Neprošlo opravou po digitalizaci !

ak by sme to vecne rozoberali, všetky pozmeňovacie návrhy, ktoré podali poslanci, sa týkajú práve týchto ľudí.

Ďakujem za slovo. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Prosím. Berieme to, ako že ste prehovorili, ale pozmeňovacie návrhy sa už nedávajú. Odporúčam teraz obednajšiu prestávku do 14. 00 hodiny, kedy by sme pokračovali v rokovaní hlasovaním a ukončením prerokúvania tohoto zákona.

/Po prestávke. / Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 73 poslancov. /

Prosím spravodajcu poslanca Haťapku, keby riadil priebeh hlasovania.

Poslanec P. Haťapka;

Vážený pán predsedajúci,

vážený pán minister,

vážené poslankyne a poslanci,

z predchádzajúcej diskusie vyplynulo, že v diskusii neboli dotknuté body spoločnej správy l, 2, 3, 4, 9, 12, 16. Ide o drobné, viac-menej legislatívne pripomienky, odporúčam, aby body l, 2, 3, 4, 9, 12 a 16 boli schválené an blok.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 77 poslancov. /

Kto je za prijatia týchto bodov?

/Za návrh hlasovalo 74 poslancov. /

Kto je proti?

/Nikto. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržali 3 poslanci. /

Zisťujem, že tieto body boli prijaté. Poslanec P. Haťapka;

O všetkých ostatných bodoch spoločnej správy budeme hlasovať samostatne. K bodu 5 - v § 2 ods. 1 písm. j/ v tretom riadku za slova "Štátnej bezpečnosti" sa vkladá navrhovaný text. Pán poslanec Chmelo žiadal o tomto bode hlasovať samostatne. Odporúčam tento bod neprijať, aj pán Kerti odporúča neprijať.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 84 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 5?

/Za návrh hlasovalo 25 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 49 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 10 poslancov. /

Konštatujem, že bod 5 nebol prijatý.

Poslanec P. Haťapka:

V bode 6 sa v § 2 navrhuje vypustiť, ods. 3. Námietky boli od pána poslanca Brocku a pani Olejníkovej. Ak by sa tento bod neschválil, bude sa hlasovať samostatne o bode 11.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 88 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 6?

/Za návrh hlasovalo 38 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 37 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov. /

Bod 6 nebol prijatý. Poslanec P. Haťapka:

K bodu 7 - v § 3 sa za ods. 2 pripája nový odsek 3, ktorý znie: "Občan je povinný pred nástupom do funkcie uvedenej v § 1 predložiť písomné vyhlásenie o tom, že nebol a nie je spolupracovníkom žiadnej zahraničnej spravodajskej alebo výzvednej služby. " Odporúčam neprijať.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 93 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 7?

/Za návrh hlasovalo 61 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 8 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 24 poslancov. /

Bod 7 bol prijatý. Poslanec P. Haťapka:

Bod 8 spoločnej správy - v § 5 ods. 2, 3 a 4 sa slová "30 dní" nahrádzajú slovami "do 15 dní". Odporúčam neprijať.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 93 poslancov. /

Kto je za prijatie tohto bodu?

/Za návrh hlasovalo 33 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 38 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 22 poslancov. /

Ani bod 8 nebol prijatý. Poslanec P. Haťapka:

Bod 10 spoločnej správy - v § 5 ods. 4 sa slová "30 dní" nahrádzajú slovami "do 15 dní". Odporúčam neprijať.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 90 poslancov. /

Kto je za prijatie tohoto bodu?

/Za návrh hlasovalo 34 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 39 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov. /

Ani bod 10 nebol prijatý. Poslanec P. Haťapka:

Bod 11 - v § 6 sa za ods. 1 vkladá nový ods. 2, ktorý znie: "V odôvodnených prípadoch môže minister vnútra Slovenskej republiky podmienku uvedenú v § 2 ods. 1 písm. a/ považovať za dôvod na preradenie na inú ako riadiacu funkciu. "

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 92 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 11?

/Za návrh hlasovalo 65 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 7 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 20 poslancov. /

Bod 11 bol prijatý. Poslanec P. Haťapka:

Bod 13 spoločnej správy - v § 6 ods. 5 sa slová "do 60 dni" nahrádzajú slovami "do 30 dní".

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 92 poslancov. / Kto je za prijatie bodu 13? /Za návrh hlasovalo 41 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 34 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov. /

Bod 13 nebol prijatý. Poslanec P. Haťapka:

Bod 14 je to isté, ale slová "60 dni" sa nahrádzajú slovami "do 15 dni". Odporúčam neprijať.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 93 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 14?

/Za návrh hlasovalo 38 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 37 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 18 poslancov. /

Ani bod 14 nebol prijatý. Poslanec P. Haťapka:

K bodu 15 spoločnej správy - za doterajší ods. 6 § 6 sa pripája nový ods. 7, ktorý znie: "Po skončení služobného pomeru prepustením podľa tohto zákona nepatrí príslušníkovi odškodné. " Neodporúčam prijať.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 96 poslancov. /

Kto je za prijatie bodu 15?

/Za návrh hlasovala 41 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 34 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 21 poslancov. /

Ani bod 15 nebol prijatý.

Prosím, poslanec Andráš - faktická poznámka. Poslanec A. Andráš:

To znamená, že keď teraz eštebáka prepustime, dostane ešte zaplatené. No, ďakujem pekne.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Pán spravodajca, pokračujeme. Poslanec P. Haťapka:

Pokračujeme pripomienkami vyplývajúcimi z rozpravy. Pán poslanec Kerti navrhuje upraviť § 2 ods. l písm. c/ takto: "Evidovaný ako rezident, agent a držiteľ konšpiračného bytu a vedomú spoluprácu potvrdzujú nim podpísané doklady vo zväzkoch. " Odporúčam neprijať.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 94 poslancov. /

Kto je za prijatie tohoto bodu?

/Za návrh hlasovalo 34 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 28 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 32 poslancov. /

Tento pozmeňovací návrh nebol prijatý. Poslanec P. Haťapka;

Keďže nebol prijatý pozmeňovací návrh, odpadá aj vypustenie § 2 odseku l písmena d/.

Pán poslanec Ondruš navrhuje v § 6 vypustiť písmená a/ až d/ a potom odsek 2 § 6 vypustiť.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 93 poslancov. /

Kto je ta pozmeňovací návrh poslanca Ondruša?

/Za návrh hlasovalo 37 poslancov. /

Kto je proti tomuto návrhu?

/Proti návrhu hlasovalo 30 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 26 poslancov. /

Návrh poslanca Ondruša nebol prijatý.

Poslanec P. Haťapka:

Ďalej je pripomienka pani poslankyne Olejníkovej v § 2 ods. 3 namiesto "dôležitý záujem výkonu služby a nie je tým ohrozený účel zákona" nahradiť "dôležitý bezpečnostný záujem štátu".

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 98 poslancov. /

Kto je za návrh poslankyne Olejníkovej?

/Za návrh hlasovalo 40 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 34 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 24 poslancov. /

Návrh poslankyňa Olejníkovej nebol schválený. Poslanec P. Haťapka:

Ďalej pán poslanec Brocka mal pripomienku k bodu 11, ale o tom sme už hlasovali.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím, pán poslanec Brocka. Poslanec J. Brocka:

Ale môj pozmeňovací návrh nebol v takomto zmysle. To znamená, že to teraz treba dať do súladu s odsekom 3, lebo toto nebola moja pripomienka. Teraz je to úplne iný návrh.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Nehlasovali sme o tvojej pripomienke. Hlasovali sme o konkrétnych bodoch, vedeli sme, čo je v ich texte, a to sme buď prijali alebo neprijali. Teraz môzeme iba pokračovat. Návrh poslanca Brocku bol vyňať bod 11 zo spoločného hlasovania. Pôvodne ho aj spoločný spravodajca navrhoval za-

mietnuť, hlasovali sne a bol prijatý. Ako si to ešte inak predstavujete?

Poslanec J. Brocka:

Zároveň v § 2 zostal, odsek 3, teda to, čo sme prijali, nie je môj návrh.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ľutujem, ale asi budem musieť, požiadať ústavnoprávny výbor o stanovisko. Poslanec Brestenský má faktickú poznámku.

Poslanec R. Brestenský:

Vážené dámy, vážení pani, v. bode 6 spoločnej správy je návrh vypustiť odsek 3 § 2. Ten sne, žiaľbohu, neprijali, tým pádom je to v poriadku, ale prijali sne naviac ešte ustanovenie, ktoré je uvedené v bode 11. Nedá sa nič robiť, obidve ustanovenia musia byť v zákone napísané.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Bohužiaľ, som tiež toho názoru, že musíme rozmýšlať vtedy, keď hlasujeme. Poslanec Brocka, mám tu doslova poznamenaný tvoj návrh. Žiadal si vyňať bod 11, ktorý bol odporúčaný na zamietnutie a odporúčal si schválite túto verziu.

Poslanec J. Brocka:

Pán predsedajúci, ale zdôvodnil som svoj návrh, že vylúčenie alebo vyčiarknutie odseku 3 je veľmi tvrdá požiadavka, že nerešpektuje osobitosť rezortu ministra vnútra. Preto som navrhol kompromisné riešenie, že zmenšujeme kompetenciu ministra vnútra. Vlastne by sa malo hlasovať nie o samotnom bode 11, ale spolu.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Omyl. Keby si aj bol povedal, že uplatňuješ tento návrh

v bode 11 iba v prípade, že nebude schválený, aj tak by tvoj

návrh bol platil, lebo iný nebol schválený, a táto pripomienka bola prijatá.

Poslanec J. Brocka;

Ale svojmu návrhu som rozumel tak, že vylučuje bod 6. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím, pán poslanec Bárány. Poslanec E. Bárány;

Vážené dámy, vážení páni, chápem, že pán Kolega Brocka

chcel svojim návrhom dosiahnuť iný afekt, než tento návrh

dosahuje v kontexte ďalších schválených pripomienok, ale to

nič nemení na fakte, že všetky tieto pripomienky boli schválené.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem. Myslím, že môžeme iba pokračovať v hlasovaní. Prosím spravodajcu, aby pokračoval. Ešte poslanec Paučo.

Poslanec J. Paučo;

Nehnevajte sa, ale skomolil to spoločný spravodajca, pretože tam išlo naozaj o súvislosť § 2 odsek 3 a v tej náväznosti aj hovoril. Bolo to treba cez prestávku urobiť, a nie takto, ako sa to vysvetľuje teraz.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Poslanec Brocka. Poslanec J. Brocka;

Môj návrh bol taký, že minister nemôže nechať vo vedúcej funkcii príslušníka ŠTB, ale môžeme mu dať kompetenciu, že môže zostať v službách, ale nesmie byt vo vedúcej funkcii. Veď som to zdôvodnil.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Pán poslanec, plne ťa chápem. Keď sa hlasovalo prvý raz, tiež som váhal a bolo mi jasné, že keď sa obidva tieto body schvália, že v tom niečo nie je v poriadku. Celá sála takisto zaváhala, uvedomovala si to, a napriek tomu sme hlasovali. Takže aj sebelepší záujem nemôžeme riešiť tým, že teraz anulujeme to, čo sme pred piatimi minútami prijali. Prosím, ak je celá sála toho názoru, že zákon má závady, budete ešte hlasovať na konci o celom zákona.

Poslanec P. Haťapka;

Teraz je len na uvážení pána ministra, či preradí na inú funkciu alebo nie.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Áno, dali sme mu tú možnosť. To sme dali aj ministrovi Dančovi, že môže povoľovať zriaďovanie kasín, koľko ho napadne, a tiež sme mu to dali vedome. Prosím, pokračujte.

Poslanec P. Haťapka:

Pán poslanec Krajčovič navrhol v § 2 odsek l písmeno

e/ nahradiť slová "platených funkcionárov" slovami "členov celoútvarového výboru komunistickej strany".

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 94 poslancov. /

Kto je za tento návrh poslanca Krajčoviča?

/Za návrh hlasovalo 41 poslancov. /

Kto je proti tomuto návrhu?

/Proti návrhu hlasovalo 27 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 26 poslancov. /

Návrh poslanca Krajčoviča nebol prijatý. Poslanec P. Haťapka:

Pán poslanec Német navrhol v § 6 odsek 5 nahradiť slová "odsek 2" slovami "odsek l" a potom by nasledovalo podľa odseku 1. Ešte raz vysvetlím. V § 6 odsek 5 číslovku v tretom riadku "postupuje sa podlá odseku 2" nahradiť "podlá odseku l" a v nadväznosti na to "Podľa odseku l sa postupuje... "

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 96 poslancov. / Kto je za návrh poslanca Németa? /Za návrh hlasovalo 48 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 24 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 24 poslancov. /

Návrh poslanca Németa neprešiel, chýbal jeden hlas.

Poslanec P. Haťapka:

Tým boli vyčerpané všetky pripomienky, môže sa hlasovať o zákone ako celku.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský;

Prosím, poslanec Hamerlík - faktická poznámka. Poslanec R. Hamerlík;

Prosil by som pána ministra vnútra, aby nám vysvetlil, prečo nebolo dané do ustanovenia niektorého paragrafu, že...

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Pán poslanec Hamerlík, ľutujem, rozprava bola skončená. Poslanec R. Hamerlík;

Pán minister kľudne môže otvoriť rozpravu, keby to nebolo neznáme. Prosím pána ministra, aby vysvetlil, prečo v pôvodnom návrhu nebolo také ustanovenie, že eštebákovi, ktorý bude prepustený, nepatri odškodné. Ak mu patrí, nech povie, že patri, ak mu nepatri z iných predpisov, nech povie, že nepatrí. Prosím ho.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Pán poslanec Hamerlík, ako predsedajúci som v zložitej situácii, pretože počas hlasovania už nie je možné otvárať rozpravu, ani žiadne ďalšie diskusie. Možno uvádzať faktické poznámky. Som za to, nech nám minister vysvetľuje, ale asi tým nič iné nedosiahneme, len predĺžime celkovú diskusiu, pretože hlasovať aj tak nemáme o čom.

/Hlasy z pléna požadujúce, aby sa hlasovalo. /

Keďže sme vyčerpali všetky pozmeňovacie návrhy, v súlade s ustanovením § 26 odseku l rokovacieho poriadku budeme hlasovať o návrhu zákona ako celku. Prosím kľud.

/Hlasy z pléna, aby bola vyhlásená prestávka. /

Prosím vás, prestávku môžem vyhlásiť, ak o to požiada niektorý z predsedov poslaneckých klubov. Nikto tak neurobil. Prosím, poslanec Brocka.

Poslanec J. Brocka:

Za poslanecky klub KDH navrhujem poradu klubov. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Poslanecký klub KDH navrhuje poradu klubov. Vyhlasujem 15-minútovú prestávku. Prosím, aby ste o 15. 30 hodine boli v sále.

/Po prestávke. / Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím spoločného spravodajcu, keby zaujal svoje miesto. Sú nejaké faktické poznámky? Ak nie sú, tak pristúpime k hlasovaniu o zákone ako o celku.

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 98 poslancov. /

Poslanec Brocka - faktická poznámka.

Poslanec J. Brocka:

Pán predsedajúci, veď prestávku som navrhol preto, aby sme dali do súladu to, čo sme tu už schválili s mojim návrhom. Po prestávke sme prišli s určitým návrhom a predpokladal som, že v tom duchu bude pokračovat rokovanie.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Pán minister si medzitým tiež prečítal rokovací poriadok, ktorý v § 23 jasne hovorí, že ak sa ujme slova po skončení rozpravy a pred hlasovaním člen vlády Slovenskej socialistickej republiky, otvára sa tým rozprava znova. My nie sme síce už v socialistickej republike, ale sme už po hlasovaní. Takže ľutujem, ale podlá rokovacieho poriadku...

Poslanec R. Hamerlík:

Teraz máme hlasovať, to znamená, že sme pred hlasovaním, a prosím pána ministra, aby niečo povedal.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím vás, pán poslanec Hamerlík, aby ste si to nevysvetľovali každý po svojom.

Pán poslanec Strýko a pán poslanec Krajčovič majú faktické poznámky.

Poslanec M. Strýko;

Vážená Slovenská národná rada,

myslím si, že každé ustanovenie aj tejto známej červenej knižky by malo spĺňať nejaký účel a nejaký zmysel. Ak by sa totiž tento paragraf mal interpretovať tak, že rozprava

sa pred hlasovaním otvára vystúpením pána ministra, je úplne jasné, že pred hlasovaním je len rozprava, tým pádom ju netreba otvoriť ani vystúpením ministra. Zrejme sa tým mysli to, že pred akýmkoľvek hlasovaním má minister právo otvoriť rozpravu, ak by to... /Ruch v sále a potlesk. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Kľud prosím, vážení, aj keby bola sebe zložitejšia situácia, musíme ju vyriešiť.

Poslanec M. Strýko:

Myslím si totiž, že ak by to tak nebolo, toto ustanovenie tejto červenej knižky je naprosto zbytočné, pretože pred hlasovaním nič iné okrem rozpravy nie je. Nebolo by ju treba otvárať. Prosím pekne, poďme v duchu zákona, zrejme toto tam bolo myslené. Myslím, že minister má právo otvoriť rozpravu pred akýmkoľvek hlasovaním.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Pán poslanec Strýko, ľutujem, ale ak jeden poslanec príde s akýmkoľvek návrhom, 150 poslancov môže iba presvedčiť:. Buď existujú nejaké pravidlá, alebo môže 76 poslancov a jedného aj tých 74 poslancov prehlasovať, to môže.

Prosím, pán poslanec Krajčovič. Poslanec M. Krajčovič:

Pán predsedajúci, skutočne si myslím, že to, čo hovorí pán Strýko, je založené na normálnom, racionálnom uvažovaní. A ešte by som chcel povedať, že to, čo sa začína diať v tejto Slovenskej národnej rade, mi začína pripomínať, že ideme znovu do Československej socialistickej republiky. /Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Pán poslanec Brestenský - faktická poznámka. Poslanec R. Brestenský:

Vážené dámy, vážení páni, bohužiaľ, tiež nie som spokojný s tým, ako dopadli niektoré pripomienky k tomuto zákonu, ale hlasovanie začína prvým hlasovaním a končí posledným. To je ten problém. A bohužiaľ, že podaktorí sme zaspali, stalo sa, ale treba si uvedomiť, že tu sa nechodí spávať, ale hlasovať.

Ďakujem. /Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďalšie faktické pripomienky - poslankyňa Olejníková, potom poslankyňa Homolová.

Vážení, nehnevajte sa na mňa, ale naozaj budem tuto schôdzu riadiť v zmysle platných papierov.

Poslankyňa M. Olejníková:

Ak by ste dovolili, tie papiere budeme zosúlaďovať s tým, že keď sme hlasovali o lekárskych komorách, pred hlasovaním tiež vystúpil minister zdravotníctva a vysvetlil istý paragraf, presne v takejto situácii. Takže zosúlaďme tie zákony tak, aby nevyhovovali len tomu, kto predseda schôdzi, ale aby boli všeobecne platné.

Ďakujem.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Faktická poznámka - poslanec Hamerlík. Poslanec R. Hamerlík:

Ak je v tej múdrej knižke napísané, že pred hlasovaním, tak sme pred hlasovaním. Áno. Nie je tam napísané, že počas hlasovania, lebo počas hlasovania nemá nikto právo do toho rozprávať, ale pred hlasovaním áno. Prosím, nech pán minister prehovorí.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Pýtam sa ministra, ktorý môže vystúpiť kedykoľvek, či chce alebo nechce vystúpiť. § 19 hovorí, že členom Predsedníctva Slovenskej národnej rady a členom vlády sa udelí slovo kedykoľvek o to požiadajú. V zmysle § 19 sa ho pýtam, či chce, aby som mu udelil slovo. Ak ma o to požiada, musím mu slovo udeliť.

Minister vnútra SR L. Pittner:

Navrhujem v § 2 ods. 3 doplniť vetu: "V tomto prípade nemôže príslušník policajného zboru zastavať riadiacu funkciu. "

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Poslanci Agárdy, Brňák, Brocka. Poslanec G. Agárdy:

Osvojujem si návrh pána ministra.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Pán poslanec Brňák. Poslanec P. Brňák:

Chcel som len povedať, že § 19 nemá žiaden súvis s otvorením rozpravy.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Nemá /smiech v sále/, ale minister prehovoril. Viete, o čo ide.

Pán poslanec Hamerlík. Poslanec R. Hamerlík:

V knižka je to napísané v inom paragrafe, že ak vystúpi minister, rozprava sa otvára znova. Dávam tento návrh. /Smiech v sále. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Prosím vás, páni poslanci, nerobme z tohoto kabaret. Ide o vážny zákon /potlesk/. Dal som ministrovi slovo v zmysle paragrafu, podľa ktorého mu ho musím dať. Vieme, o čo mu ide. Teda, ak sa stotožňujeme s jeho názorom, prosím, máme pravo o jeho návrhu hlasovať. K tomu zaujmime stanovisko, ale nesnažme sa tu jeden druhému vysvetľovať, čo sa dá, čo sa nedá. Koniec-koncov, pri celkovom hlasovaní o zákone ho máme možnosť buď prijať alebo neprijať.

Poslanec R. Hamerlík:

Tak môj návrh znie:


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP