Úterý 19. prosince 1978

Místopředseda ČNR František Toman: Děkuji poslankyni Ivaně Stříbrské, hovoří poslanec Bohuslav Šlahař.

Poslanec Bohuslav Šlahař: Vážené soudružky a soudruzi, vážení hosté , v souvislosti s projednáváním návrhu plánu a rozpočtu na příští rok v oblasti dopravy a silničního hospodářství, chtěl bych v úvodu uvést, že podniky ČSAD za poslední tři roky přepravily 638 miliónů tun nákladu a 3,6 miliard osob. Tím docílily 23,6 miliard Kčs finančních výkonů. V současné době disponuje ČSAD 16 000 nákladními motorovými vozidly, má přes 8300 přípojových nákladních vozidel a 9450 autobusů. V mezinárodní kamiónové dopravě je využito přes 1400 kamiónů. Podniky městské hromadné dopravy mají 1800 tramvají, 480 trolejbusů, 3500 autobusů a 165 vozidel metra.

Za tři roky této pětiletky bylo vybudováno a nově rekonstruováno přes 750 km nových silnic a 250 mostů na naší komunikační síti. Velkou zásluhu na tom měly krajské silniční podniky, které v letošním roce slaví 25. výročí své činnosti. Také okresní správy silnic plnily v převážné míře dobře své úkoly v zabezpečování sjízdnosti silnic za všech podmínek a jejich mechanizační vybavení se stále lepší. Jak všichni dobře víme, pokračuje úspěšně řešení pražského dopravního problému i výstavba základního komunikačního systému. Je to soubor akcí, který je nanejvýš potřebný. Vždyť každou nejzatíženější komunikací v Praze projede za den až 31 000 vozidel. Do centrální oblasti města denně přijíždí 322 000 vozidel, což už nyní vyvolává na 108 nejdůležitějších křižovatkách v 55 případech překračování jejich kapacity.

Při jednání ve výboru ČNR pro obchod, služby a dopravu bylo však také poukázáno na některé problémy, kterým je třeba v práci oboru dopravy a silničního hospodářství věnovat pozornost. Není jich málo a patří mezi ně např. nedostatek pracovníků v podnicích ČSAD a městské hromadné dopravy, nedostatky v technické základně, jež se projevují jak v počtech, tak i ve struktuře dodávaných vozidel. Z vlastní zkušenosti vím, že vysoké procento nově dodávaných vozidel vykazuje takové nedostatky, že musí být po krátké době, která zdaleka neodpovídá normě upotřebitelnosti, vyřazována z provozu a nákladně opravována. Jde zejména o nově dodávaná vozidla typů LIAZ. U vozidel LIAZ 100.05, LIAZ 100.45 dochází k praskání bloků motorů a klikových hřídelů. Motory vozidel ROMAN F 135.8 mají značně poruchová vstřikovací čerpadla, spojky a klikové hřídele. Jedno vozidlo tohoto typu je odstaveno z provozu již od 25. února 1977. Servis pro tato vozidla prakticky neexistuje. Dodávky náhradních dílů také neexistují. Dovážená vozidla VOLVO F 89 a F 12 a návěsy TRAJLER jsou v provozu bez odpovídajícího technického zabezpečení ze strany Motokovu. Pro provádění pravidelné preventivní údržby jsou jen ojediněle v tuzemsku k sehnání náhradní díly, jako např. olejové filtry, vstřikovače a brzdové obložení.

Všechna výše uvedená vozidla jsou u n. p. ČSAD zařazena ve velmi odpovědné a náročné zahraniční dopravě. Jejich velká poruchovost hlavně u vozidel LIAZ 100.05 má pak za následek velké hospodářské ztráty.

Pokud se týká autobusů ŠL 11 všech typů , jsou výrobcem dodávány bez ochranných nátěrů proti korozi. Spatná ochrana proti korozi u vzduchového a palivového systému má za následek v zimním období nepojízdnost vozidel, jako tomu bylo 5. a 6. prosince 1978, kdy teplota klesla na mínus 15 a 16 stupňů C. Nepomáhá a nevyřeší to ani používání protimrazových náplní, neboť uvolnění korodujících částí potrubí zanáší síta brzdiče, což je velmi závažný problém z bezpečnostního hlediska.

Značný nedostatek brzdových obložení všech druhů a akumulátorů způsobuje další vážné problémy a výpadky vozidel z provozu. Značná poruchovost je také u naftových topení autobusů. Poruchovost motorů všech druhů je z 80 % způsobována vadnými vstřikovači, které jsou také úzkoprofilovým náhradním dílem. Dále je nutné konstatovat, že v případě dostatku potřebných a rozhodujících náhradních dílů by se stávající poruchovost vozidel snížila o 50 %. Tím by se také podstatně snížily následné škody vzniklé improvizovanými opravami. Totéž platí i o mechanismech v oblasti silničního hospodářství.

Soudružky a soudruzi, náročnost plánu a rozpočtu na příští rok v této oblasti zvyšují ty akce, které mají úzkou souvislost s řešením celostátní energetické situace. Vzhledem k tomu, že tato problematika byla na nynějším 12. zasedání ÚV KSČ zvlášť zdůrazněna, dovolte mi, abych uvedl k této problematice několik poznatků, které jsem si mohl ověřit při skupinovém poslaneckém průzkumu v Severočeském kraji, ale i ve svém volebním obvodě Gottwaldov.

V letošním roce má být přepraveno ze severočeské pánve po ose 2,65 miliónů tun uhlí. Dosud se měsíčně přepravuje 220 000 tun a lze tedy předpokládat, že tento úkol bude splněn a jsou vytvářeny podmínky k jeho překročení. Zde bych chtěl vyzvednout, že ke zlepšení přepravy uhlí ze Severočeských hnědouhelných revírů silniční dopravou napomohla od 1. října 1978 ustavené "Komplexní racionalizační brigády", složené ze zástupců Severočeského KNV, n. p. ČSAD, SHR, Uhlozbytu, krajského dopravního střediska a Severočeských uhelných skladů, což se promítlo ve snížení vysokých čekacích dob na výdej uhlí, byla zavedena částečně vyhrazená přeprava atd. Nepodařilo se však zatím zajistit rovnoměrnost výdeje, snížit na optimální míru čekací doby, stálý a kvalitní dispečink, zlepšení sociálních podmínek pro řidiče nákladních automobilů čekajících na výdejnách uhlí, dořešit počet vykládaných míst a jejich komplexní vybavení potřebnou technikou.

Řešení těchto problémů přechází i na příští rok a aktuálnost vyplývá i z toho, že v příštím roce se předpokládá další zvýšení přepravy uhlí po ose asi o 3 milióny tun. To vyžaduje pro rok 1979 péči i pozornost rozložení přepravy, aby nemohlo dojít ke kumulaci požadavků na přepravu uhlí do přepravně exponovaných období, zejména do podzimní přepravy okopanin.

Při jednání ve výboru k této otázce bylo mimo jiné též doporučeno, Českému svazu spotřebních družstev ve spolupráci se Severočeským KNV - zvážit možnosti zřízení občerstvovacích kiosků a sociálních zařízení na výdejnách uhlí v Ledvicích, v Komořanech a na dole Herkules. Za realizaci tohoto doporučení jako řidič z povolání se plně přimlouvám.

Soudružky a soudruzi, od 1. ledna letošního roku v zájmu odlehčení přepravy ČSD převzala do své výhradní gesce přepravu kusových zásilek ČSAD. Nově vzniklý integrovaný systém přepravy kusových zásilek přes veškeré potíže vzniklé po převodu od ČSD v současné době plní svoji funkci a postupně zajišťuje i zvýšenou potřebu přepravců - i když se ještě stále vyskytují problémy, vyplývající z absolutního nedostatku pracovníků, z nedostatečné a neodpovídající technické základny ve vozovém parku i v manipulační technice.

Nová technologie přepravního spojení ve sběrné službě n. p. ČSAD která umožňuje docílení značných úspor při přistavování vagónů, by mohla být ještě účinnější, kdyby byly zabezpečeny dodávky návěsů na rok 1979 nad úroveň bilancí roku 1977 a dále kdyby plynulost přepravy kusových zásilek nebyla ovlivňována nerovnoměrnými požadavky ze strany přepravců. Např. v n. p. Svit Gottwaldov požadavky ve 3. dekádě, případně koncem čtvrtletí jsou značně vyšší než v průběhu jednotlivých měsíců a zvláště ve 4. čtvrtletí jsou nároky značně vyšší než v průběhu roku.

Dovolte mi ještě na závěr tlumočit připomínku, která vyplynula z jednání v našem výboru a která vyžaduje nejen v příštím roce, ale i v dalších letech patřičnou pozornost. Týká se přepravy nadměrných kusových hmotností o větších rozměrech. Jde o přepravy, které úzce navazují na produkci našeho strojírenství a mají význam pro ostatní členské země RVHP v atomovém programu.

Vážené soudružky a soudruzi, jsem přesvědčen, že společným úsilím všech našich pracujících dosáhnou dopraváci a silničáři plnění všech úkolů a tím výrazně přispějí k dalšímu rozvoji našeho národního hospodářství a ke splnění celé 6. pětiletky a také závěrů XV. sjezdu KSČ. Děkuji za pozornost. /Potlesk./

Místopředseda ČNR František Toman: Děkuji poslanci Bohuslavu Šlahařovi. Jako poslední se přihlásil poslanec Bohuslav Toman.

Poslanec Bohuslav Toman: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, nedílnou a důležitou součástí rozpočtu České socialistické republiky pro rok 1979 je kapitola rozpočtu ministerstva průmyslu ČSR. Návrh této kapitoly byl projednán ve výboru ČNR pro průmysl a stavebnictví 24. listopadu 1978 za účasti zástupců ministerstva průmyslu ČSR, ministerstva financí ČSR a České plánovací komise. Písemně předložené informace a stanoviska uvedených orgánů byla doplněna ústními informacemi, takže vážné rozpory v hodnocení předpokládaných výsledků plnění plánu ministerstva průmyslu ČSR v letošním roce a v naplnění Směrnice pro sestavení rozpočtu ministerstva průmyslu ČSR pro rok 1979 byly v podstatě uvedeny do souladu.

Těžištěm jednání výboru ČNR pro průmysl a stavebnictví bylo přesvědčit se, zda ministerstvo průmyslu ČSR naplnilo záměry Směrnice pro sestavení rozpočtu na rok 1979 a vytvořilo podmínky pro jejich zabezpečení. V oblasti odbytových směrů bylo třeba projednat, zda v roce 1979 bude dostatečně zabezpečeno dodávkami do tržních fondů uspokojování obyvatelstva spotřebním zbožím a rozepsaný vývoz chemickými výrobky a spotřebním zbožím do socialistických i nesocialistických zemí. Důležitou se jeví i účast ministerstva průmyslu ČSR na tvorbě národního důchodu docilováním vysoké efektivnosti, jehož výsledkem bude tvorba rozepsaného úkolu zisku a zabezpečení požadovaných odvodů do státního rozpočtu.

Splnění plánovaných úkolů letošního roku, případně jejich překročení vytváří zároveň podmínky pro zabezpečení připravovaného plánu pro příští rok 1979 - čtvrtý rok 6. pětiletky. Na základě předložených informací ministerstvo průmyslu ČSR jednání výboru ČNR pro průmysl a stavebnictví informovalo, že splní a překročí v letošním roce plán výroby, dodávky do tržních fondů, vývoz do socialistických zemí a zisk.

Dále bylo předpokládáno, že nebude splněn plánovaný vývoz do nesocialistických zemí a naplněn plán pracovníků, kterého již není docilováno po několik roků.

Oproti předešlým letům 6. pětiletého plánu dojde poprvé k nesplnění plánovaného vývozu do nesocialistických zemí. Na úkol 12,299 miliard Kčs ve franko cenách bude dodáno cca 12 miliard Kčs ve franko cenách, tj. splnění vývozu do nesocialistických zemí na 97,6 %. Ukazuje se, že tato oblast bude i v roce 1979 velmi obtížná, a proto bude nutné již od počátku roku přijímat systematická opatření k naplnění plánu vývozu do nesocialistických zemí, a to nejen v resortu ministerstva průmyslu ČSR, ale i v zahraničním obchodě.

Celkově dobrých výsledků v plnění důležitých ukazatelů letošního plánu ministerstva průmyslu ČSR bylo docilováno ve ztížených podmínkách u materiálového zabezpečení výroby, energetické situace, odbytových potíží v tuzemsku a na nesocialistických trzích, v investiční výstavbě a se značným podstavem pracovníků.

Zdrojem úspěchů byla mj. také socialistická soutěž, konkretizovaná v socialistických závazcích podniků a resortů, sestavených a uzavřených na počest 30. výročí Vítězného února a zpřesňovaných na počest 61. výročí VŘSR. Pracovní aktivita byla zaměřena na zabezpečení rozhodujících úkolů plánu tohoto roku, zejména ve vztahu ke kvalitě výrobků a práce, snižování výrobní spotřeby, včetně energií všeho druhu, zabezpečování potřeb vnitřního i zahraničního trhu a k celkovému zvýšení efektivnosti ve využívání základních prostředků, včetně uvádění nových kapacit do provozu.

Do konce 3. čtvrtletí letošního roku bylo celopodnikovými závazky zabezpečeno ve výrobě zboží za 915,4 mil. Kčs, ve vývozu do socialistických zemí ve franko cenách za 168,5 mil. Kčs, do nesocialistických zemí ve franko cenách za 402,2 mil. Kčs, v tržních fondech v maloobchodních cenách za 828,7 mil. Kčs, v úspoře paliv a energií všeho druhu za 73 mil. Kčs a v materiálových a jiných nákladech bylo dosaženo úspor ve výši 337,6 mil. Kčs.

V současné době je v oblasti ministerstva průmyslu ČSR zapojeno do hnutí brigád socialistické práce 15 148 kolektivů s počtem 199 000 pracovníků, tj. 36 % z celkového stavu pracovníků resortu. Dále je ustanoveno 2322 komplexních racionalizačních brigád s počtem 20 000 dělníků a techniků.

Při projednávání odbytových směrů pro příští rok byly diskutovány současné problémy v uspokojování požadavků obyvatelstva. Bylo zjištěno, že ve všech druzích úzkoprofilového zboží jsou znatelné nárůsty ve výrobě a v dodávkách do tržních fondů v roce 1979. Jedná se např. o dětské punčochové bavlněné zboží, kterého bude dodáno proti skutečným dodávkám roku 1978 více o 10 %, běžecké lyže o 20,9 %, filmy o 16,7 %. Další úzkoprofilové zboží bude zajišťováno s maximálním využíváním výrobních kapacit, zvýšenou pracovní iniciativou a s maximální hospodárností surovinových zdrojů, které budou i v roce 1979 limitujícím činitelem výroby a dodávek.

Jak jsem již uvedl, očekává ministerstvo průmyslu ČSR i v letošním roce nenaplnění ročního plánu pracovníků přibližně o 3960 osob, a to ve spotřebním průmyslu o 3000 lidí, konkrétně v oborech textilního, oděvního a kožedělného průmyslu. Jsou to odvětví, která zaměstnávají největší počet žen při nejvyšší směnnosti, vysokém podílu práce přesčas, včetně volných sobot. Největší úbytky pracovních sil jsou potom zjišťovány nevracením se žen z mateřských dovolených na původní pracoviště.

Protože se v podstatě nezlepší pracovní a ostatní podmínky ve spotřebním průmyslu, lze i v roce 1979 očekávat další úbytek pracovních sil. Proto vedení ministerstva průmyslu ČSR vypracovalo návrh "Souboru opatření k řešení stabilizace pracovních sil ve spotřebním a chemickém průmyslu", který po projednávání ve vládě ČSR a po realizaci by mohl přispět alespoň k částečné stabilizaci pracovních sil. Jedná se v podstatě o určitá zvýhodnění v plánování, rozmisťování a náboru pracovních sil. Dále jde o zvýšení ročního limitu učňovského dorostu s prioritami při náboru v učebních oborech, ve kterých se trvale nedaří naplňovat záměry plánu. Důležitou se jeví i hmotná stimulace ve vícesměnných provozech a ve vybraných profesích vyššího tarifního ocenění ve mzdové politice. V oblasti sociální politiky je třeba zabezpečit prostřednictvím hmotné zainteresovanosti a potřebných limitů ve větším rozsahu potřebné kapacity pro výstavbu předškolních zařízení pro děti pracujících matek a pro bytovou výstavbu.

V podmínkách ministerstva průmyslu ČSR je nutno pokračovat i v příštím roce v nahrazování nedostatku pracovních sil dobrou organizací práce, využíváním pracovní doby, pracovní iniciativou a pokračováním modernizace spotřebního průmyslu.

Dalším limitujícím činitelem pro zabezpečení rovnoměrného plnění plánu, požadovaného sortimentu a kvality při maximální hospodárnosti i v příštím roce bude materiálně technické zásobování. Při vědomí, že v některých oborech je plánovaný nárůst výroby vysoko nad průměr ministerstva průmyslu ČSR, který činí 103,5 % na devizové příděly pro dovoz surovin z nesocialistických zemí proti reálným úvahám resortu jsou nižší o 780 mil. Kčs ve franko cenách, tj. o 14 % objemu ostatního neinvestičního dovozu, kterým jsou také zabezpečovány rozdíly mezi potřebou a dodávkami surovin z domácích kapacit, nastane v příštím roce ještě svízelnější situace v materiálním zabezpečení výroby a ve zpožďování dodávek z prvovýroby pro další zpracovatele pozdním uvolňováním zdrojů pro suroviny, které získáváme pouze dovozem.

V této obtížné zásobovací situaci bude především důležité co nejdříve dořešit na vyšších plánovacích místech potřebné zdroje v ústředně bilancovaných materiálech a dohodnotit vývoz a dovoz stejných materiálů ve prospěch komplexního zajištění dodávek nutných pro výrobní zpracovatelské podniky. U podnikově plánovaných materiálů a kooperací je třeba urychleně projednat maximální možnosti dodávek a spotřeby na úrovni jednotlivých podniků a generálních ředitelství. Ve výrobním procesu se musíme zaměřit na maximální úspornost v oblasti materiálu a surovin.

Aby byla zabezpečena v plánu na rok 1979 směrná čísla rozpočtového projektu a splnění schváleného plánu pro rok 1980, vypracovalo v září 1978 vedení ministerstva průmyslu ČSR a zabezpečuje řadu účinných opatření, navazujících na dříve konkretizované úkoly ze závěrů XV. sjezdu strany a posjezdových zasedání ÚV KSČ, především 11. pléna. Proto lze předpokládat, že projednaný a schválený plán ministerstva průmyslu ČSR na rok 1979 bude splněn. V závěru svého vystoupení doporučuji předložený návrh státního rozpočtu ministerstva průmyslu ČSR na rok 1979 schválit. /Potlesk./

Předseda ČNR Evžen Erban: Pořadí řečníků je vyčerpáno. Hlásí se někdo do rozpravy? Nikdo. Rozprava je ukončena. Závěrečné slovo dávám společnému zpravodajovi poslanci Josefu Smolovi.

Společný zpravodaj poslanec Josef Smola: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, rozprava potvrdila, že vládní návrh zákona ČSR o státním rozpočtu ČSR na rok 1979 je v souladu se základními hospodářskými a sociálními úkoly rozvoje naší společnosti v příštím roce, jež vyplývají ze závěrů XV. sjezdu KSČ a jsou zdůrazněny v navazujících zasedáních jejího ústředního výboru, zejména pak v závěrech 11. a 12. zasedání ÚV KSČ z tohoto roku. Poslanci ve svých vystoupeních vyjádřili podporu předloženému návrhu zákona.

Současně však rozprava poukázala konkrétně a kriticky na některé problémy, jejichž řešení spolu s využitím mobilizovatelných rezerv a zvýšenou iniciativou a aktivitou našich pracujících umožní zabezpečení složitých a náročných úkolů našeho ekonomického rozvoje v roce 1979.

Rozprava dále prokázala, že máme v naší společnosti dostatek sil k dalšímu úspěšnému rozvoji ekonomiky a růstu životní úrovně, zejména budeme-li na každém pracovišti vynakládat prostředky hospodárně a úsporně, pracovat efektivněji a kvalitněji.

Je i povinností nás, poslanců České národní rady, přispívat k tomuto vývoji všemi prostředky, jež máme k dispozici. Vlastním příkladem na našich pracovištích i svou poslaneckou politickou prací ve volebních obvodech můžeme účinně napomoci vládě České socialistické republiky v jejím úsilí o splnění náročných úkolů plánu a rozpočtu v roce 1979.

Vzhledem k tomu, že během rozpravy nevznikly pozměňující nebo doplňující návrhy k vládnímu návrhu zákona, doporučuji v souladu se stanoviskem výborů ČNR pro plán a rozpočet a ústavně právního, aby Česká národní rada schválila vládní návrh zákona ČNR o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1979 ve znění předloženém vládou, tisk č. 56 a s úpravou podle tisku č. 58.

/Řízení schůze převzal předseda ČNR Evžen Erban./

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji společnému zpravodajovi poslanci Josefu Smolovi. Přistoupíme, soudružky a soudruzi, k hlasování.

Zjišťuji, že ve schůzi je podle prezenční listiny přítomno 184 poslanců a že Česká národní rada je schopna se usnášet.

Navrhuji, abychom o vládním návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1979 hlasovali tak, že jej schválíme najednou, včetně obou příloh k zákonu, a základních čísel státního rozpočtu, a to ve znění předložené společné zprávy výborů.

Jsou nějaké námitky proti tomuto způsobu hlasování? /Nebyly./

Kdo souhlasí s celým návrhem zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1979 a s oběma přílohami zákona ve znění předložené zprávy výborů ČNR pro plán a rozpočet a ústavně právního, podle kterého se z vládního návrhu vypouští § 2 a dosavadní § 4 se označuje jako § 3,

dále s tím,

že celkové příjmy státního rozpočtu ČSR se stanoví částkou 123 mld 134 mil. 420 tis. Kčs, a stejnou částkou se stanoví i celkové výdaje,

jakož i s tím,

že ve státním rozpočtu republiky jsou obsaženy

- dotace ze státního rozpočtu federace do státního rozpočtu republiky ve výši 58 mld 130 mil. Kčs,

- finanční vztahy k rozpočtům národních výborů, a to neúčelové dotace ve výši 18 mld 420 mil. 200 tis. Kčs a účelové subvence ve výši 21 mld 917 mil. 600 tis. Kčs, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Děkuji. Je někdo proti? Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? Nikdo.

Tím Česká národní rada schválila tento zákon a projednala tak druhý bod svého pořadu. /Potlesk./

Dalším bodem pořadu schůze je

III

Společná zpráva výborů České národní rady k návrhu poslanců Erbana, Voleníka, Jarošové, Františka Tomana, dr. Adama, ing. Běžela, dr. Dočkala, dr. Machačky, Malecké, Suchopárka a dr. Vacíka na vydání zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady o jednacím řádu České národní rady

Společným zpravodajem je poslanec dr. Josef Machačka. Prosím ho, aby se ujal slova.

Společný zpravodaj poslanec JUDr. Josef Machačka: Vážená Česká národní rado, soudružky a soudruzi! Dovolte, abych jako jeden ze skupiny poslanců - navrhovatelů a z jejich pověření odůvodnil návrh na vydání zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady o jednacím řádu České národní rady.

Jednací řád, který stanoví vnitrní pravidla jednání a pracovní postupy pro Českou národní radu a její orgány, upravuje jejich styk navenek a obsahuje i základní zásady činnosti poslanců, je bezesporu důležitým politickoprávním prostředkem k uskutečňování ústavních funkcí a úkolů nejvyššího zastupitelského sboru České socialistické republiky. Závěry XV. sjezdu KSČ a hodnocení činnosti České národní rady v minulém volebním období se staly podnětem i k posouzení platného jednacího řádu České národní rady. Rozbor ukázal, že jednací řád vydaný před deseti lety by vyžadoval důkladnější revizi. Celková revize jednacího řádu ČNR je však časově poměrně náročná, poněvadž předpokládá sladění a sjednocení koncepce jednacích řádů všech tří zákonodárných sborů. Zatím se totiž jednací řády národních rad a Federálního shromáždění v některých směrech odchylují, ačkoli základní ústavní principy jejich výstavby a činnosti jsou v podstatě shodné, neboť vycházejí z jednoty politických principů celé naší zastupitelské soustavy a z její úlohy při uskutečňování politiky KSČ.

Než bude možno přistoupit ke koordinované širší novelizaci platných jednacích řádů, popř. k vydání nových jednacích řádů, doporučuje skupina poslanců České národní rady novelovat alespoň některá ustanovení našeho jednacího řádu, která nejen neodpovídají potřebám praxe, ale mohla by ji do jisté míry nevhodným způsobem ovlivňovat, a dále ta ustanovení, která nejsou zcela v souladu s právním řádem.

V předložené novele je doporučováno upravit jednací řád ČNR zásadně v těchto třech směrech:

1. Z měnit pořadí vystoupení zpravodajů a navrhovatelů při projednávání zákonných návrhů, nebo jiných předloh, v plenárních schůzích České národní rady i ve výborech tak, že jako první vystoupí napříště vždy člen vlády, nebo jiný navrhovatel zákona, který návrh zákona odůvodní, Po něm vystoupí zpravodaj se zpravodajskou zprávou, která - pokud je podávána v plenární schůzi České národní rady - shrne výsledky projednávání zákonného návrhu v orgánech České národní rady.

Tento postup, odpovídající povaze věci, se přejímá z jednacího řádu Federálního shromáždění a je v poslední době již praktikován i v České národní radě.

2. Postavení a úkoly Kanceláře České národní rady doporučujeme vyjádřit v souladu s jejím skutečným postavením a skutečnou úlohou jako pomocného aparátu České národní rady, jejích orgánů a poslanců. V platném jednacím řádu je Kancelář neprávem povyšována na úroveň orgánů České národní rady.

3. Dále navrhujeme, aby ustanovení jednacího řádu o podmínkách nároku poslanců České národní rady na poslanecké náhrady byla sladěna s obdobnými ustanoveními jednacího řádu Federálního shromáždění a předpisů o národních výborech.

Cílem těchto změn je odstranit nežádoucí rozdíly v nárocích poslanců jednotlivých zákonodárných sborů na poslanecké náhrady a v povinnosti k jejich úhradě, přičemž výše těchto náhrad zůstává nezměněna.

V ostatních směrech odkazuji na podrobnou důvodovou zprávu k návrhu novely jednacího řádu ČNR, který byl projednán v klubech poslanců, ve všech výborech, s vládou ČSR a jejich připomínky byly zapracovány. Návrh, jak se domnívám, nevyžaduje dalšího rozvedení.

Souběžně s projednáváním novely jednacího řádu ČNR byla v orgánech Slovenské národní rady projednána a v její schůzi dne 14. prosince 1978 schválena obdobná novela jednacího řádu SNR. Obě úpravy vycházejí z týchž zásad a jsou obsahově a formulačně shodné.

Pokládali jsme za účelné, aby pro přehlednost bylo dnešní schůzi ve společné zprávě předloženo úplné znění novely.

Doporučuji jménem navrhovatelů, aby plénum České národní rady schválilo společnou zprávu ve znění tak, jak vám byla, soudružky a soudruzi, předložena. /Potlesk./


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP