Úterý 14. října 1980

Generální prokurátor ČSR JUDr. Jaroslav Krupauer: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky a soudruzi! Právnímu řádu a jeho důslednému dodržování přísluší v každé společnosti významná úloha. Tato úloha je tím větší, čím je společnost vyspělejší. Proto v etapě výstavby rozvinuté socialistické společnosti věnují stranické a státní orgány spolu se zdokonalováním socialistického politického systému a s prohlubováním socialistické demokracie soustavnou péči posilování úlohy práva a upevňování socialistické zákonnosti, které patří k základním a typickým rysům života naší společnosti.

Právo se uplatňuje v každodenním životě především jako účinný nástroj řízení sociálního a ekonomického rozvoje. Jeho úloha roste v souvislosti s rozvojem socialistické výroby a se složitostí jejích vnitřních vztahů. To vysvětluje, proč projednávaná zpráva o stavu socialistické zákonnosti soustředila pozornost na otázky pracovního práva. V tomto odvětví právního řádu zvlášť vystupuje do popředí význam důsledného uplatňování právních norem v zájmu upevnění kázně a osobní odpovědnosti pracovníků i pro posílení ochrany jejich práv v pracovním procesu.

Vedle soudů, státních i hospodářských organizací, i orgánů Revolučního odborového hnutí, které především uplatňují předpisy pracovního práva a dbají o jejich dodržování, i tu orgány prokuratury přispívají k dodržování zákonnosti. Prokurátorské zásahy se však dotýkají jen malé části pracovněprávních vztahů a sporů z těchto vztahů. Dozor prokuratury proto směřuje k tomu, aby státní orgány, hospodářské a jiné organizace samy zabezpečovaly dodržování socialistické zákonnosti, a to jak ve vlastní působnosti, tak i u podřízených orgánů, aby činily opatření k odstranění příčin porušování zákonnosti a k uplatnění odpovědnosti za porušení předpisů pracovního práva.

Chci vás, soudružky a soudruzi poslanci, ujistit, že i v nadcházejícím období počítáme s intenzívním zaměřením dozoru na dodržování předpisů pracovního práva, protože jsme přesvědčeni, že prokurátorská opatření významně přispívají k upevňování kázně a odpovědnosti pracovníků, k ochraně práv pracujících i k posilování autority socialistického právního řádu.

Zpráva o stavu socialistické zákonnosti věnuje nemalou pozornost plnění té funkce práva, kterou plní jako třídně mocenský nástroj socialistického státu při ochraně nejdůležitějších zájmů společnosti i jednotlivých občanů, jako nástroj boje proti nejzávažnějším negativním jevům. V této oblasti má prokuratura nejširší úkoly: vznikla a po celou dobu své existence působí jako speciální orgán socialistického státu proti porušování socialistické zákonnosti, zejména její nejhrubší formě, páchání trestné činnosti.

Rozsah a náročnost úkolů prokuratury při trestním stíhání pachatelů trestných činů a přečinů jsou zřejmé z toho. že v minulém roce, kdy množství této agendy bylo nejnižší za posledních deset let, podali prokurátoři v ČSR žalobu na 52 358 osob pro trestné činy a návrh na potrestání za přečiny u 24 887 osob. Postavit více než 77 000 osob před soud, to znamená v každém jednotlivém případě náročně přezkoumávat důvodnost trestního stíhání a zákonitost postupu vůči obviněným i ostatním účastníkům, posoudit úplnost a přesvědčivost důkazů a zvážit nezbytnost projednání věci před soudem, poté obžalobu osobně zastupovat před soudy prvního, popř. i druhého stupně. Úkoly související s potíráním kriminality stojí trvale na prvním místě úkolů prokuratury a jsou jejím nepominutelným příspěvkem k překonání jevů ztěžujících další rozvoj naší společnosti.

Kriminalita bude i v osmdesátých letech nemalým problémem socialistické společnosti, pro níž je houževnatě se udržujícím dědictvím předchozích společenských formací. Plně na tento jev dopadají slova zprávy na 15. zasedání ÚV KSČ: "Socialistický způsob života se nevytváří bezkonfliktně; jde o dlouhodobý, složitý proces, ve kterém je třeba cílevědomě bojovat za nové a současně překonávat celý systém hodnot, který odpovídal vykořisťovatelským zřízením. Nemůžeme obejít skutečnost, že ještě přetrvávají pozůstatky starých zpátečnických zvyků a tradic, maloměšťáctví a egoismu, že existuje příživnictví a kriminalita." Přesto nelze nevidět, že hluboké změny v charakteru společenských vztahů za posledních více než třicet let se projevily i v povaze a zmenšení rozsahu trestné činnosti u nás. V posledních osmi letech dochází k mírnému, ale soustavnému poklesu trestné činnosti, včetně omezení jejích nejnebezpečnějších forem. V období po XV. sjezdu KSČ, v letech 1976-1979, poklesl v ČSR počet stíhaných pachatelů trestných činů o 22 %, pachatelů přečinů o celou čtvrtinu. Pokles kriminality v naší vlasti je nesporným úspěchem socialistického společenského řádu, v němž je účinně chráněn veřejný pořádek, klid a osobní práva občanů našeho státu. Do budoucna nelze však počítat s automatickým snižováním kriminality. Nevylučujeme, že ve výskytu tohoto jevu mohou nastat dočasné a dílčí zvraty, které se mohou projevit i jako vzestup kriminality. I zde platí požadavek nepodceňovat retardační sílu maloměšťáctví i schopnost regenerace přežitků staré společnosti.

Kriminalita i nadále zůstává hromadným protispolečenským jevem, jehož podstata i příčiny jsou cizí socialismu, a proti němuž je nezbytné vést a stupňovat energický boj. V zájmu účinného omezování kriminality a jejích příčin zasluhuje pozornosti především řešení problémů souvisících s omezováním negativních vlivů na mladou generaci, s výskytem recidivy a trestné činnosti páchané pod vlivem alkoholu a jiných toxikomanií. To jsou totiž faktory, které dlouhodobě ovlivňují výskyt kriminality v našich podmínkách.

Chceme-li tyto problémy vyjádřit kvantitativně, pak mladí lidé do 30 let představují více než polovinu zjištěných pachatelů; mladiství ve věku od 15 - 18 let tvoří téměř 6 % zjištěných pachatelů, což ovšem, srovnáno s jinými státy, je poměrem dosti příznivým. Osoby už trestané tvoří plnou polovinu všech, kdo byli postaveni před soud, přičemž 50 % bylo odsouzeno již dříve pro trestnou činnost stejného druhu, pro kterou jsou nyní stíhány. Trestné činnosti pod vlivem alkoholu se dopustil každý třetí zjištěný pachatel.

Úspěšně řešit tyto klíčové faktory kriminality znamená přistupovat k nim jako k problémům, na jejichž řešení se podílí celá společnost. Například už v roce 1975 přijala vláda ČSR souhrn opatření k posílení ochrany mládeže před negativními jevy. Jejich výsledkem bylo mj. snížení počtu pachatelů z mladistvých a mladých lidí.

Získané zkušenosti potvrdily, že úspěchy v předcházení negativních jevů se dostavují zejména při aktivní účasti pracovních kolektivů, svazáckých orgánů a organizací a školských orgánů. Bude vhodné, aby i pro období 7. pětiletky orgány z oblasti ekonomické a kulturní výstavby společně s orgány SSM, na základě poznatků orgánů ochrany práva posoudily a konkretizovaly svůj podíl na ochraně mládeže před negativními jevy.

K prevenci alkoholismu bude třeba podniknout účinnější opatření, zejména prohloubit společenské působení v této oblasti, zabezpečit předpoklady pro snížení konzumace alkoholických nápojů a rozšiřovat materiální podmínky pro protialkoholní léčení.

Soudružky a soudruzi, aniž bych podceňoval pozornost věnovanou problémům tzv. obecné kriminality, kde všeobecně řečeno se projevuje příznivý vývoj, musím připomenout, že těžiště boje za upevnění socialistické zákonnosti se v současné době přesunuje do oblasti hospodářské kriminality a vůbec porušování zákonnosti v oblasti národního hospodářství. Naše integrovaná vysoce organizovaná a jednotně řízená ekonomika není dosud bohužel dostatečně chráněna před trestnou činností a nejrůznějšími formami porušování zákonnosti. To platí nejen o rozkrádání a poškozování majetku v socialistickém vlastnictví, ale také i o případech nepřípustných finančních machinací a neodpovědném nakládání svěřenými fondy, o nejrůznějších formách porušování hospodářské kázně, mnohdy se prolínajících s úplatkářstvím, zneužívání pravomoci veřejného činitele a jinými delikty. Porušováním zákonnosti v ekonomice je nebezpečné svou skrytou schopností demoralizovat pracovníky a zkreslovat některé představy o principech odměňování, takže se některým lidem jeví jako nikoli nebezpečné nebo dokonce výhodné - ovšem jen z hlediska dílčích skupinových zájmů.

Ochrana ekonomiky vyžaduje komplexní a soustavnou pozornost. Zejména je třeba zlepšit zajištění hmotných i peněžních prostředků majetku v socialistickém vlastnictví a na všech úrovních řízení důsledně reagovat na porušování státní disciplíny, na porušování pracovní, hospodářské a technologické kázně.

Nezbytné je zvýšit účinnost práce kontrolních orgánů, aby zabezpečovaly odhalení nedostatků, vzniku a výše škod a jejich příčin. To je nezbytný předpoklad účinného uplatňování odpovědnosti za každé rozkrádání a poškozování a neodpovědné nakládání se svěřenými prostředky z majetku v socialistickém vlastnictví i vymáhání náhrad vzniklých škod.

Jsme si ovšem vědomi, že trestní represe není prostředkem, který může léčit neduhy a problémy naší ekonomiky. Rozhodující jsou opatření organizátorské a řídící povahy. Zároveň však musíme neochvějně trvat na zásadě, že zákony platí pro každého a je-li spáchána trestná činnost, musí následovat trestní stíhání. Při posuzování těchto otázek oceňujeme moudrost Leninových slov o tom, že "není důležité to, aby za trestný čin byl vyměřen přísný trest, nýbrž to, aby ani jeden případ trestné činnosti nezůstal neodhalen".

V boji proti kriminalitě považujeme za důležité klást náročnější požadavky na úroveň práce orgánů prokuratury, soudů a bezpečnosti, požadovat od nich stále vyšší profesionální úroveň práce, neochvějné dodržování zákonnosti ve vlastní činnosti a vystupňovanou iniciativu, zásadovost a nesmiřitelnost v boji proti všem případům porušování zákonnosti.

V úsilí o účinnost a včasnost postihu pachatelů trestných činů a přečinů máme dosud nedostatky: pomalý průběh řízení, neúplnost v odhalování pachatelů a při zjišťování všech okolností důležitých pro posouzení případu. Překonat tyto nedostatky, zlepšit úroveň práce orgánů ochrany práva, to je nejefektivnější předpoklad účinné právní výchovy pracujících, posílení společenského vědomí o tom, že nikdo nesmí beztrestně porušovat náš socialistický právní řád.

V socialistické společnosti není nejdůležitější represe, nýbrž předcházení trestné činnosti a odstraňování jejích příčin. Realizace tohoto požadavku je dlouhodobým procesem. Obecně ji podporuje veškerý sociálně ekonomický rozvoj socialistické společnosti, vysoká úroveň uspokojování hmotných a kulturních potřeb obyvatelstva, růst jejich uvědomění. V posledních letech přijaly státní a stranické orgány řadu opatření, směřujících k omezování příčin a podmínek trestné činnosti. Postupně se vytvořil ucelený systém ochrany společnosti před protispolečenskými jevy, na jehož realizaci se pod vedením stranických orgánů podílejí všechny státní orgány i hospodářské a společenské organizace. Jako nejúčinnější se ukázala taková opatření, jež jsou přijímána k předcházení kriminality přímo v pracovních kolektivech, v hospodářských organizacích a místech a která reagují na konkrétní příčiny a podmínky porušování zákonnosti. Speciálním úkolem socialistické prokuratury je zabezpečovat koordinaci této prevence v součinnosti s ostatními orgány činnými v trestním řízení.  

Socialistická společnost ve svém úsilí o omezování kriminality a jiných protispolečenských jevů vychází z myšlenky Karla Marxe, že "moudrý zákonodárce předchází trestnému činu, aby za něj nemusel trestat". Boj proti porušování zákonnosti se u nás stává vskutku celospolečenskou záležitostí. Má-li být socialistický právní řád účinným nástrojem řízení a ochrany zájmu společnosti, musí celá společnost napomáhat jeho uplatňování, aktivně se podílet na boji proti jeho porušování.

Soudružky a soudruzi, přesné a důsledné plnění zákonů patří mezi základní podmínky plynulého fungování celého státního, hospodářského a společenského mechanismu. Účinně k tomu přispívat považují orgány prokuratury za své základní poslání. /Potlesk./

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji generálnímu prokurátorovi ČSR za jeho projev.

Nyní dávám slovo společné zpravodajce výborů posl. dr. Marii Patejdlové.

Společná zpravodajka poslankyně JUDr. Marie Patejdlová: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, Česká národní rada věnuje stavu socialistické zákonnosti v České socialistické republice systematickou pozornost. Je tomu tak proto, že naše ústava vyhlašuje socialistickou zákonnost jako jednu z hlavních zásad politické organizace naší společnosti. Zdokonalování právního řádu, upevňování zákonnosti a prohlubování úcty k zákonům jsou, jak zdůraznil XV. sjezd Komunistické strany Československa, významnými nástroji uskutečňování politických cílů strany v dalším hospodářském, sociálním a kulturním rozvoji naší společnosti.

Dovolte mi proto, abych v úvodu stručně připomněla úlohu práva ve společnosti.

Jako součást nadstavby je právo určováno výrobními vztahy a je tedy odrazem materiálních podmínek života dané společnosti a zpětně ji ovlivňuje. Kvalitativně novým typem práva je socialistické právo. Je nové svou sociální, třídní a politickou podstatou i svými funkcemi ve společnosti. Jeho základem je socialistické společenské vlastnictví. Socialistické právo je vůle lidu povýšená na zákon a poprvé v dějinách také skutečně zaručuje demokratické svobody. V tom je právě zásadní rozdíl od buržoazní společnosti, která práva a svobody pouze deklaruje, zatímco socialistická společnost poskytuje pracujícím skutečná práva a pro jejich realizaci vytváří všestranné podmínky. K ochraně těchto práv slouží celý aparát socialistického státu, všechny jeho orgány. Na uskutečňování a ochraně práv občanů se v socialistické společnosti podílejí všechny společenské organizace, zvláště pak odbory.

Soudružky a soudruzi, socialistické právo je objektivně potřebné po celé historické období přechodu od kapitalismu ke komunismu. Jeho úloha se mění v závislosti na dosaženém stupni rozvoje společnosti a na jednotlivých etapách vývoje socialistického státu. Současná etapa vývoje naší společnosti je charakteristická tím, že společenské vztahy se v důsledku rozvoje výrobních sil stávají složitějšími. Zvláště výrazně se tato tendence projevuje v ekonomice, která představuje složitý komplex hospodářských vztahů a institucí. Složitějším se tedy stává právní řád, který tyto společenské vztahy reguluje. To samozřejmě musí vést k jeho neustálému zdokonalování tak, aby odpovídal stupni vývoje společnosti, přispíval k dalšímu rozvoji socialistických společenských vztahů a chránil zájmy společnosti, práva a oprávněné zájmy jednotlivých jejích občanů. Součástí tohoto zdokonalování musí být i úsilí o to, aby právní normy byly jasné, přehledné a srozumitelné všem našim občanům. V této souvislosti považuji za nezbytné zdůraznit, jak se o tom naše výbory neustále přesvědčují, že právní řád se stává nepřehledným, mnohdy nesrozumitelným velkým počtem prováděcích předpisů. To vyvolává obtíže při praktickém používání předpisů a někdy i nežádoucí rozdíly v jejich výkladu, ve svých důsledcích vede tento stav k malé úctě k zákonům, ke snižování účinnosti právního řádu a ztěžuje dodržování socialistické zákonnosti. Budeme proto všemi prostředky, které máme v České národní radě k dispozici, usilovat jako zákonodárný sbor o zkvalitňování a zjednodušení právního řádu, aby byl srozumitelný občanům a aby také nižší státní orgány mohly ho plně respektovat, aniž by byly odkázány na vyslovené specialisty, kteří se vůbec ve věci nemohou vyznat.

Tvorba právních předpisů je jednou stránkou socialistické zákonnosti, s níž je v dialektické jednotě spojena druhá její stránka, a to požadavek realizace a zachovávání práva. V tom smyslu představuje zákonnost povinnost, aby všechny státní orgány, organizace a všichni občané bezvýhradně uplatňovali a dodržovali platné právní normy. To souvisí s tím, co bylo zdůrazněno na 15. zasedání ÚV KSČ, že bez zvyšování uvědomělosti člověka, jeho politické úrovně a upevňování morálních kvalit, nelze zabezpečit ani rozvoj socialistických společenských vztahů.

Součástí ideologické práce je i úsilí o upevňování socialistického právního vědomí občanů. Jeho význam vzrůstá současně s růstem úlohy práva v rozvoji naší společnosti. Zvlášť důležité je formování socialistického právního vědomí mladé generace, u které jde o vytváření základu pro její pozdější společenské postoje jako občanů socialistického státu.

Růst úrovně právního vědomí je také jedním z činitelů v upevňování socialistické zákonnosti a právního pořádku. Stěžejní úkoly má přitom právní výchova a právní propaganda jako součást marxisticko-leninské výchovy pracujících. Musí vést k hlubšímu poznání socialistického práva, socialistického státu, principů jeho výstavby a činnosti a socialistické demokracie. Prohlubování znalostí občanů o platném právu a výchova k jeho dobrovolnému dodržování jsou základním předpokladem společenského působení práva.

Je třeba zdůraznit, že důležitým základem pro vytváření socialistického právního vědomí občana je jeho právní výchova počínaje školou v duchu socialistického humanismu. Právní výchova pokračuje a trvá vlastně po celý život člověka při jeho bezprostřední účasti na správě a řízení socialistického státu a společnosti. Proto každá praktická činnost státních orgánů a organizací spojená s realizací práva, každé rozhodnutí, při němž je využíváno právo, působí na formování právního vědomí občana. V tomto smyslu se právní výchova stává součástí práce všech pracovníků státních orgánů, zejména národních výborů, pracovníků v hospodářských organizacích, všech právníků, ať působí v oblasti vědy či praxe.

Také sdělovací prostředky mohou velmi významně působit na právní vědomí lidí a ovlivňovat je pro společnost žádoucím směrem. Takový úkol však nelze splnit jednorázově, ale soustavnou a promyšlenou propagandistickou činností. Trvale by měl být v činnosti sdělovacích prostředků ponechán prostor pro soustavné objasňování úlohy práva v socialistické společnosti tak, aby lidé pochopili, že právo zde plní potřebnou funkci regulátora společenských vztahů. Tímto směrem zaměřená práce sdělovacích prostředků se může stát významnou součástí prevence a prostředkem k vytváření socialistického právního vědomí občanů.

V realizaci právní výchovy a právní propagandy jsou ještě některé nedostatky a další možnosti ke zvýšení její účinnosti. Dosud bývá často zaměřena všeobecně, málo zajímavě a někdy nemá potřebnou úroveň. Musíme se proto soustředit na odstranění těchto nedostatků, cílevědoměji zaměřit její obsahovou stránku a zvýšit přitažlivost. V souvislosti s uplatněním Souboru opatření v našem národním hospodářství, bude nutno spojit ekonomickou propagandu a právní výchovu tak, aby do vědomí lidí proniklo přesvědčení, že ekonomické nástroje musí být využívány v souladu se socialistickou zákonností.

Soudružky a soudruzi, k projednání zprávy Nejvyššího soudu ČSR a generálního prokurátora ČSR o stavu socialistické zákonnosti v České socialistické republice přistupujeme na základě důkladné a široké přípravy, jejíž významnou součástí byly průzkumy poslanců ve volebních obvodech a konzultace na vybraných územních stranických orgánech k otázkám socialistické zákonnosti. Těžiště průzkumů bylo zaměřeno na oblast pracovněprávních vztahů. Získané poznatky ukazují na řadu problémů, které je třeba řešit. Jsou z oblasti uplatňování právního řádu i náměty na úpravu některých právních norem. Předáme je vládě České socialistické republiky a doufáme, že je ministerstva a ústřední orgány využijí.

Při projednávání zprávy o stavu socialistické zákonnosti ve výborech České národní rady jsme mohli konstatovat, že došlo k celkovému poklesu kriminality, zejména pak v trestné činnosti mládeže. V minulosti jsme tomuto závažnému společenskému problému věnovali zvýšenou pozornost a orientovali jsme činnost státních orgánů, hospodářských a společenských organizací na omezování a postupné odstraňování příčin a podmínek vedoucích ke kriminalitě mládeže. Přijatá opatření se nyní projevují v příznivějších výsledcích. Do budoucna je nutno v osvědčených metodách pokračovat.

Přes celkově dobrý vývoj trestné činnosti zůstává kriminalita i nadále hromadným negativním společenským jevem, zejména přetrvávají problémy, které se nedaří řešit s výraznějšími pozitivními výsledky, přestože se jimi trvale zabýváme. Je to trestná činnost páchaná pod vlivem alkoholu a recidiva trestné činnosti. Z vývoje trestné činnosti páchané pod vlivem alkoholu vyplývá, že přijímaná opatření nejsou dostatečně účinná, případně nejsou včas realizována. Mám zde na mysli zejména ochranné protialkoholní léčení, které pro trvalý nedostatek kapacit ve zdravotnických zařízeních nemůže být včas zabezpečeno. Ochranné protialkoholní léčení je však opatření následné jako důsledek páchané trestné činnosti. Nám však musí jít o to, abychom rozvíjeli účinnější prevenci, která by omezila, případně zabránila páchání trestné činnosti pod vlivem alkoholu. Zpřísnit postoj společnosti k tomuto negativnímu společenskému jevu je i cílem připravované novely zákona o boji proti alkoholismu a jiným toxikomaniím.

Neméně závažným problémem v boji s kriminalitou je recidiva trestné činnosti. K jejímu omezování je třeba důsledně využívat všech možností trestního práva, dále rozvíjet a prohlubovat péči o občany propuštěné z výkonu trestu a zvyšovat úroveň výkonu ochranného dohledu. Další možnosti v účinnosti této péče je třeba hledat v práci komisí pro nápravně výchovnou činnost národních výborů, sociálních kurátorů a v intenzívnějším zapojování hospodářských a společenských organizací do této péče. V té souvislosti musíme mít na zřeteli, že trest není jediným, ale jen jedním z prostředků nápravně výchovného procesu.

Soudružky a soudruzi, stranické a státní orgány věnují soustavnou pozornost důslednému uplatňování a dodržování socialistické zákonnosti při ochraně ekonomiky a při upevňování státní a pracovní disciplíny. Významná úloha přitom připadá společenským organizacím, zejména Revolučnímu odborovému hnutí. Česká národní rada a její orgány v minulosti přijaly řadu usnesení k prohloubení zákonnosti na tomto úseku. Zatím se však nedaří výrazněji snížit hospodářskou trestnou činnost a u některých trestných činů poškozujících naši ekonomiku se projevil i určitý vzestup. Příčiny jsou známé a jsou také uvedeny ve zprávě. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že orgány činné v trestním řízení nemohou zůstat osamoceny v boji s hospodářskou trestnou činností, která působí velké hmotné i morální škody. Významné prostředky k pozitivnímu posunu tohoto stavu mají v rukou vedoucí hospodářští pracovníci. V jejich politické a morální vyspělosti, úrovni právního vědomí, odbornosti a kvalitě řízení je jedna z cest k překonání těchto nedostatků.

Závěry XV. sjezdu Komunistické strany Československa a navazující zasedání ústředního výboru KSČ zdůraznily požadavek vysoké kvality práce, efektivnosti, hospodárnosti a odpovědného plnění svěřených úkolů. To vyžaduje mimo jiné, aby chování lidí v pracovním procesu bylo vždy v souladu s pracovněprávními předpisy. To je důležitou podmínkou společenské organizace práce, její efektivnosti, kázně a pořádku na jednotlivých pracovištích a předpokladem k rozvíjení účasti pracujících na řízení a správě národního hospodářství. Takový požadavek je naléhavý zvláště dnes, kdy v celém národním hospodářství nabudou již v krátké době obecné platnosti nová ekonomická pravidla vyplývající ze Souboru opatření ke zdokonalení soustavy plánovitého řízení národního hospodářství. Jejich realizace se může uskutečnit za předpokladu poctivé a odpovědné práce.

Při plnění náročných úkolů výstavby socialismu se strana a vláda vždy opíraly o tvůrčí úsilí pracujících. Díky jejich poctivé práci jsme dosáhli úspěchů v realizaci programu naší strany, což se projevilo v růstu životní úrovně. Přesto však se bohužel ještě setkáváme s lidmi, kteří nepochopili sepětí mezi poctivou prací a jejími výsledky. Stav zákonnosti v pracovněprávních vztazích není ještě stále uspokojivý. K porušování právních předpisů dochází prakticky ve všech fázích pracovního poměru, od jeho vzniku až po jeho skončení, i když v různé intenzitě a závažnosti.

Soudružky a soudruzi, jednou ze základních povinností pracovníků je chránit majetek v socialistickém vlastnictví. Příčiny nedodržování této povinnosti spočívají v malé odpovědnosti a mnohdy i lhostejnosti pracovníků v péči o tento majetek a zejména pak v nízké úrovni řízení a v nedostatcích organizátorské činnosti odpovědných hospodářských pracovníků. Jen tak je možné, že se například z denního tisku dozvíme, že již třikrát trestaný vedoucí prodejny způsobil v průběhu jednoho roku škodu více než 90 tisíc korun krácením tržeb. V té souvislosti si nutně musíme položit otázku, co vedlo odpovědné řídící pracovníky, aby ustanovili takového člověka do odpovědné funkce spojené s péčí o majetek v socialistickém vlastnictví. O takovém kádrovém řešení přece někdo rozhodl, a to v rozporu se svými povinnostmi vedoucího pracovníka.

Důsledné prosazování pracovní kázně je neodmyslitelnou složkou státní disciplíny. Nejde však jen o kázeň řadových pracovníků, spočívající především v odpovědném plnění svěřených úkolů, ale i o kázeň vedoucích pracovníků při výkonu řídící a kontrolní činnosti. Náš právní řád, konkrétně zákoník práce, má celou řadu účinných instrumentů k postihu porušování pracovní kázně, jestliže nepůsobí prvky morální, především socialistický vztah k práci. Zákonné prostředky k upevňování pracovní kázně však nejsou důsledně uplatňovány a využívány. Stále převládá obava, že přísný postih proti rušitelům kázně povede k jejich odchodu z organizace, což při napjaté bilanci pracovních sil může v některé organizaci působit potíže. Tomuto nesprávnému názoru je třeba usilovně čelit. Kdyby všechny organizace důsledně vyžadovaly plnění pracovních povinností, nemohl by takový pracovník přecházet jinam, kde jsou k porušování pracovní kázně tolerantnější. Je však nepochybné, že stabilizovat pracovní síly znamená vytvářet jim potřebné sociální a životní podmínky, včetně uplatňování principů socialistického odměňování.

Soudružky a soudruzi, v oblasti pracovněprávních vztahů připadá významná úloha orgánům hospodářského řízení. Jejich úkolem je též sledovat, jak organizace plní své povinnosti při vytváření pracovněprávních vztahů, zjišťovat příčiny porušování pracovněprávních předpisů a vyvozovat z nich důsledky. Na základě našich poznatků však musíme konstatovat, že orgány hospodářského řízení tuto úlohu vždy neplní s plnou odpovědností.

V té souvislosti je třeba připomenout a zdůraznit, že úkolem státních orgánů, hospodářských i společenských organizací je v duchu závěrů 18. zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa vytvářet ovzduší, v němž se bude trvale uplatňovat odpovědný vztah k práci a k plnění svěřených úkolů, dobrá organizace práce a spravedlivé oceňování podílu jednotlivců na plnění úkolů. Ovzduší, v němž není místo pro lajdáctví, nepořádky, nehospodárnost a smířlivost s projevy nekázně.

Soudružky a soudruzi, dovolte mi, abych v závěru své zpravodajské zprávy vyslovila přesvědčení, že naše jednání o stavu socialistické zákonnosti přispěje svými podněty k jejímu prohloubení a upevnění v zájmu dalšího rozvoje naší společnosti a každého občana. /Potlesk./ 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP