Úterý 16. října 1979

Sebedokonalejší systém řízení vysokou efektivnost sám o sobě ještě nezaručuje. Rozhodující je a dál bude úroveň konkrétního řízení, iniciativa a vůle vedoucích i řadových pracovníků.

Úspěch připravovaných opatření bude záviset na jejich hlubokém pochopení a tvořivém uvádění do života. To se neobejde beze změn v myšlení lidí, bez překonání vžitých praktik, navyklých přístupů a metod. S tím nelze vyčkávat, naopak na základě závěrů posledních zasedání ÚV KSČ budeme prosazovat tato hlediska ještě důsledněji a rozhodněji.

Objektivním měřítkem hodnocení státních a hospodářských kádrů jsou docilované výsledky pro společnost. Život nestojí na místě. Uznání a autoritu nelze budovat jen na včerejších zásluhách. Nemůže obstát ten, kdo spoléhá na to, čemu se v minulosti naučil, co se dříve osvědčovalo. Tvořivé a odpovědné, iniciativní a schopné pracovníky budeme podporovat. Nekvalifikované rozhodování, nezdravá spokojenost s dosaženým, nekritičnost k vlastním chybám, zakrývání nedostatků nebo dokonce zneužívání funkcí nelze u nikoho trpět. Poznatky z posledních prověrek Výboru lidové kontroly ČSR ukazují, že takovéto jevy nejsou ojedinělé a že se k jejich řešení ne všude přistupuje zásadově a s dostatečnou rozhodností.

Ruku v ruce se zvyšováním náročnosti na nižší články dál zkvalitňujeme i řídící a kontrolní činnost samotné vlády. V souvislosti s dokončováním šesté pětiletky se zaměříme na kontrolu plnění stranických a státních usnesení na rozhodujících úsecích. Při přípravě sedmé pětiletky bude nutno posoudit řadu koncepčních záležitostí.

Jsme si vědomi rostoucího významu kvality plánů pro účinnost řídící práce na nižších stupních. Usilujeme, aby jejich reálnost byla založena na vědeckých poznatcích, komplexním přístupu a opírala se o promyšlené rozdělování materiálových, finančních a pracovních zdrojů. Problematika plánů proto tvoří stále větší část jednání vlády a jejích orgánů. Ve státním plánování hospodářského a společenského rozvoje spatřujeme základní nástroj zlepšování struktury a urychlování vědeckotechnického pokroku. Jde o hlavní článek řízení národního hospodářství. Nedávná usnesení KSSS a sovětské vlády k těmto otázkám představují i pro nás zdroj cenných podnětů.

Soudružky a soudruzi,

významnými články našeho socialistického státu jsou národní výbory. Vidíme v nich nejen místní vlády, ale i uskutečňovatele celostátní politiky. 35letá historie nového života naší země je bez jejich prospěšné práce nepředstavitelná. V duchu programového prohlášení byla ve vládě a jejích orgánech posouzena celá řada aktuálních a koncepčních otázek života národních výborů.

Vážíme si veliké péče, s níž Komunistická strana Československa k těmto orgánům státní moci a správy přistupuje. Dokazuje to i programový dokument předsednictva ÚV KSČ k dalšímu rozvoji národních výborů. Byl nedávno projednán ve vládě a stanoven časový harmonogram zabezpečení jeho jednotlivých závěrů.

Dokument klade důraz na prosazování vyšší kvality řídící činnosti, zejména na hospodářském úseku a na efektivnější praktické uplatňování zásad socialistické demokracie. Orientuje na zvyšování účinnosti působení národních výborů ve střediskových obcích, velkých městech a na sídlištích, obcích a ve městech, na diferencované rozšíření působnosti i městských národních výborů. Sledujeme tím vytvoření nezbytných předpokladů pro plné uplatnění všech základních funkcí národních výborů při rozvíjení územních obvodů, přiblížení výkonu státní správy občanům a lepší uspokojování potřeb pracujících v podmínkách dosavadní organizační struktury národních výborů. Realizací těchto záměrů uvedeme postupně do života závěry XV. sjezdu KSČ v této oblasti.

Každodenní život potvrzuje, že občané posuzují úlohu těchto orgánů ne podle dobrých předsevzetí, ale především podle dosahovaných výsledků, ne podle slov, ale podle činů. Pozitivní výsledky práce národních výborů oceňujeme. Mohly by však být ještě větší, kdyby dokázaly rozhodněji překonávat slabiny ve správním řízení, kdyby ve vztazích k bytovým a dalším podnikům důrazněji prosazovaly zájmy lidí.

Víme, že je co zdokonalovat i v systému řízení národních výborů vládou. Ministerstva a ostatní ústřední orgány povedeme k tomu, aby zásadní otázky řešily v těsné součinnosti s národními výbory a zabezpečovaly v každém místě jednotný výkon státní správy.

V poslední době se často a oprávněně mluví o vědeckosti řízení. Funkcionáři národních výborů se ale plným právem ptají, co s tím má společného stálé rozrůstání množství nových hlášení, výkazů a zpráv. Jsem přesvědčen, že by i jejich původci na resortech těžko dokazovali, jak tím pomáhají měnit věci k lepšímu. V zájmu spravedlnosti nemohu zamlčet, že bez viny nejsou ani některé národní výbory. Není ale pochyb o tom, že takovéto praktiky odvádějí od konkrétní práce mezi lidmi a vedou k papírování. Jsou v rozporu s linií strany, a proto s nimi je třeba za účinnější pomoci ministerstva vnitra rychle skoncovat. Chci poslance ČNR ujistit, že za odstraňováním těchto nezdravých jevů půjdeme nekompromisně.

Harmonický rozvoj měst a obcí si nedovedeme představit bez uplatňování sjednocující a mobilizující úlohy volebních programů Národní fronty. Při jejich plnění se daří dosahovat dalšího vzestupu aktivity občanů ve veřejně prospěšné práci, Důkazem toho jsou především výsledky tradiční akce "Z". Od roku 1976 do konce I. pololetí 1979 v ní byla vytvořena celková hodnota přes 24 mld korun a vynaložené náklady přitom tvořily pouze 45 %. Bylo vybudováno na 800 mateřských škol, 2600 učeben základních škol, 700 dětských hřišť, 100 školních jídelen, desítky jeslí, družiny mládeže apod. Za tyto hodnoty patří statisícům brigádníků a všem organizátorům naše poděkování.

Akce "Z" přináší tím výraznější společenský efekt, čím cílevědoměji je řízena a usměrňována. V souladu s touto zásadou povedeme národní výbory k tomu, aby v příštím roce dokončily rozestavěné akce a šly do další pětiletky pokud možno s čistým stolem. Na základě získaných zkušeností připravujeme zásady pro vypracování nových volebních programů na léta 1981 - 1986. Mnohé bude nutné ještě ujasnit. Již dnes je však možno říci, že jejich těžiště by mělo být v menších akcích, v lepším využívání místních zdrojů a iniciativy lidí. Půjdeme dál cestou úzké spolupráce národních výborů s místními závody, osvědčenou cestou sdružování finančních prostředků.

Hospodárné, rozumné využívání přírodních zdrojů je spjato s ochranou a tvorbou životního prostředí. Také zde se nám ne všechno daří tak, jak bychom si přáli. Od národních výborů bude vyžadovat důslednější ochranu životního prostředí a přísnější uplatňování sankcí vůči těm, kdo znehodnocují nebo neoprávněně zabírají půdu, znečišťují vodní toky a zamořují ovzduší. Počítáme i s přispěním nedávno založené dobrovolné společenské organizace - Českého svazu ochránců přírody.

Ve své další činnosti se bude vláda opírat o národní výbory všech stupňů a vytvářet podmínky pro další pozvednutí jejich úlohy a rozmnožování jejich čestného a záslužného poslání.

Soudružky a soudruzi, v krátké době vstoupí šestá pětiletka do posledního roku, do své závěrečné fáze. Naší společnou povinností je udělat maximum pro dosažení cílů hospodářského a sociálního programu XV. sjezdu naší strany. V roce 1980 je nutno zvýšit úsilí, zrychlit krok, abychom to, k čemu jsme se přihlásili, čestně splnili.

Úkolů je před námi mnoho. Za zvlášť důležitý považujeme důkladnou přípravu plánu na příští rok. I když nerad, presto musím říci, že letos znovu některé podniky, VHJ, resorty a krajské národní výbory nedodržely ani základní záměry směrnice, zejména ve vývozních úkolech a v zahajování investic. Opět chtěly jít snažší cestou - získat více prostředků a méně společnosti odvést.

Vláda v žádném případě takovýto přístup přijmout nemůže. Proto stanovila direktivy pro vypracování plánu na rok 1980, s diferencovanými úkoly jednotlivým resortům a krajským národním výborům. O dodržení základních směrů hospodářské politiky nelze diskutovat. Zákony ekonomiky jsou tvrdé a nikomu nic neodpustí. Chceme tím současně zabezpečit dobrou výchozí základnu pro 7. pětiletku. Její základní směry již vláda předběžně stanovila a jednotlivé orgány je dál propracovávají.

Čeká nás nelehké období. Nejsme bezstarostní, ale jsme odhodláni se s úkoly odpovědně vyrovnat. Naše jistoty do budoucna stavíme na zkušenostech kádrů, na uvědomění a obětavé práci lidí. Zárukou dalších perspektiv je i prohlubování našeho zapojení do mezinárodní socialistické ekonomické integrace, zejména pak úzká spolupráce se Sovětským svazem.

Máme nemalé zdroje a značné rezervy. O dalších úspěších však rozhodne jejich účinnější mobilizace. Jsme přesvědčeni, že rozvinutím nejlepších schopností našeho lidu, jeho tradiční vzdělanosti, pracovitosti a iniciativy můžeme zdolat překážky, které před námi stojí.

Musíme předem vytvořit ovzduší vzájemné náročnosti, zkvalitnit řídící a organizátorskou práci na každém úseku. Ani za socialismu se hospodářské úspěchy nedostavují automaticky, samy od sebe, bez přičinění. Jen poctivá, tvořivá a kvalitní práce je matkou pokroku.

Minulé období nás znovu přesvědčilo o důležitosti dobrých soudružských vztahů a těsné spolupráci s Českou národní radou a ÚV Národní fronty. Organizujeme společná zasedání a účastníme se jejich jednání. Rád zde připomínám, že takováto součinnost se vyplácí, umožňuje lépe chápat názory a připomínky zdola a společně řešit vzniklé problémy.

Pro názornost bych chtěl uvést jeden příklad. Česká odborová rada na základě kritických připomínek k zásobování osobními ochrannými pomůckami se na nás obrátila s požadavkem na zjednání nápravy. Věc jsme společně ve vládě posoudili a předložili příslušně návrhy federální vládě. Touto cestou vzájemného informování a sjednocování úsilí budeme postupovat i do budoucna. Bez jednotného postupu se neobejde ani organizování takových akcí, jako je 35. výročí osvobození Československa a Čs. spartakiáda.

Vážené soudružky a soudruzi poslanci, přednesená zpráva ukazuje, že přes všechny těžkosti a překážky se nám vcelku daří uvádět sjezdové záměry do praxe, že jsme dál pokročili na cestě socialistického rozvoje naší společnosti.

Na prahu osmdesátých let si znovu připomínáme, že žádný z našich společenských cílů, žádnou z našich osobních tužeb bychom nemohli uskutečnit v jiných než mírových podmínkách. Je to možné především díky tomu, že jdeme společnou cestou se Sovětským svazem, že jsme součástí velké rodiny socialistických států.

Historické zkušenosti mnoha generací, starostlivost o další osudy naší země nás vedou k tomu, že celým svým rozumem i srdcem straníme mírové politice, jejíž předním bojovníkem a mocnou záštitou je Sovětský svaz.

Jsem přesvědčen, že mluvím z duše všech účastníků celého shromáždění, zástupců 10 miliónů občanů ČSR, když z tohoto místa vyslovím plnou podporu nové mírové iniciativě přednesené s. L. I. Brežněvem v Berlíně. /Potlesk./ Tato, mírovými činy podpořená výzva, je cenným příspěvkem k úsilí lidstva o omezení a zastavení horečného zbrojení, k praktickému řešení této nejdůležitější otázky současného lidstva. Proto má tak široký ohlas ve světě a tak vřelou podporu u nás.

Touha po mírové budoucnosti nám nezastiňuje reálný pohled na třídní protiklady současného světa, neoslabuje naši kritiku imperialismu. Proto ve veškeré činnosti vycházíme z leninského principu jednoty budování a obrany socialistické společnosti. Posilováním obranyschopnosti našeho státu plníme svou povinnost být spolehlivým článkem Varšavské smlouvy.

Soudružky a soudruzi, seznámil jsem vás s plněním programového prohlášení i s hlavními problémy, před jejichž řešením nyní stojíme.

Síla našeho zřízení je v uvědomělé aktivitě nejširších vrstev. Lidé chtějí pracovat a spokojeně žít. Radují se z úspěchů a rmoutí je nedostatky. Otevřený, kritický pohled na věci, orientace na nevyřešené problémy ukazuje cestu kupředu a je proto v nejvlastnějším zájmu každého občana. K plnění společných úkolů je nutné úsilí každého poctivého člověka. Počítáme s každým, kdo má rád svou socialistickou vlast a chce pro ni něco vykonat.

Dovolte mi, abych své vystoupení zakončil myšlenkou soudruha Gustáva Husáka: "Zabezpečit progresívní rozvoj našeho hospodářství, udržet a upevnit životní úroveň lidu - řekl - není jednoduché ani lehké, ale je to možné a je to v našich silách. Není důvod k žádným pesimistickým závěrům, ale nebyl by na místě ani laciný optimismus. Střízlivý, reálný a vysoce odpovědný přístup, důsledná a náročná práce - to je jediná cesta, jak zabezpečit další rozvoj naší země a spokojený život našich lidí i v budoucnu."

Tato slova vyjadřují složitost situace a naléhavost úkolů, zračí se v nich hluboké přesvědčení o správnosti programu KSČ, pevná důvěra ve schopnost i lidu a sílu socialismu.

Jsem přesvědčen, že v jejich duchu cíle programového prohlášení naplníme a při budování rozvinuté socialistické společnosti dosáhneme v ČSR dalších úspěchů. /Potlesk./

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji předsedovi vlády České socialistické republiky soudruhu Korčákovi za zprávu.

Soudružky a soudruzi, ke zprávě vlády o plnění programového prohlášení přijme Česká národní rada usnesení. Navrhuji, aby pro přípravu jeho konečného znění byla zvolena návrhová komise v tomto složení: předseda komise - místopředseda ČNR Oldřich Voleník, členové komise - místopředseda ČNR František Toman, místopředseda ČNR JUDr. Čestmír Adam, poslanec RSDr. Miloslav Vacík, poslanec Josef Smola, poslanec Miroslav Suchopárek a poslankyně Marta Klimková.

Máte k tomuto návrhu nějaké připomínky? /Nebyly./ Nejsou. Můžeme o návrhu hlasovat.

Kdo souhlasí s tím, aby byla zvolena návrhová komise v uvedeném složení, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se hlasování? Nikdo.

Děkuji. Návrhová komise je zvolena.

Přerušuji nyní schůzi na 30 minut.

/Schůze byla přerušena v 11.02 hodin a opět zahájena v 11.30 hodin./


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP