Úterý 16. prosince 1980

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji soudruhu ing. Stanislavu Rázlovi za odůvodnění předloženého vládního návrhu.

Nyní prosím ministra financí České socialistické republiky soudruha ing. Jaroslava Tlapáka, aby odůvodnil vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1981 a o změně v rozpočtovém určení příspěvku na sociální zabezpečení.

Ministr financí ČSR ing. Jaroslav Tlapák: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, z pověření vlády České socialistické republiky vám předkládám k projednání návrh státního rozpočtu České socialistické republiky na rok 1981.

V těchto dnech společně posuzujeme výsledky 6. pětiletky a soustřeďujeme veškerou pozornost na dokončení návrhu směrnic 7. pětiletého plánu. Důsledně přitom vycházíme ze závěrů přijatých na 18. zasedání ÚV KSČ, z náročně stanovených perspektiv nadcházející etapy.

Naše vláda vás pravidelně informuje o tom, jak se vyrovnáváme se stanovenými úkoly, jaké starosti nás provázejí, podrobně rozebírá úspěchy i problémy ekonomického a sociálního rozvoje. Za rozhodující považujeme skutečnost, že jsme v národním hospodářství i na ostatních úsecích života společnosti v podstatě naplnili základní záměry XV. sjezdu KSČ.

Hodnotíme-li z těchto hledisek úroveň finančního hospodaření, je zapotřebí zdůraznit nejvýznamnější rys uplynulého období - v letech 1976 až 1980 jsme každoročně dosahovali vyrovnanosti státního rozpočtu. I v budoucnu počítáme s cílevědomým prosazováním této koncepce. Jsme si dobře vědomi, že v rovnováze finančních vztahů spočívá důležitý předpoklad zdravého hospodářského vývoje a stability československé měny.

Chtěl bych předeslat, že návrh státního rozpočtu na rok 1981 zabezpečuje cíle, které jsou dány v návrhu národohospodářského plánu.

Smysl veškerého úsilí spatřujeme v aktivní podpoře plánovitého vzestupu naší ekonomiky, v odhalování a v plném využití vnitřních rezerv, ve zvyšování efektivnosti reprodukčního procesu a hlavně ve vytváření nezbytných zdrojů k uspokojování celospolečenských potřeb. Zároveň hodláme účinně napomáhat k promyšlenému zhodnocování prostředků, které plynou do výrobní i nevýrobní sféry.

Poslání takto připravovaných koncepcí je jednoznačné - v souladu s růstem výkonnosti ekonomiky a kvality veškeré práce odpovědně přispívat k plnění základního cíle hospodářské politiky naší strany, ke zvyšování životní úrovně a k posilování sociálních jistot lidí.

Z této zásady vychází i náš návrh na vyrovnaný státní rozpočet, který v absolutním vyjádření představuje částku 128 mld Kčs.  

V příjmech ze socialistického hospodářství, zejména od státních podniků, jsou předurčeny základní zdroje státního rozpočtu.

Snaha o náročnější uplatňování efektivnosti se projevuje v úrovni zisku, který, objektivně řečeno, je komplexním ukazatelem hospodářských výsledků. Uvažujeme, že u podniků řízených vládou ČSR takto získáme 34,6 mld Kčs. Z toho 22,5 mld Kčs bude odvedeno do státního rozpočtu.

V rozvíjení procesu řídící a organizátorské práce máme na paměti, že za současné situace, při sníženém tempu výroby, se na tvorbě celospolečenských zdrojů výrazněji podílí omezování nákladů.

V roce 1981 se složitost uskutečňování jednotlivých úkolů v této oblasti dále prohlubuje. Nevyhneme se, zel, tomu, aby výše nákladovosti nebyla ovlivňována vyššími cenami paliv, energie, dovážených surovin a materiálů.

Jedna z cest k překonání těchto obtíží tkví ve všestranné a přísné hospodárnosti. Proto, ale nejen proto, se musíme doslova přičinit všude o trvalé snižování nákladů.

Jde bezpochyby o rozsáhlý soubor povinností, který od samého začátku roku 1981 musí najít svébytné vyjádření na každém pracovišti. Zkušenosti ukazují, že dostát těmto závazkům v praxi znamená především důkladně využívat těch možností, které za nových podmínek poskytuje uplatňování chozrasčotních principů hospodaření.

Třeba odmítat výmluvy, ono příslovečné hledání důvodů, ale včas a rázně přikročit k činům.

Široký prostor pro vlastní iniciativu se otevírá zvláště na úseku normotvorné aktivity a kalkulací, v upevňování úlohy ekonomů, konstruktérů a technologů. Vláda od nich očekává rozhodné změny v přístupech k zajišťování vyšší efektivnosti reprodukčního procesu.

Ve finančních plánech i v návrhu, o kterém dnes hovoříme, vystupuje do popředí nutnost uvážlivě a také energicky se postarat o docílení nižších finančních nákladů. Proti roku 1980 by měly relativně poklesnout o 2,0 %. Zároveň nutno dodat, že finanční náklady, způsobené nepořádky v odběratelsko-dodavatelských vztazích a špatnou disciplínou, vůbec neplánujeme a podniky je plně uhradí ze svých zdrojů.

Uskutečňování záměrů nadcházejícího údobí je bezprostředně spjato s problematikou zásob. Vytváříme podmínky pro to, aby zlepšené hospodaření se i zde stalo naprostou samozřejmostí. Počítáme s tím, že v příštích dvanácti měsících se ve sféře, kterou řídí naše vláda, zkrátí obrátka regulovaných zásob o více než jeden den. Z hlediska celkového přínosu nejde o žádnou maličkost. Zužitkováním těchto společenských zdrojů získáme 0,5 mld Kčs. A navíc - dosud umrtvené prostředky napomohou ke splnění plánu, k posílení vyrovnanosti vnitřního trhu a dá se dokonce reálně uvažovat o jejich vlivu na zlepšení platební bilance.

Zvláště bych chtěl upozornit na stále živou otázku úspornosti. Vyhovět jejím nárokům znamená chápat ji jako ucelený program, ve kterém každý z článků má svůj význam a své poslání. V tomto smyslu podnětně působí omezování neproduktivních výdajů. Oceňujeme nejen kladné výsledky, které přináší, ale i svébytný podíl na dotváření ovzduší hospodárnosti, na racionálnější zužitkování svěřených prostředků.

Chceme i nadále pokračovat v limitování některých položek - kupř. na komplexní cestovné, pohoštění, dary, propagaci, reklamu. Je přirozené, že přitom očekáváme aktivní pochopení a iniciativní podporu od všech stupňů řízení.

Toto základní zaměření směřující k vyšší účinnosti veškeré práce třeba dovést do konkrétní praxe, vyvozovat závěry tam, kde dosud postupují s malou náročností, podléhají formálnosti a vyhýbají se řešení konfliktů.

Jednou z nejsložitějších oblastí, kde naše hospodářská a finanční politika musí sehrávat podnětnější úlohu v procesu důsledného prosazování efektivnosti, je investiční výstavba. Nutnost rázněji řešit její vleklé problémy se promítá do státního plánu na rok 1981 v podobě omezeného růstu objemu a podstatného snížení zahajování nových staveb.

Za této situace je povinností jednotlivých orgánů důkladně vážit celospolečenské opodstatnění každé akce. Zvláště se musíme přičinit o to, aby systematicky docházelo k růstu progresívních modernizací a rekonstrukcí na celkovém objemu investiční výstavby. Dá se předpokládat, že tato cesta povede při nižších nákladech k vyššímu národohospodářskému přínosu.

Zkušenosti posledních let potvrzují, že způsob překonání potíží v reprodukci základních fondů rozhodně není předurčen jenom novou výstavbou. Získané poznatky ukazují, že značné možnosti ke zlepšení situace spočívají zejména v řádném využívání všech základních prostředků. Tuto prostou pravdu si nestačí jen uvědomovat, ale je zapotřebí docílit, aby prostoupila každodenní praxí.

Vážíme si toho, že přibývá organizací, které hospodaření s touto nejdůležitější součástí národního majetku, věnují cílevědomou pozornost. Např. v průmyslu ČSR po dlouhodobém poklesu koeficientu směnnosti se tato negativní tendence v letošním I. pololetí zastavila.

Musíme si ovšem přiznat, že v některých organizacích se doposud nevyrovnali s odpovědným přístupem ke svěřeným hodnotám. V podnicích a VHJ stále nejsou náležitě využívány základní prostředky, stále nejsou odpovídajícím způsobem zhodnoceny suroviny, materiály, paliva a energie, a ve svých důsledcích je tak snižována celková efektivnost.

Při prověrkách jsme zaznamenali případy, že vedoucí hospodářští pracovníci nevytvořili ani ty nejzákladnější předpoklady pro řádnou správu a ochranu národního majetku. Stává se, že podceňují význam evidence a pravidelné inventarizace nezajišťují na požadované úrovni s potřebnou uvědomělostí, pečlivostí a kázní.

I naše vláda bude energicky napomáhat odstraňování nepořádků ve správě a ochraně národního majetku. Podpoříme ty, kteří s větším důrazem budou vystupovat proti příčinám lhostejnosti a nedbalosti, vyvozovat z nich závěry, a využívat též postihů, které jsou obsaženy v jednotlivých právních normách.

Soudružky a soudruzi, naše úsilí o zvýšení výkonnosti národního hospodářství je bezprostředně spjato s využíváním výsledků vědeckotechnického rozvoje. Chtěl bych v této souvislosti připomenout závěry, které v květnu 1974 přijal ÚV KSČ a úkoly, jež vytyčilo i poslední zasedání ÚV.  

Na rozvoj vědy a techniky pamatujeme ve státním rozpočtu částkou 1,8 mld Kčs, která představuje 3,2 procentní růst v porovnání s letošním rokem. Proto, aby takto poskytnuté prostředky byly opravdu účelně vynaloženy, třeba soustavně vytvářet nezbytné podmínky. Musíme i zde postupovat jako dobří hospodáři a uvážlivě podpořit řešení nejzávažnějších problémů, především těch, které jsou součástí mezinárodní vědeckotechnické spolupráce.

Stojíme na prahu etapy, která přináší značné požadavky na tvůrčí dovedení ukazatelů státního plánu a státního rozpočtu do konkrétních podmínek, do podniků, závodů a pracovišť. Přijatá předsevzetí se bezpochyby setkají s iniciativní podporou pracujících tehdy, když najdou náročnou odezvu v řídící, výchovné a organizátorské činnosti, když se důrazně vypořádáme s administrativním pojetím rozpisu.

Právem hovoříme o nových úkolech a náročnějších kritériích pro jejich hodnocení. Bude tedy záležet na tom, abychom je dokázali správně objasnit, opírali je o soustředěné politické působení a dbali též o trvalé získávání tvořivé účasti lidí na procesu přípravy a uskutečňování nejbližších i vzdálenějších cílů.

Vážené soudružky, vážení soudruzi, celková úroveň tvorby hmotných i finančních zdrojů předurčuje další rozvoj životní úrovně. Nelze zastírat, že v roce 1981, při ztížených vnějších i vnitřních ekonomických podmínkách a také při zpomaleném tempu hospodářského růstu nebude rozhodně snadné udržet dosaženou vysokou životní úroveň a dále ji zkvalitňovat. I v dokumentech 18. zasedání ústředního výboru strany bylo s velkou odpovědností znovu zdůrazněno, že každý krok kupředu je i v této oblasti plně závislý na výsledcích našeho společného úsilí.

Úhrnné peněžní příjmy obyvatelstva stoupnou v příštím roce o 7,5 mld Kčs. Příjmy z mezd se zvýší o 3,7 mld Kčs. Chci předeslat, že jeden ze základních úkolů spatřujeme v upevňování vyváženého, na socialistických principech založeného vztahu mezi výší odměňování a růstem produktivity práce. Zároveň vycházíme vstříc snaze o plynulé zlepšování struktury pracovníků, o růst podílu dělníků v materiální výrobě a na stavbách.

Objektivním měřítkem péče strany a státu o spokojený život lidí je úroveň společenské spotřeby. Je v ní názorně vyjádřena starostlivost o postupné uspokojování oprávněných potřeb na sociálním, zdravotním, školském a kulturním úseku.

Výdaje na tyto oblasti ze státního rozpočtu a rozpočtů národních výborů dosahují 89,5 mld Kčs. Každý pracující v naší republice dostane ke své měsíční mzdě 1380 Kčs v průměru navíc ze společenských fondů.

Mám za to, že i zde musíme pečlivěji počítat, prostředky vynakládat uvážlivě a dbát o to, aby se při celkově nižším tempu tvorby zdrojů setkávala s činorodým ohlasem náročnější orientace na racionálnost a na hospodárnost. Všichni dobře víme, že možnosti tu máme opravdu značné, a že doslova každý z nás může přispět k jejich lepšímu využití, k tomu, aby přinášely co největší celospolečenský užitek.

Výdaje na sociální zabezpečení budou v roce 1981 činit 51,0 mld Kčs. Budeme poskytovat již 2 milióny 800 tisíc starobních důchodů, při průměrné měsíční výši 1195 Kčs. Také zde se znovu prokazuje ona široká a neokázalá péče socialistického státu o zabezpečování klidného stáří občanů. Tato pozornost, která v dnešním světě rozhodně není samozřejmá je významnou předností socialistického zřízení.

Na školství je určeno 14,6 mld Kčs. Tato částka umožní plánovitě pokračovat v přestavbě čs. vzdělávací soustavy. Je pochopitelné, že zajišťujeme provoz nově budovaných škola školských zařízení a pamatujeme také na jejich vybavení moderními učebními pomůckami. Posilujeme ty prostředky, které tradičně jsou vyčleňovány na školy v přírodě. Chceme tedy rozšířit podmínky pro to, aby děti zvláště z pánevních okresů Severočeského kraje, Sokolovska, hlavního města Prahy si mohly upevňovat zdraví v nejkrásnějších místech naší země.

Pro potřeby zdravotnictví jsme vyčlenili 14,1 mld Kčs. Tyto prostředky výmluvně dokumentují péči socialistického státu o zdraví obyvatel. Přibude 355 lékařů, počet lůžek ve zdravotnických zařízeních se zvýší o 563.

Státní rozpočet předpokládá, že dojde ke zvýšení výdajů na léky a speciální zdravotnický materiál o 6 %. Víme, že je zde mnoho otevřených otázek, někdy i složitá situace, a vláda ČSR přijala k lepšímu uspokojování opodstatněných nároků cílevědomá opatření. To ovšem nic nemění na stálé aktuálnosti požadavku - usilovat o rozumnou hospodárnost a s léky zbytečně neplýtvat.

Nás socialistický stát i nadále bude napomáhat plánovitému rozvoji kultury. Tato skutečnost je přesvědčivě vyjádřena i v trvale rostoucích rozpočtových výdajích. Jejich dokladem je 2,5 mld Kčs, které jsou navrhnuty pro rok 1981. Finančně zabezpečujeme mnohé významné akce. Chtěl bych - za jiné - uvést, že plným tempem bude pokračovat náročná a nákladná přestavba Národního divadla.

Soudružky a soudruzi, naše vláda se při uskutečňování vytyčeného programu důsledně a všestranně opírá o činnost národních výborů. Vážíme si výsledků, kterých dosáhly a jsme si vědomi jejich nezastupitelného postavení v politické a hospodářské struktuře státu. I v dalším období jim chceme vytvářet spolehlivé podmínky pro to, aby mohly plně dostát svěřenému společenskému poslání. Jejich rozpočty představují 66,5 mld Kčs, tj. více než dvě pětiny celkového objemu rozpočtové soustavy ČSR. Vlastními příjmy je kryto 41,5 %; zbytek připadá na dotace.

Vycházíme přitom ze zásad efektivnosti a hospodárnosti, z principů, jejichž uplatňování by práci těchto orgánů mělo provázet na každém kroku. Tento fakt se promítá i do přísnějších požadavků na racionální řízení a rozhodování a na mobilizaci veškerých rezerv.

Letos jsme otevřeli dálniční tah Praha - Brno - Bratislava, uvedli jsme do provozu další úseky pražského metra a významné akce základního komunikačního systému v hlavním městě. Tím ovšem zdaleka nekončí naše starost o velká díla naší epochy a také v příštím roce na jejich výstavbu vynakládáme značné prostředky.

Už jsem několikrát zdůraznil, že však musíme počítat s omezenými finančními a materiálovými zdroji. Za této situace je žádoucí pečlivě uvážit, čemu dát přednost, které otázky zasluhují zvláštní pozornost a ke kterým se vrátit až po určitém čase. K těm úkolům, jejichž řešení nemůže být odkládáno, patří naléhavé problémy Prahy, Severočeského a Severomoravského kraje, průmyslových aglomerací a dalších specifických oblastí ČSR. Z těchto hledisek se budeme postupně věnovat odstraňování neodůvodněných ekonomických rozdílů mezi kraji a okresy.

Velmi odpovědně přistupujeme k bytové výstavbě a ve státním rozpočtu na ni pamatujeme částkou 11,1 mld Kčs. Poskytování dotací však vážeme v souladu se schválenými projekty na komplexní dokončování postavených bytů a na jejich včasné předávání uživatelům.

Rozhodně také nepodceňujeme údržbu a modernizaci bytového fondu. Přesvědčivým důkazem je 2,5 mld Kčs zahrnutých do rozpočtu. Je třeba ale říci naprosto otevřeně, že poskytované prostředky by měly být využívány daleko účinněji než dosud. Bezpochyby existují značné možnosti promyšlených úspor. Vidíme je například v hospodárnější obměně bytového zařízení, v účelném zabezpečování tepla, v náročnější kontrole nutnosti i kvality provedených prací apod.

Zkušenosti ukazují, že by bylo správné a prospěšné, aby nedbalí nájemníci, nešetrní k bytovému zařízení, nesli ze svého náklady na nadměrné opotřebení a úhradu způsobených škod. Bylo by to rozhodně spravedlivé i vůči těm, kteří svědomitě zacházejí se socialistickým majetkem.

Rozebíráme-li další směry aktivity národních výborů, nemůžeme ztrácet ze zřetele nenahraditelný význam akce Z. Výrazně napomáhá při výstavbě důležitých sociálních a občanských zařízení, přispívá k lepšímu vzhledu měst a obcí. Předpokládáme, že její objem bude v roce 1981 činit 2,5 mld Kčs. Je potěšitelné, že zastupitelské sbory aktivněji chápou objektivně danou nutnost důsledného dodržování celospolečenských požadavků na efektivnost, na snižování rozestavěnosti a na rychlé dokončování jednotlivých akcí.

I do státního rozpočtu jsme zapracovali oprávněné potřeby, které přináší zrod nových volebních programů Národní fronty, klíčových dokumentů, které zásadně ovlivňují přípravu voleb a konkretizují představy o místním rozvoji. Chceme se i těmito formami podílet na dalším vzestupu iniciativy, na dotváření socialistického vědomí a angažovaného jednání občanů České socialistické republiky.

Vážené soudružky, vážení soudruzi, za několik dní vstoupíme do roku 1981. Tento rok právem považujeme za výrazný předěl v politickém i ekonomickém vývoji naší země. Na počátku dubna se sejde XVI. sjezd KSČ, připravují se volby do zastupitelských sborů, začíná 7. pětiletka. Budeme si připomínat revoluční odkaz 60. výročí založení KSČ.

Tyto významné události podněcují další rozvoj aktivity a vyvolávají nové projevy socialistického soutěžení v podnicích, organizacích i v obcích. Hlavní proud této iniciativy chceme zaměřit na splnění a překročení kvalitativních ukazatelů, na další zvýšení efektivnosti veškeré práce.

Stojíme na prahu období, ve kterém budeme uvádět do života Soubor opatření ke zdokonalení soustavy plánovitého řízení národního hospodářství po roce 1980. Všichni dobře víme, že jeho smysl tkví ve vyšším využívání intenzivních faktorů ekonomického rozvoje.

Úspěch tohoto dokumentu závisí též na schopnosti, s níž požadavky zdokonalené soustavy přiblížíme lidem, přičiníme se o to, aby si je osvojili a uvědoměle je uplatňovali ve své každodenní práci.

Tento základní záměr a také měřítko našeho úsilí předpokládá, aby se pod vedením strany sjednotil postup hospodářských, odborových, mládežnických a dalších společenských orgánů v zájmu dalšího vzestupu naší ekonomiky.

Státní rozpočet na rok 1981 jsme sestavovali v souladu s těmi hledisky, která obsahuje Soubor opatření. Jsme si zároveň plně vědomi toho, že i finanční hospodaření musí důsledněji přispívat k naplňování direktivy, charakterizované s. Husákem na 18. zasedání ÚV KSČ slovy:

"Jde o to podstatně zvýšit celkovou výkonnost a exportní schopnost naší ekonomiky, urychlit zavádění moderní techniky, zlepšit organizaci výroby, dosáhnout vyššího zhodnocení všech zdrojů, které do hospodářství vkládáme. Jedním slovem, musíme dosáhnout skutečného obratu ve zvyšování efektivnosti národního hospodářství."

Složité vnější i vnitřní podmínky ztěžují naši práci a kladou na nás vyšší nároky. Pravda, bylo by chybou je podceňovat, nelze je však ani zveličovat. Nepřeberné poznatky, které přinesl proces socialistické výstavby Československé socialistické republiky, prokazují, že i v obtížných obdobích jsme dokázali zvládnout přijaté úkoly a zabezpečovat plánovitý rozvoj národního hospodářství. Tato důvěra ve vlastní síly je základem pro stanovení náročných cílů v dalších letech.

Máme silnou materiálně technickou základnu, zkušenou a věci socialismu oddanou dělnickou třídu, družstevní rolnictvo a pracující inteligenci, spoléháme na iniciativu, obětavost a zodpovědnost pracujících. V tom spočívají rozhodující záruky, že cíle státního rozpočtu na rok 1981 čestně naplníme.

Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, jménem vlády České socialistické republiky navrhuji, aby Česká národní rada předložený návrh státního rozpočtu na rok 1981 schválila. Děkuji za pozornost. /Potlesk./

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji ministru financí za odůvodnění návrhu. Přerušuji nyní schůzi na 30 minut.

/Schůze byla přerušena v 15.47 hodin a znovu zahájena v 16.20 hodin./

Předseda ČNR Evžen Erban: Zahajuji přerušenou schůzi České národní rady. Budeme pokračovat v jednání.

Dávám slovo společnému zpravodaji posl. Josefu Smolovi, aby podal zprávu o výsledcích jednání obou vládních návrhů ve výborech České národní rady.

Společný zpravodaj poslanec Josef Smola: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, vážení hosté! Projednávané návrhy zákonů České národní rady o prováděcím státním plánu a státním rozpočtu vyjadřují základní proporce, záměry a čísla státního plánu a státního rozpočtu na rok 1981. Vypracování těchto dokumentů nebylo lehké a vláda České socialistické republiky a její orgány, zejména Česká plánovací komise a ministerstvo financí musely vynaložit nemalé úsilí, aby v nich vyjádřily směry rozvoje národního hospodářství v příštím roce včetně závěrů 18. zasedání ÚV KSČ.

Složitost sestavení více provázaného státního plánu ve všech jeho částech než dosud a vypracování vyrovnaného státního rozpočtu byla znásobena především tím, že řada rozhodnutí o dalším rozvoji byla předurčena dosavadním vývojem ekonomiky a prognozovaným vývojem na zahraničních trzích, zejména v oblasti surovin a materiálu.

Náročnost plánovacích i rozpočtových prací vyplývala i z toho, že plán i rozpočet musely vycházet z principů Souboru opatření ke zdokonalení plánovitého řízení po roce 1980, a to za situace, kdy většina podniků, výrobních hospodářských jednotek i ministerstev a ostatních ústředních orgánů ve svých návrzích plně nerespektovaly ani principy Souboru opatření, ani směrnici pro sestavení plánu na rok 1981.

Souhrnně můžeme konstatovat, že vládě ČSR se podařilo intenzívní prací překonat různé potíže, které se stavěly v cestu vypracování plánu a rozpočtu na rok 1981, a předkládá nám takový návrh zákonů o prováděcím státním plánu a o státním rozpočtu na rok 1981, které splňují ty předpoklady, o nichž jsem se zmínil. Plán se snaží ve svém celku zdůraznit prvky vyšší efektivnosti a svými úkoly působí na racionální hospodaření celého národního hospodářství, rozpočet je vyrovnaný a zajišťuje finančně všechny náročné úkoly plánu při respektování maximální hospodárnosti a úspornosti.

Bylo by však žádoucí, aby napříště byla věnována ještě větší pozornost tvorbě plánu a disciplinovanému dodržení směrnice pro sestavení plánu na všech stupních řízení. Centrální orgány by měly ještě náročněji a tvrději vyžadovat, aby generální ředitelství a podniky se důsledně řídily a hledaly racionální cesty k jejich naplnění a zpevnění. Mnohem více úsilí bude třeba vynaložit k tomu, aby rozpory byly v rámci možností dořešeny na nejnižším stupni řízení a nebyly přenášeny až na centrální úroveň. To vše by současně mohlo zajistit také to, že by i zákonodárným sborům a jejich orgánům byly projednávané dokumenty, týkající se zejména plánu, předkládány ve větším časovém předstihu.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP