Úterý 30. června 1987

Jako zpravodajka výboru jsem se při svých průzkumech v domovech důchodců setkala jak s dobrými příklady, tak se zápornými. Jsou případy kdy na jednom pokoji je umístěno 10-14 starých lidí. Taková zařízení je nutno dobudovat, případně zvážit jejich jiné využití.

Na druhé straně jsem navštívila i krásné, moderní domovy důchodců s jedno až třílůžkovými pokoji, ale i zde se vyskytl problém. Domovy důchodců jsou vybavovány sériově vyráběným nábytkem, který ovšem potřebám špatně pohyblivých starých lidí vůbec nevyhovuje. A tak se vynakládají značné prostředky bez dosažení potřebného efektu. Starý, špatně pohyblivý člověk, sotva ocení kvalitní provedení válendy nebo křesla, které je tak nízko nad zemí, že bez cizí pomoci z něho nedokáže vstát. Řešit tento problém nábytkem vyrobeným na zakázku by bylo velmi nehospodárné.

Vznáším proto podnět k ministru průmyslu České socialistické republiky, kterého žádám, aby zvážil možnost úpravy výšky, v podstatě jde o prodloužení nožiček, u nábytku určeného nebo objednaného pro vybavení domovů důchodců.

Důležitým faktorem pro bezporuchový provoz ústavů sociální péče je i potřebný počet pracovníků. Zatím se nepodařilo zamezit poměrně velké fluktuaci pracovníků, zejména v ústavech sociální péče. Svůj podíl na této situaci mají bezesporu i mzdové otázky. Nedostatečné objemy mzdových prostředků, vyčleněných plánem pro odvětví sociálního zabezpečení, umožňují stanovovat základní platy i jejich pohyblivé složky většinou v dolní polovině platového rozpětí. To způsobuje, že například střední, nižší a pomocní zdravotničtí pracovníci, kteří tvoří celou polovinu všech pracovníků odvětví, dosahují ve srovnání se státní zdravotní správou ve srovnatelných funkcích výdělků v průměru o 300 korun nižších. Tento stav je dlouhodobý. Poslanci na něj mnohokráte upozorňovali a myslím, že je už na čase, aby se tato disproporce vyřešila.

Soudružky a soudruzi, státní závěrečný účet prokazuje, že bylo vynaloženo mnoho prostředků na to, aby se mohla zabezpečit zdravotní a sociální péče pro naše občany. Nedostatkem je, že ne ve všech krajích a okresech byly prostředky využity stejně účelně.

Dnes, kdy projednáváme výsledky loňského roku, již víme, že byla přijata některá nová opatření, která významně ovlivní úroveň sociálního zabezpečení a budou znamenat i vyšší výdaje v příštích letech.

Jménem zdravotního a sociálního výboru České národní rady navrhuji, aby státní závěrečný účet České socialistické republiky za rok 1986 byl schválen a prohlašuji, že výbor bude i nadále dbát na co nejefektivnější vynakládání prostředků ze státního rozpočtu na sociální zabezpečení a zdravotní péči. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji poslankyni Aleně Hanzlové. Slovo má poslanec Vladislav Krumer.

Poslanec Vladislav Krumer: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, vážení hosté!

Dnešní jednání České národní rady posuzuje významnou problematiku o státním závěrečném účtu České socialistické republiky. Předcházela tomu mnohá jednání výborů České národní rady, průzkumy poslanců i důsledná příprava v resortech. Byl jsem pověřen výborem České národní rady pro kulturu a výchovu, abych poznatky z projednávání výsledků hospodaření a závěrečném účtu, především Československé televize, Československého rozhlasu, ministerstva kultury a ČÚTI uplatnil v rozpravě na 6. zasedání České národní rady.

Při projednávání výbor konstatoval, že výše uvedené instituce se významně v roce 1986 podílely na zabezpečení celostátních akcí a výročí, zejména k XVII. sjezdu Komunistické strany Československa, XXVII. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu a k všeobecným volbám do zastupitelských sborů všech stupňů, a v zásadě splnily základní ekonomické úkoly.

I přes celkově pozitivní hodnocení výbor doporučil, aby byla přijata opatření k soustavnému zkvalitňování finanční kázně a rozpočtové discipliny, mobilizaci příjmové základny včetně dodržování programu hospodárnosti.

Výbor navrhl provést u Československého rozhlasu a Československé televize mimořádnou kontrolní akci, jejímž cílem bude zvýšit počet platících koncesionářů z řad soukromníků i socialistických organizací. Konstatoval rovněž, že zejména u Československé televize je značné průměrné procento odepsaných a přesto provozovaných strojů a zařízení a doporučil jeho podstatné snížení.

Rozprava při jednání výboru byla otevřená, konkrétní a dotýkala se i zásad veřejnosti v rozvoji socialistické společnosti. V této souvislosti bylo doporučeno, aby sdělovací prostředky více a rozhodněji podporovaly autoritu zastupitelských orgánů státní moci a jejich poslanců. V obecné propagandě je význam socialistických zastupitelských sborů a jejich poslanců zdůrazňován, avšak v konkrétních souvislostech je zveřejňování výsledků jejich činnosti neuspokojivé. Ve sdělovacích prostředcích jsou příliš stručné zprávy z jednání zastupitelských sborů a příslušných výborů, i když projednávají často důležité otázky a jejich poslanci zastupují mnohatisícové volební obvody.

Soudružky a soudruzi, jelikož pracuji v oblasti tělesné výchovy a výbor pro kulturu a výchovu se zabývá rovněž problematikou volného času, dovolte mi několik poznámek k této oblasti.

Naše společnost prochází revoluční etapou svého rozvoje, kde nejdůležitější roli hraje člověk. Jak vyjádřil XVII. sjezd Komunistické strany Československa a návazně 5. zasedání ÚV KSČ musíme udělat všechno pro mobilizaci všech jeho předpokladů proto, abychom více, lépe a kvalitněji pracovali, rychleji uvedli naše záměry do života, využili všech předností socialismu a tvořili jej stále přitažlivější a pevnější.

V této souvislosti není zanedbatelná otázka regenerace sil, vhodného využití volného času, všestranné výchovy a rozvoje osobnosti. Velkou roli v tomto procesu má i tělesná výchova a sport, zejména jejich masové formy, jak vyjádřil i dokument k dalšímu masovému rozvoji tělesné výchovy, sportu, turistiky a branně technických sportů, projednaný v předsednictvu ÚV KSČ i ve vládách.

I v této oblasti se mnoho udělalo. Vybudovaly se bazény, hřiště, tělocvičny, zimní stadióny, haly. Více je ale ještě před námi. Vybudovaná zařízení neumíme dosud správně režimovat a využívat v souladu s prioritami a potřebami společnosti. Je rovněž nezbytné v souladu s možnostmi další zařízení budovat.

Zcela neuspokojivá je situace například na našich sídlištích. Nedodržují se urbanistické normy, mnohá sídliště se budují bez sportovišť, jednoduchých sportovních plácků, o centrech volného času pro práci Socialistického svazu mládeže a dalších organizací Národní fronty se mnohde nedá ani hovořit.

Nejsou i v tom zárodky protispolečenské činnosti a kriminality části mládeže nebo příčiny pasivního a nekolektivního trávení volného času, obezity našich občanů, jichž je zhruba 50 %, příčiny zdravotních problémů podpůrného aparátu, zejména bolestí páteře a dalších? Tento problém je potřeba rovněž urychleně a důsledně řešit.

Tělesná výchova, sport a turistika se musejí v dnešní době stát nedílnou součástí výchovy socialistického člověka a každý musí mít k tomu nejen právo, ale i reálnou možnost je naplnit.

I když jsme si vědomi řady rezerv, které v této oblasti máme přesto bych chtěl upozornit na některé problémy, se kterými se setkávám i ve svém volebním obvodě.

Především je to úbytek zdrojů z titulu řešení podnikové společenské spotřeby, který postihuje zejména malá a střední města a tělovýchovné jednoty. Dále se jedná o úbytek zdrojů ze změny předpisu o možnosti užití prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb, a výrazný tlak některých národních výborů, podniků a závodů předávat tělovýchovná zařízení do dobrovolné organizace ČSTV.

Tato organizace však nemá pro realizaci všech těchto požadavků zajištěn dostatečný objem prostředků. Otázka provozu tělovýchovných zařízení, i když se udělal značný pokrok, a zde bych chtěl ocenit přístup ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky a ministerstva financí České socialistické republiky, není dosud systémově řešena tak, jako je například řešen provoz kin, divadel i dalších.

Chtěl bych požádat o to, aby i v připravovaném zákonu o podniku a zásadách ekonomické přestavby byl na řešení těchto otázek vytvořen prostor. Pro ilustraci bych chtěl uvést několik čísel.

Hodnota sportovních zařízení v majetku sportovní organizace ČSTV činí 17 miliard korun. Na jejich údržbu máme k dispozici 1,7 % hodnoty základních fondů. Naším cílem je dosáhnout do roku 1990 2%, i když potřeba vzhledem k charakteru základních fondů je 3,5 - 4 %, aby mohla být prováděna jejich kvalitní průběžná údržba a modernizace.

Situace proto v mnohých tělovýchovných jednotách vypadá tak, že dobrovolní funkcionáři místo, aby se plně věnovali obsahu tělovýchovného procesu, jeho zkvalitňování, zvyšování fyziologické a výchovné účinnosti, jsou nuceni většinu svého času věnovat řešení problémů, jak a kde získat prostředky. Ze zdrojů centra jsme schopni pokrýt potřeby TJ zhruba z 25 %.

Oblast tělesné výchovy není v naší společnosti otázkou skupiny lidí, ale celospolečenskou potřebou, a není proto správné k jejímu zabezpečení hledat mezery v usneseních, normách či vyhláškách. Pozornost a prostředky věnované rozvoji tělovýchovy ve společnosti mnohonásobně vrátí, ať již ve formě zdravého a harmonického vývoje dětí a mládeže, zvýšení práceschopnosti produktivní populace, snížení nemocnosti a tím nákladů na léčení a v neposlední řadě ve formativním účinku na morální a charakterové vlastnosti členů sportovních kolektivů.

Pro konkrétní závody, družstva by se vytváření kvalitních podmínek pro tělovýchovu mělo stát součástí sociálního programu péče o pracující a jejich rodinné příslušníky. Přispělo by to jistě i ke stabilizaci kádrů, k hrdosti a většímu zájmu o výsledky práce podniku, jehož jméno nese tělovýchovná jednota, k utužení pracovních kolektivů, větší ochotě věnovat volný čas veřejně prospěšné práci.

V současném procesu mobilizace zdrojů, demokratizace života společnosti bezpochyby poroste význam organizací sdružených v Národní frontě. Ony nejen stmelují lidí podle zájmu, ale především je vychovávají, vytvářejí dobrovolnou prací ohromné hodnoty při podílech na akcích "Z", budování obcí, měst, v kolektivní výchově lidí, v přínosech pro národní hospodářství.

Organizace Národní fronty jsou rovněž místem, kde se široká veřejnost skutečně každodenně podílí na řízení a správě naší společnosti. Je proto nezbytné to, co brání jejich rozvoji, urychleně řešit. Hledají se pochopitelně také cesty k výraznější tvorbě vlastních zdrojů i v rozšíření služeb veřejností. Ale i zde brání řada norem, předpisů, ukazatelů, i byrokratických přístupů.

V souladu s 5. zasedáním ústředního výboru Komunistické strany Československa promýšlíme, jak problémy účinněji řešit. Jsou některé, jejichž řešení je v našich silách i v naší kompetenci.

Řadu věcí však musíme řešit s Národní frontou, s resorty. Je také mnoho problémů, v jejichž řešení je nezastupitelný stát. Z tohoto pohledu se rovněž ukazuje jako nezbytné posoudit účinnost zákona o tělesné výchově z roku 1956.

Soudružky a soudruzi, k tělovýchově a sportu nerozlučně patří mladá generace. Naše bratrská organizace v Národní frontě, Socialistický svaz mládeže a jeho pionýrská organizace, se připravuje na své sjezdy. Měl jsem možnost se některých předsjedových jednání účastnit a poznal jsem, že svazáci přistupují k řešení problémů konkrétně, neformálně a s odvahou. pomozme jim jako poslanci, zejména v konkrétním řešení jejich problémů, dejme jim šanci a důvěru. Troufám si říci, že ve svém jádru jsou vzdělanější i lepší, než jsme byli my v jejich letech. A co hlavně? Dejme mladým osobní příklad v poctivé práci pro socialismus, ve vztahu a úctě k lidem, k současnosti i k revolučním tradicím, ze kterých se zrodila, dejme jim příklad v zachování jednoty slov a činů při řešení úkolů současné revoluční etapy.

Soudružky a soudruzi, jménem výboru České národní rady pro kulturu a výchovu navrhuji, aby byl státní závěrečný účet České socialistické republiky za rok 1986 schválen. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji poslanci Vladislavu Krumerovi.

Soudružky a soudruzi, zjišťuji, že promluvili všichni řečníci.

Hlásí se ještě někdo z poslanců do rozpravy? (Nikdo.)

Můžeme proto rozpravu uzavřít.

Ve vystoupeních poslanců byla řada podnětů, připomínek a dotazů k členům vlády. Přeje si z členů vlády někdo vystoupit?

Ministr průmyslu ČSR Petr Hojer: Vážený soudruhu předsedo, soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, na dotaz soudruha poslance Mrázka chci v úvodu říci, že tento dotaz považuji za zcela správný, neboť problematika hmotných toků a materiálových vazeb je v našem resortu velice aktuální. Chci říci, že hmotné toky a materiálové vazby v rámci našeho resortu, našich VHJ a podniků jsou velmi složité. Mají složité vazby na ostatní výrobní resorty a veliké vazby i na zahraniční obchod. po pravdě řečeno nebyly vždy dostatečně a s potřebnou důsledností řešeny.

K řešení tohoto problému jsme stanovili rozhodující položky, a není jich málo, a jejich vzájemné objemy mezi výrobně hospodářskými jednotkami na základě přípravy plánů příštího roku. K této činnosti bylo využito hmotně-hodnotových struktur a prověřených spotřebních norem. Musím otevřeně říci, že jsme zjistili řadu velkých disproporcí, ale díky této počáteční práci jsme dosáhli toho, že už v letošním roce jsme řadu nesrovnalostí, zejména v užití produkce vyřešili.

Ve smyslu tohoto postupu jsem uložil vypracovat v souladu s dopracováním plánu na příští rok závazné vnitroresortní bilance materiálů uvnitř resortu, mezi jednotlivými výrobně hospodářskými jednotkami. Chceme dosáhnout toho, aby hmota měla jenom jeden směr užití, tak jak je to fakticky možné. Touto cestou a zdokonalováním tohoto systému, jsou to speciálně systémy, kterým říkáme V. Za pomoci výpočetní techniky chceme postupovat i v dalším období k propracování a k perfektnímu zvládnutí těchto materiálových a hmotných toků uvnitř resortu.

Samozřejmě, že v tomto případě jde také o to, aby hmotné bilance uvnitř resortu nebyly administrativně z jakýchkoliv důvodů kráceny a byla vysoká náročnost na prověrku a úroveň technicko-hospodářských spotřebních norem materiálů. Tomu musí odpovídat i náročná normotvorná činnost.

Vedle tohoto postupu, který považujeme za zásadní jsme přijali i celou řadu přechodných, operativních, organizačních i řídících opatření k eliminaci vzniklých problémů a operativních řešení nedostatků.

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji soudruhu ministrovi. Prosím dále soudruha ministra Vávru, aby se ujal slova.

Ministr stavebnictví ČSR Jaroslav Vávra: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky a soudruzi poslanci!

Chci odpovědět na kritickou připomínku soudruha poslance Mrázka, a to ke kvalitě střech při komplexní bytové výstavbě. Především chci stručně uvést, že příčiny vad spatřujeme ve schválených a užívaných konstrukcích střešního pláště o vysoké investiční úspornosti, kde racionalizace šla na hranu funkční spolehlivosti těchto konstrukcí, dále v nerespektování technologických postupů a z nekvalitní práce stavebních dělníků a příslušných profesí, dále v materiálech, které vykazují nízkou životnost. Zejména jde o asfaltové pásy s hnilobnými procesy po dvou letech ve funkci na těchto jednoplášťových i dvouplášťových střechách, a podobné jiné důvody.

Jsou zde samozřejmě i otázky, které se potom vztahují k uživatelům, protože zhruba 10 - 15 % závad je zjištěných při odevzdávání prací a zhruba kolem 30 % po třech letech užívání. Ty jsou spojeny s nezahájením údržby a také se svévolnými zásahy do střešních plášťů užíváním střech k jiným účelům apod.

Rozhodl jsem s ohledem na to, že tyto připomínky jsou velmi vážné, o takovýchto opatřeních z úrovně resortu:

Změnit technická řešení střešních plášťů na taková, která budou zajišťovat vyšší jistoty při určitém zvýšení investiční náročnosti, ale při celospolečenské úspornosti v propočtu nákladů v době užívání, to je na opravy a údržbu. Návrh těchto technických řešení i společenské ekonomie bude na ministerstvu zpracován do 30. září tohoto roku a v průběhu bude projednán s Českou komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, s Federálním cenovým úřadem a Českou plánovací komisí, se kterými uzavřeme dohody, nebo proces dohod byl již zahájen.

K vlastní realizaci chci říci, že jsem přijali opatření k tomu, aby do konce tohoto roku byly nové technologie podle nových typových podkladů zvládnuty, proškoleni technici i dělníci jednotlivých výrobně hospodářských jednotek, dále zajišťujeme potřebné konstrukční výrobky a materiály od ministerstva stavebnictví tak, aby pro rok 1988 byly již uplatnitelné u objektů rozestavěných a všech nově zahajovaných.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP