Úterý 24. června 1980

Zpravodaj a předseda návrhové komise poslanec Josef Smola: Vážené soudružky a soudruzi, poslanci ve svých diskusních příspěvcích v rozpravě se zaměřili na nejaktuálnější otázky současného ekonomického vývoje České socialistické republiky, a to v souladu se závěry 14. a 15. zasedání ÚV KSČ.

Pozitivní na rozpravě bylo zejména to, že poslanci se na základě svých zkušeností z volebních obvodů i z jednání výborů České národní rady soustředili aktivně zejména na problémy roku 1980, jímž vrcholí 6. pětiletka a jenž současně vytváří předpoklady pro úspěšný vstup do velmi náročné 7. pětiletky. Dokázali naznačit řadu cest vedoucích k využití mobilizovatelných rezerv v naší ekonomice a poukázat na důležitou úlohu iniciativy a aktivity našich pracujících při plnění plánu a při úsporném a hospodárném vynakládání rozpočtových prostředků.

Tohoto přístupu je si třeba cenit především proto, že je volen právě nyní, půl roku před projednáváním a schvalováním zákonů České národní rady o prováděcím státním plánu a státním rozpočtu na rok 1981. Náměty poslanců i vznesené dotazy - i když byly zodpovězeny - z dnešní rozpravy tudíž mohou být vládou a jejími výkonnými orgány využity při dopracování těchto významných dokumentů.

Současně rozprava ukázala, že poslanci nejvyššího zastupitelského orgánu České social. republiky jsou si plně vědomi složitosti a náročnosti, s níž musela vláda ČSR zabezpečovat plnění státního plánu a státního rozpočtu v roce 1979 a s níž musí při plnění těchto úkolů postupovat v tomto roce. Jsou si vědomi, že to není úloha lehká, a tudíž oceňují, že i za ztížených podmínek se jí dařilo základní úkoly zajišťovat v tendencích stranických dokumentů.

Z rozpravy jasně vynikla velká starost a odpovědnost poslanců České národní rady o to, aby možností, jež má naše ekonomika k dispozici, bylo vždy a na všech pracovištích využíváno co nejlépe. Protože vědí, že zatím ne vždy je takto postupováno, hlásí se v rámci své poslanecké odpovědnosti a z ní vyplývajících povinností k tomu, že budou na svých pracovištích a ve svých volebních obvodech napomáhat k odstraňování přetrvávajících nedostatků. Předpokládají přitom, že tato jejich snaha bude doprovázena soustavným zkvalitňováním řízení ze strany vlády, výkonných ústředních orgánů, VHJ i podniků a národních výborů všech stupňů. I to zaznívalo spontánně z vystoupení poslanců.

Nyní jde v prvé radě o to, aby ty dobré zkušenosti, které zazněly z rozpravy, byly výkonnými orgány zajišťovány a poslanci rozšiřovány do co největšího počtu našich podniků, organizací, výrobních hospodářských jednotek i národních výborů a společenských organizací. To je účinná cesta, jak dostat dílny, provozy, závody a podniky, kde vše nejde tak, jak by mělo, na úroveň dobře pracujících a progresívně řízených jednotek, kde jsou dosahovány vynikající hospodářské výsledky. V tomto smyslu bereme s uspokojením na vědomí závěrečné vystoupení soudruha ministra Tlapáka.

Vzhledem k tomu, že během rozpravy nebyly uplatněny žádné doplňující nebo pozměňující návrhy k návrhu usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1979, jenž je proti předem zaslaným tiskům 90 a 91 rozšířen o doporučovací a ukládací část, jakož i o výzvu všem občanům ČSR, doporučuji jménem zvolené návrhové komise České národní rady, aby jej schválila ve znění, jež bylo poslancům předloženo v průběhu schůze. /Potlesk./

Místopředseda ČNR JUDr. Čestmír Adam: Děkuji zpravodaji poslanci Smolovi.

Přistoupíme nyní k hlasování. Navrhuji, abychom hlasovali o návrhu usnesení předloženém návrhovou komisí, kterým se schvaluje státní závěrečný účet ČSR a závěrečné účty státních fondů ČSR za rok 1979. Jsou nějaké připomínky k tomuto návrhu? Nejsou.

Kdo tedy souhlasí s usnesením předloženým návrhovou komisí, kterým se schvaluje státní závěrečný účet České socialistické republiky a závěrečné účty státních fondů České socialistické republiky za rok 1979, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Česká národní rada tím schválila podl. čl. 107 odst. 1 písm. a/ ústavního zákona o československé federaci státní závěrečný účet naší republiky za rok 1979.

Tím projednala třetí bod pořadu schůze.

Dalším bodem pořadu je

IV

Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Zpravodajem výboru je poslanec Karel Svoboda. Dávám mu slovo.

Zpravodaj poslanec Karel Svoboda: Vážená Česká národní rado, vážení hosté, v období od poslední schůze České národní rady požádalo podle zákona o organizaci soudů a o volbách soudců 22 soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce. Z uvedeného počtu je 14 soudců znovu kandidováno k jinému soudu, z toho 1 soudce k Nejvyššímu soudu ČSR, 4 soudci hodlají nastoupit jiné zaměstnání, 3 soudkyně odcházejí z důvodů péče o dítě a 1 soudce ze zdravotních důvodů. Ke všem žádostem došlo zákonem požadované vyjádření ministra spravedlnosti České socialistické republiky.

Ústavně právní výbor České národní rady projednal došlé žádosti o zproštění funkce soudce z povolání ve své schůzi 30. května 1980 a jeho jménem doporučují, aby plénum České národní rady zprostilo funkce soudce z povolání soudce, kteří o toto zproštění požádali a jsou jmenovitě uvedeni v tisku č. 89.

Místopředseda ČNR JUDr. Čestmír Adam: Děkuji zpravodaji poslanci Svobodovi za zprávu. Máte nějaké připomínky nebo dotazy k návrhu ústavně právního výboru? /Nikdo se nehlásí./ Nejsou. Můžeme tedy hlasovat.

Navrhuji, abychom hlasovali najednou o celém návrhu usnesení. Jsou nějaké námitky proti tomuto způsobu hlasování? /Nebyly./

Nejsou. Kdo souhlasí s návrhem ústavně právního výboru, aby Česká národní rada zprostila soudce z povolání uvedené v tomto návrhu soudcovské funkce, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím je projednán čtvrtý bod schváleného pořadu schůze.

Pátým bodem pořadu je

V

Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

Návrh odůvodní místopředseda ústředního výboru Národní fronty ČSR poslanec dr. Miloslav Vacík. Dávám mu slovo.  

Místopředseda ÚV NF ČSR poslanec RSDr. Miloslav Vacík: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, vážení hosté, dovolte mi, abych vám opět jménem předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSR předložil návrh na doplňující volbu soudců z povolání pro Nejvyšší soud ČSR, ke krajským, okresním a obvodním soudům v České socialistické republice.

Návrhy doporučené ministrem spravedlnosti a předsedou Nejvyššího soudu projednalo předsednictvo Národní fronty na svém zasedání 21. května 1980 a vyslovilo souhlas se všemi navrženými kandidáty.

Dnešnímu plenárnímu zasedání České národní rady je navrhováno ke zvolení 38 kandidátů na soudce z povolání. Jednotlivé návrhy vám byly předloženy písemně a jsou obsaženy v tisku č. 93. Navržení kandidáti byli vybráni po zhodnocení jejich politické a odborné připravenosti, bylo přihlédnuto k souhlasným stanoviskům příslušných okresních a krajských výborů KSČ a Národní fronty. O návrhu kandidáta na soudce z povolání k Nejvyššímu soudu ČSR bylo informováno oddělení státní administrativy ÚV KSČ.

Mezi navrženými je 16 justičních čekatelů, kteří úspěšně složili předepsanou odbornou zkoušku, dále 21 dosavadních soudců a 1 státní notář, který byl získán ve volném náboru. Z uvedeného počtu bude 15 soudců voleno pro jiné soudy a 6 soudců, kteří jsou navrhováni ke zvolení na další desetileté období. Z řad navržených kandidátů je 24 mužů a 14 žen a podle věkového složení je 7 kandidátů do 25 let, 22 kandidátů do 35 let a 9 kandidátů nad 35 let. Všichni kandidáti splňují pro soudcovskou funkci politické i odborné předpoklady stanovené zákonem o organizaci soudů a o volbách soudců. S kandidaturou k uvedeným soudům souhlasí.

Proto doporučuji, vážené soudružky a vážení soudruzi, aby Česká národní rada zvolila navržené kandidáty do funkcí soudců z povolání k uvedeným soudům v České socialistické republice.

Místopředseda ČNR JUDr. Čestmír Adam: Děkuji soudruhu dr. Vacíkovi. Hlásí se někdo o slovo?

Nehlásí. Můžeme tedy přistoupit k hlasování. Navrhuji, abychom hlasovali o celém předloženém návrhu usnesení najednou. Jsou nějaké námitky k tomuto způsobu hlasování?

Nejsou. Kdo tedy souhlasí s návrhem usnesení na volbu soudců z povolání k soudům České socialistické republiky, jak je obsaženo v písemném návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky, nechť zvedne ruku. /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím Česká národní rada jednomyslně zvolila navržené soudce do jejich funkcí a projednala tak pátý bod pořadu schůze.

/Řízení schůze převzal předseda ČNR Evžen Erban./

Předseda ČNR Evžen Erban: Posledním bodem pořadu je

VI

Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 15. dubna do 24. června 1980

Tato zpráva vám byla rozdána před schůzí. Máte k ní nějaké připomínky nebo dotazy? Není tomu tak.

Navrhuji, aby Česká národní rada vzala písemnou zprávu se souhlasem na vědomí. Kdo s tímto návrhem souhlasí? /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím jsme projednali pořad dnešní schůze.

Dříve než ukončím schůzi, dovolte mi, soudružky a soudruzi, abych vám popřál hodně úspěchů v politické práci ve volebních obvodech při zajišťování náročných úkolů v letním období a dobrou pohodu a klidný oddech o dovolených, abychom načerpali nové síly do dalších prací, které nás čekají ve druhém pololetí t. r.

Upozorňuji členy předsednictva České národní rady, že se ihned po skončení schůze uskuteční v zasedací síni předsednictva krátká schůze předsednictva České národní rady s pořadem, který byl uveden na rozeslané pozvánce. Po této schůzi se ještě bude konat pracovní porada předsedy České národní rady s místopředsedy, předsedy výborů ČNR a předsedy stálých pracovních skupin předsednictva.

Končím schůzi České národní rady. /Potlesk./

/Schůze skončena ve 14.43 hodin./

 

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP