Neprošlo opravou po digitalizaci !

mito materiálmi. Vi teraz si dovolím povedať, že to uznesenie bolo prijaté, ale k jeho naplneniu nedošlo, a moja predpoveď je taká, že sa pravdepodobne ani nenaplní. Keď sa pozrieme do susedného Nemecka, vidíme, že tam to zďaleka tak dlho netrvalo, neboli komplikácie s ľudskými právami a s osobnosťami v tomto smere, ale zverejnili zoznamy a teraz dali k dispozícii aj materiály. Toto sú zatiaľ fakty.

Potôň došlo k neverejnej schôdzi, k zverejneniu správy lustračnej komisie na 19. schôdzi. Môj osobný dojem vtedy bol taký, a teraz ho opakujem, že to malo nedôstojný a trápny priebeh, jednak rokovanie v predsedníctve s lustračnou komisiou a jednak na samotnom pléne. Iste si všetci spomínate.

Na 20. schôdzi v správe o činnosti predsedníctva potom prijala Slovenská národná rada uznesenie o tom, že túto správu ma predsedníctvo doplniť o skutočný priebeh rokovania v predsedníctve s lustračnou komisiou. Prosím vás, predsedníctvo v tomto smere nepohlo ani malíčkom, všetko zostalo tak. Máte k dispozícii správu, predsedníctvo sa v tom vôbec neangažovalo, aby dalo na papier, aké má stanovisko a ako sa stavia k lustrácii poslancov resp. k správe o lustrácii poslancov.

Ďalej by som si dovolil uviesť ďalší fakt. Zákon číslo 451 zo 4. novembra v S 11 odseku 3 predpokladá menovanie troch členov komisie pre overenie skutočnosti uvedených v § 2 ods. 1 písm. c/ až h/. Majú to byť traja bezúhonní občania Slovenskej republiky. Podlá poslednej správy o činnosti predsedníctva, ktorú máme na stole, tlač č. 247, títo do dnešného dňa menovaní neboli, aspoň o tom nemám vedomosti. Prosím vás, už sú tri mesiace po platnosti lustračného zákona, a táto komisia neexistuje. Tým je, pochopiteľne, zastavená a brzdená činnosť uplatnenia toho zákona, konkrétne § 11. Neviem však, kedy sa to bude v budúcnosti uplatňo-

vať. Pýtam sa: Je to úmysel? Nech na to odpovie predsedníctvo, alebo nech si na to odpovie každý sám. Pochopiteľne, s tým súvisí aj fakt, že Federálne ministerstvo vnútra oznámilo, že tieto údaje nie je schopné do 60 dni dodávať.

Ďalej 8. novembra na plenárnom zasadnutí, keď sa prerokúvala správa o činnosti lustračnej komisie, som si dovolil upozorniť na možnosť zneužitia materiálov bývalej ŠtB v Prahe, konkrétne registrov zväzkov. Navrhol som, aby Slovenská národná rada zabezpečila vrátenie príslušných zväzkov na Slovensko, v čom ma podporil aj tu sediaci pán minister vnútra. Predsedajúci považoval tento návrh za nereálny, a ukázalo sa, bohužiaľ, že to bola vážna chyba. Moje obavy boli plne potvrdené. Tzv. antikomunistická aliancia začala v rozpore s týmto zákonom, aj v rozpore so zásadami ochrany osobnosti, zverejňovať mená tajných, hovorím "tajných" registrov zväzkov. Má ich k dispozícii. Federálne ministerstvo vnútra aj komisia 17. novembra, ktorí jednoznačne obhospodarovali a obhospodarujú tieto materiály, o celej záležitosti hlboko mlčia. Myslím, že v demokratických pomeroch by to bol dostatočný dôvod nielen na nejaké vyjadrenie, ale prípadne aj na odstúpenie. Čo sme však neurobili my, poslanci Slovenskej národnej rady, pre ochranu našej osobnosti ale aj všetkých občanov Slovenska.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Pán poslanec, prepáčte, ale toto je rozprava k návrhu zákona o policajnom zbore. Chápem, že to sú témy, ktoré sa týkajú alebo zaujímajú poslancov, ale prosím, prejdite k pripomienkovaniu a k pozmeňujúcim návrhom.

Poslanec A. Kerti:

Ďakujem za upozornenie, pán predsedajúci, po krátkej chvíli tak urobím. Práve k tomu prichádzam.

Na základe týchto faktov som toho názoru, že keď sme sa doteraz nevedeli pozrieť pravde do očí a konali sme tak, ako sme konali, aspoň s týmto návrhom by sme sa mali dôstojne vysporiadať. Preto navrhujem nasledovné - najprv zákonnú filozofiu a potom konkrétne návrhy.

Po prvé by som navrhoval, aby sne v tomto prípade plne vyhoveli pánovi ministrovi vnútra, spoľahli sa na jeho zodpovednosť: a pri schvaľovaní čo najmenej zasahovali do návrhu tohto zákona.

Po druhé si myslím, že nemáme morálne právo klásť. tvrdšie podmienky pre ľubovolnú inštitúciu alebo jednotlivcov v tomto štáte, ako sme si kládli pre seba. Preto vás, vážené kolegyne a kolegovia, prosím, aby ste si zvážili, akú úlohu sme doteraz v lustráciách zohrali, každý sa zamyslel nad skutočnosťami, ktoré som si tu dovolil uviesť. Dovolím si upozorniť, že plne rešpektujem, a myslím si, že všetci, uznesenie 6. 131, a teda si myslím, že nemáme iným kázať vodu a sami piť víno.

Preto navrhuješ v § 2 ods. 1 písm. c/ upraviť nasledovne: "evidovaný v materiáloch Štátnej bezpečnosti na úseku boja a vnútorným nepriateľom ako rezident, agent a držiteľ konšpiračného bytu a vedomú spoluprácu potvrdzujú nim podpísaná doklady vo zväzkoch". Je to doslovné znenie uznesenia č. 131, ktoré charakterizuje spoluprácu so Štátnou bezpečnosťou. Navrhujem písm. d/ v tomto odseku vypustiť a navrhujem vypustiť celý odsek 2.

Ďalej zo spoločnej správy navrhujem vyňať bod 4, ktorý pán spravodajca navrhuje prijať, z toho dôvodu, že pokiaľ by ste sa mali možnosť informovať. - ja som informoval, na tejto škole študovali aj študenti z Francúzska, z Nemecka, z Anglicka, teda neviem, do akého svetla by sme sa dostali,

keby sme týchto postavili mimo zákon, a ako by to brali ich kolegovia v zahraničí, ktorí pôsobia vo vážnych funkciách.

Poslanec P. Haťapka:

Tejto problematiky sa týka bod 5 a ten som navrhoval neprijať.

Poslanec A. Kerti:

Potom sa ospravedlňujem, pomýlil som sa, mal som pomerne krátky čas medzi spravodajskou správou a týmto vstúpením. Potom ja to neaktuálne. Navrhujem ďalej vyňať bod 7, ktorý bol navrhovaný neprijať, a navrhujem ho na prijatie.

Pán predsedajúci, ospravedlňujem sa, pokiaľ sa vám môj úvod nepáčil, a rozhodne vám ďakujem za pozornosť.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem. Ako predsedajúci to nepripomínam preto, či sa mi to páči alebo nie, ale čisté v zmysle rokovacieho poriadku. Ako ďalší je prihlásený poslanec Ondruš. Pripraví sa poslankyňa Olejníková.

Poslanec M. Ondruš:

Vážená Slovenská národná rada,

v koncepcii tohoto zákona je, podľa mňa, určitý rebríček hodnôt prevrátený naopak. Konkrétne, ak si zoberieme ako to fungovalo, boli agenti, a títo agenti boli riadení príslušníkmi ŠtB na úseku boja proti vnútornému nepriateľovi. Táto ŠtB bola riadená komunistickou stranou. A teraz čo vyčítam z § 6. podľa odseku 1 každý agent od bezpečnosti letí na hodinu. Ak bol príslušníkom, čiže ten vyššie položený,

s prihliadnutím k 5 2 odsek 3 môže aj nemusí letieť, a podľa § 6 odsek 2, ak bol vzhľadom k lustračnému zákonu v riadiacich funkciách komunistickej strany, v nijakom prípade nebude vyhodený, iba bude preradený na inú funkciu. Čiže tých, čo boli dole, bez milosti postihujem, tých, čo boli nad nimi, môžeme aj nemusíme, podľa toho ako chceme, a tých, čo boli ešte úplne nad nimi, vôbec nebudeme postihovať. Preto navrhujem tieto pozmeňujúce návrhy:

Vyňať bod 6 z hlasovania a odporúčam ho prijať. To je vypustenie odseku 3 z § 2.

Ďalej v S 6 v druhom riadku vypustiť časť "1 písm. a/ až d/", čiže zostane "podmienky na výkon funkcie uvedené v S 2, považuje sa to za dôvod... " atď. Teda táto časť vypadne a spolu s tým vypustiť celý odsek 2.

A ešte sa tu spomínala analógia s päťdesiatymi rokmi. Je to možné, ale tiež by som mohol použit analógiu napríklad denacifikácie po druhej svetovej vojne. Myslím, že tiež by bola správna.

Ďakujem za pozornosť. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem. Vystúpi poslankyňa Olejníková. Pripraví sa poslanec Agárdy.

Poslankyňa M. Olejníková:

Vážená Slovenská národná rada,

chcela by som podporiť môjho predrečníka, aby bod 6 spoločnej správy bol vyňatý na samostatné hlasovanie a v prípade, že tento bod nebude prijatý, navrhnúť, aby sa

pozmenil text odseku 3 § 2 v súlade so zákonom č. 451 Federálneho zhromaždenia, a to v treťom riadku, kde je znenie "pokiaľ by jej uplatnenie narušilo dôležitý záujem výkonu služby", na znenie "jej uplatnenie by narušilo dôležitý bezpečnostný záujem Štátu".

A ešte si dovolím poznámku na kolegu pána Kertiho, Ktorý tu vystúpil s otázkou k plénu ohľadom spisového materiálu ŠtB. Myslím, že ak sa niekde povaľujú spisy a nevieme na to odpoveď, najlepšia by bola hádam otázka na ich predsedu pána Mečiara, on s tým má dobré skúsenosti, ako nachádzať spisy. A čo sa týka poznámky o tom, ako sa dôstojne vyrovnať, s tými, čo škodili nášmu štátu, naším občanom, myslím, že oni by sa mali zamyslieť, ako dôstojne odísť a nečakal na zákon. Alebo chcú škodiť ďalej pod rúškom zákona?

Ďakujem. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Faktická poznámka - poslanec Kerti a poslanec Ľupták. Poslanec A. Kerti;

Chcem sa poďakovať: pani kolegyni Olejníkovej za múdru pripomienku. Ďakujem pekne.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Pán poslanec Ľupták. Poslanec I. Ľupták:

Neviem, ale pani poslankyňa asi nezaregistrovala, že tu sa hovorí vážne.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďalší je do rozpravy prihlásený poslanec Agárdy, zatiaľ ako posledný.

Poslanec G. Agárdy:

Svoj návrh sťahujem, nakoľko ho vyslovili pán poslanec Ondruš aj pani poslankyňa Olejníková.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Pán poslanec Paučo - faktická poznámka. Poslanec J. Paučo:

Mám faktickú poznámku na vysvetlenie k bodu 6, o čom hovoril aj pán minister a ktorý sme v ústavnoprávnom výbore navrhovali vypustiť. Hovoril, že niečo podobné je aj vo federálnom zákone č. 451, To nie je celkom pravda, pretože tam sa hovorí o tých spolupracovníkoch alebo členoch ŠtB, ktorí pracovali smerom von, teda v kontrarozviedke, kdežto v navrhovanom slovenskom zákone sa hovorí dovnútra, smerom k vnútornému nepriateľovi, teda to je podstatný rozdiel.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem. Poslanec Brocka, po ňom Krajčovič. Poslanec J. Brocka:

Vážení kolegovia poslanci,

máme pred sebou návrh zákona, ktorý na jednej strane zohľadňuje špecifiká práve v oblastí policajného zboru a Zboru nápravnej výchovy. Na druhej strane počas rozpravy

tu odzneli niektoré diskusné príspevky alebo návrhy, ktoré akoby tie špecifiká nezohladňovali. Preto mám návrh, aby z pripomienok, ktoré sme mali an blok neschváliť, bol vyňatý bod 11. To je pripomienka národohospodárskeho a rozpočtového výboru, ktorá je, myslím si, kompromisom medzi týmito dvoma krajnosťami, ale má to svoju logiku. Totiž návrh zákona hovorí, že upravuje podmienky na výkon funkcii, čiže zamedzuje, aby spolupracovníci ŠtB mohli byť zneužívaní vo vedúcom postavení, pripadne mohli byť vydieraní vo vedúcich funkciách, ale zmocňujúce ustanovenie pre ministra vnútra v § 2 ods. 3 hovorí, že minister vnútra môže odpustiť podmienku podľa § 2 ods. 1 písm. a/. To znamená, že vedúci funkcionár, ktorý bol spolupracovníkov ŠtB, môže dostať výnimku, to znamená, môže zostať na funkcii. Mám pozmeňujúci návrh, že výnimka môže byt, ale nie, že môže zostať vo funkcii. Môže zostať v zbore, ale nesmie zostať na funkcii. Totiž zmysel zákona je, že spolupracovníci nesmú byť vedúcimi funkcionármi. Preto podporujem vyňatie bodu 11 a som za jeho prijatie.

Ďakujem za pozornosť. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem. Pán poslanec Krajčovič. Poslanec M. Krajčovič:

Vážená Slovenská národná rada,

dovoľte mi predniesť niekoľko návrhov. Navrhujem vypustiť z hlasovania an blok za neprijatie bod 10. Ide o to skrátenie lehoty na 15 dni. Myslím si, že to je vo výkone riadiaceho pracovníka, ktorý je schopný túto záležitosť vyriešiť rýchlejšie, ako sa navrhuje - do tridsiatich dni. Ďalej by som navrhol v § 2 ods. 1 písm. e/ vypustiť slová

"plateným funkcionárom" a nahradiť ich slovom "členom". Je to z toho dôvodu, že členovia celoútvarových výborov komunistickej strany takisto rozhodovali o všetkých týchto záležitostiach, a myslím si, že v riadiacich funkciách v tomto okamžiku nemajú čo robiť.

Čo sa týka § 2 ods. 3, veľmi rád by som sa spýtal aj pána ministra, ako mám chápať tie odôvodnené prípady. Tu odznelo aj niečo také, že je potrebná práca agentov ŠtB na ministerstve vnútra. Pýtam sa, čo je to odôvodnený prípad pri tomto zdôvodnení. Keď sa povie, že potrebujeme takýchto agentov, mám taký dojem, že každý jeden prípad by bol odôvodnený. Takže navrhujem odsek 3 v § 2 vypustiť.

A ešte mi dovoľte krátku poznámočku k tomu, čo hovoril pán poslanec Kerti o zneužívaní archívov Štátnej bezpečnosti a podobne. Keď sa začínal celý problém a problematika okolo lustrácii, navrhoval som Slovenskej národnej rade, aby sme iniciovali pre Federálne zhromaždenie prijať opatrenie a vydať všetky tieto záznamy a registre zväzkov o agentoch Štátnej bezpečnosti, nech je už konečne v Česko-Slovensku pokoj. Myslím si, že takáto riešenie by bolo najrozumnejšie, najschodnejšie, a tí, čo sa toho boja, v tomto procese zmeny nasej spoločnosti na normálnu demokraciu, majú asi smolu. Myslím si, že Slovenská národná rada by mohla a mala by iniciovať pre Federálne zhromaždenie takýto návrh, aby boli vydané všetky tieto zoznamy. Som o tom pevne presvedčený, že v oboch našich národoch je toľko ľudskej múdrosti, že sa dokážeme aj s týmto vysporiadať.

Ďakujem za slovo. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem. Hlási sa ešte niekto do rozpravy? Poslanec Chmelo.

Poslanec J. Chmelo:

Vážený pán predsedajúci, vážená Slovenská národná rada,

v dôvodovej správe k § 2 sa hovorí o vysokej škole v Moskve. Budem citovať. "Na tejto škole študovali predovšetkým príslušníci verejnej bezpečnosti z úseku poriadkovej, dopravnej a kriminálnej služby. " Som v rozpakoch. Pán minister podpísal tento návrh aj a dôvodovou správou. Je tu použité slovo predovšetkým, teda aj iní, ako ti, ktorí sú uvádzaní. Pán minister vo svojom expozé na začiatku pri zdôvodňovaní zákona povedal, že len títo. Preto navrhujem, aby bol vyňatý bod 5 spoločnej správy a takisto navrhujem okrem tých, ktoré navrhovali vyňať moji predrečníci, vyňať všetky ostatné body, ktoré pán spravodajca navrhol an blok neprijať.

Ďakujem. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem. Hlási sa ešte pán poslanec Német. Poslanec J. Németh:

Vážené kolegyne, kolegovia,

na úvod by som chcel dať jednu otázku pánovi ministrovi, aby som sa mohol lepšie rozhodovať pri hlasovaní, najmä o § 2 odseku 3. Ak by bol prijatý zákon v takej podobe, ako ho predložilo ministerstvo vnútra, asi koľkých funkcionárov by sa dotýkal, pretože predpokladám, že sa to skoro nikoho nebude dotýkať, a prakticky pán minister ani nebude mat pre koho udeľovať výnimku.

Ďalej by som mal jeden pozmeňujúci návrh v $ 6 ods. 5, pretože som tej zásady, a chcel by som tu pripomenúť aj slová jednej pesničky, že kto kradol - uťať a zase kto cigánil

- vyhodiť. Navrhujem v druhej vete, fakticky aj v prvej vete, aby "podľa odseku 2" tam bolo nahradené "podlá odseku 1" a taktiež v druhej vete na začiatku tiež "podľa odseku 1". To znamená, aby ti príslušníci, ktorí odmietli podpísať čestné prehlásenie alebo cigánili, boli vyhodení.

Ďakujem.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Ďakujem. Hlási sa ešte niekto? /Nikto. /

Týmto uzatváram rozpravu. Odporúčam, aby ešte pred obedňajšou prestávkou zaujal k rozprave stanovisko minister aj spoločný spravodajca, a po obednajšej prestávke by sme prikročili k hlasovaniu. Prosím pána ministra, aby zaujal stanovisko k rozprava.

Minister vnútra SR L. Pittner:

Vážený pán predsedajúci, vážená Slovenská národní rada,

dovoľte mi uviesť niekoľko vysvetľujúcich poznámok

k vystúpeniam jednotlivých pánov poslancov, respektíve pani poslankyne.

Pokiaľ ide o pána poslanca Kertiho, navrhuje, aby sme prijali bod 7 spoločnej správy. Upozorňujem na to, že je v behu konanie o tom, aby sa priznal tretí odboj. V prípade

priznania tretieho odboja je oprávnený teda aj taký postup, ktorý spočíva v činnostiach, aké tam, v takomto prípade by sme nemohli vlastne zaujať. Išlo o totalitný režim, kde podlá toho, čo sa pripravuje zo Zväzu konfederácie politických väzňov a z iných spoločenských ustanovení, by mali mať oprávnenie tohoto tretieho odboja aj ti, ktorí proti totalite bojovali v spolupráci s cudzími výzvednými službami. Nechávam vám na zváženie túto úvahu.

Pokiaľ ide o pána poslanca Ondruša, domnievam sa, že je tu jedno nepochopenie - tá obrátená pyramída jednoduchých ľudí vykopnúť, funkcionárov nechať. Chcem povedať asi toľko, že tieto funkcie, o ktorých tu hovoríme, sa dotýkajú komunistických funkcii v orgánoch ministerstva vnútra. A komunistické funkcie v orgánoch ministerstva vnútra Slovenskej republiky neriadili Štátnu bezpečnosť. Teda znovu opakujem, že tu nešlo o organizáciu, ktorá by riadila Štátnu bezpečnosť. Štátna bezpečnosť bola riadená dvanástou správou, ktorá podliehala Federálnemu ministerstvu vnútra. Preto okrem funkcionárov, ktorí boli platení a ktorí istým spôsobom vyjadrovali svoj politický kredit, ti, ktorí tam boli menovaní z titulu svojich funkcii ako riaditelia správ kriminálnej polície, riaditelia správ vyšetrovania, riaditelia správ poriadkovej polície, dopravnej polície a podobne, predsa nemohli nijakým spôsobom riadiť Štátnu bezpečnosť.

Dokiaľ ide vôbec o pojem funkcia, na ministerstve vnútra a v rezorte vnútra sme na rozdiel od civilných organizácii v tej nevýhode, že všetky funkcie, aj pochôdzkár na ulici je funkcia, do ktorej môže byť alebo menovaný alebo ustanovený. Jediný rozdiel je v riadiacej funkcii, kde riadiaca funkcia sa vzťahuje na takého, ktorý riadi aspoň ďalších dvoch ľudí. Čiže vo funkcii sú všetci, aj ten, ktorý je pochôdzkárom na ulici.

Pokiaľ ide o to, že je to príliš prísne voči tým, ktorí boli skutočnými vykonávateľmi či Štátnej bezpečnosti na úseku boja a vnútorným nepriateľom, alebo agentmi, zase by som chcel povedať toto: Štátna bezpečnosť nemala agentúrnu sieť vo vnútri verejnej bezpečnosti. Štátna bezpečnosť mala svojich kádrových eštebákov vo vnútri verejnej bezpečnosti a agentmi mohli byť tí, ktorí predtým, než nastúpili do Zboru národnej bezpečnosti, oblasť verejná bezpečnosť, boli získaní ako agenti. Keďže zákon sa vzťahuje na obdobie rokov 1948 až 1989, chceme podniknúť aj tých, ktorí síce priali do verejnej bezpečnosti ako príslušníci verejnej bezpečnosti, ale predtým pracovali ako agenti Štátnej bezpečnosti. Čiže ten postih nepokladám za nespravodlivý.

Pani poslankyňa Olejníková odporúča bod 6 nechať, na samostatné hlasovania. Súhlasím, tam môžeme dať bezpečnostný záujem štátu, teda upraviť dikciu. Chcem len povedať, a tým zároveň odpovedáš niektorému z ďalších pánov poslancov, že tu nejde o to, že agent štátnej bezpečnosti alebo príslušník Štátnej bezpečnosti má pre nás význam len vtedy, ak ho vieme použiť ako agenta teraz v našich službách. To by nebol dostatočný dôvod na to, aby zostal v policajnom zbore. Koniec-koncov bdieme ho použiť ako agenta bez toho, aby bol v policajnom zbore - Keď by už išlo o to. Ale tu ide o iné. Na úseku boja proti vnútornému nepriateľovi boli zaradení často aj takí, ktorí tam boli ako vodiči, ako technici alebo ako grafológovia a podobne, čiže ako špecialisti, a potom prešli do verejnej bezpečnosti. Vyškoliť grafológa - to je záležitosť: veľmi, veľmi dlhá. Ak máme také veci, aké v súčasnosti máme, že prichádza dosť anonymov, ktoré majú teroristický obsah, má význam takéhoto človeka udržať, v zbore aj napriek tomu, za predtým robil takúto službu pre štátnu bezpečnosť. Samozrejme, takýto prípad musí minister uvážiť, musí zvážiť, aké riziko hrozí, keď túto službu nebude robiť, oproti riziku, ktoré tu je a ktoré plynie zo zákona vzhľadom

na ustanovenia, ktoré tu sú. Branno-bezpečnostný výbor zase má právo kontroly nad každou takouto výnimkou.

Pán poslanec Paučo konštatuje, že federálny zákon sa týka kontrarozviedky, kým ja tu uvádzam vnútorného nepriateľa. V tom je práve to, že federálny zákon napríklad necituje rozviedčikov, hoci vieme, akým spôsobom bol do republiky dovezený Vicen a ďalší ľudia, ale na druhej strane cituje pravé kontrarozviedku - a plošne. Po ton, čo vláda prijala, o čom sme vás informovali už predtým, keď sa pripravoval federálny zákon, sledujeme líniu, aby boli z kontrarozviedky vyčlenení tí, ktorí pracovali na úseku boja proti vnútornému nepriateľovi z toho dôvodu, že to bolo to klasické, čo sa aj v druhej svetovej vojne rozlišovalo medzi gestapom a abwehrom, pretože štát pokiaľ bude štátom vždy bude potrebovať aj také služby, ktoré ho ochraňujú proti vonkajším nepriateľom a proti rôznym ekonomickým excesom a podobne, ale len máloktorý štát má vybudovanú špicľovskú sieť na sledovanie politických názorov občanov so všetkými neduhmi, nedostatkami a tragédiami, ktoré to potom so sebou prinieslo. Preto v tomto zákone sa obmedzujeme na vnútorného nepriateľa, a na rozdiel od federálneho zákona rozširujeme tento postih aj na spravodajskú službu pohraničnej stráže, kde by som mohol niektorým ľuďom dopriať pozrieť sa na fotografie ľudí roztrhaných vlkolakmi. A týchto sa doteraz nikto nedotkol. Tá sieť tu je a je identifikovateľná, takisto ako vojenská kontrarozviedka, ktorá má totálne pardon, a pritom aj tam bol úsek boja proti vnútornému nepriateľovi. V našom zákone to je.

Pokiaľ ide o pána poslanca Brocku, jeho návrh som pochopil tak, že ak by neprešlo, aby minister mal túto výnimku udelenú, ak by sa mu vaším rozhodnutím neudelila táto výnimka, v takom prípade navrhuje, aby dikcia bola pozmenená tak, že by mal právo takého človeka z dôvodov bezpečnostného záujmu štátu dať do inej než riadiacej funkcie.

Pokiaľ ide o pána poslanca Krajčoviča, tam som reagoval už predtým na platených funkcionárov, prečo to zužujeme, pretože, ak by sme to rozšírili na všetkých funkcionárov v strane, po prvé - ti funkcionári na ministerstve vnútra republiky nerozhodovali o akciách v Štátnej bezpečnosti, a po druhé - boli to ľudia, ktorí vykonávali služobné funkcie riaditeľov správ alebo v tom čase náčelníkov správ vyôetrovania, kriminálnej polície, dopravnej polície a podobne. Ak by sme takýchto ľudí z toho titulu, že takú funkciu zastávali vo verejnej bezpečnosti, a preto boli dosadzovaní do aparátov strany na ministerstve vnútra, teraz vylúčili, môžem vám zodpovedne povedať, že významne oslabíme funkciu polície, a pritom to nesúvisí s ich politickou činnosťou.

Pokiaľ ide o odsek 3, som toho názoru, aby sme tento vzťah posudzovali nie emóciou, ale rozumom. Bezpečnostný záujem štátu vedie každý štát k tomu, že určité výnimky zo zákona v odôvodnených prípadoch robí. Nakoniec aj federálny minister vnútra ČSFR aj minister obrany ČSFR toto ustanovenie majú. Ako viete, minister obrany to zúžil na funkcie od plukovníka nižšie. Pokiaľ ide o federálneho ministra vnútra, to je vám tiež známe.

Pokiaľ ide o vysokú školu v Moskve, že som nepovedal, že tam študovali prevažne kriminalisti, ale povedal som, že len kriminalisti, tento prešľap som urobil. Chcem povedať, že tam ešte študovali aj iní, než kriminalisti, než dopraváci a podobne, študovali tam aj vyšetrovatelia, ale to sa týkalo tiež verejnej bezpečnosti. Ak si pozriete zákon, tam sú vymedzené školy KGB aj pre príslušníkov východoeurópskych policajných zborov, ktorí už sú definovaní, a tých tam máme, to je pre Štátnu bezpečnosť a ešte ďalšie dve školy, ktorých presný názov neviem. Chcem znovu povedať, že celé opatrenie v zákone smeruje nie k tomu, že ak si získal nejaké poznatky, budeš vyhodený. Celé opatrenie v zákone smeruje k tomu,

že ak mi pôsobil na úseku boja proti vnútornému nepriateľovi, a za týmto účelom si získaval špecifické školenia a poznatky, budeš na 5 rokov z Policajného zboru vylúčený. Chcem povedať, že KGB malo školy pre príslušníkov ŠtB separátne od tejto školy. Nakoniec, ministerstvo vnútra malo ešte aj školu pre hasičov. Tá zasa vôbec nie je v súvislosti a KGB, teda so skoleniami pre pracovníkov Štátnej bezpečnosti. Žiaľbohu, ministerstvo vnútra bolo jedným obrovským konglomerátom, ktoré okrem KGB malo aj verejná bezpečnosť, aj hasičov, a tie školy boli takto rozdelené. Preto by som odporúčal pánom poslancom a pani poslankyniam, aby uvážili a rozlišovali medzi týmito druhmi škôl.

Pokiaľ ide o pána poslanca Németha, koľkých sa to týka, ak by bolo treba dať tie výnimky, isté je, že sa to netýka veľa ľudí. To máte pravdu, už aj z toho dôvodu, aké ministerstvo vnútra bolo a akí ľudia tam zostávajú. Týka sa to tých, ktorých pre bezpečnosť štátu, podľa môjho názoru, má význam tam držať, a to sú väčšinou špecialisti, čiže nie ľudia, ktorí by boli pôsobili ako typickí rezidenti, ako typickí agenti alebo ako typickí dezinformátori a podobne. To boli technickí špecialisti, ktorých mám na zreteli, a tých nie je veľa.

Pokiaľ ide o ďalšie pripomienky, zhrňujúco by som chcel povedať, že nám záleží na tom, aby policajný zbor mal dôveru verejnosti. Dôveru verejnosti nebude mat aj preto, ak by tam mali pôsobiť ľudia, ktorých si mnohí občania pamätajú z minulých rokov a ktorí pôsobili na úseku boja proti vnútornému nepriateľovi v Štátnej bezpečnosti. Z toho hľadiska si myslím, že je správne, aby sme tento zákon uplatnili, aby sme ho schválili. Na druhej strane nebol by som za to, aby sme išli do takých extrémov, ako niektorí páni poslanci vo Federálnom zhromaždení, a potom, počnúc od prezidenta až na iné

politické miesta sa začalo hovoriť o nutnosti novely toho zákona. Nebol by som za to, čo prekračuje účel tohoto zákona.

Ďakujem vám. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Ďakujem ministrovi Pittnerovi. Žiada si slovo spoločný spravodajca?

Poslanec P. Haťapka:

Nie. Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:

Nežiada. V zmysle § 19 ma požiadal pán poslanec Sládek, že chce prehovoriť. Prosím.

Poslanec V. Sládek;

Vážený pán minister,

vážená Slovenská národná rada,

odznela tu veta a myšlienka, že funkcionári kriminálnej služby, dopravnej služby, sa v minulosti nijako nepodieľali na politickej činnosti, teda ich činnosť nesúvisela s politikou. Drobná poznámka: Pokiaľ si pamätám, u nás podľa ofi-

ciálnych verzií do roku 1989 neboli politickí väzní, iba

väzni kriminálni, iba kriminálni zločinci. K celému textu zákona - osobne by som ho neschválil, úplne by mi stačilo, ak by tento zákon mal jednu jedinú vetu, že vo vedúcich funkciách v tých zložkách, o ktorých sa hovorí, konkrétne na ministerstve vnútra, nebudú pôsobiť tí, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na akciách Kruh a Norbert. Myslím si, že


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP