Úterý 3. dubna 1979

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji poslanci Hlaváčkovi, uděluji slovo poslanci Starcovi.

Poslanec Václav Starec: Vážená Česká národní rado, soudružky poslankyně, soudruzi poslanci. Dovolte mi, abych v souvislosti s projednávanými změnami v přípravě mládeže pro dělnická povolání se ještě znovu vrátil ke dvěma významným otázkám, o nichž už tady bylo mnoho řečeno. Jsou jimi: získávání a příprava mládeže pro dělnická povolání a morálně politická výchova naší dělnické mládeže. V příspěvku bych chtěl využít jednak svých vlastních zkušeností, kterých jsem nabyl ve své praxi školského pracovníka, jednak i poznatků, které jsem získal jako poslanec kulturního a školského výboru ČNR v besedách s učni, s pedagogickými pracovníky i s funkcionáři na závodech i funkcionáři lidosprávy.

Je možno říci, že v poslední době zaznamenáváme určitý pokles zájmu o dělnická povolání. Prospěchově lepší žáci se většinou hlásí ke studiu na výběrových školách a tak nám pro dělnická povolání zbývají převážně jen ti, kteří mají slabší nebo dokonce slabý prospěchový průměr, případně - jak už bylo řečeno - ti, kteří se sice učí dobře, ale nebyli z různých důvodů přijati na výběrovou školu a učební obor je pro ně východisko z nouze. Následky se pak objevují v teoretické výuce, kdy někteří učni často jen s velkými obtížemi zvládají předepsané učivo. Za své návštěvy v závodech jsem měl vždycky zájem o to, jaké pracovní návyky si žáci - tedy učni - přinášejí ze ZDŠ. Mistři odborné výchovy mi sdělili většinou, že po této stránce se učni projevují poměrně dobře, horší je to však s řešením jednoduchých praktických početních úloh. Příčina je slabý prospěch v matematice. Stejné problémy se objevují i na učňovských školách. Je třeba, abychom z toho udělali patřičné závěry a věnovali ještě větší péči těm žákům, kteří odcházejí do dělnických povolání. Upřímně řečeno, zatím je situace taková, že se věnujeme více jenom těm, kteří budou dělat zkoušku na výběrovou školu a zůstáváme trochu dlužni těm, kteří půjdou do učebních oborů.

Jak už bylo řečeno, nedostatky se projevují i v profesním zaměření vycházejících žáků, často jsou příliš jednostranné. Tak kupříkladu v našem benešovském okrese - a myslím si, že bychom to mohli říci i o jiných okresech - se nejvíce žáků zajímá o obory automechanik, elektromechanik, televizní opravář, případně opravář zemědělských strojů, což bývá často únikovým oborem. U děvčat převládá švadlena a kadeřnice. Obtížně se získávají žáci do hutnických a hornických oborů, téměř vymizeli slévači, tesaři, pokrývači a kominíci. Příčina, proč se do těchto oborů mladí lidé nehlásí, není podle mého názoru vždycky v odměňování. Daleko více tu vystupuje do popředí nedostatečná znalost náplně těchto profesí. Dnes už nacházíme málo případů, že se dědí profese z otce na syna. Tak v národním podniku Metaz v Týnci nad Sázavou je z 1450 zaměstnanců jen 10 takových případů, v n. p. Jawa, rovněž v Týnci nad Sázavou, z 1520 pracovníků jen 6. V Metazu existují pouze dvě rodiny, v nichž pracují muži tradičně po několik generací v závodě jako slévači.

Při získávání mladých lidí nám mohou velmi účinně pomáhat nově zřizované pedagogicko-psychologické poradny. Považujeme je za veliké pozitivum. Jejich význam ještě vzroste při plném uplatnění nové čs. výchovně vzdělávací soustavy. Jsou však ještě i některé nedostatky. Jsou kupříkladu značné potíže s kádrovým obsazením, jak jsme mohli zjistit v besedě s pracovníky školského oboru NVP v Praze. Je málo pracovníků a často sami dost dobře neznají jednotlivé profese, které by žákům mohli doporučit a tak se zatím víc zaměřují na zjišťování způsobilosti uchazečů o studium na výběrových školách. Obdobný nedostatek se projevuje i u jinak velmi užitečné a důležité funkce výchovného poradce na ZDŠ. Vyplývá z toho, že bude třeba prohloubit ještě více spolupráci škol se závody a spolupráci výchovných poradců se závody. Některé závody budou muset také projevovat daleko větší péči a zájem o svůj budoucí dorost. Mohou k tomu využít vhodně připravených exkurzí /např. ve Spolaně Neratovice jsem se v besedě s učni setkal s tím, že mnohdy je získán zájem právě na základě velmi dobře vedené exkurze/, patronátů závodů nad školami, brigád socialistické práce, besed s vynikajícími pracovníky apod. Musí také daleko pečlivěji vybírat ty pracovníky, kteří budou s mladými lidmi hovořit, kteří je budou získávat. Měli by to být lidé, kteří mají svou profesi rádi, jsou na ni hrdi, jsou hrdi na svůj závod, kteří dovedou se zaujetím říci o kladných i stinných stránkách svého oboru a dovedou mladého člověka získat. Zatím stále ještě není příprava mládeže pro dělnická povolání záležitostí soustavné výchovy již od nižších tříd ZDŠ. Musíme v tom udělat nápravu. Často se omezuje na poslední 2 ročníky. Jsou i takové závody, jak už byla řeč, které pošlou 1 - 2 tzv. náboráře.

Škola, závod, veřejnost, SRPŠ, hromadné sdělovací prostředky budou muset mnohem více ovlivňovat i naše rodiče, kteří zatím v převážné míře rozhodují o tom, kam dítě po skončení školní docházky půjde. V našich rodinách se objevují často maloměšťácké sklony, dát dítě studovat za každou cenu. Žákyně nebo žák má naprosto nevyhraněný názor na volbu povolání, což se projevuje v tom, že je ochoten jít studovat cokoliv. Hlásí se na ekonomickou školu, když to nevyjde, půjde na zdravotní, zemědělsko-technickou a může skončit u gymnázia. Zkrátka - za každou cenu studovat, lhostejno co.

Jak už sem uvedl, je tu veliké pole působnosti pro všechny nás, kteří s mládeží pracujeme, ale i pro časopisy pro mládež. Sleduji velmi podrobně Sedmičku pionýrů. V anketě: "Když mi bylo ..." jsem našel rozhovory s kýmkoli, jsou to textaři, bigbeatoví hudebníci, sportovci, zpěváci, jenom tam není žádný dělník. Myslím, že to je chyba. Místo častých rozhovorů se zpěváky by měly otiskovat víc takových, které se týkají statečné dělnické práce. Jsme přesvědčeni, že nová koncepce přípravy mládeže pro dělnická povolání přichází právě včas, že nově zřizovaná středně odborná učiliště, která zajistí žáku nejen kvalifikaci v příslušné profesi, ale umožní mu případně i další studium na vysoké škole, nám mohou výrazně pomoci v odstraňování předsudků v některých rodinách a pomohou nám i lépe vychovat mládež k uvědomělému socialistickému vztahu ke svému dělnickému povolání.

Dovolte mi ještě krátce říci něco o morálně politické výchově mladých dělníků, o které už mluvil můj předřečník. Také zde budou muset některé naše závody věnovat více pozornosti mladým lidem. Bylo řečeno vést je k hrdosti na závod, na tradice, na vzorné pracovníky. Celá řada závodů má síně a koutky revolučních tradic, dobře a neformálně je využívají. Ale jsou ještě rezervy. To platí i o předních pracovnících závodů. Mladí lidé znají vzorné pracovníky často jen z desky cti, ale proč se s nimi tak málo setkávají a hovoří.

Významný úkol patří těm, kteří se dostávají v době praktického výcviku do styku s učněm. Bylo to už řečeno, jen to podtrhuji. Měla by platit zásada, že s učněm pracuje jenom nejlepší dělník jak po stránce odborné, tak morálně politické, jak je tomu v Sovětském svazu. Je řada takových dělníků a mladí učni v besedě s nimi hovořili s velkým uznáním. Jsou však žel i takoví, kteří dovedou v okamžiku rozmetat všechno, co se ve výchově mladého člověka po měsíce pracně budovalo.

V této souvislosti by nebylo marné zamyslet se nad otázkou většího využívání a vytváření pracovišť mladých lidí tak, jak je to třeba v NDR. Budou-li závody pečovat o svého učně, nezapomenou-li na něho ani v době základní vojenské služby, předejdou často zbytečné fluktuaci. Výchovné působení je nutno chápat komplexně, jak praví plénum ÚV KSČ z roku 1973, a týká se všech, od vedoucích funkcionářů závodů, přes pedagogické pracovníky a mistry odborné výchovy až k dělníkovi na pracoviště. Svou úlohu tu musí sehrát i naše odbory, SSM i společenské organizace na závodě.

Vážené soudružky a soudruzi, některé nedostatky, o nichž jsem hovořil, nic neubírají na doslovně revoluční změně, k níž pod vedením KSČ v přípravě mládeže na dělnická povolání dochází. Všichni si znovu uvědomujeme, že takovou velkorysou koncepci může přinést jenom socialistická společnost. Je zákonité, že každá velká změna nese sebou i řadu problémů a otázek, které však můžeme vyřešit za účinné podpory ústředních orgánů a organizací, resortů a celé naší společnosti.

Poslanci kulturního a školského výboru ČNR se plně staví za novou koncepci přípravy mládeže na dělnický povolání. Děkuji vám za pozornost. /Potlesk./

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji poslanci Starcovi.

Pořadí přihlášených řečníků je vyčerpáno.

Přeje si soudruh ministr Vondruška slovo? Ano. Dávám slovo soudruhu ministrovi Vondruškovi.

Ministr školství ČSR doc. Milan Vondruška: Vážený soudruhu předsedo ČNR, vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci. Dovolte mi, abych ještě jednou poděkoval za vaši pozornost a zájem, který věnujete přípravě mládeže pro dělnická povolání. Už při projednávání tezí zprávy vlády v jednotlivých výborech ČNR byla shromážděna na základě vašich průzkumů velmi interesantní práce ze zkušeností ze života, mnoho cenných podnětů a poznatků, které se promítly až do doporučení výborů i do závěrů, jež jsou navrženy z dnešního jednání. Chtěl bych říci, že jsem některé mohl využít z části ve svém vystoupení za vládu ČSR. Ovšem ostatní jsou složitější a můžeme je pouze postupně realizovat. Znamená to, že to je také hlavní postulát a hlavní závěr celého našeho jednání, o čem jsme zde diskutovali, nyní postupně přivádět do praxe, do činnosti, aby naše jednání, zasedání, bylo znát. Diskuse, kritické postřehy, náměty, připomínky svědčí o vaší starosti, aby výchova dělnické mládeže prostřednictvím středně odborných učilišť byla plně na výši, a to v duchu dokumentu dalšího rozvoje čs. výchovně vzdělávací soustavy. Rozsah diskuse se koncentroval do celé šíře otázek ideově politických, obsahových, ve vztahu k praxi, k potřebám života, k materiální sféře, ke kádrům, k profilu učňů z hlediska komunistické výchovy a jejich postojů, učňů - žáků, atd.

Dovolte, soudružky a soudruzi, abych reagoval na jednoho, dvě nebo tři řečníky vzhledem k podstatě jejich projevu. Byla to především soudružka Bařinová, která mne vedla k tomu, že musím být konkrétnější. Chci jen stručně říci, že nově vzniklý učební poměr klempíř byl od počátku připravován jako větvený učební poměr pro strojírenskou a stavební výrobu a pro karoserie. Pokud je mi známo, soudruzi z jednotlivých ministerstev vylučují prvé dvě kategorie a dosavadní učební poměr je nahrazován novým oborem klempíř se zaměřením pro karoserie. Ostatní dva učební poměry zůstávají na staré platformě. Chci k této složité problematice říci, že je to krajně složitá záležitost. Tyto obory musíme zvětšovat na základě získaných zkušeností a doplňovat je základními pedagogickými dokumenty.

Několik slov ještě k problematice, která se týká učebních textů a dalšího co s tím souvisí. Je to záležitost, která nás velmi bolí. Byl bych velmi vděčen, kdybyste nám, ministerstvu školství a zejména naší mladé generaci pomohli se starostmi o tyto věci. Soudružka upozorňovala, že je nutno vyhledávat autory a pověřovat je vypracováním učebnic. To děláme. Využíváme starých kolektivů. Není to však atraktivní práce. Atraktivnost se snažíme přibližovat různými opatřeními, morálním oceněním i oceněním materiálním, když děláme skripta nebo když vytváříme učebnice pro základní školy. V současné době jsme sehnali asi 98 % autorů pro všeobecně vzdělávací předměty, tzn., že 2 % učebnic jsou toho druhu, že nemáme autory, kteří by učebnice dělali. Máme 80 % autorů odborných předmětů, tzn., že 20 % učebnic je zde bez autorů. Sháníme je, je to náročná práce, představuje to teoretický základ, ale také velkou praxi, pedagogické zkušenosti a znalosti celé školské soustavy.

Známým problémem je, že pro některé učebnice se obtížně hledají autoři. Potřebujeme vytvořit fond autorů pro učebnice. Jako příklad bych uvedl, že máme 40 učebnic matematiky a potřebujeme vytvořit maximálně hutné učebnice, které by měly určité přílohy a sloužily by pro jednotlivé typy škol. Tímto způsobem můžeme mnoho ušetřit. Neustále to zdůrazňuji svým spolupracovníkům, ale pořád to nejde. Pokud jde o překlady, řekl bych, že když mluvíme o internacionalizaci, je lepší, když něco tvoříme pomocí případně překladů, než když to musíme psát všechno. Dále je tu problematika spolupráce se závody. Naše mladá dělnická třída jako studenti a studentky nám mnoho pomáhají v nejrůznějších sférách práce v našem hospodářství. Chceme za to nejen uznání, ale též materiální ocenění a budeme chtít, aby někdo pomáhal vytisknout skripta nebo učebnice vydávané v rozsahu 100 - 200 kusů apod. To znamená, že v tomto směru potřebujeme spolupráci se závody.

Soudružky a soudruzi, tolik bych chtěl říci k této problematice a k některým momentům, které byly v diskusi dotčeny. Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem soudružkám a soudruhům poslancům, kteří vystoupili v diskusi a kteří se podíleli na tomto zasedání. Je to velká pomoc a na druhé straně je to i velký úkol, který realizujeme ve školské politice v oblasti budování učňovského odborného školství. Ještě jednou za to děkuji a chci slíbit, že do práce půjdeme s elánem, s dobrým předsevzetím a znalostmi, abychom realizovali úkoly, které dnes přijímáme. Děkuji vám. /Potlesk./

Předseda ČNR Evžen Erban: Soudružky a soudruzi, využívám této příležitosti, abych poděkoval vládě České socialistické republiky za dobrou přípravu rozborů a zprávy o této problematice, zejména ministerstvu školství. Děkuji všem odborníkům za dobrou spolupráci s poslanci a orgány našeho zákonodárného sboru.

Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nehlásí, rozprava je skončena. Dávám závěrečné slovo zpravodajce a předsedkyni návrhové komise poslankyni Smolíkové.

Zpravodajka ing. Marie Smolíková: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, vyslechli jsme projev ministra školství ČSR doc. Milana Vondrušky ke zprávě vlády České socialistické republiky o zabezpečování přípravy mládeže pro dělnická povolání. Naše jednání potvrdilo, jak závažná, složitá a na řešení náročná je přestavba učňovského školství, že ji však můžeme s mobilizací všech dostupných zdrojů postupně uvádět v život.

Návrhová komise doporučuje, aby Česká národní rada přijala ke zprávě vlády usnesení, které máte k dispozici.

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji.

Máme před sebou návrh usnesení ke zprávě vlády ČSR o zabezpečení přípravy mládeže pro dělnická povolání. Jsou k tomuto návrhu usnesení dotazy nebo připomínky? /Nikdo se nehlásí./ Nejsou. Přistoupíme tedy k hlasování.

Zjišťuji, že podle prezenční listiny je ve schůzi přítomno 178 poslanců a že Česká národní rada je schopna se usnášet.

Kdo souhlasí s návrhem usnesení ke zprávě vlády České socialistické republiky o zabezpečování přípravy mládeže pro dělnická povolání, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím Česká národní rada projednala první bod pořadu dnešní schůze.

Dalším bodem pořadu schůze je

II

Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Zpravodajem je poslanec Karel Svoboda, dávám mu slovo.

Zpravodaj poslanec Karel Svoboda: Vážená Česká národní rado, vážení hosté, v období od poslední schůze České národní rady požádalo podle zákona o organizaci soudů a o volbách soudců 24 soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce.

Z uvedeného počtu je 14 soudců znovu kandidováno k jinému soudu, z toho 2 soudci k Nejvyššímu soudu ČSR, mimo justici odchází 10 soudců, z toho dva ze zdravotních důvodů. Ke všem žádostem došlo zákonem požadované vyjádření ministra spravedlnosti ČSR. Ústavně právní výbor ČNR projednal došlé žádosti o zproštění funkce soudce z povolání ve své schůzi 20. března 1979 a jeho jménem doporučuji, aby plénum České národní rady zprostilo funkce soudce z povolání soudce, kteří o toto zproštění požádali a jsou jmenovitě uvedeni v tisku č. 61.

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji zpravodaji poslanci Svobodovi za odůvodnění návrhu.

Jsou nějaké připomínky nebo dotazy k návrhu ústavně právního výboru? /Nikdo se nehlásí./

Nejsou. Můžeme tedy hlasovat. Navrhuji, abychom hlasovali najednou o celém předloženém návrhu usnesení ústavně právního výboru. Jsou nějaké námitky proti tomuto způsobu hlasování? /Námitky nebyly./ Nejsou.

Kdo tedy souhlasí s písemným návrhem ústavně právního výboru, aby Česká národní rada zprostila soudce z povolání uvedené v tomto návrhu soudcovské funkce, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Návrh byl jednomyslně přijat. Tím jsme projednali druhý bod pořadu dnešní schůze.

Třetím bodem pořadu schůze je

III

Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

Návrh odůvodní místopředseda ústředního výboru Národní fronty ČSR poslanec dr. Miloslav Vacík. Prosím soudruha Vacíka, aby se ujal slova.

Místopředseda ústředního výboru Národní fronty ČSR poslanec RSDr. Miloslav Vacík: Vážené soudružky a soudruzi, dovolte mi, abych vám, poslancům České národní rady jménem předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky předložil návrhy na doplňující volbu soudců z povolání pro Nejvyšší soud ČSR, pro krajské a okresní soudy České socialistické republiky. Dnešnímu plenárnímu zasedání se navrhuje 25 kandidátů.

Jednotlivé návrhy s odborně politickou charakteristikou byly vám předloženy písemně. Přípravě návrhu byla věnována náležitá pozornost. Z navrhovaných kandidátů je 12 dosavadních soudců, kteří mají být zvoleni pro jiné soudy. Dále 9 justičních čekatelů, jedna státní notářka a jedna advokátka. Všichni justiční čekatelé složili úspěšně předepsanou odbornou zkoušku.

Mezi navrhovanými je 12 mužů a 13 žen. V převážné většině jde o mladé lidi, když 19 kandidátů je do 35 let, 6 kandidátů nad 35 let. Pro dnešní návrh je charakteristické, že dva kandidáti jsou navrhováni pro Nejvyšší soud a 11 pro krajské soudy v ČSR.

Všichni navrhovaní se svou kandidaturou k příslušným soudům souhlasí. Předsednictvo ÚV NF ČSR, které dne 14. března projednalo celý návrh, zastává názor, že navržení kandidáti skýtají záruku, že při výkonu své funkce budou uplatňovat zákonná opatření v souladu se zájmy našeho socialistického státu i oprávněných zájmů občanů.

Proto vám, vážené soudružky a soudruzi, navrhuji, abyste tyto návrhy předsednictva Národní fronty ČSR schválili.

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji poslanci Vacíkovi. Má někdo připomínky nebo dotazy k předloženému návrhu? Nemá.

Navrhuji, abychom hlasovali o celém předloženém návrhu usnesení najednou. Jsou námitky proti tomuto způsobu hlasování? Nejsou.

Kdo souhlasí s návrhem usnesení na volbu soudců z povolání k soudům České socialistické republiky, jak je obsaženo v předloženém návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./ Děkuji.

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím Česká národní rada jednomyslně zvolila navržené soudce do jejich funkcí a projednala tak třetí bod pořadu schůze.

Posledním bodem pořadu je

IV

Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 19. prosince 1978 do 3. dubna 1979

Tato zpráva vám byla rozdána před schůzí. Máte k ní nějaké dotazy nebo připomínky? Nejsou.

Navrhuji, aby Česká národní rada vzala předloženou písemnou zprávu se souhlasem na vědomí.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo. Děkuji.

Soudružky a soudruzi, tím jsme projednali pořad dnešní schůze. V souvislosti s prvním bodem pořadu bych rád poděkoval všem poslancům a orgánům ČNR, jmenovitě soudružce poslankyni Smolíkové za velkou práci, kterou jsme spolu s naší vládou vykonali při přípravě prvého bodu našeho dnešního jednání.

Soudruh tajemník Havlín mě požádal, vzhledem k tomu, že musel odejít dříve na zasedání sekretariátu ústředního výboru naší strany, abych vám tlumočil jeho pozdravy s přáním úspěchů v další činnosti našeho zákonodárného sboru.

Soudružky a soudruzi, děkuji za účast také všem přizvaným hostům a končím naši schůzi. /Potlesk./

/Schůze skončena v 16.34 hodin./

 

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP