Pondělí 30. března 1987

Pružněji a ve větší míře poskytovat devizové prostředky především na náhradní díly pro stávající měřící přístroje a techniku.

Vytvořit příslušnými předpisy podmínky pro to, aby cena výrobků odpovídala nejen vynaloženým nákladům, ale i užitným vlastnostem a kvalitě, a byla i v relaci se světovými cenami. Vytvořit podmínky pro cenové zvýhodnění výrobků mimořádné špičkové kvality.

Zkvalitňovat práci na úseku vědeckotechnických a ekonomických informací a vytvářet podmínky pro daleko větší využívání vědeckotechnických informací nejen všemi tvůrčími, ale i vedoucími technickohospodářskými pracovníky. I na tomto úseku více využívat moderní reprografické techniky.

Prohlubovat vědeckotechnickou spolupráci v rámci ČSSR, ale i vědeckotechnickou spolupráci se zahraničím, a to zvláště v rámci RVHP. K tomu daleko více využívat i možností, které poskytuje ČSVTS. Využívat všech osvědčených forem, tj. návštěv podniků, výstav, veletrhů, stáží, konferencí, kursů a školení. V této souvislosti diferencovaně přistupovat k limitování cestovních nákladů, které se stává někdy brzdou vědeckotechnické spolupráce.

Účelněji využívat všech forem iniciativy pracujících, včetně vynálezeckého a zlepšovatelského hnutí. V této souvislosti zrušit plánování počtu vynálezů a zlepšovacích návrhů, které působí stále častěji negativně.

Soudružky poslankyně a soudruzi poslanci, využívání výsledků naší, ale i světové vědy a techniky je nejdůležitějším zdrojem intenzifikace našeho národního hospodářství. Chtěl bych vyslovit proto přesvědčení, že resorty a vláda ČSR budou v rámci své vědeckotechnické politiky vytvářet podmínky pro zabezpečování hmotných, finančních i devizových potřeb dalšího vědeckotechnického rozvoje a zaměří se i na dobudování výzkumných ústavů a pracovišť tak, aby odpovídaly potřebám výroby a zabezpečovaly její vysokou kvalitu, špičkovou úroveň a efektivnost. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji poslanci Václavu Andělovi. Slovo má poslanec Vasil Mohorita a připraví se poslanec Bohuslav Olšan.

Poslanec Vasil Mohorita: Vážený soudruhu předsedo, soudružky poslankyně a soudruzi poslanci, při plnění závažných úkolů vytyčených na 5. zasedání v oblasti urychlování procesu vědeckotechnického rozvoje je potřebné řešit i problematiku dalšího rozvíjení vztahů dětí a mládeže k vědě a technice, jejich širokou účast na rozvoji a uplatňování vědeckotechnických poznatků v každodenní praxi. Bylo pro to již mnohé uděláno. Vláda ČSR schválením Programu rozvíjení účasti dětí a mládeže ve vědeckotechnickém rozvoji v únoru 1985 zakotvila po linii všech řídících článků státních hospodářských orgánů a společenských organizací hlavní principy, směry a cíle činnosti zvyšování podílu mladých lidí na urychlení vědeckotechnického rozvoje. V návaznosti na tento dokument přijala vláda i několik dalších usnesení, bezprostředně se týkajících celospolečenského přístupu k zajišťování významných vědeckotechnických aktivit mládeže.

V realizaci Programu i již zmíněných dalších usnesení vlády je však celá řada problémů. Některá ministerstva např. opsala opatření vlády bez jakékoli konkretizace a podle nich to udělaly i střední články řízení. Mnohde zužují tuto problematiku jen na učňovskou mládež, jako by v resortech nepracovaly desetitisíce mladých pracujících. Nedostatkem bylo i velké zpoždění v termínech, např. ministerstvo průmyslu ČSR přijalo své opatření až po dvou letech a několika urgencích ústředních orgánů, a to ještě potom díky osobnímu pochopení soudruha Hojera.

Obdobná situace je s vyhláškami a předpisy týkajícími se zajišťování zájmové a technické aktivity pro děti a mládež, které byly sice po několikaletém protahování schváleny, ale nejsou z důvodu neznalosti využívány hospodářským vedením. Většina KNV chápala opatření na následnou realizaci programu jen zúženě. A co je neméně důležité, při realizaci už přijatých opatření se neprojevuje výrazně nová cesta. To však znamená, že v mnoha případech jde zatím pouze o doplňování usnesení na úrovni základního hospodářského článku, který především má bezprostředně realizovat opatření v praxi. A to je škoda.

Soudružky a soudruzi, stále větším uplatňováním takových progresivních oborů, jako je např. elektronizace, automatizace a výpočetní technika, ve všech oblastech národního hospodářství roste význam kvalitního zvládnutí odborné připravenosti mladých lidí na všechny profese. Proto odborný růst mladého člověka nemůže být zužován na znalosti a vědomosti, které získá ve škole nebo v učilišti, ale je nutné do něj zařadit i činnost v zájmových technických útvarech navštěvovaných ve volném čase i poznatky získané individuální formou v rodinném prostředí. V současné době nemůžeme být spokojeni s úrovní a zajištěním odborného růstu. V ČSR pracuje sice již 772 stanic mladých techniků a přírodovědců s více než 11 000 členy, kterým přispívají na jejich činnost po stránce materiální patronátní podniky, ale stále je ještě velký počet zájemců z řad dětí a mládeže, kteří nemají možnost se přihlásit, protože není kde.

Příčinou je především nedostatek prostor, materiálu i kádrů. To však platí zejména na nově otevřených kapacitách. V závodech, školách a učilištích prostory, materiál i kádry jsou. Přesto však je dost málo podniků i škol, které je poskytují pro zájmovou činnost dětí a mládeže. I v současné době Patronátní dohody uzavírané mezi podniky a školami jsou po obsahové stránce orientovány na jinou činnost než na zvyšování polytechnické výchovy mládeže. Je nutné se proto zaměřit v obsahu patronátních dohod na tak závažné problémy, související s odbornou výchovou dětí, jako je např. využití výpočetní techniky.

Tato technika i přesto, že dnes je málo využita z důvodu nedostatku prostředků na mzdy pro výchovu žáků ve vyučovacím procesu, se nevyužívá ani v době mimo vyučování. Nadále zůstává neuspokojivý stav v nabídce naší maloobchodní sítě v hračkách, stavebnicích apod., které jsou potřebné jak pro činnost zájmových útvarů, tak i pro individuální činnost mládeže ve volném čase.

Na druhé straně se však již při realizaci programu podařilo kus práce vykonat. Vedle vzpomínané úspěšně se rozvíjející činnosti stanic mladých přírodovědců pro nejnižší věkovou kategorii se výrazně prosazují kluby vědeckotechnické činnosti mládeže jako integrovaná zařízení svazu mládeže, budovaná za podpory stranických orgánů společně s národními výbory, především odbory školství, a dalšími partnery. Dnes jsou v každém krajském městě a v 33 okresech. Tyto kluby plní tři hlavní funkce. Vedle vlastní vědeckotechnické činnosti vytvářejí předpoklady pro obdobnou činnost ve školách a podnicích a zároveň metodicky zajišťují rozvoj této činnosti v daném kraji, okrese, městě, podniku nebo škole. Zkušenosti z jejich práce jsou z tím dobré a věříme, že výsledky se co nejdříve projeví.

Mladí lidé svými výsledky dosahovanými ve vědeckotechnických aktivitách potvrzují, že se s nimi může počítat. Dokladem toho je více než 14 000 zlepšovacích návrhů realizovaných v roce 1986, které byly podány mladými lidmi v ČSR. Mladí lidé více než 600 kolektivech mládežnických komplexních racionalizačních brigád současně řešili úkoly, jejichž cílem bylo zvýšit společenskou produktivitu práce a tím i upevnit naše ekonomické postavení ve světě. Každoročně se více než 25 000 studentů vysokých škol zúčastní studentské vědecké a odborné činnosti, kde celá řada prací má konkrétní výstup do řešení výzkumných úkolů vysokých škol.

V rámci experimentálního ověřování nové formy činnosti SSM pod názvem účet iniciativy mládeže, která je postavena na kvalitativně nových zásadách kolektivní zainteresovanosti, pomáhají mladí lidé řešit problémy při urychlování vědeckotechnického rozvoje v našem národním hospodářství. Za tři roky existence této společensky závažné vědeckotechnické aktivity kromě ekonomického přínosu, který činil jen v ČSR více než 100 mil. Kčs, přispěli mladé lidé i k modernizaci a zvyšování efektivnosti výroby.

V tomto období se především na zlepšování parametrů strojů,. ale i urychleném zavedení nové technologie, podílelo v rámci Účtu iniciativy mládeže více jak 300 mládežnických řešitelských kolektivů, v kterých bylo zapojeno 2800 mladých lidí, kteří získali tak pro svůj odborný růst i pro možnost se zúčastnit dále technických řešení finanční prostředky ve výši 3 mil. Kčs.

Často tyto prostředky používali k nákupu počítačů pro děti v zájmových útvarech zřízených pod jejich patronací. Obdobná částka, která byla poukázána podniky na konto ústředních svazáckých orgánů, sloužila k financování vědeckotechnických aktivit, např. vysílání prostřednictvím Cestovní kanceláře mládeže mladých lidí na mezinárodní technické výstavy, kde se mohli seznámit s technikou na světové úrovni, nákup různých zařízení do již vzpomínaných krajských a okresních klubů pro vědeckotechnickou činnost mládeže atp.

Soudružky a soudruzi, v současné době se organizace mládeže připravuje ke svému IV. sjezdu. Probíhají konference SSM, na kterých mladí lidé živě diskutují o uplatňování vědeckotechnického rozvoje v praxi, reagují na všechny otázky projednávané na 5. zasedání ÚV KSČ. Vznášejí připomínky k organizaci práce a řízení, kvalitě výroby, k tomu, že musí vyrábět výrobky, které by si sami nekoupili, neboť neodpovídají současným požadavkům. Diskutují i o otázkách zkvalitnění práce naší organizace mládeže a o přetrvávajících problémech, kterých se v ní pomalu zbavujeme a které pomalu řešíme. Hovoří zkrátka a dobře o tom, čím žije naše společnost v současné době, hrdi na úspěchy a vědomi si nedostatků.

Významné místo však ve svazáckých rokováních mají především otázky spojené s rozvojem vědy a techniky u dětí a mládeže. Je to proto, že jsou připraveni se na revolučních úkolech dneška aktivně podílet. Je to také proto, že jsou připraveni, tak jako to vždy bylo vlastní naší mladé generaci, pomoci při řešení nejdůležitějších úkolů. A tím bezesporu urychlení rozvoje vědy a techniky v současnosti je. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji poslanci Vasilu Mohoritovi. Slovo má poslanec Bohuslav Olšan.

Poslanec Bohuslav Olšan: Vážený soudruhu předsedo České národní rady, vážené soudružky, vážení soudruzi, na pozitivním rozvoji zemědělské výroby se podílejí výsledky práce řady resortů, výzkumných ústavů, vysokých škol a také vynálezecké a zlepšovatelské hnutí pracujících zemědělských podniků.

V naší republice pracuje v zemědělství celá řada vědecko výrobních sdružení, která na vědeckých základech řeší např. výživu zvířat, automatizaci řízení technologických procesů, výrobu a využití enzymů a další činnosti. Tato iniciativa je odrazem schopnosti poznávat potřeby dalšího rozvoje zemědělství. Je však mnohdy provázena nekoordinovaností. Proto se stává, že stejný problém je řešen nejen na několika místech republiky, ale i dokonce v rámci stejného kraje.

Tento stav si vynucuje nezbytnost koordinace ze strany resortu. Proto jsme v našem zemědělském výboru ocenili opatření ministerstva zemědělství a výživy, že od 1. března pracuje na ministerstvu zemědělství a výživy České socialistické republiky samostatný útvar v čele s ředitelem, který odpovídá za koordinaci a další rozvoj realizace výzkumných výstupů a přidružených výrob. Oceňujeme, že v resortu zahájila práci komise pro koordinaci vědeckovýzkumné činnosti resortu, která je složena nejen z vedoucích pracovníků výzkumných ústavů, pracovníků resortu, ale také z předních pracovníků zemědělské praxe.

Plně podporujeme, že je přijat úkol nezbytné koordinace vědeckovýzkumné činnosti nejen v rámci naší republiky, ale i v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci, zejména se Sovětským svazem.

V rámci přípravy zemědělského výboru na dnešní jednání jsme měli možnost se seznámit s celou řadou významných řešení i další intenzifikace našeho zemědělství, např. s tkáňovým množením, využíváním výpočetní techniky, některými formami biologické ochrany, seznámili jsme se též s činností Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Ruzyni. To vše nás vede k oprávněnému optimismu, že je řada dosud nevyužitých rezerv, které nám při realizaci napomohou naplnit náročné úkoly nadcházejícího období.

Z jednání výboru také vyplynulo, že vzhledem k tomu, že přibližně 70 % veškerých vstupů do zemědělství je zabezpečováno jinými resorty, je nezbytné, aby potřebám uplatnění vědeckotechnického pokroku v zemědělství byla věnována pozornost i odvětvími strojírenství, průmyslu a dalšími.

Máme vysokou spotřebu energie, zejména pohonných hmot, proto očekáváme, že konstrukce automobilů a traktorů bude těmto požadavkům odpovídat.

Domnívám se, že je třeba, aby výzkum v oblasti chemických ochranných prostředků vyřešil náhradu báze rtuti alespoň pro pásma hygienické ochrany vodních zdrojů.

Potřebujeme více kapalných hnojiv, požadujeme živiny o vyšších koncentracích, méně hnojiv fyziologicky kyselých. Víme, že právě z hlediska ochrany životního prostředí mnohdy se používají nesprávně vyšší dávky, než jsou skutečně třeba. Je nízké využití mnohdy za devizové prostředky dovážených chemikálii. Ale je třeba vyřešit techniku pro aplikaci nižších dávek.

Soudružky a soudruzi, již jsem se zmínil, že v zemědělství je velice pozitivní jev, že zemědělské podniky samy řeší bud ve spolupráci s výzkumnou základnou nebo vlastními silami celou řadu původních řešení, která ovlivňují další rozvoj a odstraňují nedostupnost některých nezbytných potřeb.

Známe výrobky JZD Slušovice, JZD Mír Práče, JZD Hustopeče u Brna, Státních statků v Chebu a další. I přístup některých zemědělských podniků Jihočeského kraje je příkladný. JZD Mír Chelčice řeší s Jihočeským biologickým centrem Československé akademie věd integrovanou ochranu skleníkových kultur a v roce 1987 bude tyto metody aplikovat nejen v kraji na více než 20 ha skleníkových ploch.

Agrochemický podnik Milevsko řeší výrobu insekticidu Boverol. JZD Dubné řeší dávkování jádra ve vazných stájích pomocí mikroprocesorů. V Jihočeském kraji pracuje 9 transplantačních středisek nekrvavou metodou. V roce 1987 provedou 1050 přenosů, z toho náš podnik 440. JZD Dříteň řeší vývoj a výrobu monitorů spotřeby pohonných hmot. Vědeckovýrobní sdružení Kestřany řeší výrobu a ověření enzymů ve výživě telat.

V našem oborovém podniku soustřeďujeme pozornost k uplatňování vědeckého řízení aplikace vstupů do rostlinné výroby za pomoci výpočetní techniky. Řešíme program snižování ztrát všeho druhu, zejména však skladovacích ztrát u píce, chlévské mrvy, průmyslových hnojiv. Dále řešíme program odkameňování půd.

V oblasti energetiky jsme vyřešili náhradu ušlechtilých paliv u výroby úsušků, sušení obilí a při klimatizaci objektů. Vyřešili jsme výrobu a vývoj rekuperátorů tepla "vzduch - vzduch". V našich provozech máme v současné době instalováno 60 rekuperátorů v živočišné výrobě, kde je prokázána účinnost na zvýšení teploty a snížení relativní vlhkosti. To má význam pro zlepšení prostředí nejen pro zvířata, ale hlavně pro pracovníky. Zvyšujeme využití krmiv, snižujeme energetickou náročnost a zejména prodlužujeme životnost staveb.

Ročně těchto rekuperátorů vyrábíme 300 kusů, takže je dodáváme nejen zemědělským, ale i průmyslovým podnikům. Podle informace z koncernového podniku Sklo-union Obaz Teplice činí úspora na spotřebovaném plynu pomocí námi vyrobených rekuperátorů až 30 %.

Realizací plánu vědeckotechnického rozvoje našeho podniku jsme dosáhli v roce 1986 společenského přínosu 24 mil. 150 tis. Kčs, z toho v zlepšovatelském hnutí 5 mil. 592 tis. Kčs.

Pro letošní rok plánujeme získat společenský přínos ve výši 32 mil. Kčs. Na těchto výsledcích se podílí spolupráce našeho oborového podniku s 12 vědeckovýzkumnými pracovišti, především s agronomickou fakultou Vysoké školy zemědělské v Českých Budějovicích, Jihočeským biologickým centrem Akademie věd, Výzkumnými ústavy v Řepích a Chodově a dále s Výzkumnými ústavy pro živočišnou výrobu v Uhříněvsi a pro zúrodnění půd ve Zbraslavi.

Vážené soudružky, vážení soudruzi, z provedených průzkumů, ale i z vlastních zkušeností členů výboru pro zemědělství a výživu České národní rady vyplynulo, že je diferencovaný stav v uplatňování nových poznatků v praxi zemědělských závodů. To je také jedna z příčin, proč je diferencovaný stav v dosahovaných výsledcích.

Proto žádáme prohloubit plánovitost v uplatňování vědeckých poznatků ze strany jednotlivých stupňů řízení, ministerstvem počínaje a středními články řízení a podniky konče. Zdůrazňujeme nezbytnost vlastní tvůrčí činnosti pracovníků zemědělských podniků. Je třeba uplatnit vyšší nároky při komplexním hodnocení řídících pracovníků zemědělských podniků, orgánů řízení, výrobních hospodářských jednotek a také výzkumných ústavů.

Soudružky a soudruzi, uplatnění vědeckotechnického rozvoje v zemědělsko-potravinářském komplexu má vysokou aktuálnost a nezbytnost pro naplňování úkolů vytyčených XVII. sjezdem naší strany a vyžádá si soustavnou péči i našeho zemědělského výboru. Přijali jsme ve výboru závěr, že posuzování stavu uplatňování vědeckotechnického rozvoje v celé šíři působnosti našeho výboru nelze jinak, než postupným projednáváním jednotlivých okruhů, například problematiku související s technickým rozvojem, chemizací zemědělství, výsledky šlechtění v rostlinné a živočišné výrobě, problematiku skladování a přepravy zemědělských hmot a dalších věcných problémů.

Chceme převzít podíl odpovědnosti za využívání poznatků vědy, výzkumu, ale i předních zemědělských podniků při realizaci vytyčených úkolů 5. zasedáním ústředního výboru naší strany. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP