Středa 29. listopadu 1989

Ako dlhoročný vysokoskolský učiteľ, ako dvadsaťpäťročný funkcionár vysokých škôl, z toho 20 rokov vo funkcii rektora Slovenskej vysokej školy technickej, som v dnešnej politickej kríze absolvoval niekoľko mítingov s vysokoškolskými študentami a včera som absolvoval aktív učiteľov a študentov na Chemicko-technologickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej a stretnutie so zástupcami koordinačného štrajkového výboru slovenských vysokoškolákov - včera v neskorých večerných hodinách. Navrhoval som medzi iným, aby študenti ukončili štrajk, aby si určili termín, do ktorého žiadajú odpoveď na pôvodných 5 požiadaviek. Jednoznačne odmietajú ukončenie štrajku a čakajú na závery dnešného zasadania Federálneho zhromaždenia. Preto o to väčší je význam nášho rokovania práve dnes. Študenti štrajkového výboru slovenských vysokých škôl prosia, aby pri ustanovení spoločnej komisie Federálneho zhromaždenia na prešetrenie zákroku bezpečnostných orgánov 17. novembra 1989 boli menovaní zástupcovia slovenského štrajkového výboru študentov vysokých škôl a súčasne požadujú i zástupcu Verejnosti proti násiliu. To je ekvivalent v českých krajinách Občianského fóra. Žiadajú zrušenie zakotvenia vedúcej úlohy komunistickej strany v Ústave - to sa v podstate stane, článku 4 a článku 6 a vypustenie článku o výchove marxizmu-leninizmu. Žiadajú spoločné rokovanie kompetentných predstaviteľov Slovenskej socialistickej republiky so zástupcami štrajkového výboru a zástupcami Verejnosti proti násiliu. Prosím teda zástupcov Slovenskej vlády a slovenského Národného frontu, aby skutočne sa stretli na tvorivý dialóg so zástupcami študentov.

Žiadajú ma, aby som na dnešnej spoločnej schôdzi oboch snemovní Federálneho zhromaždenia poprosil, či by nebolo možné určiť termín volieb. Vysvetľoval som v tom zmysle, že v zásade minimálne 6 mesiacov je treba na realizáciu nových volieb. Že musíme v prvom rade prijať zákon o voľbách, že to vyžaduje vypracovanie zásad zákona a potom pochopiteľne pripraviť jeho paragrafovanú formu. Nepredpokladám, že by sme mohli dnes skutočne hovoriť o konkrétnom termíne volieb. Je to nereálne.

Ďalej žiadajú právne fungovanie ústavného súdu. To sa stane. Zrušenie tlačového zákona je rovnako na programe. Takže predpokladám, že prijatie hlavne troch požiadaviek z piatich sa uskutoční dnes - a potom nie je dôvod pokračovať v štrajku. Je reálny predpoklad, že po schválení navrhovaných úprav v Ústave ČSSR vrátime našich študentov do posluchární ešte tento týždeň a začne normálny výchovnovzdelávací proces na čs. vysokých školách.

Na záver by som chcel verejne oceniť na pôde Federálneho zhromaždenia veľmi kultúrne a veľmi disciplinované organizovanie štrajku študentami, ich prejav vysokej a spoločenskej zodpovednosti, aby nespôsobili svojimi prejavmi protestov a štrajkami žiadne významnejšie ekonomické škody. Vysokoškolská mládež si plne uvedomuje, že politická kríza sa nemôže prehlbovať, aby skutočne neprerástla do celospoločenskej krízy s vážnymi ekonomickými a sociálnymi dôsledkami. Vysokoškolská mládež za obdobie jednoho týždňa politicky velmi vyzrela. Ďakujem za pozornosť.

Předsedající předseda SN J. Janík: Ďakujem poslancovi Blažejovi. Slovo má poslanec Šimúth, pripraví sa poslankyňa Pekařová.

Místopředseda FS J. Šimúth: Vážený súdruh predseda, vážené Federálne zhromaždenie, dovoľte mi, aby som v prvom rade vyjadril obdiv politickej a morálnej vyspelosti našej mládeže, najmä vysokoškolákov, ktorá svojím úsilím uskutočnila v pondelok 27. novembra 1989 teda presne desať dní po hanebnom zákroku bezpečnostných jednotiek voči nej, celoštátne referendum. Toto referendum sme mali vlastne uskutočniť my, poslanci, oveľa skôr, než mládež. V manifestačnom štrajku ľud prevzal všetku moc u nás do svojich rúk a v tomto čase rozhoduje ľud o tom, ako a komu túto moc vtelenú do zákona odovzdá, aby ju chránil proti zneužitiu politickou mocou.

My všetci sme prisahali vernosť národom tejto republiky, a preto je našou povinnosťou teraz podľa najlepšieho vedomia a svedomia uskutočniť také zmeny v ústave, ktoré budú zárukou nastolenia demokracie v našej spoločnosti.

Vyzývam všetkých poslancov, bez rozdielu politickej príslušnosti, aby sme si spolu uvedomili, že je potrebné vykonať všetko pre rešpektovanie vôle ľudu a zabezpečenie pokoja u nás. Verím, že všetci budeme rozhodovať tak, aby sa čo najskôr mohol schváliť zákon o demokratických a slobodných voľbách u nás, ako základný predpoklad slobodného života každého občana v Československu. Všetci členovia Strany slovenskej obrody tieto zásady plne podporujú. Ďakujem vám za pozornosť.

Předsedající předseda SN J. Janík: Ďakujem poslancovi Šimúthovi.

Prosím poslancov Hanu Pleskotovú, Vlastimila Baruša, Dobromilu Vávrovú, Ninu Lefflerovú, Jána Zána, Irenu Horečnú, Zdeňka Češku, Josefa Krylla, Františka Axmanna, Jaroslava Klíchu, aby sa zhromáždili vo foyeri.

Slovo má poslankyňa Pekařová Jana, pripraví sa poslanec Mede.

Poslankyně SL J. Pekařová: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, vážení hosté, ve složité společenské atmosféře a v současném politickém klimatu, při rychlém spádu událostí jsou poslanci zákonodárných sborů postaveni před rozhodnutí zásadního významu. Moje stanovisko jako komunistického poslance je následující:

Naše strana si získala důvěru a vedoucí úlohu bojem za zájmy pracujících. A na to nepotřebovala ústavu. Tak mne to učili poctiví komunisté - starší než já - a tak to chápou poctiví komunisté i dnes. Jsme stranou pracujících a zůstaneme i v těchto pro stranu tak těžkých dnech. Víme, že řada lidí od nás možná odejde, ale slyšíme i v těchto dnech, že za námi lidé stojí, hlásí se i do našich řad noví členové. I dnes. Je nám jasné, že komunisté budou pracovat jinak. Vedoucí úloha strany - jak nás to učili naši otcové a dědové - v žádném případě neznamená úlohu řídící. Šíře názorů, kterých jsme v posledních dnech svědky, není možné nebrat v úvahu. Vždyť mnohá hesla a požadavky, které před nás klade Občanské fórum, jsou naše hesla, naše požadavky, požadavky nejen komunistů - požadavky celé Národní fronty. Připomínají nám však důrazně a s razancí, která nás šokuje, že jsme se zastavili na cestě za jejich uskutečněním a že nám chyběl potřebný důraz je prosazovat. V tomto obrovitém kvasu se objevují samozřejmě i názory naprosto nepřijatelné a socialismu cizí. Stejně jako některé formy projevů, kterými jsou prosazovány. Oceňujeme Československou televizi za přímé přenosy, za všechna ta spektra názorů a zejména za přenosy z Letné.

Naše stávající zákony platí. Paragraf 102 a 103 trestního zákona hovoří o hanobení republiky a jejího představitele, o snižování vážnosti prezidenta republiky. My nepodceňujeme náš národ, jehož kultury a humanismu se dnes dovolávají všichni. Náš lid posoudí dobře a vyhodnotí, co bere, s čím souhlasí a co odmítá.

A důrazně upozorňuji z této místnosti, že se už začínají projevovat - jsou to teprve začátky - agresívní chování, hrubá osočování a výzvy k perzekucím. Všichni, a tento zákonodárný sbor zejména, když jde o osudové chvíle našeho lidu, musí vybrat ze širokého proudu názorů to nejlepší jádro, které povede k rychlému vyřešení všeho, co nám dnes přerostlo do obrovitých rozměrů.

Dnes a v nejbližším období musíme zásadně respektovat dosud platné zákony a ústavu. Ty byly přijaty ve Federálním shromáždění poslanci všech politických stran i bezpartijními. Všeobecně voláme po právním státu, v tom jsme jednoho názoru. Jsme k tomu připraveni, ale pokud parlament zákony nezrušil, musíme je respektovat.

A my je budeme rychle měnit. Na jejich změně důsledně pracujeme, to přece všichni víme a chceme jejich postoupení k všenárodní diskusi. Je nezbytné ihned otevřít Národní frontu pro každý konstruktivní názor, který vede k pohybu společnosti dopředu. Přece podporujeme výuku vědeckotechnického pokroku a humanismu na školách. Víme, že jsme žádali - učitelé především - o rozšíření výuky o další obsah; konkrétních návrhů z celospolečenské diskuse k analýze československé výchovně vzdělávací soustavy byla spousta a celostátní konference učitelů v září t. r. je shrnula a zformulovala. Mladá generace má právo - a moji žáci to vědí - vytvořit si svůj světový názor sama, probojovat jej. K tomu potřebuje co nejvíce poznatků, a to nejen ve výuce ve škole, ale i osvojením celého našeho kulturního bohatství. Naši umělci a tvůrci musí mít všechny podmínky k tomu, aby promlouvali k lidu a zejména k mládeži, ale prostřednictvím svého umění, s citlivým barometrem svého svědomí a etiky. Politiku musí dělat politici s plnou odpovědností před lidem a pod jeho kontrolou, a to platí i pro tento zákonodárný sbor.

Československá televize a sdělovací prostředky: Žádali jsme je mnohokrát, aby dávali přímé přenosy ze zasedání Federálního shromáždění, nejen ty situace, kdy jednomyslně hlasujeme. Chtěli jsme, aby chodili do výborů a viděli jak poslanci pracují, jak hovoří, jaké podněty přinášejí ze svého volebního obvodu. To není alibi, to je podmínka, a to si vyřídíme jindy.

V komisi pro vyšetření události ze 17. listopadu t. r. budou mít zastoupení i poslanci výborů pro kulturu a výchovu. Velmi odpovědně jsme připravili své zástupce do této komise. Chtěla bych říci své stanovisko. Obdivujeme naši vyspělou mládež, ano, já se stydím za to, že naše generace to nedokázala udělat sama, že to musely dělat naše děti. Děkuji z této tribuny učitelům této republiky, kteří se také velkou měrou podíleli na tom, že v těchto krutých dnech se naše mládež chovala tak, jak se chovala. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN J. Janík: Ďakujem poslankyni Pekařovej. Slovo má poslanec Gejza Mede, pripraví sa poslanec Ládr.

Poslanec SN G. Mede: Súdružky a súdruhovia poslanci, dovoľte, aby som vám i ja povedal niektoré svoje postrehy a návrhy.

Som poslancom bez politickej príslušnosti a ako taký sa v týchto dňoch veľmi zamýšľam, aký postoj zaujať v súčasnom období. V posledných dňoch sa mi dostáva ako bezpartajnému často i "kritiky", že my bezpartajní sme sa vždy mali dobre a budeme sa mať dobre. Chcem reagovať na túto kritiku. Bezpartajní tvoria najväčšiu časť spoločnosti. Boli, sú a budú to tí, ktorí čestne pracujú a ťahajú, nech je akékoľvek zriadenie. Bezpartajní sa však nechajú získať, nechajú sa presvedčiť, a získajú nás tí, ktorí vedia ukázať správnu cestu a vedia nás viesť.

V týchto dňoch môj hold patrí revolučnej mládeži za jej odvahu a jej pekné ciele.

Dovoľte, aby som pri tejto príležitosti vyjadril i svoje obavy. Mám 15ročného syna, stredoškoláka. Pri pohovore s ním som zistil, že nepozná skutočné ciele revolučnej mládeže. Podobné príklady som videl i v televízii. Nie je to v poriadku. Vysokoškoláci musia nájsť spôsob, ako túto časť mládeže poučiť, ako vyplniť jej hlavy skutočne peknými revolučnými myšlienkami. V opačnom prípade to urobia nečestní ľudia s nečestnými myšlienkami. A v tom je potencionálne nebezpečenstvo pre túto mládež, pre mládež ba dokonca pre spoločnosť vôbec.

V pondelok tento týždeň sme sa dozvedeli, že je zvolané Federálne zhromaždenie. Ľudia sa ma pýtali: Tak čo, poslanec, čo vy teraz? Každému som povedal svoj názor, že za súčasných podmienok si parlament udrží akú-takú autoritu, ktorú má medzi ľuďmi, iba ak urýchli práce na novom volebnom zákone a po jeho schválení sa vypíšu voľby. Nie som právnik, neviem posúdiť čas, ktorý je potrebný na schválenie tohto zákona. Stretol som sa s jednoznačným súhlasom ľudí, či už to boli stranícki funkcionári alebo robotníci vo vlaku alebo dedo u susedov. Tento fakt ma skutočne ubezpečuje v názore, že ako parlament musíme prispieť k urýchleniu premien hospodárskeho, ale aj politického života v záujme skutočného socializmu. Dnes už vidíme, ako jedno s druhým úzko súvisí.

Ako člen výboru pre plán a rozpočet a spravodajca výborov na Federálnom ministerstve financií viem, že naše národné hospodárstvo už dlhé roky stagnuje, nenašiel sa spôsob, ktorým by sme sa dostali dopredu. Spohodlneli sme možno i preto, že naša ekonomika je relatívne ešte stále veľmi silná vo východnej časti Európy. Keď sa však pozrieme dookola, vidíme, že zveľadenie hospodárstva pomocou zahraničného kapitálu, ako aj oslobodením vnútorných výrobných síl na pôde socialistickej demokracie už začali Poliaci, Maďari, Bulhari, východní Nemci. Je načase, aby sme i my vytvorili také politické podmienky, ktoré získajú dôveru ľudí pre výrobu u nás a v iných častiach sveta a podnecujú čestnú prácu a čestné podnikanie.

Ale predovšetkým pomôžeme sami sebe.

Ako sa k tomu máme postaviť my poslanci? Pred dvoma týždňami sme dali dôveru vláde. Už vtedy nás predseda vlády presvedčil svojou zapálenosťou, že táto vláda cíti svoju zodpovednosť za ďalší náš rozvoj. Dnes jednoznačne vidíme, že svoje zámery nevie realizovať bez určitých politických zmien, ale hlavne bez našej účinnej pomoci.

My, ako parlament, sme tu už dokázali, že sme na takej úrovni, že dokážeme kritizovať vládu, keď je to vhodné v záujme spoločnosti, v záujme našich voličov. Ale je tento parlament na takej úrovni, že dokážeme pomôcť vláde, keď je to skutočne treba?

Ďakujem vám za pozornosť.

Předsedající předseda SN J. Janík: Ďakujem poslancovi Medemu. Slovo má poslanec Ládr, pripraví sa poslanec Jirásek.

Poslanec SL J. Ládr: Vážený pane místopředsedo Federálního shromáždění, soudružky a soudruzi, sestry a bratři poslanci, vážení hosté, dovolte mi, abych jménem Klubu poslanců Československé strany socialistické zde vyjádřil naše stanovisko k současné situaci. Bylo by jistě namístě, aby tak učinil předseda strany, ale ten své jasné stanovisko už několikrát vyjádřil - poprvé tím, že politicky zaštítil naše prohlášení ze dne 19. listopadu 1989, naposledy na tiskové konferenci konané v pondělí. Klub poslanců Československé strany socialistické přivítal, že byla svolána společná schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů. Je také nejvyšší čas zaujmout stanovisko a hledat řešení z hluboké společensko-politické krize. Kde jinde než na půdě parlamentu by měly být hledány nejlepší cesty osudu této země. V normální demokratické společnosti jsou totiž dva institucionální předpoklady, které umožňují zpětnou vazbu a okamžité reagování na problémy lidí. Je to stále pracující parlament, který však vzejde ze svobodných voleb, v jejichž rámci mohou nezávisle na sobě či v různých koalicích soutěžit jednotlivé politické subjekty, zpravidla politické strany a dále je to svobodný tisk.

Dříve než budu k těmto otázkám hovořit, dovolte mi učinit toto vysvětlení.

Protože se objevují z různých stran připomínky, že jsme jako strana překvapivě náhle vystoupili se svým prohlášením ze dne 19. listopadu 1989, jež bylo zveřejněno v pondělním vydání Svobodného slova dne 20. 11., musíme tuto situaci vysvětlit.

Naše strana již minimálně rok a půl začínala zcela veřejně upozorňovat na nezbytnost výrazného posílení parlamentu a jako první jsme rovněž definovali i otázku právního státu přesným vymezením vztahu mezi občanem a státem. Po lednových událostech t. r. jsme si uvědomili nezbytnost urychlené zákonné úpravy práva shromažďovacího, spolčovacího a petičního a domnívali jsme se, že už k zákrokům Bezpečnosti nedojde, půjde-li o pokojnou demonstraci.

Jelikož jsme viděli nečinnost na určitých místech, spojili jsme své skromné síly a přijali jsme týden po 21. srpnu t. r., kdy opětovně došlo k násilnému zákroku proti pokojným manifestantům, naše návrhy zákonů o právu shromažďovacím a spolčovacím. Tyto jsme obratem předali předsedovi ústředního výboru Národní fronty ČSSR s doporučením, aby byly urychleně projednány a přijaty ještě před novou ústavou. Bylo nám odpovězeno, že legislativci nedoporučují přijetí našich zákonů před novou ústavou.

Už na podzimním zasedání Federálního shromáždění i České národní rady naši poslanci vystupovali podstatně odlišněji než poslanci ostatní. V ČNR se ústřední tajemník naší strany bratr Jan Škoda zdržel hlasování proti přijetí divadelního zákona a při vysvětlování tohoto faktu narážel na nepochopení ostatních. Bratr Jaroslav Šafařík přednesl zcela zásadní projev k tomu, jak by měla pracovat Česká národní rada a jak nepracuje a nebudeme zakrývat, že toto vystoupení nebylo opět přijato s pochopením. Každý si jistě vzpomene, že 3 dny před nešťastnými událostmi ze 17. listopadu 1989 náš poslanec bratr Lubomír Fanta zde jasně řekl, a to mi dovolte raději ocitovat celé:

"Otázka socialistické zákonnosti se nepochybně dotýká i vztahu státu a občana. Myslím si, že zejména v dnešní době je třeba prosazovat myšlenku, že státní orgány mohou omezit svobodu občana pouze na základě zákona a pouze způsobem v zákoně uvedeným. Občan pak může činit vše, co mu zákon nezakazuje. Dovedení této myšlenky do praxe je velmi složitý úkol, vždyť povinnosti občanů jsou často určovány desítkami předpisů a mnohdy určují jejich chování i interní směrnice státních orgánů, jež tím, že předpisují svým pracovníkům určitý způsob chování, zároveň omezují i ostatní občany." Konec citátu.

Tato myšlenka se nyní ve světle dnů, které prožíváme, zdá již krotká, avšak pro profesionální politiky z ní zazníval jednoznačně náš požadavek, že nemohou být jakousi vyhláškou národního výboru určovány podmínky pro shromažďování, resp. jejich zákazy. Proč na nás nikdo nedal? Proč nás nikdo nebral vážně? Nenastal skutečně již čas urychleně naše návrhy zákonů o právu shromažďovacím a spolčovacím přijmout? Prosím, abyste tuto řečnickou otázku zároveň chápali jako návrh našeho Klubu poslanců Československé strany socialistické ve Federálním shromáždění. Nejde však vůbec jen o vystoupení poslanců v nejvyšších zastupitelských sborech. Ta v podstatě jen vycházela z myšlenek, které byly obsahem 9. zasedání našeho ústředního výboru, konaného dne 4. května t. r. a které můžeme i dnes pokládat za program demokratizace celé společnosti.

Myslíme si, že by nebylo od věci, jestliže dnes veškerý tisk seznamuje s programem Občanského fóra, aby byl uveřejněn ve všech rozhodujících médiích alespoň podstatný výtah myšlenek, které tehdy zazněly.

Na základě 9. zasedání ústředního výboru naší strany jsme zpracovali zásadní náměty k postavení nejvyšších zastupitelských sborů a vytvoření orgánu ústavního dozoru, které jsme v květnu t. r. zaslali soudruhu Jakešovi. Je třeba ovšem říci, že myšlenky zde obsažené naši poslanci uplatňovali v podstatě již před rokem a půl při projednávání návrhu zákona o poslancích. Většina našich námětů byla tehdy odmítnuta s poukazem, že jsou v rozporu s ústavou. Je třeba říci, že tomu tak nebylo a není. V kuloárech jsou naše náměty k dispozici.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP