Pátek 29. prosince 1989

Pátek 29. prosince 1989

(Začátek schůze v 10 hodin)

Přítomno:185 poslanců Sněmovny lidu
72 poslanci Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice
69 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské socialistické republiceOmluveni poslanci:

Sněmovny lidu:

Hajn, Hoffmann, Hruškovič, Kuljovský, Obzina, Puchmeltr, Sakmar, Šípek, Škoda, Václavík M., Vedra, Žákovič (3 poslanci rezignovali)

Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice:

Štáfek, Švestka

1 poslanec rezignoval

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské socialistické republice:

Kováč, Koyš, Lúčan, Micovčin, Zagiba

1 poslanec rezignoval


Předseda FS A. Dubček: Vážené Federálne zhromaždenie, vážené poslankyne a poslanci, vážení hostia, všetkých vás srdečne vítam. Otváram 21. spoločnú schôdzu Snemovne ľudu a Snemovne národov V. volebného obdobia Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky.

V mene všetkých poslancov vítam členov federálnej vlády, členov predsedníctiev Českej a Slovenskej národnej rady, členov vlád Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky, predstaviteľov rozhodujúcich politických síl, cirkví, kultúry a športu, študentov vysokých škôl, jednotlivých krajov, Československej ľudovej armády a ďalších milých hostí.

Vážené poslankyne, vážení poslanci, po včerajších schôdzach obidvoch snemovní bolo Federálne zhromaždenie doplnené novozvolenými poslancami, za tých, ktorí rezignovali na svoju funkciu. Rovnako boli zvolení noví členovia Predsedníctva a ďalší funkcionári Federálneho zhromaždenia. Tým boli splnené zákonom predpísané podmienky a môžeme pristúpiť k nášmu programu.

Pre dnešnú spoločnú schôdzu snemovní navrhlo Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia tento program:

1. Voľba prezidenta Československej socialistickej republiky

2. Sľub prezidenta Československej socialistickej republiky

Má niekto z poslancov k navrhovanému programu doplňujúce návrhy alebo pripomienky? (Nemá.) Nemá.

Zisťujem, že podľa účasti sú obidve snemovne, v súlade s článkom 40 ústavného zákona o československej federácii, schopné sa uznášať.

Prosím, aby o navrhnutom programe našej schôdze hlasovali najprv poslanci Snemovne ľudu.

Kto súhlasí s navrhnutým programom spoločnej schôdze obidvoch snemovní? Kto je za? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Ne.) Nie je.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Ne.) Nie.

Snemovňa ľudu schválila návrh programu jednomyseľne.

Teraz prosím o hlasovanie poslancov Snemovne národov.

Kto súhlasí s navrhnutým programom spoločnej schôdze obidvoch snemovní? Kto je za? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Ne.) Nie.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Ne.) Nie.

Aj Snemovňa národov schválila návrh jednomyseľne.

Konštatujem, že obidve snemovne sa jednomyseľne uzniesli na programe dnešnej spoločnej schôdze.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 190, SN č. 202)

Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia, gotická klenba pamätnej Vladislavskej sály bola takmer 500 rokov svedkom najvýznamnejších dejinných udalostí našej krajiny. Po korunovácii sa skladal hold českým kráľom, uskutočňovali sa tu zasadania stavovských snemov, tradične je táto sála spojená s voľbou prezidenta republiky.

Dnes sa k Vladislavskej sále Pražského hradu opäť upierajú zraky všetkých československých občanov i priateľov Československa na celom svete.

Vrcholnému zastupiteľskému zboru nášho ľudu, Federálnemu zhromaždeniu, pripadla zodpovedná úloha: zvoliť hlavu štátu prezidenta Československej socialistickej republiky.

Funkcia prezidenta republiky sa v našej krajine teší veľkej vážnosti. Poslaním prezidenta je slúžiť najvlastnejším záujmom ľudu a v súlade s Ústavou a ostatnými zákonmi starať sa o rozvoj našej spoločnosti.

Funkcia prezidenta je výrazom pevnej jednoty nášho federatívneho štátu, jeho zvrchovanosti a nezávislosti.

Prvým bodom dnešného rokovania je

1

Voľba prezidenta Československej socialistickej republiky.

Prosím predsedu federálnej vlády, pána Mariána Čalfu, aby predložil návrh na voľbu prezidenta Československej socialistickej republiky.

Předseda vlády ČSSR M. Čalfa: Vážený pán predseda Federálneho zhromaždenia, vážené poslankyne a poslanci, vážení hostia.

Posledné týždne postavili pred každého občana našej republiky povinnosť prevziať svoj diel osobnej zodpovednosti za správu vecí verejných. Študenti, umelci, robotníci, roľníci, vedci i úradníci tí všetci na uliciach i na pracoviskách spolurozhodovali o našom budúcom osude.

Východisková požiadavka dialógu všetkých politických síl krajiny postupne prenikla z Václavského námestia, nielen do ostatných častí Prahy a ďalších miest, ale tiež do štátnych orgánov. Tento dialóg sa stal základom zostavenia novej vlády a stáva sa aj spôsobom práce Federálneho zhromaždenia.

Aby sa slobodný dialóg stal nepochybnou súčasťou politického rozhodovania a riadenia, je nutné dať odpoveď na stále ešte otvorenú otázku, kto bude československým prezidentom v dobe, kedy naša krajina bude završovať prechod k demokracii.

Práve dnes nastala tá chvíľa, kedy vy - poslanci Federálneho zhromaždenia, svojou voľbou rozhodnete, kto bude hlavou štátu v tejto historickej dobe.

Vážené poslankyne, vážení poslanci. hlasovať o prezidentovi Československej socialistickej republiky je vždy zodpovedný čin. Ak máme dnes zabrániť ústavnej a spoločenskej kríze, 3/5 z vás musia nájsť spoločný jazyk. Iba takto preukážete, že poslanci Federálneho zhromaždenia sú schopní vyhovieť prianiu svojich voličov, čím položíte ďalší z dôležitých kameňov stavby demokratického politického režimu v našej krajine. Hlasovať o prezidentovi Československej republiky je vždy závažný čin. Najvyšší predstaviteľ nášho štátu má rad pravomocí, ktorých plnenie je predpokladom uceleného fungovania celého politického systému z hľadiska vnútornej i zahraničnej politiky.

Prezident, ako vrcholný štátno-politický predstaviteľ stelesňuje našu suverénnu štátnosť, a to v neposlednom rade ako spoločný predstaviteľ českého a slovenského národa i ostatných národností republiky. Navyše tradícia prezidentského úradu odvozovaná od zakladateľa novodobého Československého štátu Tomáša G. Masaryka spája politické právomoci s osobnou autoritou, teda i s mravnosťou.

Hlasovať o prezidentovi Československej republiky je vždy slávnostný čin. Demokratická politická kultúra našich národov, ktoré v uplynulých týždňoch preukázali svoju životaschopnosť a silu, dá iste vyniknúť i v tejto historickej sále Pražského hradu významu, aký voľbe prezidenta prikladá každý občan našej vlasti. Dôstojne, na úrovni našich tradícií pred tvárou celého sveta môžeme dnes dokázať, že reprezentanti československého ľudu dokážu suverénne a zodpovedne riešiť všetky úlohy, ktoré pred nimi stoja.

Vážené poslankyne, vážení poslanci, v súlade s vôľou ľudu i predstaviteľov rozhodujúcich politických síl v našej krajine a podľa svojho vlastného najhlbšieho presvedčenia vám predkladám návrh, aby ste za prezidenta Československej socialistickej republiky zvolili pána Václava Havla.

Politická i umelecká aktivita pána Václava Havla je dnes už natoľko známa, že nie je potrebné návrh podrobne zdôvodňovať. Dovoľte mi preto iba uviesť hlavné dôvody, o ktoré sa predložený návrh opiera.

Pán Václav Havel je dnes najvýznamnejším predstaviteľom zápasu o mravnosť demokratickej politiky. Jeho život je príkladom človeka, ktorý stojí za svojími názormi aj navzdor perzekúcii. Priamočiarosť jeho politickej aktivity, či už ako člena Klubu angažovaných nestraníkov v roku 1968, zakladateľa a prvého zástupcu Charty 77, či popredného predstaviteľa Občianského fóra, ukazuje na jeho mravnú veľkosť i na veľké skúsenosti z práce medzi ľuďmi. Tým si získal úctu všetkých, ktorí dokážu rozumne zhodnotiť charakterové vlastnosti politika modernej doby.

Mravná zásadovosť pána Václava Havla je zárukou, že demokratický dialóg zostane základom nášho novo sa formujúceho politického režimu. Práve v politickej mravnosti nového prezidenta je istota, že pozornosť verejnosti, ich predstaviteľov sa bude sústreďovať na budúcnosť našej krajiny, na upevňovanie demokracie, a nie na vybavovanie si osobných účtov pod pláštikom veľkých ideálov, ako sme tomu boli neraz svedkami v minulosti. Sama skutočnosť, že pán Václav Havel podmienil svoju voľbu zaistením slobodných volieb, s tým, že až po zvolení nového Federálneho zhromaždenia, by sa mal zvoliť prezident na ústavou predpísaných 5 rokov svedčí o tom, že zostáva verný svojmu demokratickému presvedčeniu.

Pán Václav Havel je dnes jedným z najvýznamnejších predstaviteľov nielen demokratických, ale aj vlasteneckých síl tejto krajiny. Nikdy neprijal ani ponuky priateľov ani odporúčania nepriateľov, aby odišiel do emigrácie, kde by iste mal podmienky pre pohodlnejší život.

Ako väzeň svedomia dôstojne znášal poníženie človeka zatlačeného bezduchou mocou na okraj spoločnosti iba preto, aby mohol zostať so svojím ľudom; svojími názormi i praktickými činmi sa stal i jedným z architektov nových demokratických vzťahov Čechov a Slovákov. Zároveň ako tvorivý umelec obohacoval pokladnicu kultúry našich národov a preslávil ich talent v zahraničí.

Ako dôstojný zástupca generácie obrodencov nielen tvorivými činmi, ale i usilovnou organizátorskou prácou, či v rôznych dobách vo vedení PEN-klubu, Klubu nezávislých spisovateľov, či v čele obce spisovateľov, rozvíjal demokratickú kultúrnu tradíciu našich národov.

Pán Václav Havel je dnes občanom našej krajiny s najväčšou medzinárodnou autoritou. Nejde iba o to, že je členom radu zahraničných PEN klubov alebo nositeľom mnohých zahraničných či medzinárodných umeleckých cien. Ako na najvýznamnejšiu osobnosť našich demokratických klubov sa k nemu obracajú cudzí štátnici už mnoho mesiacov. Iba človek s takýmto kreditom môže reprezentovať našu suverenitu v búrlivých integračných procesoch súčasnej Európy. Iba človeka s takovýmto kreditom môžu dnes rešpektovať v demokratických krajinách ako spoľahlivého partnera pre dlhodobé dohody, ktoré zaistia bezpečný život našich národov tešiacich sa z najhodnotnejších plodov hospodárskeho rozvoja.

Vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte mi na záver vyjadriť presvedčenie, že váš hlas pre pána Václava Havla, je hlasom pre zabezpečenie ľudských práv, pre každého človeka v našej krajine. Je to hlas pre dôstojný a stále bohatší život ľudu našej drahej vlasti.

Ďakujem za pozornosť.

(Zvukový záznam)

Předseda FS A. Dubček: Ďakujem pánovi Mariánovi Čalfovi za predloženie návrhu. Federálnemu zhromaždeniu sa teda predkladá jediný návrh: zvoliť za prezidenta Československej socialistickej republiky pána Václava Havla.

Napriek tomu sa pýtam, má niekto z poslancov iný návrh? (Nemá.) Konštatujem, že nie.

Môžeme pristúpiť teda k voľbe. Voľba prezidenta republiky sa uskutoční verejným hlasovaním.

Vážené poslankyne, poslanci, môžeme hlasovať o návrhu na zvolenie pána Václava Havla za prezidenta Československej socialistickej republiky. Sú splnené všetky podmienky.

Na zvolenie prezidenta republiky je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov Snemovne ľudu a trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov Snemovne národov zvolených v Českej socialistickej republike a trojpätinovej väčšiny poslancov zvolených v Slovenskej socialistickej republike.

Vážené poslankyne a poslanci, podľa zistenia je prítomných 183 poslancov Snemovne ľudu, poslancov Snemovne národov 71 zvolených v Slovenskej a 69 zvolených v Českej socialistickej republike.

Obidve snemovne sú teda uznášania schopné.

Vážené poslankyne, vážení poslanci, začínam voľbu prezidenta republiky.

Najskôr prosím o hlasovanie poslancov Snemovne ľudu.

Kto z vás súhlasí, aby pán Václav Havel bol zvolený za prezidenta Československej socialistickej republiky? Kto je za? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Ne.) Nie.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Ne.) Nie.

Poslanci Snemovne ľudu súhlasia, aby prezidentom Československej socialistickej republiky sa stal pán Václav Havel.

Teraz prosím o hlasovanie poslancov Snemovne národov zvolených v Českej socialistickej republike.

Kto z vás súhlasí, aby pán Václav Havel bol zvolený za prezidenta Československej socialistickej republiky. Kto je za? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Ne.) Nie.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Ne.) Nikto.

Poslanci Snemovne národov zvolení v Českej socialistickej republike súhlasia, aby prezidentom Československej socialistickej republiky sa stal pán Václav Havel.

Teraz prosím o hlasovanie poslancov Snemovne národov zvolených v Slovenskej socialistickej republike.

Kto z vás súhlasí, aby za prezidenta Československej socialistickej republiky bol zvolený pán Václav Havel? Kto je za? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Ne.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Ne.) Nie.

Tiež poslanci Snemovne národov zvolení v Slovenskej socialistickej republike súhlasia, aby za prezidenta Československej socialistickej republiky bol zvolený pán Václav Havel.

Vzhľadom na súhlasné uznesenie obidvoch snemovní konštatujem, že pán Václav Havel bol zvolený za prezidenta Československej socialistickej republiky. (Potlesk.)

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 123, SL č. 191, SN č. 203)

Vážené poslankyne a poslanci, vážení hostia, teraz spolu s predsedom federálnej vlády oznámim pánovi Václavovi Havlovi, že bol zvolený za prezidenta republiky a požiadam ho, aby zložil ústavný sľub.

Do príchodu zvoleného prezidenta republiky prerušujem schôdzu snemovní. Prosím však všetkých prítomných, aby ostali na svojich miestach. Ďakujem.

(Jednání přerušeno)

(Jednání opět zahájeno)

(Za zvuků fanfár přichází prezident republiky v doprovodu předsedy federální vlády. Shromáždění povstává.)

Předseda FS A. Dubček: Vážený pán Havel, úprímne vás vítam na dnešnej schôdzi Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky. Rád vám oznamujem, že poslanci Snemovne ľudu aj Snemovne národov, v súlade s vôľou československého ľudu vás zvolili za prezidenta Československej socialistickej republiky.

Podľa článku 62 ústavného zákona o československej federácii sa ujmete funkcie po zložení sľubu.

Prosím vás, pán prezident, aby ste pristúpili k Ústave Československej socialistickej republiky a k ústavnému zákonu o československej federácii, položili na ne pravú ruku a vykonali ústavný sľub, ktorý potom potvrdíte svojím podpisom.

Prezident ČSSR Václav Havel: "Slibuji na svou čest a svědomí věrnost Československé socialistické republice. Budu dbát blaha národů a národností v ní žijících, své povinnosti budu konat podle vůle lidu a v zájmu lidu a zachovávat Ústavu a ostatní zákony".

(Prezident republiky podepisuje slib.)

(Sálem se ozývá československá státní hymna.)

(Shromáždění usedá.)

Předseda FS A. Dubček: Vážený pán prezident, blahoželám vám v mene všetkých prítomných a všetkého nášho ľudu k zvoleniu do čela nášho štátu. Prajem vám dlhé roky života, pevné zdravie a radosť z úspechov našej spoločnej práce pre rozkvet našej vlasti, pre trvalý a spravodlivý mier. Blahoželám vám! (Potlesk.)

(Za zvuků fanfár prezident republiky odchází, shromáždění povstává.)

Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia, ďakujem vám všetkým za účasť a končím spoločnú schôdzu V. volebného obdobia Snemovne ľudu a Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky. Ďakujem vám.

(Schůze skončena v 10.35 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP