Úterý 14. října 1980

Místopředseda ČNR JUDr. Čestmír Adam: Děkuji zpravodaji Karlu Svobodovi. Máte nějaké dotazy nebo připomínky k předloženému návrhu ústavně právního výboru České národní rady?

Nejsou. Navrhuji, abychom hlasovali najednou o celém návrhu usnesení.

Jsou nějaké námitky k tomuto způsobu hlasování? Nejsou.

Kdo souhlasí s návrhem ústavně právního výboru České národní rady, aby Česká národní rada zprostila soudce z povolání uvedené v tomto návrhu soudcovské funkce, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím Česká národní rada projednala čtvrtý bod pořadu své schůze.

Pátým bodem pořadu je

V

Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

Návrh odůvodní místopředseda ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky poslanec dr. Miloslav Vacík.

Místopředseda ústředního výboru Národní fronty ČSR poslanec RSDr. Miloslav Vacík: Vážená Česká národní rado, dovolte mi, abych jménem předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky předložil vám, poslancům České národní rady, návrh na doplňující volbu soudců z povolání k Nejvyššímu soudu ČSR, ke krajským, okresním a obvodním soudům v České socialistické republice.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty ČSR na základě návrhů ministra spravedlnosti ČSR a předsedy Nejvyššího soudu ČSR projednalo tyto návrhy na svém zasedání 17. září 1980 a vyslovilo souhlas se všemi navrženými kandidáty. Dnešnímu zasedání České národní rady je navrhováno ke zvolení 155 kandidátů na soudce z povolání. Jednotlivé návrhy vám byly předloženy písemně a jsou obsaženy v tisku č. 96.

Z tohoto počtu je 128 soudců předloženo k nové volbě po uplynutí desetiletého funkčního období. Návrhy na tyto soudce jsou předloženy po provedeném komplexním hodnocení a vyslovení souhlasu příslušných orgánů KSČ a Národní fronty a vyústily v závěr, že splňují odborné i politické předpoklady pro výkon funkce i v dalším funkčním období.

Dále je vám, poslancům České národní rady, předložen návrh na volbu soudců z řad justičních čekatelů a dosavadních soudců navržených ke zvolení pro jiné soudy. Všichni justiční čekatelé složili úspěšně předepsanou odbornou zkoušku.

Mezi navrženými kandidáty je 118 mužů a 37 žen. 85 soudců pochází z řad dělnické třídy, 23 jsou členy SSM.

Výběru soudců k opětovné volbě byla věnována náležitá pozornost. Řada kandidátů má bohaté životní zkušenosti a pracuje v odpovědných funkcích v organizaci soudnictví v ČSR. Někteří kandidáti jsou starší 60 let a jsou navrhováni přesto, že získali nárok na důchod, nebo jsou i důchodci. Na soudech pracují v krátkodobém pracovním poměru především za 116 soudkyň, které jsou na mateřské dovolené, za 12 soudců, kteří jsou ve výkonu základní vojenské služby a za 9 soudců, kteří mají dlouhodobé neplacené volno. Kromě toho pomáhají při výchově soudců mladší generace. Pro výkon funkce jsou všestranně způsobilí.

Všichni navrhovaní kandidáti splňují pro soudcovskou funkci politické i odborné předpoklady, stanovené v § 39, odst. 1 a 2 zákona o organizaci soudců, ve znění vyhlášeném pod č. 19/1970 Sb. Se svou kandidaturou k uvedeným soudům souhlasí.

Jménem předsednictva ÚV NF navrhuji, aby Česká národní rada zvolila navržené kandidáty do funkcí soudců z povolání k uvedeným soudům v České socialistické republice.

Místopředseda ČNR JUDr. Čestmír Adam: Děkuji soudruhu Vacíkovi. Hlásí se ještě někdo o slovo? /Nikdo se nehlásil./ Nehlásí.

Přistoupíme tedy k hlasování. Navrhuji, abychom hlasovali o celém předloženém návrhu usnesení najednou. Máte nějaké námitky proti tomuto způsobu hlasování? /Námitky nebyly./

Kdo souhlasí s návrhem usnesení na volbu soudců z povolání k soudům České socialistické republiky, jak je obsaženo v písemném návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSR, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Kdo je proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím Česká národní rada jednomyslně zvolila navržené soudce do jejich funkcí a projednala tak pátý bod pořadu schůze.

Posledním bodem pořadu je

VI

Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 24. června do 14. října 1980

Tato zpráva vám byla rozdána před schůzí. Máte k ní nějaké připomínky nebo dotazy? /Nikdo se nehlásil./

Nejsou. Navrhuji, aby Česká národní rada vzala tuto písemnou zprávu se souhlasem na vědomí.

Kdo s předloženou zprávou souhlasí, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Kdo je proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím jsme projednali pořad dnešní schůze.

Před ukončením schůze mi ještě dovolte, abych upozornil místopředsedy ČNR, předsedy výborů ČNR a předsedy stálých pracovních skupin předsednictva ČNR na poradu, ke které se sejdeme po skončení schůze v místnosti č. 29 v I. poschodí.

Končím schůzi.

/Schůze skončena ve 14.20 hodin./


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP