Středa 10. prosince 1986

V tomto pětiletí usilujeme o stabilizaci území při západní hranici státu a obnovu jeho společenskopolitické a ekonomické funkce. Na podporu našich záměrů zvyšujeme rozsah bytové výstavby, v organizacích strojírenských resortů, spotřebního a dřevozpracujícího průmyslu rozšiřujeme pracovní příležitosti, účelově vyčleňujeme prostředky na zlepšení občanské a technické vybavenosti obcí. Od příštího roku zavádíme stabilizační příspěvek na pracovníka, posilujeme mzdové fondy organizací a zvyšujeme náborové příplatky.

Soudružky a soudruzi, úspěšná realizace vytyčeného sociálně ekonomického programu bude vyžadovat i promyšlené změny v soustavě plánovitého řízení národního hospodářství. V současné době se pracuje na návrzích zásad pro postupnou přestavbu hospodářského mechanismu. Jde o opatření týkající se zvýšení účinnosti centrálního řízení a plánování, zdokonalování metod tvorby plánu, zvýšení úlohy finančně ekonomických nástrojů. Směřují k převedení VHJ a podniků na plný chozrasčot a samofinancování, ke zdokonalení organizačních struktur. V průběhu příštích dvou let vstoupí ve vybraných VHJ a podnicích v platnost "Zásady komplexního experimentu zvýšení samostatnosti a odpovědnosti hospodářských organizací za efektivní rozvoj". Cílem experimentu je vytvořit postupně předpoklady pro posílení koncepčního plánování a řízení z centra a ověřit, zda rozšíření prostoru pro větší ekonomickou samostatnost a odpovědnost hospodářských organizací povede k efektivnějšímu plnění základních cílů a úkolů státního plánu.

Soudružky a soudruzi, máme za sebou 11 měsíců prvního roku 8. pětiletky. Můžeme tedy poměrně spolehlivě ocenit výsledky, které očekáváme za celý rok, a posoudit, do jaké míry se nám podařilo splnit naše předpoklady a záměry, které jsou vyjádřeny v Zákoně České národní rady o státním plánu na rok 1986.

Vývoj národního hospodářství za 11 měsíců letošního roku potvrzuje, že proces kvalitativní přestavby ekonomiky nedosáhl zatím intenzity zakotvené v "Hlavních směrech" XVII. sjezdu strany. V důsledku toho zůstáváme úkolům vytyčeným v Zákoně nemálo dlužni.

Dynamika průmyslové výroby se sice v odvětvích řízených vládou České socialistické republiky zvýšila do konce listopadu o 2,6 %, avšak tohoto růstu bylo dosaženo při podstatně vyšší nákladovosti a poměrně značných odchylkách od požadované struktury užití. Plánovaný podíl materiálových nákladů na výkonech byl překročen o 0,6 bodu a celkový objem materiálových nákladů o 3,2 mld. Kčs. Vývoz do nesocialistických zemí byl nižší zhruba o 600 mil. Kčs, plánovaný objem zásob byl překročen o 2,6 mld. Kčs, a to převážně v odbytových zásobách, které budou jen obtížně využitelné k plnění plánu v letošním i v příštím roce.

Na základě výsledků za 11 měsíců očekáváme, že za celý rok se vytvořený národní důchod zvýší na území České socialistické republiky o 2,7 - 2,8 % a jeho přírůstek bude zabezpečen růstem produktivity práce zhruba z 80 %. V Zákoně je uloženo dosáhnout růstu národního důchodu o 3,2 % a přírůstek jeho tvorby krýt růstem produktivity práce z 90 - 91 %.

V hlavních výrobních odvětvích řízených vládou ČSR očekáváme v letošním roce rozdílné výsledky.

V zemědělství bude plánovaný objem hrubé výroby ve výši 76,6 mld. Kčs v zásadě splněn. Výpadek v rostlinné produkci, způsobený nižší úrodou obilovin, cukrovky, brambor, zeleniny a chmele, bude nahrazen vyšším objemem živočišné výroby.

Ve stavebnictví předpokládáme splnění objemových i kvalitativních ukazatelů státního plánu. Základní stavební výroba se zvýší o 1,9 % a její plánovaný růst bude překročen o 0,4 bodu. Podíl materiálových nákladů na výkonech bude dodržen.

Nejsložitější situace je zatím v ministerstvu průmyslu. Resort sice splní plánovaný objem hrubé výroby i vývozu do socialistických zemí, k výraznému neplnění však dojde v ukazatelích efektivnosti, v dodávkách do tržních fondů a ve vývozu do nesocialistických zemí. Největší odchylka se předpokládá ve snížení podílu materiálových nákladů na výkonech. Celkový i výsledek v upravených vlastních výkonech zřejmě dosáhne 2,5 mld Kčs a v zisku 2,6 mld Kčs.

Očekávané nesplnění plánovaného objemu upravených vlastních výkonů, nedosažení relace mezi maloobchodními a velkoobchodními cenami a rozdílového ukazatele v zahraničním obchodě představuje výpadek v přínosu resortu k tvorbě národního důchodu ve výši 3,2 mld Kčs.

Příčin, proč se resort průmyslu nedokázal v letošním roce vyrovnat s úkoly státního plánu, je celá řada. Patří mezi ně zejména nedosahování projektovaných parametrů na nových kapacitách, nedostatečná provázanost plánu materiálně technického zásobování s plánem výroby a finančním plánem, neuspokojivý vývoj v kvalitě a inovačních tocích, nedostatek pracovníků, odbytové potíže a nedostatky v řízení. příčiny neplnění úkolů plánu nejsou jen záležitostí letošního roku, ale mají své kořeny již v minulosti.

K překonání neuspokojivého vývoje přijal resort řadu organizačních a věcných opatření. Kromě jednání s výrobními hospodářskými jednotkami a ustavení týmu k řešení rizikových problémů přistoupil resort i k operativnímu řízení některých organizací.

Rovněž vláda napomohla v květnu letošního roku - v rámci zdrojů. které měla k dispozici - k řešení složité problematiky resortu zpřesněním dovozně vývozních vztahů, zvýšením limitu materiálových nákladů a posílením prostředků na ostatní neinvestiční dovozy z nesocialistických zemí.

Při komplexním posuzování a řešení vzniklé situace si je vláda vědoma, že neplnění rozhodujících kvalitativních ukazatelů plánu vytváří nepříznivou hospodářskou situaci zejména v 9 výrobních hospodářských jednotkách, ve kterých by mělo dojít k postihům osobní hmotné zainteresovanosti. Důsledky by se promítly i do podnikové hmotné zainteresovanosti. Krácení přídělů investičním fondům a fondům kulturních a sociálních potřeb by vážně ohrozilo sociální záměry podniků přijaté v kolektivních smlouvách.

K posouzeni příčin tohoto stavu byla vytvořena dočasná pracovní skupina, která za objektivní uznala dopady cenových úprav, záměny dovážených surovin a opožděné uvádění některých nových kapacit do provozu způsobené cizími dodavateli. Nemohla a také neuznala dopady zaviněné nízkou úrovní řídící a organizátorské práce.

Cílem uvedených opatření vlády bylo zabránit vážným politicko-sociálním důsledkům a současně dosáhnout toho, aby se obdobná situace v resortu průmyslu neopakovala v roce 1987.

Souhrnné výsledky dosažené ve vývoji národního hospodářství ČSR a v plnění státního plánu v letošním roce tedy ukazují v některých resortech na určité manko v přípravě a zabezpečení pětiletého plánu. Je proto nezbytné toto zpoždění neprodleně dohnat. Znamená to v každé organizaci a na každém stupni řízení objektivně analyzovat letošní vstup do osmé pětiletky, najít hlavní příčiny odchylek od plánovaných záměrů a prosadit účinné postupy k jejich odstranění. Na tomto základě pak urychleně dořešit otevřené problémy plánu na rok 1987 a další léta pětiletky.

V resortu průmyslu půjde především o vypracování technických a organizačních řešení, která povedou ke zlepšení dosahovaných parametrů na nových výrobních kapacitách, ke zvýšení intenzity inovačního procesu, kvality výroby a podílu výrobků vysoké technickoekonomické úrovně a k racionálnímu pohybu základních materiálových toků. Za důležité považujeme připravit a realizovat program posílení stabilizace pracovních sil v lehkém průmyslu a zvýšení účinnosti hospodaření s pracovní silou.

Vláda uložila ministrovi průmyslu zpracovat příčiny neplnění plánu roku 1986, stav zabezpečení plánu roku 1987 a celé pětiletky včetně návrhu opatření k odstranění vzniklých problémů v zajištění úkolů pětiletého plánu a předložit je vládě k projednání.

V ministerstvu stavebnictví je nutné zejména zabezpečit věcné úkoly a postupové termíny na stavbách plánovaných k dokončení a k uvedení do provozu v této pětiletce, v první řadě na stavbách - závazných úkolech státního plánu. Snížit rozestavěnost o 10 - 15 %. Zajistit rovnoměrné dokončování a předávání bytů včetně objektů občanské a technické vybavenosti. Zvýšit pozornost získávání nových pracovníků především dělnických stavebních profesí. Dopracovat program technické politiky tak, aby úkoly plánu byly zabezpečeny v rámci přidělených objemů palivoenergetických zdrojů a bylo dosaženo plánem stanovené měrné energetické náročnosti. Zvýšit výkonnost průmyslu stavebních hmot cestou modernizace a rekonstrukce výrobní základny.

V ministerstvu zemědělství a výživy je zapotřebí zabezpečit v první řadě obilní program cestou zvýšení hektarových výnosů při stabilizaci stávajících osevních ploch a vytvářet i potřebné rezervy v objemových i v jadrných krmivech jak v podnicích, tak na centrální úrovni. Strukturu živočišné výroby podřídit vlastním zdrojům krmiv. K tomu zejména prohloubit hospodaření s jadrnými krmivy. V závodech, které nedosahují potřebné úrovně v jejich spotřebě a zhodnocování, uplatnit důsledná racionalizační opatření. Ve výrobě ovoce a zeleniny i snížit meziroční výkyvy ve sklizni, strukturu produkce přizpůsobit požadavkům spotřebitelů a dosáhnout soběstačnosti krajů a okresů.

Soudružky a soudruzi, máme k dispozici velký hospodářský potenciál, širokou vědeckotechnickou základnu, dosáhli jsme vysoké úrovně kvalifikace pracovníků, naše ekonomika se aktivně podílí na mezinárodní dělbě práce. To vše nám dává obrovské potenciální možnosti. To vše je zároveň zdrojem důvěry ve vlastní síly a našeho přesvědčení, že se s úkoly pětiletky se ctí vyrovnáme. vláda České socialistické republiky očekává, že k tomu přispěje i aktivní účast poslanců České národní rady.

Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, jménem vlády České socialistické republiky doporučuji České národní radě, aby návrh Zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství na léta 1986 - 1990 schválila. (Potlesk.)

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji místopředsedovi vlády ČSR soudruhu Krčovi za odůvodnění návrhu. Prosím společného zpravodaje výborů ČNR poslance Aloise Skoupého, aby přednesl zprávu výborů ČNR o projednání návrhu zákona.

Poslanec Alois Skoupý: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, přijetím vládního návrhu zákona o pětiletém plánu splní náš zákonodárný sbor jednu z významných povinností, kterou při formování hospodářského a sociálního rozvoje ČSR má. Proto byla přípravě dnešního jednání věnována mimořádná pozornost.

Vládní návrh zákona byl v souladu s přikázáním předsednictva České národní rady projednán ve všech výborech. Toto projednání bylo spojováno s hodnocením výsledků dosahovaných v letošním roce i s posuzováním přípravy plánu na rok 1987.

Jednání výborů ČNR plně potvrdila, že vládou schválený pětiletý plán rozvoje národního hospodářství ČSR na léta 1986 -1990, z něhož projednávaný vládní návrh zákona vychází, respektuje závěry XVII. sjezdu KSČ.

Pětiletka konkretizuje úkoly hospodářského a sociálního rozvoje ČSR na celé období do roku 1990 v souladu s tím, jak byly tyto úkoly stanoveny pro celou federaci a jak je v uplynulém týdnu projednal ústřední výbor naší strany. Čísla i věcné záměry dokladují náročnost vytyčených úkolů i směr, kterým se musí ubírat jejich realizace. Jsou dokladem sjezdem přijaté strategie urychlení sociálně ekonomického rozvoje cestou intenzifikace, zvyšování efektivnosti společenské výroby, kvality veškeré práce a přísné hospodárnosti v každé činnosti.

Soudruh Krč ve svém vystoupení podrobně charakterizoval, co to znamená. Výrazné snižování materiálové náročnosti tvorby národního důchodu, na kterém je založeno snižování podílu výrobní spotřeby na společenském produktu a rychlejší růst národního důchodu než průmyslové výroby, předpokládá důsledné využití investiční politiky jako nástroje realizace vědeckotechnického rozvoje a strukturálních změn, předpokládá modernizovat výrobní základnu a zvyšovat produktivitu práce především cestou aplikace poznatků vědy a techniky v praxi. Výrazně se musí projevit naše účast na Komplexním programu vědeckotechnického pokroku členských zemí RVHP do roku 2000.

Proces intenzifikace vyžaduje, aby bylo vyráběno jen to, co nachází užití, aby výsledná produkce měla takovou kvalitu, která snese přísná mezinárodní měřítka a abychom zároveň vyráběli s co nejnižšími náklady.

Odpovědnost za respektování těchto požadavků musí převzít podniky, VHJ i resorty s vědomím toho, že odměňovat pracovní kolektivy je třeba důsledně podle výsledků dosahovaných v souladu s těmito vytyčenými záměry.

Pro tyto základní požadavky musí hospodářský mechanismus vytvářet všechny nezbytné předpoklady.

Jednání výborů prokázala, že zatím máme při prosazování i těchto záměrů značné rezervy. Vesměs se o nich hovořilo již při schvalování plánu na letošní rok a kriticky na ně poukazovali poslanci při projednávání výsledků jeho plnění. Na letošních výsledcích jsme se všichni přesvědčili, že náročnost úkolů pětiletého plánu již od samého počátku vyžaduje netrpět nikde polovičatý přístup a váhavost při prosazování úkolů intenzifikace.

Všem nám jde o důslednou realizaci sjezdového programu, který, jak bylo vyjádřeno na 4. zasedání ÚV KSČ, cituji: "nevychází ze subjektivních přání, ale vyjadřuje objektivní potřeby dalšího rozvoje naší společnosti. Dává v konkrétních československých podmínkách tvůrčí odpověď na nové perspektivy osmdesátých a devadesátých let. Je odpovědí na požadavky, které i před nás staví současná etapa mezinárodního vývoje, zejména převratné důsledky vědeckotechnické revoluce".

Z tohoto pohledu také jako poslanci přistupujeme k pro jednání vládního návrhu zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství ČSR na léta 1986 - 1990.

Jedna z rozhodujících rolí v pětiletce náleží investiční výstavbě. Ve srovnání se skutečností let 1981 - 1985 zůstává celkový objem investic za národní orgány v působnosti vlády ČSR na stejné úrovni, s výraznou změnou struktury ve prospěch strojů a zařízení a při poklesu stavebních prací. Je založeno také zvyšování podílu vlastních zdrojů státních hospodářských organizací na financování investic. Poslanci zde upozornili na některá rizika, jež by se měla zejména zlepšenou řídící a organizátorskou prací minimalizovat. Mají konkrétní odraz např. ve státním rozpočtu na rok 1987.

Podle předběžných výsledků se letos očekává překročení plánovaného objemu investiční výstavby, ovšem převážně ve zvláštních investicích v zemědělství. Nadále dochází k překračování rozpočtových nákladů nově zahajovaných staveb, nedaří se snižovat rozestavěnost, z hlediska resortů je plnění značně nerovnoměrné. Jako trvající problém uváděli poslanci stále existující neplnění projektovaných parametrů kapacit uváděných do provozu. Např. při sledování přínosu výrobních kapacit bylo ze 23 těchto kapacit uvedených do zkušebního provozu za tři čtvrtletí t.r. pouze 9, které dosahovaly projektovaných parametrů. V působnosti vlády ČSR to znamená stamiliónové propady ve výkonech, zisku, vývozu s dalšími negativními dopady. Největší neplnění vzniká z tohoto důvodu v resortu MP ČSR.

Jak jsme se mohli sami na mnoha místech přesvědčit, jsou hlavními příčinami vleklé závady na technologických zařízeních, pořízených často i z dovozu, nezvládnutí nových postupů s dopadem na kvalitu výrobků a někde i snížení možnosti odbytu proti předpokladům.

Jsme toho názoru, že potíže a problémy s řízením a organizací investiční výstavby nelze odstranit bez kvalitního plánování, že úroveň řízení investiční výstavby je odvislá od kvality národohospodářského plánu a přístupu resortů k jeho zabezpečení. Je to důležité zejména nyní, kdy je třeba důsledně investiční prostředky dávat na akce celospolečensky nejužitečnější.

Regulací míry investování se nutně vytváří napětí v ekonomice s konkrétními dopady. Mohu uvést komplexní bytovou výstavbu. V Brně např. plán KBV vzhledem k počtu bytů a nezbytné technologické infrastruktuře umožňuje řešit jen některé potřeby občanské vybavenosti. Přes přijímaná opatření ke snížení investiční náročnosti chybí proti technicko-hospodářským ukazatelům více než čtvrt miliardy v objemu investic. Zatímco na počátku 7. pětiletky činila tzv. zanedbaná občanská vybavenost 850 mil. Kčs a během 7. pětiletky došlo k jejímu snížení zhruba o polovinu, 8. pětiletka v tomto směru zakládá zhoršení.

Je to citlivý politický problém, který se netýká jen Brna. Byl předmětem kritiky na předvolebních schůzích i na schůzích při volbách nových občanských výborů. Národní výbory jej vyřešit samy nemohou a považujeme to za věc, kterou je nezbytné řešit již v samotném plánu.

Plán v současné situaci může úspěšně podobné problémy řešit pouze tehdy, bude-li na jedné straně preferovat rozvojové programy a na druhé straně důsledně prosazovat programy útlumové.

Tak jako ve všech předchozích pětiletkách, ani v této se zatím nepodařilo plně prosadit jasnou strukturu a potřebnou strukturalizaci jednotlivých odvětví. Limitované prostředky na rozšířenou reprodukci se potom nežádoucím způsobem rozptylují.

Jak jsme se opětovně přesvědčili, mnohde chybí koncepce rozvojových oborů. Resorty byly oprávněně kritizovány za to, že při sestavování 8. pětiletky nedodaly včas investiční záměry, a to některé resorty ani do doby předložení plánu, takže státní plán byl sestavován bez potřebné znalosti těchto záměrů, především na základě státních cílových programů. Z toho také vyplývá. že se stále v plánování projevuje setrvačnost dosavadních přístupů.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP