Úterý 16. prosince 1980

V rámci přípravy na dnešní jednání se všechny výbory České národní rady podrobně zabývaly návrhy plánů a rozpočtů všech resortů vlády ČSR na rok 1981. Svá jednání zaměřily na to, zda předložené návrhy jsou v souladu se směrnicí pro sestavení plánu na rok 1981, se Souborem opatření ke zdokonalení soustavy plánovitého řízení a se závěry 18. zasedání ÚV KSČ.

Ve výborech se výrazně projevila zvýšená kontrolní aktivita, zaměřená především na to, jak jednotlivé resorty plnily rozhodující doporučení výborů České národní rady. Tento přístup umožnil formulovat závěry k projednávaným návrhům plánů a rozpočtů resortů tak, že orientují resorty věcně k dopracování plánu a rozpočtu i k zajišťování jejich efektivní realizace.

Dovolte, abych vás nyní seznámil s rozhodujícími závěry těchto jednání výborů České národní rady.

Výbor pro průmysl a stavebnictví doporučil ministerstvu průmyslu intenzívně v pracích na plánu roku 1981 pokračovat a vyvinout maximální úsilí k optimálnímu naplnění směrnice při důsledném uplatnění zásad Souboru opatření.

Obdobně závěry přijal i k návrhu plánu a rozpočtu ministerstva stavebnictví s tím, že považuje za nutné věnovat maximální pozornost zabezpečení závazných úkolů, především rozvoji jaderné a palivoenergetické základny a oblastních priorit Prahy a Severočeského kraje.

U ministerstva výstavby a techniky doporučil pokračovat v roce 1981 v iniciativních postupech při řízení technického rozvoje a zdůraznil nutnost věnovat zvláštní pozornost technické a občanské vybavenosti v rámci komplexní bytové výstavby, režimům výstavby, zpřísnění expertizní činnosti, modernizaci existujícího bytového fondu, zvyšování účinnosti výzkumné a vývojové základny v podmínkách jejího minimálního růstu.

Výbor pro zemědělství a výživu doporučil ministerstvu zemědělství a výživy věnovat zvýšenou pozornost zdokonalování plánovitého řízení a ekonomických nástrojů na všech řídících úrovních a rozvíjení chozrasčotu v rámci i uvnitř podniků. Zdůraznil nutnost soustavně rozšiřovat zavádění vědeckých poznatků a osvědčených zkušeností do zemědělské praxe s cílem snižovat výrobní náklady a zvyšovat výrobu i produktivitu práce. K lepšímu a hospodárnějšímu využívání výrobních prostředků je třeba uvádět do praxe zásady progresívní organizace a hmotné zainteresovanosti. Doporučil vytvářet předpoklady pro plynulý rozvoj živočišné výroby, zejména skotu, racionální techniku pěstování, sklizně i skladování pícnin, především pro horské a podhorské oblasti. Zdůraznil též nutnost věnovat zvláštní pozornost dodávkám technických zařízení a obalových materiálů pro potravinářský průmysl.

Ministerstvu lesního a vodního hospodářství doporučil věnovat pozornost zejména dalšímu rozšiřování a zdokonalování pěstební činnosti a zvyšování množství sazenic pro obnovu lesa i pro ozeleňování sídlišť, obnově, údržbě a využití těžební techniky, vytváření podmínek pro rychlejší likvidaci kalamit, komplexnímu využívání dřevní hmoty a dalších složek lesní biomasy, rozšiřování zpracování dřeva o nižších průměrech, účinnějšímu sledování čistoty vodních toků a úsilí zaměřenému na stále hospodárnější výrobu a rozvod pitné vody.

Výbor pro obchod, služby a dopravu doporučil ministerstvu obchodu usilovat ve spolupráci s výrobními resorty a Českou plánovací komisí o zajištění potřebného množství zboží pro vnitřní trh, obohacování sortimentu potravinářského a průmyslového zboží a stálé zvyšování kvality a technické úrovně spotřebního zboží. Dále aby provedl opatření k zajištění rovnoměrného zásobování prodejen a zlepšování nákupních podmínek obyvatelstva.

V oblasti dopravy, silničního hospodářství, automobilového opravárenství a místního hospodářství doporučil zvyšovat podíl veřejné silniční dopravy ČSAD, zlepšovat kvalitu přepravy v podnicích městské hromadné dopravy a autobusové dopravy ČSAD, koncentrovat opravy vybraných hlavních skupin vozidel v podnicích automobilového opravárenství a bilancovat dodávky vyšších druhů oprav. Dále zavádět nové druhy a formy poskytování služeb a zvyšovat pohotovost a dostupnost služeb, zvyšovat nákup druhotných surovin a jejich výtěžnost, plánovitě zabezpečovat kapacity pro opravy, údržbu a modernizaci bytového fondu a zvyšovat účast uživatelů bytů při správě a údržbě bytového majetku. Považuje za nutné také zvyšovat efektivnost prostředků vkládaných do veřejně prospěšných služeb a zvyšovat využívání mechanizačních prostředků pro větší území, realizovat efektivnější organizační uspořádání a řízení organizací místního hospodářství, dosahovat v těchto oborech větších úspor všech druhů energie, spotřeby hlavních druhů materiálů a zvyšovat kvalitu prací. Uvedl přitom, že úzká místa zůstávají dosud dále v racionálním odvozu a likvidaci tuhých domovních odpadků, v pohotovosti při zabezpečování zimní sjízdnosti místních komunikací, v zajišťování úkolů dopravy ukazatelem přepravy zboží v tunách atd.

Zdravotní a sociální výbor doporučil ministru zdravotnictví zajistit co nejefektivnější zhodnocování surovin, zejména dovážených, při výrobě léků a aby podřízené hospodářské organizace přednostně zabezpečovaly v požadovaném rozsahu výrobu pro zdravotnické účely. Dále, aby vyhodnotil příčiny růstu pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz a učinil včasné opatření k omezení jejich v zniku v roce 1981.

Ministru práce a sociálních věcí doporučil prověřit účinnost předpisů a norem, vydaných tímto ministerstvem, a na základě prověrky provést takové úpravy, které by odpovídaly současným potřebám. Dále, aby působil na rozvíjení dalších forem péče o staré občany, o rozšíření míst pro tyto účely a dodavatelské zajištění tohoto úkolu, stanoveného plánem.

Doporučení týkající se snížení pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz přijal i vůči tomuto ministerstvu a dále i k České správě nemocenského pojištění a k Správě nemocenského pojištění Českého svazu výrobních družstev.

Výbor pro plán a rozpočet doporučil, aby Česká plánovací komise, ministerstvo financí, Výbor lidové kontroly, Český cenový úřad a Český statistický úřad dále racionalizovaly svou činnost, usilovaly při realizaci plánu a rozpočtu na rok 1981 o maximální hospodárnost a při realizaci úkolů Souboru opatření, jež jsou v jejich kompetenci a odpovědnosti, dbaly o jejich důsledné plnění a o postupné snižování administrativní náročnosti při jejich aplikaci do praxe. Českému statistickému úřadu doporučil působit na vyřešení racionálnějšího způsobu plánování a rozpočtování výpočetních středisek při uplatnění technologie souběžného zpracování více úloh na počítačích. Současně ho požádal, aby v průběhu roku předložil ekonomicky zaměřenou informaci o racionalizaci, kvalitě a hospodárnosti při zpracování statistických údajů na počítačích, v níž by byl proveden rozbor ekonomické efektivnosti této činnosti, jakož i podány informace o zvýšení kvality zpracovaných údajů, zkrácení zpracovatelských lhůt, snížení pracovní náročnosti z tohoto titulu apod.

Závěrečná příprava na dnešní zasedání České národní rady byla provedena na společné schůzi výboru pro plán a rozpočet a ústavně právního výboru za účasti delegací z ostatních výborů ČNR. V usneseních z této schůze se mimo jiné uvádí, že oba dokumenty vycházejí z dlouhodobých záměrů hospodářské politiky Komunistické strany Československa a z úkolů stanovených na 18. zasedání ÚV KSČ, jsou v podstatě v souladu se směrnicí pro sestavení plánu na rok 1981 a vytvářejí předpoklady pro pokračování dynamického rozvoje národního hospodářství a zkvalitnění dosažené životní úrovně obyvatelstva. Dále se v nich konstatuje, že plán i rozpočet na rok 1981 budou realizovány za velmi náročných a složitých podmínek, což si vyžádá, aby v průběhu roku vyvíjely všechny řídící články mimořádné úsilí k jejich splnění a k využití všech značných existujících vnitřních rezerv, jakož i k důsledné realizaci Souboru opatření ke zdokonalení soustavy plánovitého řízení. Tyto přístupy by měly vést k optimalizaci vztahů mezi vstupy a výstupy všech prostředků vkládaných do výrobní i nevýrobní činnosti.

Přitom - jak silně odeznělo při jednáních výborů České národní rady i ve výkladu s. Rázla a Tlapáka - definitivně musíme v naší ekonomice skončit zejména s plýtváním všemi druhy surovin, materiálů, polotovarů, energií atd. To souvisí jak s celosvětovým surovinovým problémem, tak s energetickými otázkami. Plně v tomto směru podporujeme úsilí vlády ČSR důrazně tyto otázky řešit. Musí nastat etapa, kdy se všechny podniky naučí z menšího množství surovin a materiálů vyrábět více a kvalitnějších výrobků, kdy se naučíme podstatně lépe využívat kovový fond republiky, organizovat podstatně lépe sběr surovin, především kovového šrotu a komplexně je zpracovávat. Proto podporujeme tvrdě úkoly z tohoto hlediska zapsané v plánu, dotýkající se spotřeby ve výrobní i nevýrobní činnosti. Vidíme v nich cestu, jak zvýšit efektivnost ekonomiky cestou minimalizace vstupů všech prostředků do výrobní i nevýrobní činnosti. Není ani třeba zdůrazňovat, že se tento princip musí stát vlastním všem pracujícím, ale přitom očekáváme takovou iniciativní práci zejména od konstruktérů, technologů, pracovníků výzkumné a vývojové základny a všech, kteří prostřednictvím technických norem a norem spotřeby, progresívních strojů a technologií, se mohou o dosažení tohoto nezbytného cíle přičinit nejvíce.

Soudružky a soudruzi, oba předložené návrhy zákonů České národní rady, jakož i prováděcí státní plán a státní rozpočet ČSR na rok 1981 v zásadě odpovídají směrnici pro sestavení plánu. Odchylují se od ní v některých složitých případech, které se zcela nepodařilo dořešit. Byli jsme o nich informováni v úvodních výkladech. Doufáme, že se vládě ČSR podaří v průběhu roku 1981 tyto odchylky operativně řešit tak, aby rok 1981 byl nedílnou součástí 7. pětiletky a splňoval předpoklady direktivy na celé pětiletí.  

V řadě podniků a VHJ se však zatím v roce 1981 neprojevila v plné míře funkce vstřícného plánování, jejímž cílem je zprogresivňovat rozepsané návrhy plánu zejména v kvalitativních ukazatelích. Proto v tomto roce musí být kladena mimořádná váha na zjištění realizace plánu a rozpočtu od samého začátku plánovacího období, a to všemi orgány a organizacemi, centrální plánovací a finanční orgány a ministerstva nevyjímaje. Bylo by chybou, kdyby se spokojily jen sestavením plánu a rozpočtu, jejich rozpisem a kontrolou. Při této péči o realizaci plánu a rozpočtu bude nezbytné usilovat o maximální rozvoj iniciativy a aktivity všech našich pracujících za splnění náročných úkolů plánu a o důsledné její provazování s přijatými principy hmotné zainteresovanosti. Socialistické soutěžení musí být organizováno průběžně po celý rok, i když hlavní etapy by se měly soustředit na závazky k XVI. sjezdu KSČ, k 60. výročí založení KSČ a k všeobecným volbám do zastupitelských orgánů. Nesmírně důležité je, aby tato iniciativa pracujících byla cílevědomě zaměřována na všechny náročné úkoly plánu a zejména na takové kvalitativní úkoly, jako je snižování nákladů a pracnosti, zvyšování kvality a technické úrovně výrobků, úspory paliv, energie, surovin a materiálů, vyšší využití strojů a zvýšení směnnosti apod. To je zásadní změna proti dřívějšku, kdy celá řada závazků se soustřeďovala na kvantitativní úkoly, na překračování plánu.

Při zajišťování plánu a rozpočtu v roce 1981 bude třeba na všech úrovních i při politické práci poslanců ve volebních obvodech věnovat obzvláštní pozornost těm úsekům, v nichž při zavádění Souboru opatření můžeme očekávat v počátečních etapách, že se budou ve větší míře než v jiných úsecích projevovat pozůstatky dosavadní praxe a tudíž budou přežívat - jistě dočasně - některé dlouhodobě se projevující nedostatky.

Věříme ale, že při rozsáhlé a konkrétní politické práci všech orgánů a organizací, zaměřené na komplexní a důsledné využití principů Souboru opatření a na maximální úsilí o postupnou změnu ekonomického myšlení a přístupů, se podaří co nejdříve zvládnout i zefektivnění investiční výstavby, rychlejší zavádění výsledků vědy a techniky do praxe, zvýšení podílu modernizačních a rekonstrukčních prací s minimem stavebních prací, snížení spotřeby surovin, materiálů a energie, intenzívnější využívání druhotných surovin i domácí surovinové základny, zvýšení technické úrovně, jakosti a spolehlivosti výrobků, zvýšení podílu antiimportních výrob, snížení nákladů, lepší zajišťování potřeb vnitřního trhu i podstatné zlepšení dodavatelsko-odběratelských vztahů a zvýšení efektivnosti vývozu. Samotná struktura plánu i rozpočtu, jakož i ekonomické nástroje vytvářené k zabezpečení realizace Souboru opatření pro řešení těchto náročných úkolů dávají dobré předpoklady. Také uzavřené dlouhodobé dohody se zeměmi socialistického tábora a zejména významná dohoda se SSSR o vzájemné kooperaci a specializaci musí k tomu výrazně přispět.

Soudružky a soudruzi, s ohledem na to, že předložené vládní návrhy zákonů o prováděcím státním plánu a o státním rozpočtu na rok 1981 splňují základní požadavky, kladené na ně z hlediska zajištění dalšího rozvoje ekonomiky a společnosti v České socialistické republice doporučuji České národní radě z pověření výborů ČNR pro plán a rozpočet a ústavně právního, rozšířené o delegace z ostatních výborů, aby Česká národní rada v souladu s příslušnými články ústavního zákona o československé federaci a zákona ČNR o jednacím řádu České národní rady schválila zákon o prováděcím státním plánu rozvoje národního hospodářství ČSR na rok 1981 i zákon o státním rozpočtu ČSR na rok 1981 ve znění předloženém vládou ČSR, jak je uvedeno v tiscích č. 105 a 106.

Tím současně vyslovíme maximální podporu vládě České socialistické republiky při jejím úsilí zvládnout intenzívní a soustavnou prací realizaci vytyčených záměrů a úkolů prováděcího státního plánu a státního rozpočtu ČSR na rok 1981, jak to vyjádřila zcela konkrétně zejména ve svých organizačních opatřeních k plánu a k rozpočtu.

Svou prací ve volebních obvodech a na našich pracovištích budeme my, poslanci České národní rady, tomuto úsilí vlády napomáhat. Zejména budeme napomáhat mobilizací tvůrčí energie našich pracujících k novým přístupům, k vyšší aktivitě, k důsledné a tvůrčí realizaci Souboru opatření, ke splnění především kvalitativních úkolů plánu a rozpočtu v roce 1981 a k jejich dalšímu prohlubování v duchu závěrů 18. zasedání ÚV KSČ. Jsme si plně vědomi toho, že podle výsledků pracovišť, kde působíme, je posuzována i účinnost práce příslušných poslanců a celého našeho zákonodárného sboru. /Potlesk./

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji poslanci Smolovi za zpravodajskou zprávu.

Soudružky a soudruzi, přerušíme nyní dnešní jednání a budeme pokračovat rozpravou k předloženým vládním návrhům zítra ráno od 9.00 hodin.

Přeji vám dobrou noc a přerušuji schůzi České národní rady.

/Schůze byla přerušena v 16.48 hodin./

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP