Úterý 16. října 1979

Místopředseda ČNR František Toman: Děkuji poslanci Adamovi. Hovořit bude poslankyně Marie Jarošová, připraví se poslanec prof. ing. Ladislav Kubíček, DrSc.

Místopředsedkyně ČNR Marie Jarošová: Vážená Česká národní rado, soudružky a soudruzi, podobně jako dnes vláda předstupuje před nejvyšší zákonodárný sbor České socialistické republiky, aby nás seznámila s dosavadními výsledky plnění svého programového prohlášení, skládají národní výbory účty svým voličům ze své práce, z plnění volebních programů Národní fronty a při realizaci závěrů XV. sjezdu KSČ. Vláda ve svém programovém programu prohlásila, že její orgány, ministerstva a ústřední orgány se budou opírat o těsnou součinnost s národními výbory, které považuje za významné orgány, za důležitý a neodmyslitelný článek socialistické demokracie a přislíbila jim pro jejich práci všestrannou podporu a pomoc.

S uspokojením jsme ve výboru již při projednávání závěrečného účtu za loňský rok a kontrole plnění volebních programů Národní fronty v prvních třech letech šesté pětiletky - s jejichž konkrétními výsledky jsme Českou národní radu seznámili - konstatovali, že činnost národních výborů přispěla za účinné pomoci podniků, společenských organizací a zvláště občanů k dalšímu zlepšování podmínek života našich občanů ve všech místech naší vlasti. Zejména akce "Z" se stala již trvale hybnou silou a osvědčenou formou širokého rozvoje aktivity pracujících, která jako trvalá metoda práce národních výborů přináší společnosti každoročně značné hodnoty. Hodnoty nejen ekonomické, ale i společenské a morální. Výchovně působí na naši mládež a je i jednou z důležitých forem uplatňování socialistické demokracie. Z těchto hledisek budeme ve výboru působit k tomu, aby všechny formy a metody zapojování občanů k aktivní účasti na budování naší socialistické společnosti nacházely v každodenním životě co nejširší uplatnění.

Přes docílené úspěchy se i v práci národních výborů projevuje dostatek problémů. Složité ekonomické podmínky zvyšují nároky na jejich práci na zdokonalování úrovně řízení a efektivnosti, na prohlubování organizátorské práce, zvyšování důslednosti a odpovědnosti každého funkcionáře. Mají-li národní výbory se ctí obstát před svými voliči, je třeba soustředit všechny dostupné síly a prostředky, rozvinout iniciativu a tvůrčí aktivitu ke splnění volebních programů a tím i k vytvoření dobré základny pro vstup do sedmé pětiletky a dalšího volebního období.

Jednou z důležitých oblastí činnosti národních výborů je komplexní bytová výstavba. Přes intenzívní organizátorskou práci národních výborů se realizace bytové výstavby v I. pololetí ve srovnání s loňským rokem zhoršila. Počet dokončených bytů je o čtvrtinu nižší, v hlavním městě Praze dokonce o polovinu. Nadále zaostává technická a občanská vybavenost za výstavbou bytů a přes prováděná opatření se nedaří docílit žádoucího obratu. Obdobná situace je i v účelové výstavbě, kde bylo v prvním pololetí letošního roku proinvestováno méně než v loňském roce. Neplnění úkolů stavebními organizacemi má pak za následek rostoucí rozestavěnost a opožďování uvádění kapacit do provozu v plánovaných termínech.

Spolu s prováděnými opatřeními k zabezpečení stanovených úkolů národohospodářského plánu pokládáme za jeden z důležitých nástrojů k řešení situace v oblasti investiční výstavby důsledné bilancování investičních akcí a jejich zajištění stavebními a dodavatelskými kapacitami a to nejen ministerstva stavebnictví, ale i jiných dodavatelů, včetně kapacit řízených národními výbory. Přitom by měl být kladen důraz na dodržení vazeb nejen z hlediska celkových objemů, ale i z hlediska profesního a územního rozložení kapacit určených k zajištění jednotlivých úkolů, především na společensky důležitých stavbách a ve vybraných oblastech.

Neméně významná a odpovědná je činnost národních výborů ve sféře péče o tvorbu a ochranu životního prostředí. Přes pozitivní výsledky docilované v akci "Z" se ukazuje, že ne ve všech oblastech a místech se daří zajišťovat soulad mezi rozvojem výroby a kvalitním životním prostředím. Kontroly prováděné národními výbory Severočeského kraje potvrdily, že nadále zůstává nedořešena rada akcí, zpožďuje se zajištění odsiřovacích zařízení kouřových plynů z velkoelektráren a plnění programu komplexní teplofikace, nedostatečně se plní plán rekultivačních prací. Kontrolami vodohospodářských orgánů bylo zjištěno, že řada organizací překračuje zejména stanovený limit znečištění, případně vypouštění odpadní vody bez jakéhokoliv čištění. Nedostatečná je i péče o čistotu, zejména ve velkých městech.

Národní výbory a složky Národní fronty, které vyvíjejí velké úsilí, aby v mezích svých možností zlepšovaly životní prostředí, nemohou samy o sobě bez odpovědného přístupu podniků a organizací, které jsou za provedení opatření k ochraně životního prostředí odpovědny, docílit žádoucích výsledků. Budeme proto - a jsem přesvědčena, že spolu s námi i ostatní orgány České národní rady - napomáhat vládě i národním výborům při řešení tohoto náročného a z hlediska zachování krás naší země důležitého úkolu.

Závažné problémy při plnění úkolů 6. pětiletky se projevují i na území hlavního města naší Československé socialistické republiky - Prahy. Očekáváme, že přínosem pro jejich řešení bude projednání zprávy vlády ČSR o rozvoji hlavního města Prahy v listopadové schůzi předsednictva České národní rady.

V oblasti hospodářství řízeného národními výbory jsme se zamýšleli nad vývojem v místním hospodářství. Jeho posláním je zabezpečovat především služby pro obyvatelstvo, dále pak doplňující sortiment výrobků pro vnitřní a zahraniční obchod. Při celkovém splnění výkonů byly v I. pololetí letošního roku překročeny dodávky pro vnitřní a zahraniční obchod, v podstatě se plní práce pro socialisticky sektor, zatímco tržby od obyvatelstva, vyjma Prahy a Středočeského kraje, splněny nebyly. Ve svých jednáních se často setkáváme se stížnostmi na neuspokojivou úroveň služeb poskytovaných obyvatelstvu. Pokládáme proto za žádoucí usměrnit činnost těchto podniků tak, aby podíl služeb v jejich činnosti se trvale zvyšoval a výrazněji přispíval k uspokojování požadavků obyvatelstva.

Tyto vybrané otázky ukazují nejen rozsah, ale i složitost a náročnost práce národních výborů. Stejně jako v ostatních odvětvích národního hospodářství se i v hospodářství řízeném národními výbory projevují nedostatky v úrovni řízení, dodavatelsko-odběratelských vztazích, při zvyšování efektivnosti a hospodárnosti. Jsou to tedy nejen problémy vyplývající z návaznosti na činnost ústředně řízených organizací, ale i z nedostatků ve vlastní práci národních výborů.

Uvítali jsme, že vláda svým usnesením z 22. srpna schválila harmonogram k zabezpečení úkolů v rozvoji národních výborů vyplývajících z usnesení předsednictva ÚV KSČ. Stanovené úkoly na jejichž realizaci se mají podílet v podstatě všechny ústřední orgány České socialistické republiky přispějí k dalšímu prohloubení a zdokonalení práce národních výborů. Také náš výbor se chce aktivně podílet na realizaci těchto úkolů a očekává, že ostatní výbory České národní rady mu v tom budou nápomocny.

Závěrem svého vystoupení bych chtěla poukázat na to, že se stále setkáváme se stížnostmi pracujících, že si po provedených úpravách pracovní doby nemohou po návratu z práce v klidu nakoupit předměty denní potřeby. Uvítala bych proto, kdyby nás soudruh ministr Jakubík seznámil s tím, jak ministerstvo obchodu ČSR hodnotí tuto situaci a jaká opatření provádí k jejímu zlepšení, zejména k zabezpečení plynulého zásobování i v odpoledních a večerních hodinách včetně sobotního prodeje? Naše veřejnost rovněž zajímá, jak je letos zajištěn předvánoční trh a prodej? /Potlesk./

Místopředseda ČNR František Toman: Děkuji místopředsedkyni Jarošové. Nyní jako poslední před polední přestávkou promluví poslanec ing. Kubíček.

Poslanec prof. ing. Ladislav Kubíček, DrSc: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, programové prohlášení vlády ČSR vyjádřilo hlavní směry její činnosti při realizaci závěrů XV. sjezdu KSČ. Náročné úkoly 6. pětiletky byly stanoveny všem resortům spadajícím do působnosti výboru pro průmyslu a stavebnictví a zejména pak ministerstvu průmyslu ČSR.

Pracovní lidský potenciál tohoto odvětví představuje řádově 550 tisíc pracovníků, kteří mají vyrobit produkci za více než 530 mld Kčs. Přitom má resort průmyslu nezastupitelné místo na vnitřním trhu, kde svými výrobky ovlivňuje spokojenost občanů, podminuje rozvoj dalších odvětví, závislých na plnění úkolů chemického, dřevařského, gumárenského a ostatního průmyslu. Je jedním z rozhodujících exportérů jak do socialistických, tak do nesocialistických zemí.

Při konfrontaci dosažených výsledků resortu s cíli programového prohlášení za více jak tři a půl roku současné náročné pětiletky jsme ve výboru konstatovali, že ve výrobě jsou úkoly ministerstva průmyslu ČSR v globále překračovány. I když v uplynulém období převažovaly ve vývoji pozitivní rysy ve strukturálním pohledu, působily a působí hlubší a dlouhodobější problémy s celou řadou subjektivních a objektivních vlivů.

Projevuje se to zejména při realizaci závěrů 7. zasedání ÚV KSČ, v jehož smyslu je hlavním úkolem výroby usilovat o další zlepšení v naplnění potřeby vnitřního trhu zbožím odpovídajícím představám i potřebám spotřebitelů a jejich kupním možnostem.

Postupné zlepšení uspokojování potřeb obyvatelstva, odstraňováním nedostatkových druhů, zlepšováním dodávek v žádaném sortimentu a struktuře, zrychlováním inovačních procesů, zdokonalováním odběratelsko-dodavatelských vztahů, účinnějším stimulováním výroby módního zboží a zejména zvýšení kvality některých dodávaných výrobků se sice daří, ale ne tempem, jak by bylo žádoucí. Dokladem je skutečnost, že i při překročení úkolů v roce 1978 nebyl záměr pětiletky splněn v dodávkách do tržních fondů o 209 mil. Kčs a v prvním pololetí letošního roku nesplní plán odvětví skla, porcelánu, keramiky, chemie a dřevozpracující úsek.

V minulých letech se podařilo zhruba odstranit nedostatkovost dětského kojeneckého prádla a ošacení, záclon, koberců, oken, dveří a dalších položek. Zaměření zvýšených nákupů v červenci t. r. se soustředilo do oblasti textilu, oděvů, obuvi a nábytku, spotřeba vzrostla o 16 %. S ohledem na limitované zásoby obchodu není v možnostech výroby na takové výkyvy trhu okamžitě reagovat. Stálo by za zvážení řešit otázku limitů skladů vnitřního obchodu i s ohledem na nečekané výkyvy trhu.

V resortu byla uvedena do provozu řada nových kapacit, jako petrochemie I, pneumatikárna, dřevotřískové desky, nábytek, kartonáž, zvýšila se výroba bezvřetenových přízí, lahvového skla a byly postaveny Polygrafické závody v Praze a Kolíně. Značné částky byly vydány na modernizační akce, přesto to často nestačí na obnovu zastaralého zařízení, co se odráží na dodávkách do tržních fondů v množství a kvalitě.

V této souvislosti chci upozornit na jeden velmi vážný problém. Výrobky spotřebního průmyslu, které podléhají módě, ovlivňují základní výrobu v různé technologii, např. mykaná nebo česaná metráž. Finační předpisy neumožňují, aby základní prostředky, v tomto případě textilní stroje jedné nebo druhé technologie, dočasně nevyráběly, aby se jako rezerva konzervovaly, neboť hrozí penalizace. Toto je závažný podnět pro řešení.

Zajištění úkolů ve vnějších vztazích plní resort dobře a často plní funkci kompenzátora v celkové bilanci zahraničního obchodu. Do nesocialistických zemí překročil vývoz o 2,4 mld Kčs. Jenom v letošním roce docilují podniky resortu více než 2 mld Kčs ve fco cenách nad plánovaný úkol letošního roku. Stejně plní dodávky do socialistických zemí, kde se však musí řešit operativní změny cen. V dovozu surovin se projevují stále potíže, opožďují se dovozy, tím dochází k narušování výroby.

V oblasti pracovních sil resortu je velmi napjatá situace. Na mateřské dovolené je trvale 50 tisíc žen, ze kterých se jen 65 % vrací zpět do svých závodů. I když byla přijata řada opatření, dosud se neprojevila v žádoucím rozsahu a jen díky technickoorganizačním opatřením a 40 tisícům důchodců, kteří chtějí pracovat, se úkoly plní. Vysoká intenzita práce a směnnost pohybující se kolem 1,5, zatímco ve strojírenství je to jen 1,1, jsou pravděpodobně jedním z důvodů úbytku pracovníků.

Trvalou pozornost věnuje resort ověřování komplexního experimentu řízení efektivnosti a kvality. I když jde o krátkodobé poznatky, ověřili jsme si, že v těch organizacích, kde se experimentuje, se přece jen více prosazují kvalitativní stránky reprodukčního procesu. Přesto se domníváme, že je třeba zásady experimentu propracovat hlouběji do vnitropodnikového chozrasčotu, aby motivovaly k vyšším výkonům, efektivnosti a kvalitě.

Tím, co jsem uvedl, by se mohlo zdát, že v průmyslu ČSR je všechno v nejlepším pořádku. Z denní praxe však dobře víme, že tomu tak není.

Přes zlepšení vztahů výroba - obchod, musíme konstatovat, že dosud ještě nenastal potřebný posun v řešení strukturálních a kvalitativních problémů v tržní spotřebě, který by spotřebitel mohl pocítit jako důsledek účinnosti 7. pléna ÚV KSČ zajištění sortimentní skladby nikoli jen globálních ukazatelů. Za stávající situace je nutno maximálně využívat a zhodnocovat materiál, suroviny, polotovary jak tuzemské, tak zejména dovážené. Textilní a obuvnicky průmysl je odkázán na dovoz z KS, kde vzhledem k současnému inflačnímu trendu je stále obtížnější zvyšovat kvantitativní stránku dovozu.

Proto v této souvislosti vystupuje do popředí otázka využívání a úspory surovin. Stejně tak i při využívání tuzemských vepřovicových kůží, zhodnocení dřevní hmoty, zhodnocení produktů z Petrochemie apod. To je jedna z cest, která spolu s technicko-organizačními opatřeními může přispět ke zvýšení výroby a uspokojení trhu.

Uvedu příklad. Zatímco odpad materiálu v závodech n. p. Loana v Rožnově se zpracuje bezezbytku, odpad bavlněných směsí při výrobě košil v n. p. Šohaj Strážnice se pálí pro nedostatek dalších zpracovatelských kapacit. Přitom byla do této nevyužité suroviny vložena energie a práce. Takových zdrojů surovin bude zřejmě v resortu celá řada - je nutné s nimi pro další vývoj počítat.

Odbočím nyní od problematiky MP ČSR. A chci ukázat nutnost pohledu na suroviny z hlediska energetického.

Výroba hliníku je vysoce energeticky náročná. Celkově na výrobu jedné tuny hliníku se spotřebuje cca 20 - 21 tis. KWh, znamená to, že v tak zvaném šroku /odpadu/ je akumulováno značné množství energie. Je proto otázka správného hospodaření s odpadem i otázka hospodaření s energií, neboť na výrobu 1 t Al slitin z odpadů se spotřebuje třicetkrát méně energie.

Proto těmto otázkám - využití odpadů - jejich zhodnocení je třeba věnovat mimořádnou pozornost.

V poslední době je velice žhavá otázka úspory tepla, elektřiny a zejména pohonných hmot, i nákladů na osobní přepravu služebními vozy.

Dovolte mně se v této souvislosti dotázat ministra Tlapáka, jak účinně je podle přijatých opatření vlády ČSR zajištěno snížení spotřeby pohonných hmot a stavu řidičů ve všech orgánech a organizacích řízených v ČSR.

Vážené soudružky, soudruzi poslanci,

šestá pětiletka se blíží ke svému závěru a všichni víme, že ji budeme končit za daleko složitějších ekonomických podmínek, než jsme do ní vstupovali.

Další rozvoj všech oblastí je závislý od dokonalé organizace práce, maximálního zavádění intenzivních činitelů do pracovního procesu, šetření všech druhů surovin a energií, vysoké kvality práce a iniciativy pracujících. Tohoto je si výbor pro průmysl a stavebnictví plně vědom a proto ve všech jednáních vede příslušné resorty k plnění uvedených cílů.

Děkuji za pozornost. /Potlesk./

Místopředseda ČNR František Toman: Děkuji poslanci Kubíčkovi.

Nyní přerušuji jednání k polední přestávce, která potrvá do 14.00 hodin. Po ní jako první vystoupí poslanec Jan Hluší.

/Schůze byla přerušena ve 12.33 hodin a opět zahájena ve 14.00 hodin. Řízení schůze převzala místopředsedkyně ČNR Marie Jarošová./

Místopředsedkyně ČNR Marie Jarošová: Soudružky a soudruzi, zahajuji přerušenou schůzi České národní rady. Budeme pokračovat v rozpravě ke zprávě vlády ČSR o plnění jejího programového prohlášení. Dalším přihlášeným řečníkem je poslanec Jan Hluší, připraví se poslanec František Toman.

Poslanec Jan Hluší: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, ve svém diskusním příspěvku se chci zamyslet nad vztahem iniciativy a aktivity pracujících a řídící práce. I v mém volebním obvodě na Přerovsku se především díky iniciativě lidí podařilo v průběhu 2. čtvrtletí v podstatě vyrovnat výpadky ve výrobě z počátku tohoto roku a přitom se podařilo zajistit žádoucí relaci mezi růstem produktivity práce a průměrnými výdělky, dokonce je růst produktivity práce vyšší, než určuje roční i časový plán.

Manko 67 miliónů Kčs z ledna t. r. u průmyslové výroby se v únoru snížilo o 10 milionů, v březnu o 25 milionů, v dubnu, květnu a červnu vždy o 10 milionů, takže jsme vstoupili do 2. pololetí s mankem necelých 3 miliónů.

Výsledky by mohly být daleko lepší, kdyby se dobrou řídící a organizátorskou prací hospodářských pracovníků podařilo ve všech podnicích zajistit rovnoměrné plnění plánu a rytmičnost práce ve všech dekádách každého měsíce. Zatím je však stav takový, že tomu tak není a např. u tří významných strojírenských podniků se stále rozhodující objem výroby uskutečňuje ve třetí dekádě. U Přerovských strojíren, t. j. v této dekádě kolem 69 %, v Sigmě Hranice kolem 61 % a v Meoptě Přerov asi 55 %.

Dosažené výsledky v 1. pololetí při přetrvávání podobných negativních jevů v oblasti řízení jako je uvedená nerytmičnost výroby, svědčí o tom, že nedostatky v řízení jsou nahrazovány iniciativou lidí, mimořádnými směnami a přesčasovou prací. Naši pracující nastupovali obětavě na svá pracoviště, nastavovali soboty, neděle i pracovní směny a v naprosté většině nasadili všechny síly pro to, aby jejich podnik nebo závod čestně obstál.

V současné době se pohybuje počet soutěžících pracovníků kolem 90 % z celkového počtu. Zvýšil se proti loňskému roku, stejně jako se zvýšil počet brigád socialistické práce a komplexních racionalizačních brigád a počet pracujících v nich. Rovněž je patrná větší aktivita pracujících okresu ve zlepšovatelském a vynálezeckém hnutí.

Řada socialistických závazků v 1. pololetí i dále je zaměřována na pomoc palivoenergetické situaci v ČSSR. Mohu konstatovat, že v této oblasti podniky našeho okresu nezůstávají nic dlužny vůči potřebám energetiky a rozhodujících uhelných revírů a přednostně zajišťují dodávky a pomoc právě jim.

Chci informovat Českou národní radu, že pracující našeho okresu ke konci června překročili vysoko hodnotu celoročního závazku týkající se odbytu do tržních fondů, z 0,9 hodnotu závazku týkající se exportu do socialistických zemí a trojnásobně překročili hodnotu celoročního závazku v úsporách energie a vysoko překročili závazek v brigádnických hodinách uvažovaných na celý rok 1979.

Jde i nyní o to, jak aktivitu lidí využít co nejefektivněji. Tendence některých podniků nahrazovat nedostatky v řídící práci jen a jen iniciativou pracujících místo trvalého zlepšování organizace práce a úrovně řízení zákonitě znehodnocuje projevenou iniciativu. Nastavovaný čas nebývá pak nejúčelněji využit a vyskytují se i další nedostatky, pochopitelně i v hospodaření podniků a v efektivnosti. Nutno poznamenat, že ze sedmi sledovaných ukazatelů pro kontrolu plnění plánu se nám v okrese zatím nepodařilo splnit úspěšně právě ten, který vypovídá o efektivnosti, t. j. podíl celkových nákladů k upraveným výkonům. Proti 1. čtvrtletí se sice stav zlepšil, ale roční plán je daleko náročnější. Jak se ukázalo v měsících srpnu a září, kdy některé rozhodující podniky úkoly státního plánu nesplnily. Projevily se problémy v dodavatelsko-odběratelských vztazích: např. chemické závody neměly a dosud nemají dostatek surovin, u strojírenských podniků, konkrétně u Přerovských strojíren, nejsou dosud podepsány hospodářské smlouvy s dodavateli na 4. čtvrtletí a nebo jsou požadavky kráceny na 50 až 30 %. Chybí některé typy elektromotorů, rozvaděčů, výrobků z pryže, u Meopty pak relátka a další elektrická zařízení, kvůli kterým nelze dokompletovat montáž projektorů. U Přerovských strojíren je asi za 25 miliónů Kčs výrobků, které nelze z důvodů nekompletnosti dodat našim odběratelům.

Mohl bych dále vypočítávat podobné nedostatky, ale to není účelem mého vystoupení. Mám zato, že většina podniků v Československu nerespektovala záměry stranických orgánů, které kladly na první místo vedle vyrovnání manka z ledna dodržovat sortimentní skladbu.

Plyne z toho jednoznačné poučení. Musíme věnovat daleko více pozornosti vytváření optimálních podmínek pro iniciativu a aktivitu našich pracujících v ekonomických nástrojích a především v plánu a v řízení. Iniciativa a aktivita lidí je totiž jednou z nejvýznamnějších rezerv pro plnění plánu, využitelná na rozdíl od jiných rezerv okamžitě, bez dodatečných vkladů společnosti do investic a jiných zdrojů.

My, kteří žijeme v závodech a podnicích, bychom však rádi viděli, kdyby všichni hospodářští řídící pracovníci v podnicích, na oborových ředitelstvích, ministerstvech i dalších ústředních řídících orgánech takto iniciativu a aktivitu dělníků chápali a vytvářeli pro ni vhodné podmínky a počítali s ní. Rádi bychom viděli i to, aby se řídící hospodářští pracovníci chovali rovněž iniciativně a aktivně při vytváření podmínek a při zvládání a překonávání těch vážných problémů, které v naší ekonomice již dlouhodobě přetrvávají. Jistě o nich dobře vědí, ale my ze závodů a podniků nemůžeme vždy říci s čistým svědomím, že bychom u nich pozorovali potřebnou a účinnou snahu je rychle odstraňovat. Kdyby tomu tak bylo, jistě bychom měli těchto problémů daleko méně, protože by se vytvářely včas podmínky pro to, aby nevznikly, a vyskytnou-li se přece, aby se řešily bezodkladně. Řídící pracovníci by si měli uvědomit, že většina pracujících z dílen a provozů od nich takové přístupy k řízení a rozhodování čeká.

Soudružky a soudruzi, jestliže je iniciativa a aktivita dělníků rezervou pro plnění náročných úkolů plánu, měla by být iniciativa a aktivita řídících pracovníků na všech stupních okamžitě využitelnou rezervou pro zdokonalování řízení, plánování a ostatních souvisejících činností, která by se rovněž projevila v kvalitě i realizaci plánu v celém národním hospodářství. /Potlesk./

Místopředsedkyně ČNR Marie Jarošová: Děkuji soudruhu poslanci Hlušímu, hovořit bude soudruh poslanec František Toman, připraví se poslanec Adolf Starý.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP