Neprošlo opravou po digitalizaci !

svoje následné kroky nejakým spôsobom do toho upravovať a konkrétne ich potom schvaľovať, realizovať.

Upozorňujem vás na to, že keď sme nastúpili do funkcie, do volebného obdobia, problematika územného členenia už bola na stole. Veď sme ju už raz odložili. Teraz nám hrozí opäť to isté, že bez toho, aby sa udial kvalitatívny posun vpred - nech sa na mňa pán minister Pittner nehnevá, ale nijaký takýto kvalitatívny posun vpred, čo sa týka tých schém, tabuliek a náčrtov, sa neudial, akurát v tom, že sa opäť zopakovali tie isté chyby, na ktoré som odtiaľto, spoza tejto tribúny poukazoval, že ešte predtým, než o tom parlament rokoval, boli zverejnené, už boli v novinách, už sa rozvinula celonárodná diskusia, hádky a šarvátky. To isté sa teraz stalo opäť. Predsedníctvo rokovalo o dokumente, ktorý nebol prerokovaný ani v tom najpovolanejšom výbore, aj keď neberiem nič na kvalite práce, ktorú vykonali vláda a jej komisie. To ja proste fakt. Ale opäť sme presne tam, kde sme boli.

Ak sa teraz chceme z tohoto nejako vymotať, a všetci vieme, že treba niečo urobiť pre lepšiu organizáciu tejto štátnej správy, máme niekoľko možností. V tomto prípade sa uznesenie pléna nesplnilo. Ak by sme prijali návrh nášho výboru, to neznamená nič iné - nie, že by sa skracoval nejaký termín, ako sa vyjadril pán predseda Mikloško, ale sa jej predlžuje termín, ktorý už tu bol raz viazaný, aby boli tieto veci upravované. Nechcem sa chváliť, ale určite si spomínate, že ked sme rokovali o aktualizácii vládneho programu, bol som ten, ktorý vystúpil a povedal, že je nereálne, aby do konca roku 1991 boli tieto veci splnené. O to tu ide. Všetkým nám musí záležať na tom, aby sa štátna správa a verejná správa usporiadala rozumnejšie a racionálnejšie.

Podstata návrhu nášho výboru spočíva v tom, aby sa v týchto prácach naďalej pokračovalo, a aby vláda už konečne

konala tak, ako sa v týchto veciach má konať, ako to káže aj legislatívny poriadok, že konečne dostaneme na stôl aj návrh zásad zákona, ktorý takým vážnym spôsobom zasahuje do chodu veci a do života spoločnosti. Veď to je úplne elementárna požiadavka, ktorú parlament má právo a povinnosť postaviť voči vláda. Pokiaľ budeme trvať na tom, aby tento návrh zákona bol vládnym návrhom zákona, je naprosto namieste, aby niekedy v septembri Slovenská národná rada dostala na stôl návrh zásad zákona. To nie je nijaké definitívne riešenie, je to návrh dokumentu, v ktorom musia byť zvládnuté a načrtnuté všetky okolnosti súvisiace s týmto problémom. Potom je ešte dostatočne dlhá doba na to, aby v priebehu takmer celého roka alebo možno aj dlhšieho obdobia ako jedného roka, keby sa prechod uskutočnil, povedzme, k 1. januáru 1994 alebo najneskôr k termínu komunálnych volieb, sa veci zabezpečili, aby sa novelizovali súvisiace právne predpisy, aby sa legislatívne predpoklady pre tento vážny akt usporiadali tak, ako sa majú, aby sme nedopustili zdiskreditovanie nového územno-správneho členenia podobným spôsobom, ako sme zdiskreditovali samosprávu, pretože sme ešte následne celý rok potom schvaľovali predpisy, ktoré potrebovala, aby mohla normálne fungovať. O nič iné tu, prosím vás, nejde.

Ak ide o vytvorenie komisie odborníkov a parlamentnej komisie, v tom tiež nejde o nič iné, len o to, aby sa skutočne kvalifikovaný odborný team a poslanci týmto problémom zaoberali. To nijako nie je v protirečení s tým, že podobné komisie pri vláde pracujú. Táto komisia môže povedať, že k týmto predkladaným návrhom zákona má také a také pripomienky, dosiahnuté výsledky možno akceptovať alebo niektoré čiastkové veci treba ešte dopracovať. Je to len otázka dobrej vôle, aby sme to spravili. Preto by som vás prosil, aby sme tento krok urobili už aj s ohľadom na to, že bez ohľadu na príslušnosť k politickým stranám v našom výbore bola v tejto veci dosiahnutá zhoda. Urobíme kus dobrej práce, aby sme uľahčili budúcej vláde a budúcej Slovenskej národnej ra-

de zvládnutie celého tohoto problému, aby opäť neboli stavaní do úlohy, že treba riešiť, povedzme, organizáciu ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy a nebola by nejaká ucelená koncepcia, do akého uceleného systému, systémového prostredia by bolo treba jednotlivé ministerstvá po voľbách nejakým spôsobom umiestniť. O nič iné tu nejde. Preto vás prosím v mene i nášho klubu Strany demokratickej lavice o podporu predloženého návrhu.

Ďakujem. Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem. V zmysle i 19 rokovacieho poriadku udeľujem slovo pánovi poslancovi Ftáčnikovi. Pripraví sa pán poslanec Miček.

Poslanec M. Ftáčnik:

Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne a poslanci,

chcel by som sa tiež veľmi krátko vyjadriť k tejto problematike. Mám pocit, že máme tu vlastne rozpor medzi uznesením Slovenskej národnej rady a uznesením Predsedníctva Slovenskej národnej rady k tej istej problematike a niekde medzitým je reálny život.

Uznesenie Slovenskej národnej rady splnené nebolo, pretože termín 31. december 1991 je za nami. Teraz máme niekoľko možnosti. Môžeme odvolať ministra vnútra, že to nesplnil. Skutočne, nemáme iné možnosti, len týmto spôsobom dať najavo svoju nespokojnosť, alebo sa znovu vyjadriť z pozície Slovenskej národnej rady k tejto situácii. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady v istom zmysle zvážilo a rozhodlo vlastne len o jedinej veci. Zatiaľ rozhodlo len o tej veci,

do akého časového horizontu je potrebné chystať nové územné členenie, zmenu štátnej správy a všetky tie súvisiace otázky. Zhodlo sa na termíne 30. september 1993 s tým, že by nové územné členenie platilo od 1. januára 1994. Treba otvorená povedať to, čo v správe nie je, že pán Sládek ako člen predsedníctva prezentoval iný názor. Prezentoval názor, aby sa tieto veci udiali tak, aby platili už od 1. 1. 1993. V tomto je základná podstata sporu, teda či si myslíme, teraz myslím na celý zákonodarný zbor, že by sme mali urýchliť práce na tejto reforme a spustiť ich do života s účinnosťou od 1. 1. 1993, alebo je reálnejší odhad predsedníctva, aby to bolo od 1. 1. 1994 s tým, že by sa veci istým spôsobom zažili, a do nových orgánov, i prípadne druhostupňových orgánov územnej samosprávy prebehli komunálne voľby v roku 1994. Toto je situácia, v ktorej sa nachádzame. Jednoducho naše uznesenie splnené nebolo. Ak nechceme siahnuť k nejakým krajným opatreniam, treba pripraviť návrh na nové uznesenie. Výbor pre štátnu správu a územnú samosprávu nám predniesol svoj návrh. Rád by som sa k nemu vyjadril.

V úvode pán Sládek povedal, že jeho výbor neprerokoval predmetný materiál. Na jednej strane je to chyba Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktoré nepovažovalo za potrebné tento materiál predložiť do výboru. Chcem ale pripomenúť, že minister vnútra tento materiál dal do predsedníctva v októbri 1991 resp. v novembri, aby som bol presný, a predsedníctvo o ňom rokovalo prvýkrát 7. januára 1992, druhýkrát 21. januára 1992. Medzitým bolo dosť času, aby výbor takpovediac z vlastnej vôle alebo na návrh svojho predsedu, ktorý ten materiál mal, o ňom rokoval, pripadne, aby pán Sládek v predsedníctve navrhol túto vec predeliť do výboru. Nestalo sa. Chyba teda je, podľa môjho názoru, na oboch stranách.

Ak výbor navrhuje vytvorenie nezávislej komisie alebo akejsi komisie odborníkov, nechápem potom, načo máme v tomto parlamente výbor pre štátnu správu a územnú samosprávu. To

sú v prvom rade poslanci, ktorí sú určení na to, aby sa vyjadrovali k týmto otázkam, môžu si zriaďovať, komisie, expertov atď., to znamená, že oni by mali byt tou skupinou, ktorá bude posudzovať otázky okolo územného a správneho členenia.

Zdá sa mi rozumný návrh výboru predložiť zásady, zdá sa mi to rozumné preto, aby bolo čosi už materializované na papieri a bolo nožné o tom diskutovať. Čo sa mi zdá nie celkom rozumné, je september 1992, pretože do toho termínu pri zohľadnení toho, že bude zmena vlády, že budú voľby, nie je dosť dobre možné toto zodpovedne predložiť. Navrhol by som, aby sne zvážili, či by nebolo možné tie zásady vpasovať do harmonogramu, o ktorom tu hovoril pán minister. Teda, aby sme rozšírili uznesenie výboru o to, aby v marci boli predložené výsledky prace dvoch komisii, ktoré pracujú pri vláde Slovenskej republiky, súčasne s tým harmonogram prác s horizontom september 1993, a do tohto harmonogramu kdesi včleniť tie zásady. Či to bude november alebo december 1992, jednoducho tie zásady sú nevyhnutné, pretože bude k tomu určite prebiehať aj verejná diskusia, i keď možno nie vyhlásená predsedníctvom tak, ako v prípade ústavy, ale taká diskusia, že sa to dostane medzi starostov, primátorov, občanov. Takže zásady, akási predstava o tom, ako by to malo vyzerať, s ekonomickým zdôvodnením a tým, čo dnes nemáme, a preto dnes diskusia nemôže byť kvalifikovaná, jednoducho treba.

Čo sa týka ústavy, myslím si, že pre ústavu nie je nevyhnutné mať už konkrétnu predstavu o tom, ako bude vyzerať územné členenie, ale to, čo do ústavy musíme vložiť, a v tom má pán Strýko pravdu, je možnosť vytvoriť, druhý stupeň územnej samosprávy. To znamená, že takéto čosi v ústave musí byt, aby Ostáva tomu nebránila, aby sme si týmto nezviazali ruky pre riešenia, ktorá sa môžu ukázať postupne ako optimálne.

Chcem teda dať návrh, aby sme - možno nie teraz, pretože nie sme na to pripravení - pripadne pokračovali v diskusii a do zajtra pripravili uznesenie, ktoré v inom bode môžeme k tomuto prijať, ale vieme, o čom to je. Teda riešime problém neplnenia uznesenia Slovenskej národnej rady, riešime ho novým uznesením s určitými bodmi, na ktorých sa spoločne zhodneme. Navrhujem, aby horizont, ktorý dalo predsedníctvo - september 1993 - so zohľadnením konkrétnych pripomienok výboru bol v uznesení zapracovaný.

Ďakujem vám za pozornosť. Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem. V zmysle § 19 udeľujem slovo pánovi poslancovi Sládekovi.

Poslanec V. Sládek;

Po tom, čo som počul, nebudem reagovať rovnako a nebudem emotívny. Je isté, že tento materiál je datovaný tak, ako je datovaný. Prvý raz som ho videl na predsedníctve 6. januára tohto roku. Zrejme pán poslanec, ak teraz takto zozadu reaguje, má lepšie informačné kanály a informačné zdroje, ale tento materiál bol prakticky ukončený 3. septembra 1991, a neviem, či sa o tom vyjadrovali aj komisie. Dovolím si tu zacitovať niečo iné, čo ste už z tejto tribúny počuli.

"Nie je vylúčené, že proces odstraňovania rozporov alebo proces zhromažďovania podkladov pre rozhodnutie vlády napriek existujúcim rozporom môže potrvať aj dlhšie, ale v každom prípade k 30. júnu budeme schopní buď predložiť návrh nového zákona alebo podať Slovenskej národnej rade veľmi konkrétne odôvodnenie, prečo pripadne sa tak dovtedy nestalo. Považujem však za pravdepodobnejšie, že budeme schopní predložiť návrh nového zákona". To ste si vypočuli 21. no-

vembra 1990. To, čo počujeme tu, a ako sa rozhodlo predsedníctvo, je systémovo, podľa mňa, to isté. A potom jedna malá drobnosť. Schválili sme zákon o obecnom zriadení. Prakticky sme tak dovolili aj navrhli obciam, aby sa združovali do regionálnych združení. Tieto regionálne združenia de facto existujú, ale nemajú žiaden podklad v zákone, nemajú žiadne právomoci. Sú to vlastne určité diskusné kluby starostov a primátorov daného regiónu, ktoré sa môžu ísť kdesi sťažovať. Nechcem povedať kam.

Žiadal som, aby poslanci dostali aspoň základné pramenné materiály, aby boli informovaní, keď budeme rokovať o článkoch Ústavy Slovenskej republiky. Ani to sa nechce dať. Ten materiál, ktorý by som zrejme, ak by som bol v inom politickom klube, bol už mal od septembra minulého roku. Mám ho - opakujem - od 6. januára. Prečo nie je vôľa dať to poslancom? Prečo je vôľa zase rozhodnúť v nejakom užšom grémiu bez toho, aby sa o probléme diskutovalo, neprevziať politickú vôľu a elegantným spôsobom, najelegantnejším, vlastne zamietnuť akékoľvek decízie v tejto otázke, ktorá je zatiaľ, podotýkali v úvodzovkách, iba vecná? Nevieme, čo môže priniesť budúcnosť, ak sa nebudeme k tomuto problému stavať trošku zodpovednejšie.

Mám aj návrh na uznesenie pre plénum Slovenskej národnej rady, ale ešte som ho nečítal. Vychádza to z výboru, myslel som, že by sa o tom malo diskutovať, pretože návrh je taký, aký ja. Keďže ten materiál nemáte, tu vám bol prezentovaný len určitý výťah z týchto materiálov, prezentujem svoju mienku. Prvé členenie, ktoré hovorí, že je v duchu európskych tradícii, funkčné, atď., čo to vlastne je? Je to priame riadenie systému 50 okresov z jedného centra, z Bratislavy. Bratislavskí vysokí štátni úradníci budú o všetkom rozhodovať, budú prideľovať, budú ustanovovať do funkcií, atď., proste, aby nemali žiadneho partnera. Prepáčte, mňa sa takýto model centralistického štátu jednoducho nepáči. Som

naklonený tretiemu modelu, ale vôbec nemienim hovoriť, že by sa malo z neho vychádzať, to je vec zrejme aj diskusie.

Tento materiál oponovali aj inštitúcie a inštitúty. Zapisoval som si to, keď nám to predložil pán minister - ústredné orgány 20, okresné úrady všeobecnej štátnej správy 31, okresné úrady životného prostredia 31, obvodné úrady všeobecnej štátnej správy, ak sa nemýlim 17, mestá 9, regióny 16, vyslovili sa skoro všetky, ktorá existujú, politické strany 9. Nemám tu ani jedného zástupcu vedeckého frontu. Naozaj je mi ľúto, ale ak nevezmem mestá, regióny a politické strany, ktorých je dokopy 34 zo 133 alebo koľko ich je, to sú naozaj zástupcovia štátnych úradníkov, a dokonca ešte aj zástupcovia týchto vysokých štátnych úradníkov, vysokej slovenskej byrokracie sa klonia k tretiemu modelu, ktorý umožní vytvoriť druhý stupeň samosprávy.

Okrem toho, len tak okrajovo, veď to bolo konzultované aj s inými veľmi marginálne - cirkev, katolícka aj evanjelická, je naklonená takému riešeniu. Sú tomu naklonení predstavitelia Východného vojenského okruhu, samosprávy ZMOS, veď to je predsa tým, že vznikli aj regióny, od nich prichádzajú pozitívne materiály. Matica slovenská bola oslovená, tiež nemá výhrady. Dokonca aj obvodné úrady všeobecnej štátnej správy, keď si uvedomíme, že nejde o ich miesta, pretože odborníci vždy budú potrební, ale predsa obvody budú povýšené na okresy, ako som už spomínal. Spomínal som tu Malacky, Ružomberok, Brezno, atď. Nechcem to vymenovávať. To je veľmi dôležité. A čo s tými ostatnými? Samospráva nemá právo rozširovať si agendu, ak je ju schopná zvládnuť? A ako ju zvládne, keď nebude mať odborníkov? Veď títo odborníci nájdu veľmi dobré uplatnenie práve na mestských a združených obecných úradoch. Takže tento problém tam tiež nie je.

Mne sa najviac nepáči, že diskusia v slovenskej národnej rade nie je k materiálu, ale dostávate iba "podstroční-

ky", ja predsa tých materiálov mám trošku viac. To ma veľmi trápi. A potom, že vedecký front, naše odborné ústavy, odborníci, ktorí sa jednotlivým parciálnym problémom - a tých je v tejto problematike veľmi veľa - venovali desaťročia, nie sú ani oslovení, nemôžu prejaviť svoj záujem. A ešte ku komisiám. Tú tretiu komisiu, teda kolektív, ktorý vypracoval tretí variant, nezriadila vláda, tá sa im v podstate nanútila, aby vôbec nejaké riešenie mohlo byť. Pre vládu je zrejme najlepšie riešenie, aby tu bol jeden centrálny bratislavský orgán, ktorý bude rozhodovať pomaly o každom jednom človeku, nielen o každej jednej z tých 2 800 obci. A vieme, ako by to asi fungovalo.

Ďakujem za pozornosť.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi. V zmysle § 19 - pán poslanec Žingor.

Poslanec R. Žingor:

Vážená Slovenská národná rada, vzhľadom na to, že je pol šiestej, dávam na zváženie, aby sme dnešné rokovanie prerušili a zajtra pokračovali ráno o 8. 00 hodine.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Máme dve veci, ktoré by sme mali uzavrieť, jednak predchádzajúci bod a jednak túto záležitosť. Sú ešte dve prihlášky do diskusie, pán poslanec Miček a pán poslanec Krajčovič. Prosím, pán poslanec Miček.

Poslanec M. Miček:

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

chcel by som sa vyjadriť k bodu 11 na strane 17, kde Predsedníctvo Slovenskej národnej rady rozhodlo, už to tu bolo spomínané, iste si veľmi dobre pamätáte, že 4. novembra, keď bola prednesená správa branno-bezpečnostného výboru pánom poslancom Javorským, na jeho požiadanie sne predĺžili termín zisťovania skutočností o ďalšie obdobia. Pokiaľ si dobre pamätám, ten termín bol do konca januára. Vzhľadom na to, že tento termín sa naplnil, iste je tu čas na vypracovanie tejto správy. Predsedníctvo rozhodlo tak, že zbavilo túto správu utajenia. Odporúčam do bodu 11 zahrnúť nový bod B, ktorý by znel: "Predložiť záverečnú správu Branno-bezpečnostného výboru Slovenskej národnej rady o výsledkoch posúdenia činnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky od 17. novembra 1989 poslancom Slovenskej národnej rady do začiatku 22. verejnej schôdze Slovenskej národnej rady. " 22. schôdza sa zhoduje s návrhom pána poslanca Okresa, ktorý hovoril o februárovej schôdzi. Bod B by sa označil ako bod C a v predposlednom riadku by bolo: "od 17. novembra 1989 na 22. verejnej schôdzi Slovenskej národnej rady. " Teda by sa to tam prerokovalo. Čiže to sú tie dva návrhy.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem. Pán poslanec Krajčovič. Poslanec M. Krajčovič:

Pán 'predsedajúci,

mám tiež takú výhradu, ako tu už mal pán poslanec Zselenák, pretože som sa už trikrát hlásil s faktickou poznám-

kou k tomu problému, ku ktorému som sa chcel vyjadriť, a v podstate veľa predrečníkov ma predbehlo v tom, že boli zaradení jednotlivými diskusnými príspevkami. Chcel by som povedať len toľko, že s tým, čo navrhol pán poslanec Sládek, sa dá stotožniť, pretože nenavrhol, aby sme zajtra schvaľovali už nové územné usporiadanie. Postup, ktorý navrhuje, ktorý podporil nakoniec aj pán poslanec Zselenák i pán poslanec Strýko, myslím si, že je korektný, a je korektný najmä voči občanom. Zdá sa mi, že predsedníctvo zase zaujalo také nejaké svoje postavenie, ktoré by som nazval pštrosím syndrómom, že keď je nejaký problém, tak strčím hlavu do piesku.

A ja tu ešte taký problém, že sa stále bránime takým nejakým nezávislým komisiám, ako navrhuje napríklad pán poslanec Sládek, s tým, že by tam mala byť nezávislá skupina ľudí, ktorí sa tomuto rozumejú a nie sú ekonomicky alebo existenčne závislí na práci v týchto orgánoch. Mám pocit, že práve takýchto vecí sa niektoré rezorty strašne bránia. Pýtam sa potom, prečo.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Ďakujem. Pán poslanec Javorský. Poslanec P. Javorský:

Vážení, ospravedlňujem sa, že som nebol tu, keď pán Okres vystúpil so svojim návrhom, teraz som prišiel z Brna, zo služobnej cesty. Pokiaľ ma informovali, navrhol, aby boli odtajnené aj podkladové materiály. Už pri čítaní správy sa hovorilo o tom, že medzi podkladovými materiálmi sú aj prísne tajné materiály, ktoré by mohol odtajniť jedine ten, kto ich vydal, teda buď Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky alebo Federálne ministerstvo vnútra. To je jedna vec. Druhá vec - ide tu o tak obsiahly materiál, že to by bolo niekoľko

sto strán. Snažili sme sa celú záležitosť riešiť tak, že v prípade, keby niekto chcel porovnať údaje v správe s podkladovými materiálmi alebo údajmi v nich, má možnosť, tie sú pripravené a dané k dispozícii. Po podpísaní 102-ky môže tieto materiály študovať. Neviem, či by bolo účelné a užitočné tieto materiály publikovať, a museli by sme požiadať tieto dve ministerstvá, aby ich odtajnili. Myslím si, že niektoré by vôbec neodtajnili. Takže navrhoval by som túto časť návrhu neprijať.

V bode B bolo navrhnuté, aby záverečná správa bola prednesená vo februári. Môžem povedať len to, čo som povedal aj predtým. Chcel by som len zopakovať, že vyšetrovanie nie je záležitosť našich prianí alebo dopredu stanovených termínov. Nemôžem zaručiť, že do februára budú niektoré záležitosti, kde sme napríklad požiadali Federálne ministerstvo vnútra o informáciu a preskúmanie. A je teraz otázne, keby sme vyhoveli tomuto návrhu a urobili tú druhú časť, či potom ešte budeme čakať na tretiu časť, alebo to uzavrieme bez týchto podkladov, o ktoré sme požiadali. Myslím si, že by bolo treba nechať, ten termín, kedy vám bez akýchkoľvek postranných úmyslov a zámerov povieme, že všetko máme, uzavreli sme to. Keď to bude uzavreté vo februári, bude to vo februári, keď to bude v marci, vystúpime na marcovom zasadaní, prednesieme to. Myslím si, že by bolo prijateľnejšie zaujať k týmto návrhom takéto stanovisko.

Ďakujem za pozornosť.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem pánovi poslancovi Javorskému. Pán poslanec Ľupták.

Poslanec I. Ľupták:

K tomu, čo hovoril pán predseda branno-bezpečnostného výboru, že sa tieto materiály nemôžu zverejniť z dvoch dôvodov, že sú to utajené materiály a že ich je strašne veľa, páčila sa mi myšlienka, že by sa záujemcovia z poslaneckého zboru k jednotlivým materiálom mohli dostať na požiadanie. Ovšem nevidia dôvod, prečo by mali podpisovať 102-ku, keď aj tak sa budú zaujímať o materiály, ktoré budú zverejnené v správe branno-bezpečnostného výboru. Budú si len chcieť potvrdiť hodnovernosť, nakoľko hodnovernosť tejto správy je jednoznačne spochybnená. Takže asi toľko. Čo sa týka termínu, keď to nemôže byť vo februári, navrhujem, aby to bolo na prvom zasadnutí jesenného zasadnutia Slovenskej národnej rady.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem. S faktickou poznámkou pán poslanec Čečetka. Poslanec V. Čečetka:

Chcel by som reagovať malou replikou na vystúpenie pána poslanca Ľuptáka. Áno, plénum rozhodne, akú formu zvolí pre nahliadnutie do podkladových materiálov. Ale rad by som bol, keby sme používali správny slovosled. Bolo tu povedané, že správa je jednoznačne spochybnená. Vydržme teda chvíľu, poslanci nahliadnu do týchto materiálov, a potom nám povedia, či správa je jednoznačne spochybnená. Používajme správny slovosled.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Ďakujem. Hlási sa ešte niekto do rozpravy k tomuto ho du? S faktickou poznámkou pán poslanec Hofbauer.

Poslanec R. Hofbauer:

Pán predsedajúci, nie k tomuto bodu, ale k predchádzajúcemu, k výstavbe budovy Slovenskej národnej rady. Predsa nie je možné tento bod odbiť takou formou, že nie je možné o tom podať informáciu, lebo tu nie je prvý podpredseda, a ten sa nemôže spýtať ministra stavebníctva, ktorý tu tiež nie je. Vyrieši sa to takým spôsobom, že tí, ktorých sa to týka, sa tu nenachádzajú, a tým pádom o týchto veciach nebudeme rokovať?

Podpredseda SNR M. Zemko;

Pán poslanec, táto schôdza ešte pokračuje aj zajtra. Myslím, že bez všetkého môžeme tento problém otvoriť.

Poslanec R. Hofbauer;

Ten problém netreba otvárať, je otvorený. Čakám zajtra na zodpovedanie týchto veci.

Podpredseda SNR M. Zemko;

Myslím, že nič nebude brániť tomu, aby ste dostali odpoveď na túto otázku, ktorú ste položili. Pristúpime k hlasovaniu o niekoľkých návrhoch, ktorá odzneli v rozprave.

S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Brestenský. Poslanec R. Brestenský:

Vážený pán predsedajúci, nie je predsa možne tento bod programu uzatvoriť, keď ste sám vyslovili, že budeme musieť ešte zajtra pokračovať v problematike, ktorá je v správe o činnosti predsedníctva.

Podpredseda SNR M. Zemko:

V poriadku. Môžeme hlasovať o tom, že tento bod neuzatvoríme. Ďalší bod máme ešte otvorený, ten by sme mohli uzatvoriť.

S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Žingor. Poslanec R. Žingor.

Pán predsedajúci, dal som návrh, aby schôdza bola prerušená, aby sa o mojom návrhu hlasovalo.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 79 poslancov. /

Pán poslanec Žingor navrhol, aby sme schôdzu dnes prerušili a pokračovali zajtra o 8. 00 hodine. Podotýkam, že zajtra ráno je predsedníctvo, takže môžeme začať až o 9. 00 hodine. S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Zselenák.

Poslanec J. Zselenák.

Vážený pán podpredseda, chcel by som podporiť tento návrh pána Žingora s tým, aby plénum poverilo výbor pre štátnu správu a samosprávu, aby na základe diskusie otvorenej k problematike uznesenia predsedníctva k problému územného členenia pripravil pre pokračovanie zajtra návrh uznesenia pléna.

Podpredseda SNR M. Zemko:

S faktickou poznámkou sa hlási pán poslanec Košťál.

Poslanec P. Košťal:

Mám otázku, či by sa zdravotníctvo nedalo ešte dnes dokončiť.

Podpredseda SNR M. Zemko:

Najskôr budem hlasovať o návrhu pána poslanca Žingora.

Ešte raz sa prezentujeme. /Prezentovalo sa 89 poslancov. /

Hlasujeme o návrhu pána poslanca Žingora, aby sme dnes rokovanie prerušili a pokračovali zajtra o 9. 00 hodine. Kto je za návrh pána poslanca Žingora? /Za návrh hlasovalo 33 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 38 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov. /

Zisťujem, že návrh pána poslanca Žingora nebol prijatý.

Pokračujeme v našom rokovaní. Teraz budeme hlasovať o tom, že poverujeme výbor pre štátnu správu a územnú samosprávu, aby do zajtra pripravil návrh uznesenia k postupu prác na územnom usporiadaní Slovenskej republiky.

Prosím, prezentujme sa.

/Prezentovalo sa 89 poslancov. /

Kto je za tento návrh?

/Za návrh hlasovalo 72 poslancov. /

Kto je proti?

/Nikto. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov. /

Zisťujem, že sme poverili výbor pre štátnu správu a územnú samosprávu pripraviť príslušné uznesenie.

Teraz prerušujeme tento bod a vrátime sa k bodu predchádzajúcemu s tým, že pristúpime k hlasovaniu o (nečitateľné) Prosím pána poslanca Tatára, aby sa ujal slova.

Poslanec P. Tatár:

Vážené dámy, vážení páni,

prečítam postupne začlenenie návrhov uznesení, ktoré vznikli v rozprave. Navrhujem postupovať tak, že ak by sa vyskytli nejaké výhrady, vyčleníme ich, keď nie, budeme o tom hlasovať spoločne. O dvoch návrhoch by som najprv viedol diskusiu. Bol tu problém, kto je predsedom Rady vlády na podporu zdravia, či to je minister zdravotníctva, prvý podpredseda vlády alebo predseda vlády. Keď sa vyjasnil problém, že predsedom je podpredseda vlády, pýtal som sa ministra zdravotníctva, ako prebiehalo rozhodovanie o tomto fakte vo vláde. Vláda istým spôsobom sa rozhodla pre takýto spôsob. Myslím, že doktor Hudec tu teraz nie je. Hovoril som s ďalšími kolegami, ktorí hovorili, že by sme predsedníctvo tejto rady ponechali na podpredsedu vlády tak, ako je to terás. Ak nebudú námietky, o tom by sme nehlasovali.

Rovnako dávam na zváženie návrh pána poslanca Hubu, aby sa Rada vlády na podporu zdravia v názve rozšírila na "zdravia a zdravého životného prostredia". Nenavrhujem o tom hlasovať z toho hľadiska, že v samotnom Národnom programe podpory zdravia životné prostredie už je.

Ďalej sú ostatné návrhy do uznesenia. Prečítam ich. Pán poslanec Hudec navrhol, aby časť uznesení bola vyňatá z časti D - Slovenská národná rada odporúča vláde, a bola vláde


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP