Středa 10. prosince 1986

Velkou pozornost věnujeme finančnímu krytí investičních potřeb. Celkové investice v hospodářství řízeném vládou České socialistické republiky budou v roce 1987 činit 66,4 mld Kčs. Státní rozpočet se na jejich financování ve sféře státních organizací podílí více než třetinou. V souladu s principem chozrasčotní odpovědnosti bude převážná část kryta z vlastních zdrojů. Část investic hospodářských organizací hodláme zaplatit z prostředků, které budou vytvořeny nad plán a z těch, jež zůstaly z minulých let.

Naše vláda soustavně a promyšleně dbá na to, aby dlouhodobé nedostatky investiční výstavby, zejména vysoká rozestavěnost a zvyšování nákladů, byly postupně a hlavně energicky odstraňovány. Trváme na tom, aby přínosy nových kapacit byly do plánu zahrnovány v souladu se schválenými termíny dokončení, náběhovými křivkami a projektovanými parametry. Nebudeme lhostejně přihlížet k ledabylému postoji některých investorů, k projevům netečnosti a nezájmu o věc. Nikdo z nich nemůže spoléhat, že se snad vyhne výraznému postihu, a to jak organizace, tak i jednotlivec. Zkrátka - tlak na zvýšení pořádku, disciplíny a organizovanosti bude i nadále provázet naši řídící, organizátorskou i kontrolní činnost.

V roce 1987 budeme pokračovat v uskutečňování programu intenzifikace oprav, údržby a modernizace základních prostředků. Jde o akce s rychlou návratností, o akce, které podporují dynamiku ekonomického rozvoje. Ve státním rozpočtu na rok 1987 je na tento účel připraveno 800 mil. Kčs. Klademe důraz na to, aby tato částka byla využita opravdu efektivně, v souladu s aktuálními úkoly hospodářské politiky, aby akce byly řádně připraveny a věcně zajištěny. Máme především zájem na neustálém zvyšování podílu kvalitních, technicky dokonalých a moderních výrobků, tedy o takové zboží, které vyhovuje rostoucím nárokům domácích i zahraničních zákazníků.

Zvláště při vývozu zboží do zahraničí nesmíme pouštět se zřetele, že jeho kvalita je dokladem naší technické, ekonomické i kulturní vyspělosti. Zvyšování efektivního vývozu vytváří prostor pro prohlubování našich ekonomických vztahů se socialistickými státy, zejména se Sovětským svazem a pro rozšíření výměny zboží i s ostatními zeměmi. Je v tom i jedna z reálných cest k využívání výsledků světového vědeckotechnického rozvoje ve prospěch naší ekonomiky a společnosti.

Ve státním rozpočtu klademe důraz na hospodárnost a předvídavé vynakládání prostředků. Nemůžeme pasivně přihlížet ke stále se vyskytujícím případům plýtvání, ztrát, neuvážlivého zacházení se svěřenými prostředky. Donekonečna se přece nedají jenom konstatovat rozdíly vyvolané slabým řízením či neschopností získat zájem a probudit iniciativu lidí. Tyto nedostatky nejednou ke škodě věci i nás samotných snižují převažující pozitiva. Ti, kteří tyto vazby nechápou, musí, jak se říká, na vlastní kůži pocítit hmotné a morální dopady. Také v tomto ohledu chceme využít všech možností platných finančních nástrojů.

Velkou pozornost věnuje vláda České socialistické republiky vývoji zásob. Státní rozpočet stanoví proti plánu na rok 1986 zrychlení doby obratu o 1,42 dne, což představuje relativní úsporu téměř 1 mld Kčs. Ministerstvu průmyslu České socialistické republiky byl uložen úkol, aby absolutní stav i při zvýšení výkonů zůstal na úrovni plánu roku 1986. Velmi nízký přírůstek zásob se uvažuje ve stavebnictví. Růst zásob v zemědělství je spjat s žádoucím vytvořením krmivových rezerv. Ve vnitřním obchodě jej spojujeme s tlakem na zlepšení jejich struktury, jak to odpovídá principu uspokojování stále rostoucí a náročnější poptávky obyvatel.

Soudružky a soudruzi, základním úkolem hospodářské a sociální politiky strany je zvyšování životní úrovně našich lidí. Posilování jejich životních a sociálních jistot. Vytváření stále příznivějších podmínek pro harmonický rozvoj člověka.

V příštím roce vzrostou příjmy obyvatelstva o 2,2 %. Maloobchodní obrat se zvýší o 2,3 % a bude činit 213,4 mld Kčs.

Na hlavní odvětví společenské spotřeby poskytneme ze státního rozpočtu a z rozpočtů národních výborů 104,1 mld Kčs, a to je o 1,7 % více než letos. Na jednoho obyvatele připadá tak v průměru přes 10 tis. Kčs.

Nejvíce prostředků vynakládáme na sociální zabezpečení skoro 63 mld Kčs. Vyplácíme téměř 2,9 miliónů důchodů. Na nemocenské dávky vyčleňujeme 18,3 mld Kčs. Přímá pomoc rodinám s dětmi a podpora populace si vyžádají bezmála 12 mld Kčs.

Nejdynamičtější složkou společenské spotřeby jsou neinvestiční výdaje na zdravotnictví. Na tyto účely pamatujeme s téměř 20 miliardami Kčs. Přispíváme tak k zajištění plánovaných úkolů rozvoje zdravotní péče, zvláště ambulantních forem, a k naplňování celospolečenských zdravotnických programů. Zároveň vytváříme finanční předpoklady pro uskutečňování vládou schváleného generelu rozvoje pražského zdravotnictví. pro úplnost chci ještě dodat, že výdaje na léky a zdravotnický materiál se zvyšují o 8 %.

Na potřeby školství je určeno 17,8 mld Kčs. Můžeme tak pokračovat v upevňování materiálních předpokladů komplexního vzdělávání a výchovy dětí a mládeže. Na další zavádění programu elektronizace výchovně vzdělávacího procesu do praxe počítáme s částkou přesahující 144 mil. Kčs.

Na rozvoj kultury jsme vyhradili 3,5 mld Kčs. Určeny jsou k financování provozu kulturních zařízení a směřují také k zajištění rekonstrukcí historických a kulturních památek. Jako příklad mohu uvést přestavbu Veletržního paláce na Galerii moderního umění, Trojský zámek, areál Ungeltu, Národní památník na Žižkově, Památník Lidice, městské památkové rezervace Kutná Hora, Tábor, Český Krumlov, Olomouc. Z divadel rekonstruujeme Tylovo divadlo v Praze, Hudební divadlo v Karlíně, divadlo Zdeňka Nejedlého v Ústí nad Labem a další.

V souvislosti s pokračujícím rozvojem naší socialistické společnosti se dále zvyšuje objem a kvalita společenské spotřeby. Tento nárůst přirozeně chápeme jako významný přínos pro tvorbu socialistického životního stylu. Zároveň ovšem požadujeme, aby obrovské prostředky vynaložené na společenskou spotřebu, byly využívány účelně a nebylo s nimi plýtváno. Aby přinášely co nejvíce užitku jak jednotlivcům, tak i celé společnosti.

Nedílnou součástí úsilí vlády České socialistické republiky o růst životní úrovně je péče o kvalitu životního prostředí. Rozpočtový výhled na léta 1986 - 1990 předpokládá, že prostředky na ekologické investice se proti minulé pětiletce zhruba zdvojnásobí. Rok 1987 znamená výrazný krok tímto směrem. Kromě akcí, s nimiž bezprostředně počítá státní plán, využijeme možností, které má Státní fond vodního hospodářství a Fond ochrany ovzduší. Na zlepšování životního prostředí orientujeme též akci "Z".

Vláda věnuje soustavnou a řekl bych naléhavou pozornost rozvoji území při západní hranici státu a zlepšování životních podmínek jeho obyvatel. Zvyšují se příspěvky na individuální bytovou výstavbu a na modernizaci rodinných domků. Jsou posilovány výdaje na školství, zdravotnictví, dopravu a jiná odvětví. Na akci "Z" poskytujeme navíc 60 mil. Kčs. Celkově jsou pro západní pohraničí ve státním rozpočtu na rok 1987 vyčleněny dodatečné prostředky ve výši 385 mil. Kčs.

Vážené soudružky a vážení soudruzi, při naplňování linie XVII. sjezdu KSČ zaujímají nezastupitelné postavení národní výbory. Jejich činnost, pevně spjatou s velikou pravomocí i rozsáhlými povinnostmi, vláda všestranně podporuje. Plně si uvědomujeme náročnost jejich práce. Doceňujeme také zásadní úlohu, kterou sehrávají v politickém a hospodářském rozvoji státu. Vážíme si dobrých výsledků a také iniciativy, která zejména v posledních letech prokazatelně vzrostla. S uznáním přijímáme odpovědný přístup národních výborů k růstu jejich pravomoci.

příjmy a výdaje rozpočtů národních výborů budou v roce 1987 vyrovnané a dosáhnou objemu 89,0 mld Kčs. Z toho 47,6 % bude kryto jejich vlastními rozpočtovými příjmy a zbytek bude hrazen dotacemi a subvencemi ze státního rozpočtu České socialistické republiky.

V roce 1986 jsme výrazně zvýšili finanční soběstačnost národních výborů, zejména převedením části výnosu daně ze mzdy do jejich příjmů. Rozšířením vlastní příjmové základny jsme zvětšili prostor pro všestrannější aktivitu, pro posílení jejich zájmu o promyšlenější a rychlejší tvorbu zdrojů, potřebných k financování hospodářského a sociálního rozvoje územních celků. Současně požadujeme jejich uvážlivé a hospodárné využití. V roce 1987 vytváříme lepší podmínky pro uskutečňování volebních programů Národní fronty. Není sporu o tom, že význačné místo v této sféře má akce "Z". Spatřujeme v ní výrazný doklad vpravdě socialistické iniciativy pracujících a sepětí národních výborů s občany. Nutno dodat, že plánovaný objem její investiční části činí 2, 5 mld Kčs a její neinvestiční části dalších 0,5 mld Kčs.

Úkoly zaměřujeme na řešení nejaktuálnějších místních problémů. především na budování ekologických staveb, zejména vodohospodářských, nových provozoven služeb, školských a výchovných zařízení, objektů sloužících obchodu a cestovnímu ruchu a na rozšiřování a zkvalitňování materiálně technické základny sociálních a zdravotnických institucí. Přitom budeme od národních výborů vyžadovat podstatné zlepšení přípravy jednotlivých staveb.

Velký význam při finančním zabezpečení akce "Z" má sdružování prostředků. Víme, kolik obtíží prosazování tohoto principu provázelo. Nechyběly ani výmluvy, ani projevy pohodlnosti a nezájmu. I proto přikládáme značnou důležitost letošní novelizaci příslušného předpisu, který umožňuje, aby se všechny organizace v daném územním celku bez ohledu na organizační podřízenost nyní daleko více než předtím podílely na tvorbě životního prostředí a řešení místních problémů. Nutno usilovat o to, aby k využití nových možností byly v příslušných organizacích vytvářeny i potřebné finanční zdroje.

Nedílnou součást úsilí vlády o rozvoj životní úrovně tvoří bytová výstavba. Státní rozpočet vychází z toho, že v roce 1987 budou zahájeny 54 692 byty a dokončeno 48 158 bytů.

Na financování komplexní bytové výstavby poskytneme ze státního rozpočtu 9,4 mld Kčs, na družstevní bytovou výstavbu 2,7 mld Kčs a na individuální výstavbu 0,8 mld Kčs. Finančně budeme podporovat i modernizaci stávajícího bytového fondu. V řídící a organizátorské aktivitě klademe důraz na efektivní využívání vynakládaných prostředků, důsledné plnění výstavby objektů technické a občanské vybavenosti, včasné a rovnoměrné dokončování bytů v potřebné kvalitě a jejich rychlé předávání uživatelům. Úkoly z toho plynoucí vytvářejí směry dalšího postupu. O jejich správnosti není pochyb a také z nich nebudeme nikomu nic slevovat.

Státní rozpočet rovněž plně zabezpečuje plánované záměry v údržbě, běžných a velkých opravách silniční sítě. Mohu odpovědně prohlásit, že prostředky na tyto účely jsou v souladu se státním plánem zajištěny.

I když se v práci místních zastupitelských sborů mnohé zlepšilo a zvýšila se její cílevědomost a účinnost, stále ještě přetrvávají nedostatky. Vidíme je zvláště v organizaci a řízení placených služeb. Jde zejména o nízkou kvalitu, dlouhé dodací lhůty, nevhodnou otevírací dobu provozoven. Opodstatněné výhrady jsou i k veřejnému stravování, městské hromadné dopravě a spokojeni nemůžeme být ani s veřejně prospěšnými službami. Letos zvolené národní výbory, jejich poslanci, aktivisté i pracovníci by měli činnost na těchto úsecích lépe organizovat a cílevědoměji kontrolovat. Vždyť úroveň v těchto oblastech je výmluvnou vizitkou účinnosti jejich celkového působení.

Soudružky a soudruzi, ve zprávě přednesené na XVII. sjezdu KSČ kritizoval generální tajemník ÚV KSČ s. Husák neúměrně vysokou administrativní náročnost řídícího procesu Názorných příkladů vidíme kolem sebe dost. Vláda České socialistické republiky již přijala některá opatření ke snížení administrativy a připravuje další. V současné době jsou projednávány konkrétní přístupy ke zjednodušení na úseku národních výborů.

V přípravě státního rozpočtu na rok 1987, jak jsem již uvedl, jsme důsledně vycházeli z pětiletého rozpočtového výhledu. Proto také nebyly od resortů a krajských národních výborů v letošním roce požadovány vlastní návrhy finančních plánů a rozpočtů.

Usilujeme o zvýšení samostatnosti a posílení odpovědnosti jednotlivých orgánů řízení za hospodaření s rozpočtovými prostředky. Chceme při zachování všech hledisek hospodárnosti a účelnosti rozpočtový proces systematicky zjednodušovat. Docílit mimo jiné toho, aby vzrostla odpovědnost resortů a krajských národních výborů za maximální tvorbu rozpočtových zdrojů i účelné a úsporné vynakládání rozpočtových výdajů.

V rámci zdokonalování soustavy řízení hledáme ve spolupráci s federálními orgány možnosti dalšího zjednodušení finančně právních předpisů, a to ještě v této pětiletce.

Snižování administrativní náročnosti nepovažujeme za jednorázovou akci, ale chápeme ji jako trvalou součást naší každodenní práce.

Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, splnění úkolů roku 1987 vyžaduje na všech úsecích upevnit kázeň a organizovanost. Počítáme s rozvojem iniciativy pracujících, zaměřené na zvládnutí těchto úkolů. Přípravy k důstojnému uvítání 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce budou podněcovat další rozvoj aktivity v celé společnosti. Tvůrčí úsilí pracujících je projevem důvěry politice Komunistické strany Československa, důkazem odhodlání ji aktivně naplňovat. Je třeba následovat takový příklad, jakým je Pražská výzva, orientovaná na využívání intenzifikačních faktorů rozvoje a všestranného konkrétního zhodnocování poznatků vědy a techniky v praxi. Jít po nových cestách, neformálně, čestně a s tvůrčím uvědoměním.

Vycházíme vstříc náročným požadavkům. Jsme si vědomi toho, že jejich naplnění je spjato s rostoucí efektivností a kvalitou v řídící praxi všech orgánů. Náročnost, která z této zásady vyplývá, vyžaduje od jednotlivců a kolektivů především důslednost a rozhodnost při prosazování celospolečenských zájmů.

Na nedávném 4. zasedání ÚV KSČ generální tajemník ÚV KSČ soudruh Husák zdůraznil, cituji: "Zájmy našeho lid, potřeby naší společnosti, naše účast v boji za mír a pokrok ve světě - to vše vyžaduje důsledně uskutečňovat cíle vytyčené XVII. sjezdem. Máme politické a sociální, materiální a intelektuální zdroje pro jejich plnění.. Rozhodující nyní je všech možností plně využít k urychlení sociálně ekonomického rozvoje. Nevyhnutelným předpokladem k tomu je dosáhnout zásadního obratu, skutečného přelomu v myšlení a v přístupu k úkolům v duchu XVII. sjezdu. Zejména řídící orgány a vedoucí pracovníci na všech úsecích si musí s plnou naléhavostí uvědomit, co od nich doba vyžaduje a podle toho jednat."

Soudružky a soudruzi, záměry, které obsahuje státní rozpočet a rozpočty národních výborů na příští rok, nejsou snadné. Vyžádají si mnoho úsilí, poctivou a kvalitní práci ve výrobní i nevýrobní sféře.

Splnění těchto úkolů je spjato se soustavným získáváním lidí, s jejich pochopením a pomocí. Vyžaduje jejich přemýšlivost, odpovědnost, nápaditost, odvahu a rozvíjení tvořivých přístupů. Jsem přesvědčen, že v této prověrce politické vyspělosti, odborné zdatnosti a zkoušce vlastních schopností čestně obstojíme.

Vláda České socialistické republiky očekává, že obdobně jako v minulosti nalezne v tomto úsilí i u vás - poslanců nejvyššího zákonodárného orgánu České socialistické republiky činorodé porozumění a podporu.

Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, doporučuji, aby Česká národní rada předložený návrh státního rozpočtu České socialistické republiky na rok 1987 schválila. (Potlesk.)

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji ministru financí soudruhu Nikodýmovi za odůvodnění návrhu.

Prosím, aby zprávu o výsledku jednání výborů ČNR k návrhu státního rozpočtu České socialistické republiky podal společný zpravodaj poslanec Miroslav Mrázek.

Zpravodaj poslanec Miroslav Mrázek: Vážené soudružky poslankyně, vážen soudruzi poslanci, vážení hosté, dnešním projednáním vládního návrhu zákona ČNR o státním rozpočtu ČSR na rok 1987 završujeme proces, během kterého všechny výbory projednaly v souladu s přikázáním návrh rozpočtu jednotlivých kapitol státního rozpočtu na rok 1987 i výsledky finančního hospodaření v letošním roce. Tím jsme si vytvořili širokou poznatkovou základnu, ze které můžeme čerpat při posuzování předloženého vládního návrhu.

Především je možné konstatovat, že předložený návrh rozpočtu vychází ze schváleného státního plánu, který s výjimkou oblasti investic finančně zabezpečuje. Má přitom podle našeho názoru některé rysy, které ve spojení s celkově značnou náročností plánu mohou nakonec vést k tomu, že realizace státního rozpočtu bude probíhat v podstatně jiné struktuře, než je založeno v navrhovaném zákoně.

Letošní výsledky finančního hospodaření ukazují, že se nedaří naplňovat základní záměr - vytvářet efektivně v chozrasčotní sféře dostatečné zdroje na pokrytí všech plánovaných potřeb. Již v loňském roce se tyto tendence projevily a státní hospodářské organizace nevytvořily plánované zdroje. Mobilizací ostatních nadplánovaných příjmů se však podařilo zajistit potřebnou finanční rovnováhu státního rozpočtu ČSR. Letos je situace ještě složitější a vytyčené úkoly pro příští rok o to náročnější. Chtěl bych. to na některých číslech dokumentovat.

Letošní rozpočet v souladu se schválenými úkoly státního plánu stanoví meziroční úkol v dynamice tvorby zisku ústředně řízeným státním hospodářským organizacím ve výši 13 %. Za tři čtvrtletí t.r. bylo dosaženo pouze 5,4 % a celoroční úkol nebude zřejmě splněn. Přitom předložený návrh rozpočtu stanoví pro příští rok další meziroční nárůst o 12,8 % na úroveň platného rozpočtu. V tom je nejvyšší dynamika zakotvena pro ministerstvo průmyslu, a to 17 %. Tento resort ale dosáhl proti celoročnímu úkolu v přírůstku zisku, který pro letošní rok činí 21,2 %, zatím pouze přírůstek 3,7 %. Jenom pro srovnání bych chtěl uvést, že za léta 1983-85 měl resort průměrný přírůstek zisku ve výši 10,6 %.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP