Úterý 24. června 1980

Zamýšlíme-li se nad společenskou efektivností, nad její úrovní v loňském roce, je třeba se zvláště zmínit o vývoji zásob. Z hlediska celkového hodnocení - zejména v jejich struktuře, se projevují značné nedostatky. Zásoby ústředně řízených státních hospodářských organizací se zvýšily o 11 mld 400 miliónů Kčs a dosáhly 160 mld 100 miliónů Kčs. Když připočítáme výsledky, které v této oblasti zaznamenaly organizace řízené národními výbory, výrobní a spotřební družstva, pak výše zásob představuje 186,2 mld Kčs. Zvýšení jejich objemu tak na území ČSR vázalo 8 % vytvořeného národního důchodu. Přírůstek byl proti roku 1978 dvojnásobný a za léta 6. pětiletky absolutně nejvyšší.

Na značné možnosti, které na tomto úseku máme, poukazuje i srovnání s průmyslově vyspělými zeměmi, kde docilují zhruba třetinového růstu na 1 % přírůstku národního důchodu. Spolu s postupem, který budeme rozvíjet v ústředních orgánech a který zahrnuje např. rozšíření hmotného bilancování a upevnění vztahů procesu plánování, považujeme za účelné všude prosazovat účinné racionalizační programy. Podle našeho názoru by měly být založeny na zkvalitňování norem a normativů, na zdokonalování skladového hospodářství, na vyváženém systému dodavatelsko-odběratelských vztahů a konečně na řízení pohybu a rozmisťování zásob pomocí moderní výpočetní techniky.

Citlivým měřítkem uvědomělých přístupů k veškeré práci je úspěšné uplatnění našich výrobků na mezinárodních trzích.

Dílčí výsledky jsou sice příznivé, ale stále nedochází k tolik potřebnému zásadnímu obratu. Jinými slovy - jsme teprve na počátku cesty k výraznému prohloubení efektivnosti zahraniční směny. V průběhu 6. pětiletky se zvýšily naše vývozní ceny do nesocialistických zemí proti úrovni cen roku 1975 o 15 %, zatímco dovozní ceny za totéž období stouply téměř o 22 %, ale ceny surovin představují v této položce růst vyšší než 27 %. Ano, jde o mimořádné úkoly, před které je postavena naše republika, odkázaná na dovoz surovin a energie.  

Je zákonité, že stranické orgány podtrhly nutnost cílevědomě reagovat na měnící se zahraničně politické a ekonomické podmínky. Od všech článků zahraničního národního hospodářství oprávněně požadujeme, aby se v celé činnosti plně přizpůsobily rostoucím cenám surovin z kapitalistických států i ze socialistických zemí, omezily dovoz některých surovin a zapojily všechny rezervy do zvyšování efektivního vývozu.

V souladu se zásadami mezinárodní socialistické integrace chceme i nadále rozšiřovat svůj podíl na výsledcích RVHP, jak to zdůraznili naši představitelé na jejím 34. zasedání v Praze. Tím jsou dány náročné závazky vůči SSSR a ostatním socialistickým zemím spočívající ve svědomitém a kvalitním plnění veškerých úkolů a také v odpovědnosti, jež vyplývá z postavení spolehlivého hospodářského partnera. Nový prostor a nové podněty v tomto ohledu poskytuje nedávno podepsaný Dlouhodobý program rozvoje specializace a kooperace výroby mezi ČSSR a SSSR.

Vážené soudružky a vážení soudruzi, vážíme si toho, že i za složitých a obtížných podmínek se v minulém roce podařilo nejen udržet vysokou životní úroveň, ale v některých směrech ji dokonce zvýšit. Nominální příjmy obyvatelstva vzrostly proti roku 1978 o 3,2 %. Průměrná reálná mzda zůstala zhruba na stejné úrovni. Plán maloobchodního obratu jsme splnili na 101,4 %. Struktura nabízeného zboží v sortimentu a kvalitě ovšem stále není v souladu s náročnými požadavky spotřebitelů. Příkladem mohou být některé druhy průmyslového zboží, kde jsme nebyli s to plně pokrýt poptávku.

Také v letošním roce se vláda České socialistické republiky konkrétně zaměřuje na složité řešení problematiky zásobování vnitřního trhu. Počítáme s tím, že zvláštní péči budeme věnovat kvalitě výrobků. Vždyť počet oprávněných reklamací je stále neúměrně vysoký a kritické připomínky spotřebitelů v tomto směru mají své opodstatnění.

V oblasti společenské spotřeby, která jev socialistickém společenském řádu podstatnou složkou životní úrovně, jsme v minulém roce zaznamenali další růst. Neinvestiční výdaje státního rozpočtu a rozpočtů národních výborů na hlavní odvětví společenské spotřeby byly o 4,7 % vyšší a jejich celkový objem činil 75 mld 750 mil. Kčs. Snadno se dá spočítat, že u každého jedince to představuje částku 7360 Kčs.

Výdaje na sociální zabezpečení představovaly 46,27 mld Kčs, tj. 101,8 % rozpočtované částky. Dávky důchodového zabezpečení byly o 320 mil. Kčs vyšší. Průměrná výše vypláceného plného důchodu pracovníků dosáhla 1153 Kčs a průměrná výše nově přiznaných starobních důchodů 1339 Kčs. Na nemocenské pojištění jsme vynaložili 14,10 mld Kčs, o 790 mil. Kčs více než v roce 1978. Úprava přídavků na děti, provedená v loňském roce, si vyžádala 507 mil. Kčs.

Zkvalitňování všestranné péče o člověka se projevilo i ve zdravotnictví. Celkový objem neinvestičních výdajů zde stoupl oproti roku 1978 o více než půl miliardy korun a dosáhl zhruba 13 mld Kčs. Vzrostl počet lékařských míst. Postupně se zlepšuje vybavení obvodních zdravotnických středisek. V souladu s programem zkvalitňování péče o rodinu jsme rychleji budovali jesle a docílili toho, že počet míst mohl být zvýšen o 1400 a v mikrojeslích o 400.

Na tomto úseku nemůžeme ovšem přejít bez povšimnutí některé stinné stránky. Mezi ně patří - a vláda se situací také zabývala - nedostatky v zabezpečování léčiv a některých dalších zdravotnických potřeb a materiálů. Dospěli jsme k jednoznačnému závěru, že otevřené otázky zasluhují ráznější odpověď. Nutno tedy promyšleně řešit jak výrobu a dovoz, tak podpořit snahy o racionálnější hospodaření s léčivy a materiálem ve zdravotnických institucích. Počítáme přitom s aktivním pochopením lékařů i širší veřejnosti.

Na rozvoj školství jsme v uplynulém roce vynaložili 13,66 mld Kčs, tedy částku, která je v porovnání s rokem 1978 o 3,6 % vyšší. Tyto prostředky byly určeny zejména pro postupné zabezpečování československé výchovně vzdělávací soustavy a k tomu, aby se zlepšily materiální podmínky pro práci škol. Velká pozornost byla věnována základnímu a učňovskému školství. Do mateřských škol mohlo přijít dalších 23 tis. občánků. Podíl 3 až 5 letých dětí navštěvujících mateřské školky tak dosáhl více jak 79 %. To znamená, že už loni jsme nejen splnili, ale i značně překročili úkol, který vytyčil XV. sjezd strany.

Financování kulturního rozvoje jsme usměrňovali v souladu s programem ideového a výchovného působení, v duchu zásad cílevědomého formování socialistického člověka. Neinvestiční výdaje zde dosáhly 2,64 mld Kčs. Byly určeny především ke zkvalitňování materiálně technické základny kultury a zvláště potom na údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci kulturních objektů a historických památek. Zkušenosti ukazují, že bude správné opětovně posoudit pořadí priorit a přednostně se soustředit na objekty se skutečně trvalou kulturní a historickou hodnotou. Na takové akce, které po dokončení budou také řádně a plně využity.

Nižší dynamika tvorby společenských zdrojů klade s větší naléhavostí do popředí závažnou otázku, jak využít každou korunu vynaloženou na společenskou spotřebu co nejúčelněji a nejhospodárněji.

Soudružky a soudruzi,

v souladu s programovým prohlášením vlády jsme poskytovali potřebné finanční zdroje na rozvoj úseků řízených národními výbory. Jsme si vědomi toho, že právě v této oblasti se zabezpečují závažné politickohospodářské úkoly.

V souhrnu mohu uvést, že dosažené výsledky odpovídají přijatým cílům a záměrům finanční politiky stanoveným ve schváleném rozpočtu. Celkové příjmy zde dosáhly částky 70,96 mld Kčs a proti rozpočtu byly vyšší o 1,82 mld Kčs. Výdaje byly nepatrně překročeny a činily 69,39 mld Kčs.

I když stále ještě přetrvávaly neodůvodněné rozdíly ve výsledcích míst, okresů, krajů a jednotlivých oborů, finanční hospodaření těchto orgánů státní moci a správy se postupně upevňuje a přispívá k vzestupu úrovně jejich politickoorganizátorské, kulturně výchovné a ekonomické činnosti. Pokračoval rozvoj jejich materiální základny. Byly postaveny nové byty, vybudována zdravotnická zařízení, školy a školky, domovy důchodců, provozovny služeb a kulturní zařízení. Zlepšili jsme vzhled měst a obcí, rozšířili plochy zeleně, pokročili v dokončování některých akcí.

Tyto jistě příznivé stránky všeobecně prospěšného rozvoje dosud snižují některé nedostatky, jimž by poslanci a funkcionáři měli letos věnovat větší péči. S mimořádným důrazem vystupuje přitom do popředí investiční výstavba. Stále se plně nedaří uvádět do života ty úkoly, k nimž nás zavazuje státní plán a státní rozpočet. Starosti máme v tomto ohledu především v Severočeském kraji a Praze, kde je uváděné neplnění soustředěno zhruba z jedné poloviny.  

Nemůžeme být spokojeni ani s výsledky v komplexní bytové výstavbě. Do splnění loňského plánu scházelo více než 5700 bytů. V Praze bylo dokončeno jenom 88,3 % jejich uvažovaného počtu. Zůstaly též dluhy ve výstavbě objektů občanské vybavenosti, zejména škol a zdravotnických zařízení. Tyto problémy svědčí ve svém celku o nedostatečném pochopení náročnosti každodenní organizátorské práce, o podceňování celospolečenských zájmů v procesu řízení.

V roce 1980 a zvláště pak v 7. pětiletce se budeme zasazovat o taková řešení, která přinesou lepší věcný a časový soulad výstavby bytů s technickou a občanskou vybaveností. Jde o to, abychom účinněji čelili současné nesprávné praxi a docílili pevnějšího sepětí dosažených výsledků se zvyšováním spokojenosti občanů. Podnětným příkladem z uplynulého období mohou být zkušenosti z Jihomoravského kraje, kde právě na tomto úseku dosáhli výtečného plnění - 101,3 %.

Ekonomicky důležité a politicky citlivé je úsilí zastupitelských sborů na úseku služeb. Právem požadujeme, aby lépe odpovídaly nárokům spotřebitelů a byly zajišťovány v potřebném rozsahu. Chceme, a v tom je úloha poslanců nenahraditelná, aby se zvyšoval jejich objem, zdokonalovala organizace, aby dodací lhůty, otevírací doba a rostoucí kvalita efektivně dotvářela podmínky pro tvůrčí a iniciativní práci. Zásadně musíme zkvalitnit řízení restaurací a jídelen, podniků bytového hospodářství a okresních stavebních podniků, kde už po několik let a bez hlubších důvodů není naplňováno svěřené ekonomické a společenské poslání. Sotva se můžeme smířit s tím, že mnohé z podniků RaJ loni končily hospodaření se ztrátou. Z 86 okresních stavebních podniků se s plánovanými úkoly vyrovnalo pouze 57.

Stejně jako v předcházejících letech byly v roce 1979 dobré výsledky dosaženy v akci "Z". V jejím rámci jsme vytvořili dílo v hodnotě téměř 3,5 mld Kčs. Tvůrčí aktivita a iniciativa obyvatel přispěla k řešení naléhavých problémů, spjatých zejména s potřebami mladé generace a s trvalou péčí o zlepšování životního prostředí.

V letošním roce jsme v souladu s celostátními zásadami přistoupili k omezení počtu nově zahajovaných staveb v akci "Z". Bude proto nezbytné nejen velmi citlivě, ale i energicky rozhodovat, čemu dát přednost, v čem tkví celospolečenská potřeba, podstata nutnosti nejzávažnějších akcí a jak docílit snížení celkové rozestavěnosti.

Jsme si vědomi toho, že v činnosti poslanců, funkcionářů i pracovníků aparátu národních výborů je v nynější etapě obsažena vysoká náročnost. Jejich zkušenosti, osobní uvědomělost, znalost je spolehlivou zárukou toho, že svým povinnostem dostojí. Naše vláda je bude i nadále při plnění politicky a společensky závažných funkcí všestranně podporovat.

Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci,

rozhodující kapitoly návrhu státního závěrečného účtu ČSR byly projednány ve výborech České národní rady. Podněty a připomínky poslanců budou využity v činnosti orgánů, kterým byly adresovány.

Jménem vlády České socialistické republiky vám děkuji za účinnou podporu její politiky, která je zaměřena na splnění úkolů XV. sjezdu Komunistické strany Československa a 6. pětiletého plánu.

Navrhuji, aby Česká národní rada návrh státního závěrečného účtu České socialistické republiky za rok 1979 schválila. Děkuji za pozornost. /Potlesk./


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP