Úterý 18. prosince 1979

Značný vliv na celkově dosahované výsledky, na všestranný rozvoj naší společnosti má zahraniční obchod, zvýšení jeho výkonnosti a prohloubení jeho efektivnosti se stává základním předpokladem trvalého vzestupu. S úrovní, k níž jsme dospěli, jak nedávno zdůraznilo 14. zasedání ÚV KSČ, nemůžeme být spokojeni. V průběhu této pětiletky jsme proti plánu zaznamenali některé výraznější odchylky. Při analýze příčin jsme však povinni vzít v úvahu všechny vztahy a souvislosti.

Zhoršování ekonomiky zahraničního obchodu nelze totiž zdůvodňovat jenom objektivními potížemi, pouze neúrodou v roce 1976 a 1979 nebo výhradně krizovými jevy v kapitalistických státech. Při spravedlivém posuzování celkové situace je zapotřebí, především se skutečnou náročností přistupovat k odstraňování našich vlastních potíží, chyb a nedostatků, které jsou hlavní příčinou obtíží v této oblasti.

Složitost kapitalistických trhů je nesporná, konkurence stoupá a požadavky na výrobce rostou. Úspěšně bychom jim nemohli čelit, kdybychom nadále vykazovali velikou zmetkovitost a chtěli uplatňovat výrobky, jejichž technické a estetické provedení se několik let zpožďuje za světovou úrovní, nedokázali zajistit servis i náhradní díly a v kvalitě produkce se nemohli porovnat se špičkovými výrobky.

Nelze ani na chvíli zapomenout, že na světových trzích převládá výrazná cenová diferenciace podle jakosti zboží. Předpoklady pro naše lepší uplatnění jsou vytvořeny. Máme silnou výrobně technickou základnu, rozsáhlou sít výzkumných ústavů, vysokých škol, vyspělé odborníky, zručné a zkušené dělníky. Záleží jenom na nás, jak se promyšleně orientovaná tvůrčí iniciativa a aktivita lidí projeví v uspokojování potřeb zahraničního i vnitřního trhu.

Hovoříme-li o úsecích, v nichž se soustřeďují problémy při zajišťování hospodářských úkolů a tedy i při tvorbě finančních zdrojů, je zapotřebí se - podle mého soudu - zmínit o zemědělství a potravinářském průmyslu a o stavebnictví.

Nemá význam si zastírat, že letošní výsledky v zemědělské velkovýrobě nebudou nejlepší. Produkce bude o cca 7 % nižší než předpokládal plán. Také s tvorbou zisku se nestačíme vyrovnat, konkrétně řečeno bude chybět 3,5 mld Kčs, to znamená 27 %.

Rozhodně nepodceňujeme objektivní vlivy. Počasí letos opravdu nepřálo a ztížilo plnění přijatých záměrů. Znovu se však potvrzuje, že ne vše zavinily vnější okolnosti.

Rozbory jednoznačně prokazují, že také v tomto odvětví přetrvávají značné subjektivní nedostatky. O tom mimo jiné svědčí neodůvodněné ekonomické rozdíly mezi podniky hospodařícími v obdobných podmínkách. Pro příklady nemusíme chodit daleko.

Např. spotřeba jadrných krmiv na 1 kg přírůstku skotu je v Severočeském kraji, i když jsme si vědomi jeho specifik, o 28 % vyšší než v kraji Jihomoravském. Nestejné jsou rozpočtové náklady na ustájení 1 kusu hospodářských zvířat a zaznamenáváme až pětačtyřicetiprocentní diference. Z hlediska hospodárnosti nám nemůže být lhostejné ani to, že vybavení mechanismy na 1 ha zemědělské půdy roste rychleji než intenzita rostlinné výroby.

Vláda cílevědomě pečuje o spolehlivé předpoklady efektivního rozvoje zemědělské výroby. Už v příštím roce bude uvedena do života úprava ekonomických nástrojů, která účelněji usměrní vzájemné vztahy a povede ke zvýšení zainteresovanosti na účinném rozvoji socialistického zemědělství. Jsme přesvědčeni, že takto vytvořená základna usnadní plné prosazení náročnější řídící a organizátorské práce, stane se oporou pro vyšší hospodárnost a pro praktické uplatnění nejmodernějších vědeckých poznatků.

Vážíme si úsilí našich stavbařů. Je však třeba otevřeně přiznat, že v tomto odvětví skončí rok 1979 nesplněním objemových i kvalitativních ukazatelů. Plných 400 mil. korun bude scházet do výše předpokládaného zisku.

Spravedlivé posouzení problematiky vyžaduje, abychom především důkladně zhodnotili veškeré souvislosti. Uskutečňování svěřených úkolů je nesporně ovlivněno územní a projektovou nepřipraveností. To je ovšem jedna stránka věci. Druhá - a neméně významná - spočívá v řídící činnosti, ve schopnosti čelit problémům a předcházet nedostatkům. Slabá místa najdeme na každém podniku, ale zásadní zlepšení je závislé na zdokonalování organizace celého procesu investiční výstavby, zejména přípravných etap.

Této otázce vláda věnovala a věnuje velkou pozornost. Závěry, které přijala, jsou programem zvyšování efektivnosti a ukazují cestu k lepším výsledkům.

Je hodně problémů, ale máme dost sil a zkušeností je překonat. Hodláme také využít některých podnětných příkladů z vyhodnocení komplexního experimentu řízení efektivnosti a kvality, který v současné době probíhá u stavebních výrobně hospodářských jednotek. I těmito způsoby chceme napomoci tomu, aby rok 1980 byl také pro naše stavebnictví úspěšným završením šesté a dobrým nástupem do sedmé pětiletky.

Vážené soudružky a vážení soudruzi,

důležitou roli v celém systému finančního hospodaření sehrávají rozpočty národních výborů. I v této oblasti hodláme uplatňovat náročnější přístupy směřující k všestrannému prohlubování účinnosti veškeré práce a k upevňování hospodárnosti.

Návrh, který předkládáme, obsahuje určité snížení dynamiky, přesto však zajišťuje další rozvoj jejich ekonomicko-organizátorských funkcí. Do popředí vystupují zvláště takové směry budoucí činnosti, které souvisejí se zvyšováním životní úrovně obyvatelstva a se zlepšováním životního prostředí.

Objem rozpočtů národních výborů je vyrovnaný a dosahuje celkové výše 67 mld Kčs. V porovnání s očekávanou skutečností v roce 1979 se zvyšuje o 1,26 mld Kčs, tedy o 1,9 %. Pro větší názornost chci ještě doplnit, že výdaje jsou téměř z 42 % kryty vlastními zdroji a zbývající 58 % zabezpečují dotace a subvence poskytnuté ze státního rozpočtu ČSR.

Větší aktivitu od poslanců a funkcionářů očekáváme na úseku místního hospodářství a zejména placených služeb. Výkony a výdaje na údržbu a služby mají totiž zaznamenat téměř tříprocentní vzestup. Vycházíme z toho, že růst objemu služeb i jejich úrovně dosud neodpovídá potřebám a oprávněně je předmětem veřejné kritiky.

Je pochopitelné, že úspěšné řešení závisí na správně stanoveném postupu, na pozornosti věnované hlavním otázkám. Z tohoto hlediska zaslouží soustředěnou péči především sít provozoven a sběren, dodací lhůty, otevírací doba a hlavně promyšlené zdokonalování kvality.

V souladu se závěry nejvyšších stranických orgánů orientujeme kapacity, materiálové a finanční zdroje na pomoc Praze a Severočeskému kraji a na specifické potřeby ostatních velkých průmyslových aglomerací, jako je ostravsko-karvinská oblast, Sokolovsko a město Brno. Zároveň dotváříme předpoklady pro plánovité odstraňování neodůvodněných ekonomických rozdílů mezi kraji a okresy.

Stejně jako tomu bylo v minulých letech, také v roce 1980 se budou národní výbory zabývat komplexní bytovou výstavbou. Plán jejího financování předpokládá, že bude zahájeno 69 567 bytů a dokončeno 88 977 bytů. Na tyto objemy včetně prostředků na projektovou dokumentaci a jiné investice jsme ve státním rozpočtu vyčlenili 9 mld Kčs, což je o 0,2 % více než letos.

Chci však zdůraznit, že poskytování dotací je vázáno na pevná pravidla. Mohou s nimi počítat pouze ti, kteří postavené byty v souladu se schválenými projekty komplexně dokončují a včas je předávají k řádnému užívání.

Společně s plánovitým řešením tohoto souboru otázek budeme starostlivě rozvíjet péči o dosavadní bytový fond, jeho údržbu a modernizaci.

Jistě můžete potvrdit, že v této oblasti dosud přetrvává řada nehospodárností. Jejich odstraňování nepochybně bude vyžadovat především vyšší náročnost v řídící a organizátorské práci.

V zájmu prosazování vyšší efektivnosti jsme rozhodli, aby v příštím roce ztráta v podnicích bytového hospodářství nepřesáhla 90 % té výše, která byla letos zapsána v plánu. Pochopitelně by při tom neměla poklesnout současná úroveň péče o domovní majetek.

Není to jistě úkol snadný, ale zkušenosti ukazují, že máme dost možností pro jeho splnění. Zdroje úspor spatřujeme mimo jiné v hospodárnější obměně bytového zařízení, v racionálnějším zabezpečování tepla, v náročnější kontrole množství a kvality provedených prací apod.

S plánovitou podporou se i nadále bude setkávat akce Z. Jsme si vědomi, že podstatně napomáhá při výstavbě důležitých sociálních a občanských zařízení ve městech i na vesnicích. Je samozřejmé, že její úroveň bude ovlivněna celkovým omezením investiční výstavby. Proto i vláda ČSR bude v tomto ohledu rozvíjet především dva hlavní směry účinného působení.

Za prvé - bude zapotřebí snižovat rozestavěnost a uvádět akce rychle do provozu. A za druhé - uskutečňovat jen takovou výstavbu, která je materiálově méně náročná a slouží zejména ochraně životního prostředí a výchově mladé generace.

Kapacity a finanční prostředky v následujícím období rovněž soustředíme na další zkvalitňování dopravní sítě, na opravy a rekonstrukce dopravních tepen a na dokončování rozestavěných staveb. Zároveň jsme si ověřili, že bude nezbytné též věnovat větší pozornost mostním konstrukcím. A konečně - nemalé úkoly nás čekají při výstavbě metra a základního komunikačního systému v Praze.

Uvedl jsem jen některé z celé řady záměrů, které v příštím roce naše národní výbory čekají. Spolehlivou oporou jsou pro ně poznatky, k nimž v minulosti dospěly, aktivita jejich poslanců a funkcionářů i ochota občanů spolupodílet se na uskutečňování přijatých cílů. To jsou, podle mého názoru, rozhodující záruky toho, že se s nároky, jež budou na ně kladeny, čestně vyrovnají.

Vážené soudružky a vážení soudruzi,

předkládáme vám k projednání vyrovnaný státní rozpočet, který finančně zabezpečuje státní plán rozvoje národního hospodářství.

Z posouzení jeho vztahů, vazeb a souvislostí vyplývá, že zůstává mnoho otevřených otázek, které při řešení budou vyžadovat svědomitější a promyšlenější úsilí na všech úsecích. Je zapotřebí se vší vážností zdůraznit, že jedině lepší práce každého z nás, efektivnost a hospodárnost bude rozhodovat o životní úrovni, o tom, jak obstojíme ve srovnání se světem.

K prosazování nových přístupů, k opravdové náročnosti a aktivitě nás zavazují závěry 14. zasedání ústředního výboru strany, které před několika dny nejen analyzovalo vývoj v posledních letech a rozebralo současnou situaci, ale též jednoznačně ukázalo cesty k všestrannému zabezpečování požadavků nadcházejícího období.

V každodenní tvořivé činnosti budeme prosazovat program naší strany. Jeho oporou je iniciativa a zodpovědnost, obětavost a důslednost, socialisticky myslící a jednající lidé.

"Úkoly, které před námi stojí," zdůraznil před časem s. Husák, "jsou složité a náročné. Bylo by chybou je podceňovat, ale ještě větší chybou by bylo nevidět, že rostou i naše zdroje a možnosti. Spočívají především v rostoucí a ne vždy dostatečně využívané síle naší ekonomiky, ve vyspělosti našeho socialistického průmyslu a zemědělské velkovýroby, ve znalostech, zkušenostech a uvědomělosti, v energii a odhodlání našich dělníků, techniků a ostatních pracujících, kteří vynakládají své obětavé úsilí pro rozkvět naší socialistické vlasti, pro svůj lepší život."

Vážené soudružky poslankyně a vážení soudruzi poslanci,

jménem vlády České socialistické republiky navrhuji, aby Česká národní rada schválila předložený návrh státního rozpočtu České socialistické republiky na rok 1980. /Potlesk./


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP