovo sa hlási pán poslanec Sečánský. Poslanec M. Sečánský:

Dámy a páni, vien, že sa ponáhľame, ponáhľam sa aj ja, ale, musím upozorniť na jeden lapsus, ktorého sme sa dopustili včera. Včera sme prijali dva zákony. Ako tlač č. 236 to bol zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie podmienky na výkon funkcií v Policajnom zbore Slovenskej republiky a v Zbore nápravnej výchovy Slovenskej republiky. Vzápätí na to tlač č. 240 - zákon Slovenskej národnej rady o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky. Ide o dva zákony, ktoré sa týkajú toho isté-

ho zboru a nemožno tu mat dva názvy. Pretože tu nemožno uplatniť zásadu lex posteriori, treba, aby sme tieto názvy zjednotili. Preto dávané návrh, aby sa v zákone Slovenskej národnej rady, ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie podmienky na výkon funkcii v Policajnom zbore Slovenskej republiky a v Zbore nápravnej výchovy Slovenskej republiky, tlač 236, slová "V Zbore nápravnej výchovy Slovenskej republiky" nahradili slovami "v Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky". V tomto smere navrhujem prijať uznesenie.

Podpredseda SNR M. Zemko:

čiže ide o to, aby sme odhlasovali túto zmenu ako ju predniesol pán poslanec. Budeme o tom hlasovať.

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 83 poslancov. /

Kto je za návrh pána poslanca Sečánskeho?

/Za návrh hlasovalo 79 poslancov. /

Kto je proti?

/Nikto. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržali 4 poslanci. /

Zisťujem, že návrh pána poslanca Sečánskeho sme prijali.

S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Ásványi. Poslanec L. Ásványi:

Vážené dámy a páni, prepáčte, musím ešte o minútu predĺžiť rokovanie. Avizujem tretí lapsus, ktorý sa stal včera, priznávam sa z mojej viny, pri schvaľovaní novely zákona o miestnych poplatkoch. Nemám tu potrebné papiere, nie je tu

ani spoločný spravodajca, len avizujem, že zajtra by sme sa K tomu vrátili a asi za dve-tri minúty opravíme chybu, ktorú je žiadúce napraviť.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, prerušujem našu schôdzu. Pokračujeme zajtra o 9. 00 hodine.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

27., 28., 29., 30. a 31. januára 1992

STENOGRAFICKÁ SPRÁVA

O 21. SCHÔDZI SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

III. časť IX. volebné obdobie

Piaty deň rokovania 21. schôdze Slovenskej národnej rady 31. januára 1992

Podpredseda SNR J. Klepáč;

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

ospravedlňujem neskorší začiatok dnešného zasadnutia spôsobený schôdzou Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorá sa nad očakávanie predĺžila.

Podľa schváleného programu 21. schôdze pokračujeme štrnástym bodom programu, ktorým je

Informácia o súčasnom stave riešenia problematiky výstavby Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros a o ďalšom postupe vlády Slovenskej republiky s prihliadnutím na riešenie ekologických otázok.

Materiál ste dostali ako tlač SNR č. 239. Prosím predsedu vlády Slovenskej republiky pána Dr. Jána Čarnogurského, aby uviedol predmetnú informáciu.

Predseda vlády SR J. Čarnogurský:

Vážený pán predsedajúci, vážená Slovenská národná rada,

súčasný stav pri riešení problematiky Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros je neprijateľný pre obidve zmluvné strany, Česko-Slovensko aj Maďarsko. Právnym podkladom výstavby vodných diel je medzištátna zmluva podpísaná v septembri 1977. V auguste 1989 maďarská strana zastavila svoje práce na výstavbe vodného diela a tento krok odôvodnila tým,

že ďalšie budovanie by podmienilo ekologickú katastrofu na našom a na maďarskom území. Problematika sústavy vodných diel bola predmetom troch rokovaní vládnych delegácii ČSFR a Maďarskej republiky. Postup maďarskej delegácie bol a je určovaný uznesením maďarského parlamentu z apríla 1991. Vláde sa v ňom ukladá rokovať s našou stranou o zrušení medzištátnej zmluvy na základe vzájomnej dohody. Maďarská strana sa má usilovať o uzavretie novej zmluvy, ktorá by zohľadňovala dôsledky zastavenia výstavby vodných diel, a má dosiahnuť zastavenie výstavby aj na území ČSFR.

Smernica federálnej vlády, ktorou sa na rokovaniach riadila naša delegácia, potvrdzuje platnosť medzištátnej zmluvy a považuje za prijateľné iba také riešenie, ktoré umožňuje energetické a plavebné využitie Gabčíkova, a to pri minimalizácii ekologických škôd a rizík. V smernici sa tiež konštatuje, že ak maďarská strana odmietne našu ponuku spoločne posúdiť vzniknutú situáciu a urýchlene ju riešiť spôsobom prijateľným pre ČSFR, potom je to dostatočný dôvod na to, aby ČSFR vykonala také dočasné opatrenia, ktoré budú minimalizovať škody na našej strane.

Dnešný stav v celej oblasti Gabčíkovo je neudržateľný z viacerých hľadísk, najmä z ekologického. Počas výstavby došlo k narušeniu krajiny na viac ako 40 km2. Prevládajú tu škody neodstrániteľné. Časť nepriaznivých dôsledkov sa dá teoreticky odstrániť, no nie sú známe technické, ani finančné zdroje, ktoré by umožňovali uskutočnenie takýchto krokov. Trvalým problémom zostáva erózia dna Dunaja pod Bratislavou, s čím súvisí pokles hladiny podzemnej vody a zhoršovanie jej kvality. V dôsledku erózie neustále stúpa potreba zavlažovania v oblasti Žitného ostrova a vzrastá množstvo znečisťujúcich látok, ktoré sa z povrchu prenášajú do podzemných vôd. S poklesom hladiny podzemných vôd klesá aj množstvo vlahy, ktoré je k dispozícii pre lužné lesy. Problém erózie dna Dunaja je potrebné brat do úvahy aj z ďalšieho dôvodu. Pod

štrkovými naplaveninami pod Bratislavou sa nachádzajú treťohorné piesky. Vznik erózie v týchto pieskoch môže mat veľmi nepriaznivé a nepredvídateľné následky.

Problémy s výrobou elektrickej energie v ČSFR v budúcich rokoch sú všeobecne známe. Informácia, ktorú máte k dispozícii uvádza straty našej ekonomiky, ktoré vyplývajú z toho, že Gabčíkovo ešte nebolo uvedene do prevádzky. Energiu, ktorú sme už mohli pomerne lacno vyrábať, stále dovážame za devízy.

Známe sú tiež tažkosti s udržiavaním medzinárodnej vodnej cesty na spoločnom úseku Dunaja. Význam dunajskej vodnej cesty vzrastie v septembri tohto roku po otvorení kanála Rýn-Mohan-Dunaj. Už teraz však môžeme konštatovať, že bez vodných diel nie sme schopní zabezpečiť, takú plavebnú cestu, akú od náš očakávajú európske plavebné spoločnosti a akú sme sa zaviazali zabezpečiť. Vlaňajšia povodeň, ktorá nepatrila k najväčším a netrvala dlho, upozornila na dôležitosť protipovodňových opatrení. Väčšia povodeň by v súčasnosti bez vodného diela mohla znamenať katastrofu pre rozsiahle územie.

Chcel by som zdôrazniť, že výstavba Vodného diela Gabčíkovo dočasným riešením je vynúteným opatrením, ktorého cieľom je minimalizácia strát a škôd a snaha uchrániť podstatu predmetu medzištátnej zmluvy z roku 1977. Na rokovaniach vládnych delegácií sme niekoľkokrát akcentovali, že uprednostňujeme spoločné riešenie, ktoré bude prijateľne pre našu aj pre maďarskú stranu.

Uvedenie Vodného diela Gabčíkovo do prevádzky dočasným riešením neznamená posunutie existujúcej štátnej hranice, ale iba preloženie plavebnej dráhy do derivačného kanála. Ide o zmenu charakteru hranice, nie jej priebehu. S takýmto riešením vyslovila maďarská strana súhlas v spomínanej zmluve. Pán minister Mádl, vedúci maďarskej vládnej delegácie na

posledných rokovaniach v Budapešti v decembri minulého roku spomenul eventualitu jednostranného vypovedania medzištátnej zmluvy zo strany Maďarska. Táto zmluva sa však formulovala ako nevypovedateľná. Podobný postup je bežný pri zmluvách týkajúcich sa rozsiahlych spoločných investícií. Platnosť medzištátnej zmluvy z roku 1977 môže byť teda ukončená iba na základe súhlasu obidvoch zmluvných strán.

Ak reálne hodnotíme doterajší prístup nášho zmluvného partnera k riešeniu problémov sústavy vodných diel, da sa tažko predpokladať, že by sa zmenilo odmietavé stanovisko parlamentu Maďarskej republiky. Pod tlakom okolnosti azda bude maďarská strana súhlasiť s vytvorením zmiešanej odbornej Komisie s účasťou expertov Európskych spoločenstiev. Výskumné práce by však nemali znamenať oddialenie dokončenia Vodného diela Gabčíkovo a zväčšovať ekonomické škody Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Chcem povedať, to na základe výskumných prác našich expertov sme schopní sa vysporiadať so všetkými námietkami, pokiaľ ide o akékoľvek aspekty uvedenia vodného diela, aspoň vodného stupňa Gabčíkovo do prevádzky, osobitne s námietkami typu ohrozenia životného prostredia.

Toľko som chcel uviesť do úvodu dnešnej debaty.

Ďakujem vám za pozornosť. /Potlesk. /

Podpredseda SNR J. Klepáč;

Ďakujem predsedovi vlády Jánovi Čarnogurskému za uvedenie informácie. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Do rozpravy sa zatiaľ písomne prihlásili títo poslanci: Porubec, Plesník, Dubovan, Hajduk, Bauerova, Sabo, Vilčeková, Adamica, Berényi, Hofbauer, Kružliak, Buday, Agárdy, Doboš,

Ondruš a Gašpar. Spolu je 16 prihlásených. Dávam slovo prvému z prihlásených pánovi poslancovi Porubcovi. Pripraví sa pán poslanec Juraj Plesník.

Poslanec L. Porubec:

Vážená slovenská vláda, vážený slovenský parlament,

prosím, aby mi bolo prepáčené, že táto moja reč bude o niečo dlhšia ako býva zvykom. Myslím si, že je to nutné. Je isté, že rozvoj každého hospodárstva je podmienený rozvojom energetických zdrojov. O tom nemôže byť najmenších pochyb. Tvrdenie, že Slovenská republika si má razom vylepšiť energetickú situáciu zastavením energeticky náročných priemyselných odvetví je prinajmenšom nekorektné. Keby sme tieto priemyselné odvetvia s vysokou spotrebou elektrickej energie okamžite zastavili, došlo by k prudkému nárastu nezamestnanosti a k dramatickému poklesu životnej úrovne. Čo sa týka elektrickej energie, lebo o tej je reč, nebude jej nikdy dosť. Dnes sa v Slovenskej republike nahrádzajú nedostatky elektrickej energie dovozom z Českej republiky. Tento dovoz predstavuje 20 % celkovej spotreby elektrickej energie.

Dovoľte mi, aby som pre tých poslancov, ktorí nie sú v tomto odbore aspoň trošička zbehli, predniesol, aké sú možnosti výroby energie na Slovensku. Do úvahy prichádzajú iba dve možnosti, buď je to jadrová energetika alebo vodne zdroje. Ostatné spôsoby výroby - veterná energia, slnečná, atď. môžu tvoriť iba okrajovú súčasť výroby elektrickej energie. Takisto malé vodné elektrárne predstavujú iba 0, 4 % výroby energie v Slovenskej republike a nie je možnosť okamžite zvýšiť túto výrobu.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP