Středa 29. listopadu 1989

Středa 29. listopadu 1989

(Začátek schůze ve 14.00 hodin)

Přítomno:187 poslanců Sněmovny lidu
71 poslanec Sněmovny národů zvolený v České socialistické republice
70 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské socialistické republice


Omluveni poslanci

Sněmovny lidu:

Freiová, Hajn, Hlavačka, Hoření, Kuljovský, Obžerová, Říman, Sakmar, Stejskal, Šimek, Štrbová, Vedra, Žákovič

Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice:

Haičman, Mevald, Pilch, Říman

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské socialistické republice:

Buban, Kováč, Koyš, Nejezchleb, Nemcsková


Předseda FS A. Indra: Vážené Federální shromáždění, všechny vás srdečně vítám a zahajuji 16. společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky. Sezvali jsme poslance nejvyššího orgánu státní moci ČSSR a jediného zákonodárného sboru federace, aby se mohli vyjádřit k vývoji situace v naší zemi. Máme v úmyslu předložit vám k posouzení také návrhy dalšího postupu, kterými bychom reagovali na některé iniciativy občanů z posledních dnů.

Klub komunistických poslanců mi oznámil, že doporučuje dnešní schůzi schválit zrušení, resp. změny některých článků Ústavy Československé socialistické republiky. Jde zejména o článek 4 o vedoucí úloze Komunistické strany Československa, o článek 6 o Národní frontě a o článek 16 o kulturní politice. Dále Klub komunistických poslanců doporučuje zvolit členy Ústavního soudu, vytvořit jej na to musí být potom vytvořen zákon o pravomoci a organizaci Ústavního soudu - a zřídit komisi poslanců, spojenou se zástupci studentů a organizací mládeže pro dohled na vyšetření události ze 17. listopadu 1989. Soudruh Kempný připomíná, že to bude společná komise s Českou národní radou.

Než budeme pokračovat v jednání, jako logický krok ve vývoji událostí i z vážných zdravotních důvodů vás prosím o uvolnění z funkce předsedy a člena předsednictva Federálního shromáždění. Oznámil jsem toto své rozhodnutí dopisem předsednictvu Federálního shromáždění dnešního dne.

Dovolte mi při této příležitosti poděkovat všem, s nimiž jsem po delší, či kratší dobu spolupracoval a přeji vám v další činnosti mnoho úspěchů. (Potlesk.)

Volbu nového předsedy Federálního shromáždění doporučuji uskutečnit na 17. společné schůzi, která je svolána na 12. prosince 1989.

Nyní prosím, aby se řízení schůze ujal místopředseda Federálního shromáždění a předseda Sněmovny národů soudruh Janík.

Předsedající předseda SN J. Janík: Vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci, Predsedníctva Snemovne ľudu a Snemovne národov navrhli na svojich schôdzach konať spoločnú schôdzu snemovní s týmto programom:

1. Prerokovanie Vyhlásenia Federálneho zhromaždenia ČSSR k súčasnej vnútropolitickej situácii

2. Návrh Ústavnoprávnych výborov oboch snemovní na zriadenie spoločnej komisie snemovní Federálneho zhromaždenia a Českej národnej rady pre dohľad na vyšetrenie udalostí zo 17. novembra 1989 v Prahe

3. Vládny návrh, ktorým sa mení ústavný zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Československej socialistickej republiky (tisk 217).

Sú k tomuto návrhu programu nejaké pripomienky? (Nikdo se nehlásil). Nikto.

Podľa zistenej účasti sú obidve snemovne schopné uznášať sa.

Najprv prosím o hlasovanie poslancov Snemovne ľudu.

Kto súhlasí s navrhnutým programom? (Hlasuje se.). Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Snemovňa ľudu návrh schválila.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 152, SN č. 167)

Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, na dnešnom zasadaní máme predovšetkým prerokovať súčasnú vnútropolitickú situáciu v našej krajine a prijať vyhlásenie Federálneho zhromaždenia ako najvyššieho orgánu štátnej moci a jediného zákonodarného zboru Československej socialistickej republiky k tejto situácii.

Vnútorná situácia u nás je charakteristická veľkým spoločenským pohybom. Udalosti v susedných krajinách vo veľkej miere majú vplyv i na vedomie našich ľudí. V minulých dňoch sa uskutočnilo niekoľko masových demonštrácií. Započali ich študenti ako reakciu na neadekvátny zásah bezpečnostných zborov 18. novembra t. r. Vlády ČSSR, ČSR a SSR sa obrátili k študujúcej mládeži s výzvou, aby pochopila zložité procesy a nepodľahla vášniam. Do tohto procesu však stúpili aj iné neformálne spoločenské štruktúry.

Celý nežiadúci proces vyvrcholil tento týždeň v pondelok generálnym štrajkom. Každý súdny človek však vie, že tento proces nemôže prebiehať v chaose a v atmosfére psychického a spoločenského nátlaku. Nemôžeme dovoliť ochromiť túto krajinu demonštráciami a štrajkami. Naša strana, ako aj ďalšie organizácie združené v Národnom fronte, začala s prestavbou a demokratizáciou nášho ekonomického a spoločenského života. I my na pôde Federálneho zhromaždenia sme vyvinuli veľké úsilie schválením rady významných zákonov, ktoré vytvárajú právny základ pre prestavbu, hospodársky mechanizmus a demokratizáciu spoločnosti. V najbližšom čase schválime ďalšie významné zákony. Našou hlavnou úlohou je napomáhať procesu prestavby, ako aj demokratizácie spoločnosti hlavne v procese prípravy a prerokovania jednotlivých legislatívnych zákonov.

V súčasnom období považujeme za nevyhnutné ukľudniť súčasné politické ovzdušie, vytvoriť potrebné podmienky pre spokojnú, plynulú a nerušenú výrobu, pre návrat študentov do škôl, ako i umelcov na javiská.

Je správne, ž prebieha dialóg vlády ČSSR s Občianskym fórom a v ňom združenými neformálnymi skupinami. ČSSR je socialistickým štátom, ktorý sa riadi zásadou zvrchovanosti ústavy a zákonov. Štátnu moc je nevyhnutné uplatňovať len na základe zákona a v jeho medziach. A v tomto duchu pristúpme k posúdeniu našej vážnej vnútropolitickej situácie a k Vyhláseniu, ktoré chceme prijať na našej dnešnej schôdzi.

Na odporučenie predsedníctiev snemovní návrh Vyhlásenia Federálneho zhromaždenia pripraví komisia poslancov v tomto zložení: Za Snemovňu ľudu: Hůla Alois, Železniková Eva, Pekařová Jana, Rigo Emil, Sommer Alexander, Kapitola Luděk, Toms Stanislav, Oláhová Elena. Za Snemovňu národov: Hyková Blanka, Křenek DrahosIav, Štáfek Václav, Daráž Karol, Hlaváč Anton, Silvanová Eva.

Sú k návrhom na zloženie komisie nejaké pripomienky? (Připomínky nebyly.)

Môžeme o návrhu hlasovať. Obidve snemovne sú schopné uznášať sa.

Najskôr prosím, aby sa vyjadrili poslanci Snemovne národov.

Kto z nich súhlasí s návrhom svojho predsedníctva na zloženie komisie? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Snemovňa národov návrh schválila.

Teraz prosím o vyjadrenie posIancov Snemovne ľudu.

Kto z nich súhlasí s návrhom svojho predsedníctva na zloženie komisie? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Takisto Snemovňa ľudu návrh schválila.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 153, SN č. 163)

Žiadam zvolených členov návrhovej komisie, aby sa zišli k svojej práci v miestnosti 030 v prízemí.

Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, pýtam sa, či sa niekto z poslancov hlási o slovo. (Nikdo se nehlásil.) Nikto.

Prosím predsedu návrhovej komisie, aby odôvodnil návrh Vyhlásenia Federálneho zhromaždenia. Vzhľadom na to, že komisia potrebuje čas k práci, aby sme urobili prestávku, prípadne aby súdruh Češka odôvodnil iniciatívne návrhy.

Hlási sa súdruh Kučera.

Místopředseda FS B. Kučera: Soudruhu předsedo, my jsme si sotva mohli návrh přečíst. Já si myslím, že situace je natolik vážná, že by snad o vývoji situace v zemi měla být nejdříve provedena určitá rozprava, ve které by se jednotlivé kluby poslanců také vyjádřily. Proto navrhuji, aby byla zahájena rozprava o situaci v zemi, a potom aby se přikročilo k přijetí příslušného dokumentu o Prohlášení Federálního shromáždění.

Předsedající předseda SN J. Janík: Vyzval som poslancov, kto sa hlási o slovo? Vyzval som komisiu, aby začala pracovať.

Poslankyně SN D. Frýbortová: Jedná se o nějaké nedorozumění nebo chaos, ale my máme na stole pozvánku na schůzi, návrh č. 217, návrh č. 218 a návrh č. 219. Prosila bych o upřesnění, o kterém návrhu se bude jednat, a pokud se jedná o nějaké celkové prohlášení, aby nám bylo předloženo nebo přečteno, aby se k tomu mohli poslanci vyjádřit.

Předsedající předseda SN J. Janík: Pokiaľ nemáte návrh Vyhlásenia, žiadam poriadateľov, aby vám ho okamžite predložili. Komisiu prosím, aby začala pracovať.

Do diskusie sa prihlásil súdruh Anton Blažej. Dávam mu slovo.

Poslanec SN A. Blažej: Vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci, schádzame sa na spoločnej schôdzi oboch snemovní pod vplyvom udalostí minulého týždňa. Musíme bez emócií, bez ilúzií, s čistou hlavou a plnou občianskou zodpovednosťou skutočne dokázať reálne hodnotiť reálnu situáciu a prijať reálne legislatívne opatrenia a zaujať stanovisko Federálneho zhromaždenia k politickej kríze.

Ku ktorým najaktuálnejším otázkam by sme sa mali podľa môjho názoru jednoznačne vyjadriť? Musíme konštatovať, že sa vytvorila reálna situácia pre vznik politickej plurality v Československu. Táto objektívna skutočnosť postavila Federálne zhromaždenie do zásadne nových, kvalitatívne iných podmienok, ako sme pracovali v minulom období. Funkcia Federálneho zhromaždenia v politickom systéme sa zásadne zvyšuje a jeho kompetencia ako legislatívneho orgánu, ako iniciatívneho orgánu, ako kontrolného orgánu voči vláde ČSSR a ústredným orgánom a inštitúciám v našom štáte je žiadúce vidieť v novej kvalite. Na tieto nové podmienky mnohí z nás nie sme pripravení. Niet žiadneho času sa učiť. Nie sú k dispozícii nijaké rýchlokurzy, žiadne intenzívne kurzy skutočnej socialistickej demokracie. Naviac my musíme jednať, urobiť rad konkrétnych činov a konkrétnych opatrení.

Doba, do ktorej vstupujeme, bude objektívnou previerkou každého poslanca, každého funkcionára. V krízových situáciách sa vždy prejavia profesionálne predpoklady pre výkon danej funkcie, osobné vlastnosti a umenie jednať s ľuďmi.

Nastáva obdobie, kedy boj o funkcie končí. Začína sa etapa, kedy sa mnohí z nás budú báť prijať nové funkcie. Vstupujeme do politického zápasu, ktorý vytvorí konfliktové situácie. Nevyhneme sa, napriek vysokej kultúrnosti našich národov, priamo škandalizovaniu a zneužitiu každej sebamenšej chyby a omylu. Každý krok vedúceho funkcionára bude pod kritikou, demokratickou kontrolou verejnosti, bude pod kritikou, kontrolou masovokomunikačných prostriedkov i jednotlivých novinárov, komentátorov, publicistov. Na mnohé tieto veci nie sme zvyknutí. Nesmieme sa znervózňovať, nesmieme podľahnúť demagógii a emóciám. Musíme mať odvahu naopak zastať sa ľudí, kde sme osobne presvedčení, že sa deje krivda a riešia sa často, žiaľ, osobné účty.

Na druhej strane musím však zdôrazniť, že vedúci funkcionári v nových podmienkach nemajú právo robiť, aspoň nie chyby zásadné. V minulosti mnohé chyby a omyly sa robili nie úmyselne, nie zámerne, vyplývali z metód, foriem, ktoré boli produktom celého politického, spoločenského systému, administratívno-direktívnych metód riadenia.

My, komunistickí poslanci, musíme v prvom rade sami verejne konštatovať, že to boli naše vlastné chyby a omyly i omyly strany, naša nesprávna interpretácia socializmu, naše nesprávne chápanie vedúcej úlohy strany, ktoré sme si dokonca legislatívne v r. 1960 zabezpečili v novej ústave.

Tieto podmienky vytvorili priaznivé predpoklady doma i v zahraničí pre vznik politickej opozície v Československu. Preto oceňujem veľmi pozitívne nový kurz nového vedenia Komunistickej strany Československa, ako aj iniciatívu vlády ČSSR, že začala tvorivý dialóg s touto novou politickou silou a že predkladá návrh vypustenia článku 4 a článku 6 z Ústavy Československej socialistickej republiky.

Naviac si myslím, že začína i tvorivý dialóg na pôde Federálneho zhromaždenia. My, komunistickí poslanci, podávame ruku k tomuto dialógu. ktorý chceme viesť na úrovni rovnocenných partnerov s poslancami iných politických strán i poslancami bez politickej príslušnosti. K tomuto vzájomnému dialógu chceme pristupovať bez emócií, bez predsudkov; rovnaký prístup prosíme aby ste zachovali vy ostatní voči nám.

Všetci, bez ohľadu na politickú príslušnosť, sa musíme učiť novej politickej kultúre, novej politickej gramotnosti. Ak naša alebo vaša strana chce byť úspešná v budúcich demokratických voľbách, ak chceme ktokoľvek z nás hrať prvé .husle medzi rovnými, tak to bude závisieť v prvom rade od našich schopností, od úrovne a vzdelanosti kandidátov na poslancov, ich programu a kultivovanej vecnej argumentácii vo volebnej kampani.

My, komunistickí poslanci, sa budeme usilovať o dôveru našich voličov, o dôveru našich občanov. Preto robíme urýchlene rehabilitáciu strany v očiach radových členov strany i v očiach verejnosti. Komunistická strana vypracúva akčný program budovania novej kvality socializmu. My si plne uvedomujeme, že nie žiadne heslá, žiadne proklamácie, žiadne výzvy nám nepomôžu. Jedine konkrétne činy, konkrétne kroky, sa musia urobiť aby sme získali opäť dôveru občanov. Komunistickí poslanci veľmi aktívne podporujú demokratické voľby, vznik koaličnej vlády. Ak sa chceme skutočne zjednotiť na princípoch budovania moderného demokratického, humánneho, priemyselne vyspelého socialistického Československa, myslím, že máme všetky predpoklady pre to, aby sme našli spoločnú reč.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP