Úterý 14. října 1980

Dovolte mi nyní několik slov k problematice upevňování socialistické zákonnosti v pracovních vztazích. Těmto otázkám věnují odbory ve své každodenní práci značnou pozornost se zvláštním zřetelem na předcházení konfliktům a nedorozuměním na pracovištích, s cílem spoluvytvářet tak předpoklady pro klidnou nerušenou práci věnovanou plnění plánovaných úkolů v podnicích a závodech.

Chtěl bych poukázat ze široké činnosti odborů v této oblasti na působení společenské kontroly vyšších odborových orgánů nad dodržováním pracovněprávních předpisů v závodech a na rozhodování pracovních sporů odborovými orgány na pracovištích.

Na základě zmocnění daného zákoníkem práce pověřilo předsednictvo ÚRO výkonem společenské kontroly vybrané OOR a svazové orgány. Pro obsahovou náplň společenské kontroly, včetně příslušné metodiky, schválilo také předsednictvo ÚRO metodický pokyn, který se stal základem práce pověřených odborových orgánů.

Získané zkušenosti potvrzují, že se tato kontrolní pravomoc plně osvědčuje. Odborové orgány ji oprávněně chápou jako prostředek k odhalování nedostatků v pracovních vztazích a k upevňování soudružské spolupráce v pracovních kolektivech.

Tím také kontrola napomáhá vedoucím hospodářským pracovníkům v jejich úsilí o splnění hospodářských úkolů v podnicích a závodech a stává se výrazem vzájemné spolupráce a součinnosti odborů se státními a hospodářskými orgány při zabezpečování plánovaných úkolů i zájmů celé společnosti.

Výrazným znakem společenské kontroly je její realizační charakter. Orgány, pověřené společenskou kontrolou nad dodržováním pracovněprávních předpisů, mají za úkol nejen zjistit jejich případné porušování, ale učinit vše pro odstranění protiprávního stavu a zajistit přijetí takových opatření, která by zamezila opakování nedostatků. Tento záměr se daří postupně naplňovat. Ze zkušeností získaných při provádění společenské kontroly vyplývá, že nedostatky na úseku socialistické zákonnosti jsou převážně zaviněny nedostatečnými znalostmi právních předpisů ze strany některých vedoucích hospodářských pracovníků, v menší míře nedoceněním pracovního práva nebo snahou vyhnout se konfliktům a "zjednodušit si situaci". Stále se objevují nesprávné praktiky vedoucí k nerespektování nebo obcházení zákonné součinnosti nebo spolurozhodování s odborovými orgány.

Smyslem úsilí orgánů společenské kontroly není samozřejmě jen postihovat pracovníky, kteří porušili své povinnosti, ale v nejširší míře nedostatkům předcházet. Osvědčuje se zevšeobecňování výsledků prověrek a publikování poznatků ve svazových časopisech a místním tisku. Např. OOR v Olomouci svolala aktiv podnikových právníků, na kterém je seznámila s pochybeními, se kterými se při své kontrolní činnosti nejčastěji setkávají. Obdobně byli seznámeni pracovníci osobních oddělení a ostatních personálních útvarů. Je organizováno proškolování hospodářských vedoucích i odborových funkcionářů k prohloubení znalostí pracovněprávních předpisů. Odborové orgány stále více využívají možnosti ke zevšeobecnění získaných poznatků na nejrůznějších formách odborového aktivu. S výsledky kontrolních prověrek se seznamují členské schůze, konference, schůze dílenských výborů, odborových úseků, porady hospodářského vedení apod. Pověřené OOR často využívají získaných poznatků při školení odborových funkcionářů včetně členů rozhodčích komisí ZO ROH.

Zkušenosti pětiletého období existence společenské kontroly nad dodržováním pracovněprávních předpisů potvrzují její opodstatnění. Pověřené orgány se osvědčují jako významný nástroj dalšího upevňování socialistické zákonnosti v pracovněprávních vztazích a obhajoby oprávněných zájmů pracujících.

Ke stejnému cíli směřuje i činnost rozhodčích komisí. Tyto komise se ustavují v základních organizacích ROH, v obvodu jejichž působnosti pracuje alespoň 500 pracovníků v pracovním poměru, v obchodních organizacích jsou zřizovány rozhodčí komise již od 100 pracovníků výše. Rozhodčí komise jsou voleny členskými schůzemi nebo konferencemi delegátů základních organizací ROH.

V současné době bylo ustaveno na 4300 rozhodčích komisí, v nichž působí přes 30 tisíc odborových funkcionářů. Jen za jeden rok řeší komise kolem 16 tisíc pracovních poměrů. Poznatky z jejich činnosti svědčí o tom, že členové komise správně pochopili své úkoly. Jejich snaha směřuje především ke smírnému vyřešení sporů, k tomu, aby se účastníci znovu zamýšleli nad uplatňovanými nároky a sami dospěli k přesvědčení o správnosti nebo naopak neudržitelnosti uplatňovaných nároků.

Je logické, že v práci rozhodčích komisí nalézáme stále ještě dosti rezerv ke zkvalitnění. Oceňujeme, že činnosti pracovněprávních komisí OOR, na nichž leží tíha konkrétní pomoci rozhodčím komisím, se aktivně účastní soudcové a prokurátoři, za což jim patří náš dík. Také jejich přičiněním se daří postupně zlepšovat rozhodovací i preventivní činnost těchto komisí. Tato spolupráce příznivě ovlivňuje i prohlubování aktivního přístupu při řešení problematiky socialistické zákonnosti na ostatních úsecích. /Potlesk./

Místopředseda ČNR JUDr. Čestmír Adam: Děkuji soudruhu poslanci Hlavičkovi. Slovo má nyní soudruh poslanec Václav Runge.

Poslanec Václav Runge: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, vážení hosté, ve výboru pro obchod, služby a dopravu jsme konstatovali, že problémy z hlediska dodržování socialistické zákonnosti v obchodě mají své specifické rysy, což dokazuje samotný objem maloobchodního obratu v ČSR, který v roce 1979 činil cca 175 mld Kčs. To svědčí, jaké obrovské materiální hodnoty jsou svěřovány do péče pracovníků v obchodu v podobě zboží, cenin, peněz i zásob materiálů. I když ministerstvo obchodu ČSR i příslušné ostatní stupně řízení obchodu učinily v posledních letech pro ochranu majetku hodně, např. byla přijata opatření z hlediska provozně-technologického, pracovněprávního i organizačního, přetrvávají stále některé problémy v ochraně socialistického majetku, a to především manka. Tento stav je způsobován tím, že v mnohých případech přijímají obchodní organizace i na odpovědné funkce pracovníky, u nichž není vždy záruka odborné a politické zdatnosti, ale zejména i mravní bezúhonnosti a charakterové pevnosti. Proto před obchodními organizacemi zůstává náročný a naléhavý úkol výchovy vlastních pracovníků, kteří budou zárukou socialistického vztahu jak k práci, tak i k majetku nás všech.

Rovněž je třeba, aby obchodní organizace zintenzívnily svou preventivní činnost při zabraňování vzniku mank, škod a ztrát a úzce spolupracovaly při zjištění těchto negativních jevů s příslušnými orgány, především s orgány činnými v trestním řízení.

Dalším specifickým rysem práce obchodu je skutečnost, že jeho pracovníci jsou v každodenním kontaktu s kupujícími, tedy prakticky se všemi občany našeho státu. Podle jejich práce a vystupování posuzují občané úroveň práce obchodu i s dopadem do mnohem širších politických a národohospodářských aspektů. Proto je třeba vyvíjet maximální úsilí proti některým negativním jevům v obchodě, jako je šizení spotřebitelů, nevšímavý až necitlivý přístup některých pracovníků prodejen ke kupujícím atd. Zůstává faktem, že na kvalitu práce obchodu, úroveň obsluhy, chování a jednání se zákazníky směřuje celá řada stížností, kritických připomínek a oznámení občanů. K vymýcení těchto jevů odporujících poslání a úkolům socialistického obchodu je třeba, aby v prvé řadě pracovníci ministerstva obchodu ČSR, tak obchodních organizací, vyvinuli maximální úsilí. V tom směru by je měla podpořit dobrá práce spotřebitelských rad národních výborů, dohlížecích výborů spotřebních družstev a poslanců národních výborů všech stupňů. Tedy i my, poslanci České národní rady, můžeme v této věci mnoho udělat.

Důležité poslání z hlediska oprávněných zájmů spotřebitelů na vnitřním trhu má také Česká obchodní inspekce. Její činnost by měla být ještě ve větší míře zaměřena na preventivní ochranu spotřebitelů a na politickovýchovnou činnost pracovníků obchodu. To také požadují závěry 15. zasedání ÚV KSČ.

Podstatným problémem je rovněž úroveň kvality a inovace spotřebního zboží a vůbec péče o jeho jakost. I zde Česká obchodní inspekce musí ve své pracovní náplni akcentovat plánovité prověřování kvality vyráběného a prodávaného spotřebního zboží, jež povede ke zvyšování jeho kvalitativní úrovně.

Připravovaný zákon České národní rady o vnitřním obchodě, který má být v blízké době projednán, se stane významným kritériem pro kontrolní činnost České obchodní inspekce. V této souvislosti bude položen důraz i na problematiku prohlubování ochrany spotřebitele na vnitřním trhu v pojetí komplexního systému této ochrany.

Vážené soudružky a soudruzi poslanci, dovolte ještě zmínit se o poznatcích ze svého volebního obvodu. V prvé řadě bych chtěl vyzvednout politickoorganizační zajištění předsednictva ČNR k provedení konzultací skupin poslanců ČNR za účasti příslušných zodpovědných pracovníků na některých krajských, okresních a městských výborech KSČ. Byl jsem určen jako vedoucí jedné ze skupin k provedení konzultace na OV KSČ v Sokolově. Jde o okres velmi průmyslově zatížený s průměrným věkem občanů 29 let.

Boji proti kriminalitě je v sokolovském okrese věnována velká pozornost, než tomu bylo v dřívějších letech. Vytvořený základní komplexní systém plánovaného boje proti kriminalitě je zaměřen především na prevenci a právní výchovu. Tato komplexnost přináší i své dobré výsledky. Za posledních pět let se snížil počet postihovaných osob o 563, což odpovídá vytyčenému stranickému úkolu. Na vývoji kriminality má příznivý vliv i postupné zlepšování životních podmínek.

Výskyt recidivy v okrese Sokolov je vyšší než činí celostátní průměr. Od roku 1976 má proto postih proti recidivě stoupající tendenci. Příčiny recidivy nejsou také jen ve stíhaných osobách, ale i v přístupech k propuštěným. Nevhodným přístupem se totiž někdy zmaří i dobré návyky získané pracovní výchovou v nápravných zařízeních.

Značná část organizací však již pochopila závažnost úkolů převýchovy narušených osob a nutnost umožnit jim zařazení do společnosti po výkonu trestu odnětí svobody. Začleňují je do dobrých pracovních kolektivů a snaží se na ně výchovně působit, protože právě v těchto kolektivech s bezprostředním denním stykem na pracovištích je největší možnost tohoto vlivu.

Ochranný dohled v okrese je vykonáván nad 210 osobami. Z těchto lidí asi 20 % se opětovně dopouští trestné činnosti. Zákon o ochranném dohledu dává dostatek prostoru, jen ho plně realizovat. Pro značný počet navrhovaných ochranných dohledů překračuje však rámec možností příslušníků SNB provádějících kontrolu a úkoly s tím spojené. Spatné zkušenosti mají příslušníci SNB s pracovníky restauračního zařízení, kteří nedostatečně respektují nařízení na podávání alkoholu mladistvým a podnapilým osobám.

Ve vývoji trestné činnosti v okrese Sokolov se mění její charakter. Klesá počet případů rozkrádání socialistického majetku, stoupá počet trestných činů v dopravě. Zároveň dochází ke změnám v kvalitě trestných činů v rozkrádání socialistického majetku a těžiště se přesouvá z fyzických krádeží do složitějších oblastí dokladových, kde je i vyšetřování náročnější. Snížení počtu trestných činů rozkrádání socialistického majetku je jednak důsledkem zavedeného systému komplexního boje proti kriminalitě, jednak zlepšením postoje na závodech a změny ve vědomí lidí.

Hospodářská kriminalita však tvoří stále největší počet trestných činů, což je způsobeno i nedostatečnou činností vnitřní i vnější kontroly. Například na závodech se přijímají opatření na ochranu ekonomiky, ale kontrole jejich plnění a dodržování předpisů se věnuje stále malá pozornost. Velmi nebezpečným jevem je, že se mnohdy útoky proti socialistické ekonomice považují za méně nemorální než útoky proti osobnímu vlastnictví.

Pokud jde o trestnou činnost mládeže - z dosavadních zkušeností vyplývá, že zvláštní pozornost je nutno věnovat mládeži neorganizované. Jejich výchova je často narušována již v samotných rozvrácených rodinách. Na 100 uzavřených manželství v sokolovském okrese připadá 51 rozvodů. Z toho vyplývá úkol zvýšit tlak na rodinu, více zapojovat mládež do společenských organizací, získávat je pro zájmovou činnost, a tím více využívat její volný čas.

Situace v pracovněprávních vztazích je charakterizována poměrně nízkým věkovým průměrem obyvatel, vysokou fluktuací, velkým počtem závadových rodin a osob. Hlavní příčiny fluktuace pocházejí z rodinných důvodů, péče o děti při dvousměnném provozu, ze zdravotních důvodů a z nedostatku bytů.

V hnědouhelných dolech a briketárnách Sokolov dochází ročně z nejrůznějších příčin k výměně asi 1800 pracovníků. Stabilita pracovníků je též narušována přetahováním jinými organizacemi. Podle opatření ministra paliv a energetiky č. 33/78 je podnik povinen uvolňovat pracovníky pro jmenovitě určená odvětví, která mají přednost. Hnědouhelné doly a briketárny Sokolov již delší dobu usilují o dosažení stejné priority, jako mají jiné revíry.

K projednávání pracovněprávních vztahů jsou ustaveny stabilizační komise ve všech závodech. Ne všechny však pracují dobře. To vede k tomu, že celou řadu sporů projednávají soudy, které by jinak mohly býti vyřízeny přímo na závodech, bez zatěžování soudů.  

Na závěr bych chtěl ještě poukázat na nutnost přezkoumání rozsahu vedlejších pracovních poměrů, které, jak jsme si v Sokolově mohli ověřit, ovlivňují zvyšování pracovních úrazů, snižování kvality pracovních výkonů na pracovišti, vykonávání vedlejší pracovní činnosti zčásti nebo zcela v pracovní době, zcizování národního majetku, předčasný odchod do důchodu pro nadměrné fyzické opotřebení pracovníků a obcházení pracovněprávních předpisů. Domnívám se, že by ministerstvo práce a sociálních věcí mělo vydat celostátní směrnici, která by zpřísnila podmínky pro vedlejší pracovní poměry a zároveň dala do souladu i různé pokyny, které se k tomu na resortech a podnicích vydávají.

Děkuji za pozornost. /Potlesk./


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP