"sice byl v té době na MV KSČ u Štěpána můj zástupce ing. Petr Škorpík, ale Štěpán se obrátil přímo na mě s tím, že bych měl být u toho. Já se krátce po 19. hodině na MV KSČ dostavil, Šorpík již organizoval svolávání příslušníků LM na pražských obvodech. Celá akce byla zastavena asi ve 21.30 hod.

- str. 273 "k nasazení jednotek LM docházelo vždy ze shora, tj. z HS LM, s konkrétními úkoly pro MS LM v Praze".

"mohu také uvést, že někteří funkcionáři SNB, speciálně Carda, Štěpána někdy nesprávně informovali a všemožně mu lezli do zadku."

- str. 276 "v úterý 21. 11. 1989 v 19.00 hod jsem byl povolán na Hlavní štáb LM k náčelníkovi Miroslavu Novákovi, kam se též dostavilo všech 10 náčelníků OS SNB a byl přítomen i federální ministr vnitra Kincl, ten jen krátce asi 5-7 minut zpočátku. Bylo nám oznámeno, že vzhledem k situaci, která v Praze nastala, zejména v pražských jednotkách LM (kde došlo k dost velkému úbytku příslušníků LM) budou povolány jednotky LM z venkova, tj. ze Stř. kraje, Zpč. kraje, Vč., Jč., Sč., a Jm. kraje, prostě všech českých krajů a Jižní Moravy, že mají tyto jednotky dosáhnout okraje Prahy k ránu, tj. k 5 až 6 hodině dne 22. 11. 1989. Byl nám vydán písemný rozkaz pro vedoucí tajemníky KV KSČ, tedy i MV KSČ, ve kterém byly uvedeny konkrétní údaje a úkoly... jsem s ním seznámil Štěpána, přesněji řečeno, onen Rozkaz byl určen do jeho rukou, tak jsem mu ho předal. Po společném shodnocení jsme došli k názoru, že takové povolání by LM by situaci moc nepomohlo a v naší přítomnosti telefonoval Štěpán Kinclovi, žádal další vysvětlení a měl vážné, nesouhlasné připomínky k obsahu tohoto rozkazu. Podotýkám, že tento Rozkaz před tím vším projednalo předsednictvo ÚV KSČ... Po telefonickém rozhovoru Štěpána s Kinclem jsem se dostavil na S SNB k plk. Chmelíškovi a se mnou dva zástupci Miroslava Nováka /náč. HŠ LM/, kde jsme opět měli vážné připomínky k úkolu... Pokud je mi známo, v 02.00 hod. v noci se dostavil Miroslav Novák do vily Jakeše, kde dosáhl zrušení tohoto rozkazu s tím, že mezi tím dorazily resp. vyrazily ku Praze jednotky LM, jen některých krajů českých. Pak dne 22. 11. 1989, po setkání s veliteli těchto jednotek, se tyto jednotky vrátily zpět."

JAKEŠ Milouš, nar. 12. 8. 1922 bytem Praha 6, Kozlovská 5, dne 13. 3. 1990 vypovídá /str. 384 - 385/:

- "vzhledem k růstu demonstrací a potřebě udržet pořádek předložil náčelník štábu LM návrh (pan Novák) pozvat na pomoc k udržení veřejného pořádku určitý počet příslušníků LM do Prahy. Tento návrh byl projednán v předsednictvu ÚV KSČ za jeho přítomnosti a byl schválen. S. Novák byl pověřen jejich příjezd do Prahy organizovat. Jak je mi známo, ve večerních hodinách se konala porada tajemníků (vedoucích) strany, na níž bylo konstatováno, že není nezbytné, aby milicionáři do Prahy při jeli v nočních hodinách mě o této situaci informoval náčelník Novák s tím, co má dělat. Sdělil jsem mu, aby příjezd do Prahy zastavil, on sdělil, že některé jednotky jsou na cestě, na což jsem doporučil, aby po příjezdu do Prahy se event. zapojily do pořádkové služby a nebo se vrátily. V odpoledních hodinách mne znovu volal s tím, že pro jednotky není využití a že se šíří fámy, načež jsem mu sdělil, aby se tedy všechny jednotky vrátily do míst, odkud přijely, což se také stalo... Chtěl bych dodat, že poté na čtvrtečním zasedání předsednictva jsme Nováka zbavili funkce náčelníka LM, vzhledem k tomu, že tuto otázku předem nekonzultoval ani s MV KSČ ani s federálním ministrem vnitra a způsobil tak určitý chaos a určité nesprávné dohady."

JUDr. NOVÁK Jaroslav, nar. 14. 9. 1942, bytem Praha 4, K orionce 1846/2, člen řídícího štábu MBA

ve svazku III, ČVS: IV/3 Vg 4/89 na str. 516 vypovídá:

"v období od srpna 1988 do listopadu 1989, jsem byl v některých případech určen náčelníkem Správy SNB hl. m. Prahy a Středočeského kraje jako člen řídícího štábu MBS v případě demonstrací v Praze."..

"v listopadu 1989 jsem byl mimo Prahu a do Prahy jsem přibyl až ve večerních hodinách."

- str. 520 "...svědek žádá doplnit, že pokud jde o jeho přítomnost, či jeho nepřítomnost při MBA, tak v den 17. 11. 1989 to bylo tak, že ze služební cesty se do Prahy vrátil kolem 17.00 hod., odjel do svého bydliště, odkud jsem telefonoval na mé pracoviště, zda-li se mám dostavit, mjr. Šulc, mi řekl, že ano a já tam odjel, tj. do Kongresové č. 2, kam jsem přibyl kolem 19.30 hod."

Ing. Miroslav NOVÁK, nar. 11. 12. 1927, bytem Praha 9, Letňany, Havířovská 428

k účasti LM dne 19. 3. 1990 na str. 538, 539 a 540 vypovídá: "rozhodnutí o povolání mimopražských milicí k posílení veřejného klidu a pořádku v Praze přijalo předsednictvo ÚV KSČ na svém zasedání 21. 11. mezi 18.-19.00 hod. Na toto zasedání jsem byl přizván, spolu s ministrem vnitra. Po hodinové diskusi jsem dostal pokyn připravit rozkaz pro povolání cca 5000 příslušníků do Prahy. Z českých krajů mimo Ostravy se v podstatě jednalo o 500 - 1000 příslušníků LM. Po návratu z předsednictva jsem spolu se spolupracovníky připravil rozkaz, v němž bylo nařízeno kolik který kraj má vyslat milicionářů tak, aby v 6.30 hod. 22. 11. byli na určených místech na okraji Prahy, kde si je převezmou zástupci obvodních Správ SNB a LM. K zabezpečení usnesení předsednictva byla svolána porada náčelníků obvodních štábů LM a SNB, na které jsem seznámil účastníky o rozhodnutí předsednictva a přímo na místě bylo dohodnuto, který obvod kolik příslušníků požaduje na výpomoc SNB. Někdy po 22.00 hod. mi volal M. Štěpán, který na předsednictvu ÚV KSČ nebyl přítomen, se stanoviskem, že použití LM v Praze je nevhodné, že naopak by mohlo zkomplikovat situaci, že o tom chtěl osobně informovat M. Jakeše, ale že ho nemůže zastihnout. Toto stanovisko přijal po schůzce s vedoucími tajemníky obvodů a se členy svého předsednictva, Situaci jsme v našem kolektivu posoudili a od 23.00 hod. jsem se marně snažil dovolat M. Jakeše. Teprve přes správu ochrany, odkud mi poslali řidiče s autem, jsem přijel k bytu M. Jakeše, který mne přijal, jemu jsem vysvětlil situaci, zejm. názor M. Štěpána a doporučil jsem mu, aby ty jednotky LM, které ještě z krajů neodjely, byly vráceny na závody a jednotky, které v té době byly již na cestě, že ráno se o ně nějak postaráme a ráno se situace dořeší. Miloš Jakeš po delším uvažování můj návrh schválil, po návratu na ÚV KSČ jsem vydal příslušné pokyny, ale přesto v ranních hodinách přijelo 4000 příslušníků. Byli soustředěni ve vybraných objektech na jednotlivých obvodech, aniž by byli nasazeni. Hned po ránu jsem chtěl vyhledat M. Jakeše, abych mu předložil návrh tyto jednotky ihned vrátit do krajů. M. Jakeš byl v té době na předsednictvu ÚV NF, jel jsem za ním, nechal jsem si ho vyvolat, předložil jsem mu návrh na okamžité odeslání jednotek z Prahy do krajů, který odsouhlasil. V podstatě do oběda všecky jednotky opustily Prahu s výjimkou plzeňské jednotky, kterou jsem více než hodinu přesvědčoval, aby odjela"

"o možném posílení SNB v Praze jsem se dozvěděl od Rudolfa Hegenbarta při cestě k M. Jakešovi, před zahájením předsednictva"

"dosavadní praxe byla taková, že požadavek na výpomoc SNB dával federální ministr vnitra. Jestli toho 21. 11. přišel s tímto požadavkem nevím, také jsem se to nedozvěděl. Ale poněvadž byl se mnou přítomen (Kincl) na zasedání předsednictva, domnívám se, že o celé akci věděl."

"na 17. 11. 1989 se po linii milic nic nepřipravovalo"

"... že největší podíl na odvolání milic z Prahy a na tom, že vůbec nebyly použity, má M. Štěpán, který v rozporu s rozhodnutím předsednictva ÚV dal příkaz na jejich odvolání z Prahy."

Ing. Petr ŠKORPÍK, nar. 8. 5. 1945, bytem Praha 6, Vokovice, Oválová 317/11, dne 6. 3. 1990 vypovídá:

- str. 588 - 592

"uvolněným funkcionářem LM jsem byl od března 1989, a to náčelníkem operační skupiny Městského štábu LM a z toho titulu jsem byl zástupcem náčelníka Městského štábu LM, kterým v té době byl Vilém Danda."

"dne 17. 11. 1989 nebyla podniknuta ani připravována nějaká akce LM"

"po mém příchodu dne 17. 11. 1989 ve večerních hodinách, které nemohu blíže upřesnit, jsem byl povolán k soudruhu Štěpánovi, kde za přítomnosti tajemníků MV KSČ byl položen mně dotaz, zda jsme schopni připravit a jaké počty příslušníků LM. Ten dotaz položil soudruh Štěpán. Vzhledem k tomu, že nebyla žádná zvýšená pohotovost a že se jednalo o večerní nebo podvečerní hodiny pátku, jsem odpověděl, že pouze minimální počet, pokud si vzpomínám 600 lidí a to ještě v čase minimálně čtyř hodin"

"já jsem přesvědčen, že šlo o případnou ochranu a obranu budovy ÚV KSČ a MV KSČ (oba orgány jsou v jedné budově). K tomuto mému přesvědčení mě vede jednak průběh rozhovoru, jednak to, že v následujících dnech byla technika LM (nákladní automobily V3S) povolány MV KSČ až po mně asi 45 minut a pak jsme celou dobu byli spolu. Odcházeli jsme společně, domnívám se, že to bylo ještě před půlnocí"

"my jsme nikoho nesvolávali, já jsem upozorňoval telefonicky náčelníky obvodních štábů, aby byli připraveni, že může nastat situace, že budou povoláni na pracoviště. Ať se o tom pokusí vyrozumět své nejbližší spolupracovníky, ale do dalšího rozkazu nic nepodnikají"

"na vysvětlenou uvádím, že "obvodní velitel" je tajemník resp. vedoucí tajemník příslušného územního orgánu KSČ, a "obvodní náčelník" je funkčně nižší a je to výkonný orgán, profesionální funkcionář Lidových milicí"

"dne 15. 1. 1989, byla to neděle, jsem se zúčastnil uzávěry Jindřišské, kterou prováděly jednotky LM Praha 8. V té době jsem ještě nebyl příslušníkem městského štábu Lidových milicí. O vyvážení demonstrantů za Prahu vím z toho, co se o tom říkalo mezi lidmi, o tom, kdo ho inicioval mi není známo".

Zasedání předsednictva ÚV KSČ dne 21. 11. 1989 k povolání LM

Dne 21. 11. 1989 se náčelník štábu LM ing. Miroslav Novák dostavil do kanceláře RSDr. Hegenbarta, společně šli ke generálnímu tajemníkovi ÚV KSČ Miloušovi Jakešovi. Hegenbart sdělil Novákovi, že se jedná o nasazení LM k posílení hlídek SNB. V kanceláři M. Jakeše tento řekl, že situace je složitá, že síly VB jsou unaveny a že je třeba nějak zajistit pořádek a aby Novák promyslel, odkud a jak dostat do Prahy nějaké jednotky LM mimopražské. Schůzku Jakeš uzavřel s tím, že "to vezme na jednání předsednictva a tam bude rozhodnuto" a zároveň Nováka a Hegenbarta pozval na 18. hod. do předsednictva na předsednictvo se dostavil Miroslav Novák, nebyl přítomen Miroslav Štěpán a ani RSDr. Hegenbart. Ke své neúčasti na předsednictvu RSDr. Hegenbart uvádí:

"měl jsem srdeční nevolnost a zároveň jsem měl nahlášenou návštěvu známých z Brna a též proto, že LM nebyly v mé kompetenci a při hlubší úvaze jsem nabyl přesvědčení, že přizvání jednotek není vhodné a že by to dále pobouřilo hladinu veřejného mínění. Proto jsem zavolal Milošovi Jakešovi, aby mě omluvil."

Záznam z tohoto jednání předsednictva neexistuje. Úkolem záznamu o schůzích a vyhotovení usnesení byl v té době pověřen RSDr. Jaroslav Molek, který ke schůzi PÚV KSČ dne 21. 11. 1989 vypovídá:

"usnesení k tomuto prvnímu bodu nebylo žádné přijaté, tím míním, že nebylo formulováno a nebylo ani zapsáno, ani rozesláno".

Na předsednictvu podal informaci jako první bod Milouš Jakeš (povolání mimopražských jednotek LM).

Na dotaz, zda k tomuto bodu byla nějaká diskuse vypovídá Milouš Jakeš, že si nepamatuje.

Náčelník štábu LM ing. Novák k tomu naopak uvádí: "k tomu se diskutovalo. Kdo všechno mluvil si již nepamatuji. Šlo o volnou debatu. Skákali si do řeči. Seděl jsem s Kinclem stranou. Vím např. že Husák neřekl ani slovo. Něco říkal Fojtík, Hoffman, nějakou poznámku měl Adamec. Obsah diskuse si nepamatuji. Bylo to neuspořádané."

"povolávací rozkaz jsme sestavili podle pokynů Jakeše na Hlavním štábu a byl dálnopisně rozeslán k rukám vedoucích tajemníků KV KSČ a to Praha - město, Praha kraj, Plzeň, České Budějovice, Ústí nad Labem, Hradec Králové a Brno. Rozkaz zněl asi takto "Na výpomoc SNB na zajištění klidu a pořádku v hlavním městě Praze. Zároveň byl určen příslušný počet lidí".

K rozkazu příjezdu mimopražských LM není bez zajímavosti stať, kterou uvádí ve své výpovědi svědek Josef Hrabal:

"vím, že v listopadu, přesný den si nepamatuji, bylo to však po 17. 11., jsme dálnopisem obdrželi rozkaz, nevím, přesně v kolik hodin a nevím, kdo jej podepsal, přišel stranickým dálnopisem a předpokládám, že z ÚV KSČ. Ovšem již den před tím, jsme dostali dopis, přesněji rozkaz, jehož kopii jsem předal vedoucímu tajemníkovi kraje, nyní mám pocit, že pod dálnopisem byl podepsaný gen. taj. Miloš Jakeš. Kopie dopisu by měla být na ÚV KSČ. Dopis byl také podepsán Milošem Jakešem".

Všechny úkoly, pokud jde o použití LM podle výpovědi RSDr. Hegenbarta měly být rozpracovávány v předsednictvu ÚV KSČ a štábu LM. K tomu vypovídá: "to již nebyla moje záležitost".

Na druhé straně k nasazení LM uvádí Jozef Lenárt: "nevím, kdo nasazení nařídil, podněty byly vypracovány zřejmě specializovaným oddělením, šlo o oddělení státní administrativy, jehož vedoucím byl naposledy Rudolf Hegenbart. Toto oddělení spolupracovalo se štábem LM."

Co věděli o zákonnosti existence a vzniku LM a o právním základě jejich ozbrojování někteří tehdejší nejvyšší činitelé. Tito uvádějí např.

- JAKEŠ Miloš: "Tím jsem se nezabýval, to mi není známo, bral jsem to jako existující fakt."

- INDRA Alois: "LM vznikly jako ozbrojená složka KSČ v únorových dnech 1948, právně se o nich poprvé zmiňuje zákon o SNB".

- LENÁRT Jozef: "LM byly hnutím, převážně na závodech v souvislosti s rokem 1948 a tato tradice se dodržovala".

- HOFFMAN Karel: "Nevím".

Dopady povolání LM do Prahy dne 21. 11. 1989.

Citováno z výpovědi zainteresovaných:

ing. Miroslav NOVÁK (str. 32):

"byl jsem odvolán dne 22. 11. 1989, rozhodlo o tom předsednictvo a mně to tlumočil Jakeš až 23. 11. Pozval mě k sobě, já jsem mu řekl, že jsem se včera doslechl, že jsem odvolaný a že nežádám žádné zdůvodnění tohoto rozhodnutí. Viděl jsem na něm, že je to Pro něho těžké a že byl rád, že jsem ho předešel a nechci nic zdůvodňovat. Ale v této souvislosti znovu opakuji, že já po domluvě s Hegenbartem dal pouze návrh na mimopražské jednotky, ale tento návrh byl projednán a schválen v předsednictvu. To bylo pro mě rozhodující, já neměl žádnou pravomoc žádné jednotky povolávat a hlavním velitelem byl generální tajemník. Já byl pouze výkonný orgán, který zajišťoval rozhodnutí hlavního velitele."

Miloš JAKEŠ (str. 46):

"po půlnoci mi telefonoval a po té navštívil v bytě náčelník LM Novák. Sdělil mi skutečnost s tím, co má dělat. Řekl jsem mu, aby okamžitě zařídil zastavení jakéhokoliv odjezdu LM do Prahy. Uvedl, že v některých případech to již není možné a že jednotky jsou na cestě. Řekl jsem mu, aby tedy po příjezdu do Prahy se dohodl, zda je jich zde třeba. Ráno mi volal, přišel na zasedání NF a sdělil mi, že není jejich účast třeba a ani žádoucí a že to vyvolává kritické ohlasy. Sdělil jsem mu, aby se všichni okamžitě vrátili domů, což provedl. Po té na dalších zasedáních předsednictva ÚV KSČ bylo o neodpovědném přístupu s. Nováka předsednictvo informováno mnou s tím, že rozhodlo odvolat Nováka z funkce. Toto jsem mu sdělil a bylo to okamžitě provedeno."

Jan FOJTÍK (str. 68):

"zřejmě Novák správně nepochopil diskusi na předsednictvu a nesplnil rozhodnutí koordinovat celou akci na základě konzultací s politickým vedením Prahy. To totiž na poradě vedoucích tajemníků tuto akci odmítlo. Blíže se k tomu musí vyjádřit sám Nová a generální tajemník, nevím, co mezi nimi bylo. Pravdou ovšem je, že generální tajemník podal 22. 11. 1989 návrh na odvolání z funkce náčelníka LM, tedy Nováka".

Alois INDRA (str. 53):

"Jakeš informoval, že soudruh Novák rozhodl o své vůli, bez rozkazu o umístění některých jednotek LM na VŠ a vysokoškolské koleje, ihned navrhl odvolání Nováka z funkce.

Miroslav ZAVADIL (str. 77):

"Miroslav Štěpán, který na schůzi dne 21. 11. 1989 nebyl, na další schůzi 22. 11. 1989 zaujal kritické stanovisko a vyslovil nesouhlas s pozváním LM do Prahy. Odpovědnost za tuto akci byla přiřčena Miroslavu Novákovi, kterého předsednictvo ihned odvolalo z funkce náčelníka LM."

Josef HAMAN (str. 79):

"nepamatuji si přesně, zda náčelník hlavního štábu Novák, který byl přítomen, vystoupil v diskusi (dne 21. 11. 1989), nanejvýše odpovídal na jednotlivé dílčí otázky. Rozhodně Novák na povolání LM nic neuváděl, ani nezdůvodňoval. To záleželo na velitelovi Jakešovi. Pamatuji si, že Novák byl na schůzi druhý den odvolán z funkce náčelníka štábu LM. Na zmíněné schůzi Novák přítomen nebyl. Na schůzi dne 22. 11. 1989 se ukázalo, že ani hlavní štáb ani Jakeš neměli představu, jak bude zabezpečen pobyt LM v Praze a jejich zapojení do střežení objektů, nebylo ani jasno, pokud jde o jejich ubytování, či pokud jde o uspořádání nějakého aktivu apod."

Dne 22. 11. 1989 byl realizovaný rozkaz, aby se mimopražské jednotky LM ihned vrátily domů. Jako poslední odjeli z kraje Plzeň, kolem 13.00 hod.

Otázka politická, případně trestně právní zodpovědnosti funkcionářů ÚV KSČ a přímo LM, je nezodpovězená. Aktivitou krajských a okresních štábů LM a jejich součinností se složkami SNB při MBO se pravděpodobně budou zabývat již jenom historici a je možné, že v individuálních případech i orgány činné v trestním řízení. Členství v této mocenské ozbrojené složce KSČ je v absolutně minimálním rozsahu postihováno až tzv. lustračním zákonem, který však nestanovuje zákaz výkonu povolání funkcionáři a členy LM, nýbrž základní předpoklady pro výkon některých funkcí. Činnost LM v podstatě zůstává nepostižena.

VI. ZÁVĚR

V úvodu této zprávy jsme citovali závěry práce minulé parlamentní komise určené pro dohled nad vyšetřováním 17. listopadu 1989. Jsme přesvědčeni, že jsme schopni tyto závěry vysvětlit.

a) je důvodné podezření, že zásah proti manifestujícím na Národní třídě dne 17. 11. 1989 byl předem naplánován a v souladu s tímto plánem také realizován.

Závěr práce naší komise: Zásah proti manifestujícím nebyl předem naplánován

b) existují určité náznaky, že vlastní zásah byl řízen dvěma velitelskými místy, která byla odlišně informována

Závěr práce naší komise: neexistovala dvě velitelská místa

c) úsilí komise o objasnění původu a záměru desinformace D. Dražské o smrti Martina Šmída nevedlo k žádoucímu vysvětlení

Závěr práce naší komise: objasnili jsme původ a záměr desinformace

d) činnost FMV ve vztahu ke KGB v den manifestace i před manifestací vede k domněnce, že tato instituce byla o situaci informována, i když nebyl prokázán podíl její o vlivu na přípravě a realizaci zásahu 17. 11. 1989

Závěr práce naší komise: KGB byla o situaci informována prostřednictvím svých pracovníků (návštěva delegace generála Gruška však neměla žádný vztah k událostem 17. 11. 1989)

nebyl prokázán vliv KGB na událostech 17. 11. 1989

e) zůstává neobjasněna činnost StB na přípravě zásahu na Národní třídě, ale hlavně nečinnost této velmi významné mocenské složky bezprostředně po událostech

Závěr práce naší komise: objasnili jsme činnost StB před, během i bezprostředně po zásahu

f) je možno dovodit verzi, že zásah na Národní třídě měl vést k odstranění tehdejšího politického vedení KSČ

Závěr práce naší komise: zásah na Národní třídě neměl vést k odstranění tehdejšího politického vedení KSČ


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP