Úterý 3. dubna 1979

Týkají se například dostatku a kvality učebnic, jak výstižně zdůrazňuje zpráva vlády, kde je již po léta krajně neutěšená situace. Lepší není ani v učebních pomůckách, pouze částečně se zlepšila v učebních plánech, osnovách apod. Neseme za to odpovědnost my na ministerstvu školství - ale i další organizace a instituce mají zde svůj podíl a dluh. Jsou to snad tvrdá, ale pravdivá slova. Proto také na ministerstvu školství - jak konec konců předběžně vyjádřila své stanovisko ÚKRK - děláme maximálně konkrétní, věcná, účinná, plánovitá, racionální opatření k tomu, často i za pochopení a přispění některých institucí, orgánů a resortů, aby střední odborná učiliště dobře prosperovala. Chci například poukázat i na to, že ministerstvo školství ČSR v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány, podle zákona České národní rady č. 77/1978 o státní správě ve školství a k provedení § 18 odst. 2 zákona č. 63/1978 o opatřeních v soustavě základních a středních škol připravilo vyhlášku "O zřizování, zrušování, organizaci a řízení středních odborných učilišť".

VHJ, národní výbory a další zainteresované organizace mohou podle této vyhlášky lépe a věcněji postupovat ve všech otázkách týkajících se budování sítě středních odborných učilišť. Ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí a dále pak s ministerstvem financí se připravuje také návrh zásad finančního a hmotného odměňování žáků středních odborných učilišť, který má projednat vláda ČSSR. Pokud jde o sociálně ekonomické otázky, mající vztah k pedagogicko výchovnému, odbornému procesu formování ve středních odborných učilištích, vedou se jednání o zvyšování finanční normy stravovacích limitů. Vhodně se též řeší náklady na ubytování žáků, včetně poskytování věcí osobní potřeby v některých odvětvích paliv, energetiky, hutnictví atd.

Ministerstvo školství ČSR vydalo /11. 5. 1976/ metodický návod k vypracování normativů základního vybavení dílen a pracovišť odborného výcviku. Zpracovávají se i návrhy typizační směrnice středních odborných učilišť. Návrh je již v závěrečné etapě zpracování.

To jsou některé základní materiály, prováděcí předpisy, pramenící ze zákonů o opatřeních v soustavě základního a středního školství. Chtěl bych zdůraznit, že v mnohem větší míře než dosud je nutné, aby na podporu a kvalitu práce středních odborných učilišť byla důsledně, plánovitě orientována činnost i jednotlivých vědeckovýzkumných ústavů a institucí, především pedagogických, zdravotnických, bezpečnosti práce, stejně jako v oblasti tělovýchovy, kultury, ústavů ČSAV, z vysokých škol apod. Ministerstvo školství musí zde sehrát koordinační, iniciativní a z hlediska výchovy a vzdělávání všestranně tvůrčí organizátorskou, sjednocující úlohu pro realizaci veškerých úkolů rozvoje středních odborných učilišť.

Zcela nezbytným předpokladem na cestě za kvalitou středních odborných učilišť i nadále zůstávají v platnosti slova pronesená na zasedání ÚV KSČ v červnu roku 1973. Musí se právě nyní naplňovat činy tam, komu byla určena: "V současné době" - bylo tehdy na ÚV KSČ ve zprávě předsednictva konstatováno - "je nejzávažnějším problémem středního článku a patrně celé naší výchovně vzdělávací soustavy učňovské školství. Nejde zde pouze o věc školské správy ... zdaleka ne všichni odpovědní pracovníci našeho národního hospodářství si uvědomují, že péčí o učňovskou mládež vychováváme zároveň příští generaci dělnické třídy ..."

Značné úkoly - tedy nejen ministerstvo školství - čekají závody a podniky, které budou z rozhodnutí středního článku řízení - GŘ VHJ vytvářet podmínky k provozu středního odborného učiliště. Chci v této souvislosti opět zdůraznit zákonem přímo danou zásadu postupnosti při budování sítě středních odborných učilišť. Jen tam, kde opravdu jsou vytvořeny dobré podmínky, kádrové, materiální, sociálně ekonomické a další, je možno uvážlivě střední odborná učiliště zřizovat.

Samozřejmě, že je přitom vhodné a z hlediska hospodárnosti i nezbytné využít všeho kladného a dostupného, co se ve prospěch výchovy dělnické mládeže v posledních desetiletích udělalo; ať už jde o pedagogicko výchovný proces, teoretické a praktické vyučování, objekty a jejich vybavení apod. Na všechny pozitivní jevy z dosavadní přípravy učňů je tedy nutno organicky navázat, zobecnit je a rozšiřovat, neboť je skutečností, že téměř 60 % populace odchází po absolvování základní školy do oblasti učňovského školství, napříště pouze do středních odborných učilišť, jež jsou střední školou, která svými výchovně vzdělávacími cíli a obsahem tvoří se základní školou jednotný celek.

Realizovat veškeré úkoly a stanovenou perspektivu středních odborných učilišť je opravdu krajně náročný proces. Nemohli bychom dospět ke stanovenému cíli, kdyby se v tomto procesu aktivně nespojily všechny instituce, organizace; MŠ, VHJ, NV, SSM, ROH, další organizace za vedení KSČ. Zvláště pak to platí o všech pracujících v čele s dělnickou třídou.

Při zřizování středních odborných učilišť se často od jednotlivých VHJ akcentují především otázky investiční výstavby a finančních nákladů. Jsou to jistě velmi důležité oblasti, ale nemohou být limitující. Právě zde celá široká sféra racionalizace, úspor, hospodárnosti, iniciativy, kooperačních procesů atd. musí najít konkrétní odraz v činnosti všech VHJ, závodů, podniků, družstev, národních výborů, ale i v organizaci řízení, socialistického soutěžení, u všech patronátních výrobních kolektivů v čele s BSP a KRB. Jedině tak se podaří zřizovat další střední odborná učiliště, a to s maximálním využitím veškerých dostupných rezerv. Odborové orgány i SSM mohou vykonat mnoho pro budoucí rozvoj středních odborných učilišť, stejně jako kádroví dělníci, funkcionáři, orgány a organizace KSČ - jestliže jejich činnost bude správně orientována, jestliže bude využito všech námětů a zkušeností a jestliže bude také soustavně oceňována jejich práce.

Je také dosud nemálo a často zbytečných nedostatků v učňovských zařízeních a neměly by se do středních odborných učilišť přenést. Vy, soudruzi poslanci, jste mnohé poznali i na místě řešili. Například hygienické závady, krajně špatné ubytování, nedostatečné vybavení jídlem, úroveň praktické výuky a politické výchovy, úzký resortismus atd. Musí se proto spolu s dalšími problémy i za pomoci VHJ, podniků, ale též inspekce a státního dozoru operativně, energicky odstraňovat.

Budování a rozvoj středních odborných učilišť, přes veškerou hospodárnost, si vyžádá určité stavební i jiné investice a finanční náklady, což je pochopitelné. V tomto smyslu stále platí slova tajemníka ÚV KSČ soudruha Josefa Havlína, která pronesl na 11. zasedání ÚV KSČ: "Kvalitativní a kvantitativní přebudování celého učňovského školství postupná likvidace všeho zastaralého a přežitého v této oblasti, vybavení středních odborných učilišť moderním zařízením a vysoce kvalifikovanými kádry je úkol velice nesnadný a řekněme otevřený i nákladný. Věřím však, že k těm odvětvím, podnikům a národním výborům, které již přistoupily k postupné realizaci projektu a vytvářejí pro výchovu nové směny dělnické třídy dobré podmínky, přibudou též ostatní, že konkrétními opatřeními uvedou v život zásadu vyřčenou už na XIV. sjezdu strany, že výchova mladé generace je věcí celé společnosti, že nestačí jen projevovat zájem o to, co se v té či oné oblasti školství děje, ale aktivně, všemi prostředky pomáhat stanovené cíle uskutečňovat."

V tomto směru nyní přistupujeme k jednání s ČPK i SPK. Ovšem maximální hospodárnost, racionalita, šetrnost, kooperace apod. musí při budování SOU, v jejich zřizování i v obsahu veškeré práce platit především.

Nově se rovněž koncipují i otázky řízení SOU a jeho postavení v systému hospodářských resortů. Na rozdíl od dosavadních odborných učilišť a učňovských středisek, které zřizují závody nebo podniky, střední odborné učiliště v působnosti resortů zřizují střední články řízení, tedy generální ředitelství výrobně hospodářských jednotek nebo orgány, které plní obdobnou funkci. Proto např. ředitel SOU má obdobná práva a povinnosti jako ředitel gymnazia nebo kterékoli střední odborné školy. V oblasti realizace školské politiky KSČ a socialistického státu je tedy odborně veden příslušným krajským národním výborem. V ostatních oblastech činnosti, například v ekonomické, pracovně právní apod., je řízen resortní institucí, která střední odborné učiliště zavedla. Věcně a obsahově řídí střední odborná učiliště ministerstvo školství.

Ústřední orgány hospodářských resortů, v jejichž působnosti se středně odborná učiliště zřizují, jsou povinny při vytváření podmínek při organizování a kontrole svých středních odborných učilišť postupovat podle zásad vydaných ministerstvem školství ve z míněné již vyhlášce,, O zřizování, zrušování, organizaci a řízení středních odborných učilišť". Vyhláška také určuje kvalifikační předpoklady na SOU pro výkon výchovně vzdělávací činnosti všech pracovníků - učitelů, pedagogů, mistrů odborné výchovy. Přitom všichni učitelé teoretických předmětů i zástupce ředitele pro teoretické vyučování jsou v pracovním poměru s odbory školství příslušných národních výborů. Tím opět může národní výbor uplatnit velmi účinně svůj vliv v náročné oblasti výchovy a vzdělávání mladé směny dělnické třídy a usměrňovat ji tak, aby byla na stejné úrovni jako je v ostatních středních školách. Ve sféře řízení nejde tedy u SOU o žádný tzv. "nepřekonatelný dualismus", neboť nynější opatření jsou věcně i pedagogicky oprávněná. Dílčí problémy, týkající se například společenské organizovanosti jednotlivých pracovníků ve SOU nejsou podstatné a postupně se i vyřeší.

Velmi potřebnou záležitostí v budování SOU je jejich celkové objasňování a propagace. Jde o to, aby nebyly kampaňovité, ale naopak obsahově věcné, zajímavé, účinné, vynalézavé i ideově správné. Veřejnost, zejména rodiče, potřebují být náležitě informováni o všech cílech, které zřizováním SOU sledujeme, aby měli k novému typu plnou důvěru. Zatím jsme na počátku této práce. My na ministerstvu školství musíme také více čerpat z velkých rezerv, které máme například v ostatních formách školství.

Na SOU se uskutečňuje také komunistická výchova. To znamená, že učebními plány a osnovami prolíná ideově výchovné působení sledující osvojení si základů marxismu-leninismu, vědeckého socialismu mladou generací, třídní uvědomělost, oddanost socialismu, výchovu k socialistickému vlastenectví a internacionalismu, úctu k pokrokovým tradicím, komunistický vztah k práci, socialistické mezilidské vztahy. Budoucí příslušník dělnické třídy musí mít aktivní zájem podílet se na politické, veřejné a společensky prospěšné činnosti, být připraven hájit socialistickou vlast, všechny její vymoženosti a své sociální jistoty. V neposlední řadě je to schopnost socialistického způsobu života, naplňování volného času tělesnou výchovou, aktivním sportem, kulturou, dalším studiem, zábavnou činností apod. Společenské organizace, NV, ROH, SSM, jakož i další, např. Svazarm, tělovýchova, požárníci mají právě zde velký rezervoár možností mladých příštích členů a funkcionářů. Nejlepší členové těchto organizací i nejlepší žáci SOU mohou býti připravováni do řad kandidátů KSČ. S tímto faktem musíme v kvalitní přípravě této mladé generace prvořadě počítat.

A právě v této spojitosti bych chtěl připomenout ten obrovský rozdíl, který je mezi kapitalistickými státy a země mi socialismu. Zatímco u nás v socialistickém společenství usilujeme o tvůrčí seberealizaci každého člověka, mladé generace především, v kapitalistických státech se šíří nezaměstnanost, inflace, krizové jevy morálního i materiálního charakteru, které otřásají s tímto starým světem. Kapitalisté se je snaží řešit nejrůznějšími rádoby sociálními opatřeními, ale neexistuje jiné řešení než zásadní změna společenských poměrů ve smyslu socialistické revoluce. Jinak se budou stále potýkat s obrovským růstem nezaměstnanosti, který za uplynulých zhruba dvacet let se čtyřnásobně zvýšil a jsou reálné odhady, že v příštích letech dostoupí nezaměstnanost ve vyspělých kapitalistických zemích počtu 50 miliónů lidí.

V zemích socialismu je situace zcela odlišná. Hledáme uplatnění pro každého člověka, vážíme si ho a pečujeme o něj, zvláště pak o mladou generaci. Ve školách, v továrnách i na polích chceme zajistit mládeži ty nejlepší podmínky pro přípravu k životu a k práci v rozvinuté socialistické společnosti. Chceme, aby naše mládež měla optimální perspektivu života v socialismu a komunismu, perspektivu svobodné práce pro společné blaho, perspektivu života v nezvratném míru. Na základě těchto principů připravujeme a řešíme i otázky výchovy a vzdělanosti v celém jejich komplexu, ať už souvisí s kvalifikací, rekvalifikací či s postgraduálním a pomaturitním studiem apod.

V této době iniciativní prácí lidí na úkolech XV. sjezdu KSČ v závodech, továrnách, na všech pracovištích provází i jedno slavné jubileum historie socialismu, Je to blížící se 50. výročí vzniku první sovětské pětiletky. Ukázala tehdy celému světu význam a výsledky osvobozené lidské práce. Té práce, která dokáže přiblížit budoucnost natolik, že "zítra již znamená včera", jak tomu bylo a je v případě země Sovětů. Využijte tohoto slavného výročí i v činnosti formujících se středních odborných učilišť, zejména pak s ohledem na naše formy i obsah socialistického soutěžení i na výklad podstaty socialistické práce a leninské soutěže, aby mladá generace se spontánně a hrdě přihlásila - prací i myšlením - k odkazu těch, kteří dnešnímu vyspělému socialistickému životu kladli základ.

Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, chtěl bych vám upřímně poděkovat jménem vlády ČSR a osobně pak Vám, soudruhu předsedo České národní rady, za veškerou péči, kterou v našem nejvyšším zákonodárném sboru věnujete otázkám výchovy a vzdělávání mladého pokolení a zejména pak přípravě mládeže pro dělnická povolání. Chtěl bych vás zároveň ujistit, že ministerstvo školství ČSR učiní vše, jak vyplývá z předložené zprávy vlády, aby se v této oblasti práce dařila, náročné úkoly byly plněny, aby se střední odborná učiliště nejenom dobře zavedla, ale aby jejich pedagogicko-výchovná, odborná, politická činnost byla vždy co nejúspěšnější. Jsme si vědomi toho, že výchova mladé směny dělnické třídy je oblastí, ve které se i posilují principy socialistické státnosti a podle toho chceme jednat. Vláda ČSR s vědomím přímo historické závažnosti a odpovědnosti chce vložit do přípravy mladé generace maximální úsilí a reálně možné prostředky.

Je to konec konců naše povinnost vůči velikým pokrokovým, demokratickým tradicím dělnického revolučního hnutí i vzhledem k cílům, které si už dnes klademe pro perspektivu člověka ve třetím tisíciletí pro mírovou, šťastnou budoucnost lidí budujících socialismus, komunismus a uskutečňujících tak odvěké tužby lidského pokolení. /Potlesk./


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP