Úterý 3. dubna 1979

Tyto otázky jsou jistě velmi aktuální v letošním roce, který Organizace spojených národů vyhlásila Rokem dítěte. Mohu konstatovat, že cíle sledované vyhlášením Roku dítěte Československá socialistická republika již tři desetiletí soustavně uskutečňuje. A také to, že k objasnění práv a nároků dítěte v dnešním světě i v jejich všestranném zajištění vykonala právě socialistická společnost mnoho průkopnických činů. Skutečností například zůstane, že Ústava 9. května z roku 1948 zakotvila u nás v paragrafu 29 tyto zásady: "Každému přísluší právo na ochranu zdraví. Všem občanům přísluší právo na léčebnou péči ... Ženy mají zvláštní nárok na zvláštní péči v těhotenství a v mateřství. Děti a mládež pak na zajištění svého plného tělesného a duševního rozvoje." Teprve o 11 let později, v roce 1959, byly tyto zásady začleněny do vyhlášené Deklarace dětských práv v OSN a k jejich propagaci se teprve v letošním Roce dítěte přistupuje.

Socialistický stát se zároveň postaral o to, aby jím formulované vysoce humánní zásady byly přeměněny co nejdříve v praktickou činnost. Zákonem z roku 1951 zajistil, aby péče o mladou generaci - stejně jako péče o zdraví všech občanů ČSSR vůbec - přestala být jen záležitostí soukromou, stala se veřejným zájmem a funkcí celé naší společnosti. V tom tkví podstata velkého společenského pokroku i vytváření předpokladů soustavného dalšího rozvoje péče o zdraví. V tom tkví také zásadní rozdíl mezi naším společenským zřízením a kapitalismem, kde starost o zdraví je ponechána na možnostech jednotlivců a rodin - včetně úhrady zdravotní péče, ať již úhrady úplné, jak je tomu například v USA, anebo v podobě různých komerčních pojišťovacích systémů, uplatňovaných v západoevropských zemích.

Díky zdravotnické politice KSČ jsme mohli dosáhnout v neobyčejně krátké době v péči o zdraví dětí a mládeže doslova převratných změn. Socialistické zdravotnictví vyřešilo velmi tíživé zdravotní problémy dětí, problémy, které jsme převzali jako smutné dědictví buržoazní republiky, nacistické okupace a druhé světové války. Mám na mysli zejména vysokou kojeneckou a dětskou úmrtnost, která patřila v třicátých letech k nejvyšší v Evropě, nemocnost a úmrtnost na dětské infekční choroby a tuberkulózu, podvýživu atd.

Prakticky jsme eliminovali všechny nejzávažnější přenosné nemoci dětského věku. Jako první stát na světě jsme vymýtili dětskou obrnu a od druhé poloviny roku 1960 nezaznamenali ani jediný případ této zákeřné choroby. Zavedli jsme a neustále zdokonalujeme široké a vysoce účinné očkovací schéma. Můžeme prohlásit, že úmrtnost na dětské přenosné nemoci u nás dnes téměř neexistuje. Nemůže proto u nás dojít k obdobné tragédii, kdy například v loňském roce bylo mnoho dětí jednoho holandského kraje postiženo a zemřelo na následky dětské obrny. A je u nás nemyslitelná americká skutečnost, zveřejněná před dvěma roky federálními zdravotnickými experty, kdy v této zemi není očkováno proti nejrozšířenějším dětským chorobám asi 40 % dětí do 15 let.

Důležité přitom je, že jsme plně nevyužili jen, řekl bych běžných či tradičních postupů v péči o dítě a mladou generaci. Vykonali jsme daleko víc. V socialistickém Československu se zrodily a rozvinuly například hygiena dětí a dorostu, dětská neurologie či dětská a dorostová gynekologie jako nové, všeobecně dnes uznávané medicínské obory. Mnoho jsme vykonali pro pokrok dětské lázeňské péče, zavedli jednotný, vědecky podložený systém výživy kojence apod. A zákonem jsme zaručili a v praxi uskutečnili bezplatnou léčebně preventivní péči o všechny děti a mládež bez jakýchkoliv rozdílů.

Ještě v prvních poválečných letech organizovaly u nás pediatrickou péči o děti a školní mládež převážně dobrovolné organizace na základě lidsky ponižující charitativní činnosti, s níž se dnes běžně na Západě setkáváme. My naopak disponujeme široce rozvinutým, státním systémem pediatrických zařízení, počínaje dětskými zdravotnickými obvody, odbornými odděleními poliklinik a nemocnic, přes vysoce specializovaná kardiologická, kardiochirurgická, neurologická a další centra, léčebné ústavy a ozdravovny až po fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy a příslušný lékařský výzkum, reprezentovaný především Ústavem pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí.

Jestliže dříve byla odborná pediatrická péče dostupná pouze ve velkých městech, pak je dnes zajištěna ve všech oblastech a regionech republiky. Odstranili jsme rozdíly v poskytování péče mezi městem a vesnicí a pediatrické péči jsme vtiskli jasný preventivní charakter. Neprojevuje se jen soustavnou, vysoce odbornou starostí o životní, výživové podmínky dětí a mládeže, anebo očkovací soustavou proti přenosným chorobám. Začíná také gynekologickou a dorostovou péčí, zdravotním zajištěním žen před početím, během těhotenství a porodu a pokračuje následnou péčí o každé dítě.

Soustředěnou pozornost věnujeme také vytvoření sítě genetických pracovišť a genetického poradenství ve všech krajích ČSR, neboť chceme geneticky postiženým rodinám poskytnout veškerou péči, aby i ony mohly přivádět na svět pokud možno zdravé děti. V roce 1974 jsme zavedli u všech narozených dětí depistáž fenylketonurie a dalších metabolických vad a rozšířili povinné hlášení vrozených vývojových vad u dětí do jednoho roku.

Mimořádně vysoký standard - jak dobře víte - má naše péče o kojence a děti předškolního věku. Postačí snad uvést, že každý kojenec je během prvního roku života v průměru 14 krát preventivně vyšetřen. Také děti předškolního věku jsou v průměru každoročně téměř 3 krát preventivně vyšetřeny a více než 7 krát léčebně ošetřovány.

Lékařskou péči nevěnujeme jen dětem předškolního věku. Každé dítě je při vstupu do školy vyšetřeno odborně a prochází během školní docházky preventivními prohlídkami. V posledním ročníku základní školy hodnotí lékař zdravotní stav školáka, zejména z hlediska vhodnosti budoucího pracovního začlenění. Zároveň v zájmu lepšího zdravotního vývoje a perspektivního společenského a pracovního uplatnění - sledují obvodní dětští a školní lékaři všechny děti s odchylkami v tělesném i duševním vývoji a děti s chronickými chorobami a vadami. Podle potřeby jim zajišťujeme léčebnou rehabilitaci. Jsme prvním státem, který zavedl celkovou evidenci defektních dětí a mladistvých do 18 let. Podle kritérii, vypracovaných ministerstvem zdravotnictví ČSR, jsou dnes v této celkové evidenci 2,07 % dětí a mladistvých. A nejen to - pro každého evidovaného máme stanovené také dlouhodobé rehabilitační programy podle skupin postižení. O obrovském významu takové zdravotní péče pro sociální a pracovní budoucnost těchto mladých lidí nemusím snad šířeji hovořit.

Na obdobných, širokých základech zdravotní péče se rozvíjí také dorostové lékařství, které má svou významnou funkci v činnosti každého okresního a obvodního ústavu národního zdraví. Při vstupu do učebního oboru procházejí mladí lidé vstupními lékařskými prohlídkami, na které navazují periodické preventivní prohlídky. V posledních letech prochází vstupními prohlídkami již více než 95 % mladých učňů, téměř stejný počet periodickými preventivními prohlídkami a zhruba 10 % mladistvých je v soustavné dispenzární péči. Díky tomu se zdravotní stav mladých lidí ve srovnání s dřívější úrovní podstatně zlepšuje.

A neplatí to jen v porovnání se stavem třeba konce čtyřicátých a začátku padesátých let. Při komplexních prohlídkách branců se například zjistilo, že incidence onemocnění branců klesá. Zvyšuje se zároveň počet mladých mužů bez chorobných změn: jestliže jejich procento se v roce 1964 pohybovalo kolem 45 %, pak dnes překročilo plnou polovinu všech, kteří procházejí prohlídkami Branců, a to jsou pozitiva jistě pozoruhodná. Těchto úspěchů jsme dosáhli uplatněním socialistických principů. Vytvořili jsme systém zdravotní péče o děti a mládež, pozoruhodný svým rozsahem, komplexností, plánovitostí a zejména výsledky.

Ne náhodou se stal mezinárodně uznávaným vzorem, učebnicí i zdrojem podnětů pro světové zdravotnictví. Jsme hledanými partnery pro mezinárodní spolupráci v pediatrické péči i uznávanými odborníky na půdě Světové zdravotnické organizace a dalších institucí.

Dosažené výsledky dále rozvíjíme v rámci komplexního, celospolečenského zdravotnického programu péče o ženu a dítě. Připravujeme například nové hygienické směrnice, které zvyšují úroveň péče o děti a mládež v jejich výchovném, pedagogickém a rekreačním režimu. To vytvoří nesporně i dobré předpoklady pro prohloubení vzájemné spolupráce lékařů a zdravotnických orgánů s Revolučním odborovým hnutím, Socialistickým svazem mládeže a Československým červeným křížem, s organizacemi, jejichž cílená součinnost se stala pevnou součástí všestranné péče o zdraví našich dětí a dorostu.

Ve školní a dorostové zdravotní péči zvyšujeme ochranu duševního a tělesného zdraví žáků a starost o ty mladé lidi, u nichž zdravotní stav diktuje bohužel omezený výběr povolání nebo změněnou pracovní schopnost. Nově koncipujeme sledování nemocnosti žáků a nároky na zdravotní péči. Rozvíjíme komplexní celkové prohlídky mládeže tak, aby hodnotily nejen její zdravotní stav, ale celkový psychický, fyzický a sociální vývoj.

Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, my, lékaři a zdravotníci, vítáme nové úpravy vzdělávacího systému a zejména podstatné změny v přípravě mládeže pro dělnická povolání. Jsme přesvědčeni, že vytváří optimálnější podmínky pro všestranný rozvoj mladých lidí i pro prohloubení vzájemného vztahu mezi pedagogickým a zdravotnickým procesem. Ujišťuji vás, že vykonáme vše pro to, abychom dalším růstem kvality zdravotní péče přispěli k vývoji zdravé dělnické mládeže tak, jak to od nás společnost a naše politika očekává. Děkuji. /Potlesk./


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP