Úterý 19. prosince 1978

Místopředsedkyně ČNR Marie Jarošová: Děkuji soudruhu ministrovi za odůvodnění návrhu. Společným zpravodajem je předseda výboru ČNR pro plán a rozpočet poslanec Josef Smola. Prosím ho, aby přednesl zpravodajskou zprávu.

Společný zpravodaj poslanec Josef Smola: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, vážení hosté! V souladu s ústavním zákonem č. 143/68 Sb., o československé federaci, je předkládán České národní radě k projednání a schválení vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1979. Tím bude završena několikatýdenní etapa práce orgánů České národní rady, kdy v rámci přípravy plenárního zasedání nejvyššího zákonodárného orgánu ČSR projednávaly velmi pečlivě všechny výbory ČNR návrh jednotlivých rozpočtových kapitol, které jsou součástí souhrnného rozpočtu.

Při těchto předcházejících jednáních výborů ČNR byly poslanci využívány a uplatňovány jejich poznatky z volebních obvodů společně se zabezpečováním úkolů plánu rozvoje národního hospodářství ČSR, s odhalováním a odstraňováním příčin různých nedostatků, snižujících dosahované výsledky i zkušenosti, se zvyšováním úsilí, iniciativy a aktivity pracujících, jež jsou jimi vynakládány na pomoc růstu společenské produktivity práce, snižování nákladů, na výrobu i nevýrobní činnost a ve prospěch růstu efektivnosti ekonomiky vůbec.

Rovněž tak byly při těchto předcházejících jednáních využívány zkušenosti poslanců z dřívějších jednání výborů ČNR, souvisejících s problematikou plnění plánu a rozpočtu.

Proto také mohli poslanci při projednávání jednotlivých rozpočtových kapitol aktivně a iniciativně přispívat svými náměty k řešení některých přetrvávajících nedostatků a řešení úzkých míst ekonomiky, nebo alespoň na ně poukazovat a dávat tak impulsy k jejich řešení v plánu a ve státním rozpočtu, bud ještě v etapě jejich dopracovávání nebo v průběhu jejich realizace v roce 1979.

Z míněná jednání důsledně vycházela z direktiv, daných závěry XV. sjezdu Komunistické strany Československa pro rozvoj naší ekonomiky a závěry zasedání ÚV KSČ, navazujících na tento sjezd a zdůrazňujících pro danou etapu rozhodující úkoly. S uspokojením je možno konstatovat, že po důkladném projednání byly návrhy všech rozpočtových kapitol ve výborech ČNR schváleny se současným konstatováním, v kterých oblastech spatřují ještě rezervy pro kvalitnější činnost jednotlivých resortů a pro zvýšení zdrojů naší ekonomiky, pro další dynamický růst výroby a společnosti, pro další rozvoj životní úrovně a zabezpečení sociálních jistot obyvatelstva.

Završením těchto jednání výborů a bezprostřední přípravou dnešního jednání pléna České národní rady byla společná schůze výborů ČNR pro plán a rozpočet a ústavně právního výboru dne 7. prosince 1978 za účasti delegací ze všech ostatních výborů ČNR, která již projednala vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu na rok 1979 a doporučila jej České národní radě ke schválení.

Vážené soudružky a soudruzi, obdobně jako v minulých letech obsahuje předložený návrh zákona jen nezbytné základní číselné údaje státního rozpočtu, protože celé hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu i rozpočtové hospodaření národních výborů upravují příslušná ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech. Kromě toho obsahuje vládní osnova zákona obvyklé zmocnění vlády, nebo z jejího pověření ministra financí, umožňující promítat do státního rozpočtu nesporné změny, vyplývající ze změn státního plánu, ze změn organizace, ze změn v upřesnění výstavby československého úseku plynovodu Sojuz a ze změn podmínek, za nichž byly do rozpočtu včleněny částky na neúčelové dotace a účelové subvence národních výborů.

Souhrnně můžeme konstatovat, že státní rozpočet České socialistické republiky na rok 1979 zajišťuje potřebné finanční prostředky pro další rozvoj životní úrovně a sociálních jistot obyvatelstva, jak stanovil program vytyčený XV. sjezdem KSČ.

Ve srovnání s dosavadními předpisy je úprava úplat ve vodním hospodářství širší a je přizpůsobena současným ekonomickým podmínkám a společenským zájmům. Tato ustanovení zákona navazují na příslušné nařízení vlády ČSSR o rozsahu a způsobu výpočtu výše úplat. Protože však jde o to, že část těchto příjmů bude odváděna do státního rozpočtu, bude třeba tato ustanovení uzákonit. Platnost tohoto ustanovení však je až od 1. ledna 1980, což bylo rozhodnuto dodatečně ve vládě ČSSR. Společná schůze výborů ČNR pro plán a rozpočet a ústavně právního navrhla, aby z vládního návrhu byl § 3 vypuštěn s tím, že bude včleněn do návrhu zákona o státním rozpočtu ČSR na rok 1980.

V předchozím bodě pořadu jsme zevrubně projednali výsledky dosažené při plnění 6. pětiletého plánu v uplynulých třech letech i hlavní úkoly a problémy plánu na rok 1979 a Směrnice na rok 1980.

Obdobné problémy, jaké jsou v dosavadním plnění plánu a v plánu na příští léta, jsou i v návrhu státního rozpočtu na rok 1979 a v rozpočtovém výhledu na rok 1980 už jen proto, že rozpočet vlastně finančně zajišťuje úkoly státního plánu. Jestliže jsme konstatovali vysokou náročnost plánu a složitost podmínek, za nichž byl sestavován a bude realizován, totéž v plné míře platí i pro státní rozpočet, v němž se projevuje veliké úsilí finančních orgánů aktivně přispět k realizaci 6. pětiletky, působit na zvýšení efektivnosti národního hospodářství, na zlepšení kvality veškeré práce, zlevnění výroby, zabezpečení plánovaného růstu životní úrovně. Vhodnými nástroji se působí na zvýšení hospodárnosti výrobní i nevýrobní činnosti, je snaha realizačními opatřeními přijatými vládou působit na šetření na každém pracovišti. To je nesporně cesta, kterou musíme podporovat a bojovat za ni v našich volebních obvodech.

Návrh zákona o státním rozpočtu ČSR na rok 1979 vychází, stejně jako v minulých letech, ze základní linie hospodářské politiky Komunistické strany Československa, dané XV. sjezdem a realizuje schválenou koncepci finanční politiky pro léta 1976-1980, přičemž jeho politickoekonomické pojetí je založeno na vyrovnanosti rozpočtu i na rok 1979, přestože složitá situace ekonomiky vyžadovala při sestavování rozpočtu mimořádné úsilí finančních i dalších orgánů a také řadu úsporných opatření, aby této vyrovnanosti bylo dosaženo.

Samozřejmě rozhodující pro naplnění tohoto záměru bude další trvalé úsilí finančních orgánů, jakož i všech dalších orgánů a organizací disciplinovaně toto opatření v průběhu roku realizovat a usilovat o vytváření dalších zdrojů. Rezervy naší ekonomiky, dosud zdaleka ne plně využité, to umožňují. Jde o to, abychom všichni svými silami pomohli tyto rezervy odhalovat a realizovat, abychom se snažili napomáhat zvyšování technické a ekonomické úrovně našich výrobků, abychom se snažili vést vedoucí hospodářské pracovníky k promyšlenému vyššímu využití základních prostředků, jichž máme v naší ekonomice za 1,5 bilionu Kčs a zdaleka nejsou plně využity. Naopak, jejich produkční činnost se spíše snižuje nebo stagnuje, namísto, aby se zvyšovala, proto je třeba působit na lepší pracovní morálku pracujících a plné využití fondu pracovní doby.

Kvantifikaci státního rozpočtu ČSR na rok 1979 přede mnou velmi podrobně rozebral ministr financí ČSR soudruh ing. Jaroslav Tlapák; dovolte mi tedy, abych se již blíže nezabýval čísly, jež vládní návrh zákona a podklady k němu obsahují. Zmíním se však o některých kvalitativních stránkách státního rozpočtu.

Navíc jsou proti minulému roku ve vládním návrhu zákona ČNR o státním rozpočtu ČSR na rok 1979 obsažena ustanovení o úplatách za odběr podzemní vody a za vypouštění odpadních vod do povrchových vod. Podle těchto ustanovení budou prvé úplaty příjmem státního rozpočtu ČSR, druhé úplaty příjmem Státního fondu vodního hospodářství ČSR.

Soudružky a soudruzi, v rámci opatření pro realizaci státního rozpočtu v roce 1979 schválila vláda České socialistické republiky také zásady provádění rozborů hospodářské činnosti státních hospodářských organizací. Nedochází sice k podstatným změnám proti zásadám platným v tomto roce, ale samotný fakt, že byly upřesněny a doplněny v duchu závěrů 11. zasedání ÚV KSČ svědčí o tom, že budou v hospodářském životě sehrávat ještě větší úlohu než dosud při zajišťování kvality veškeré práce, při zvyšování efektivnosti naší ekonomiky a při realizaci zásady "vyrábět lépe, levněji a kvalitněji".

Zkvalitňování rozborové práce je jedním z rozhodujících předpokladů nejen trvalého zvyšování úrovně řídící a plánovací činnosti, ale i upevňování státní disciplíny na všech úsecích hospodářské činnosti a je nedílnou součástí politicko hospodářského řízení. Proto věnujeme schváleným zásadám pro provádění rozborové činnosti a hodnocení výsledků hospodaření tak velkou pozornost i při projednávání návrhu zákona ČNR o státním rozpočtu na rok 1979, kde nám jde nejen o jeho schválení, ale současně o ujištění, že se státními prostředky bude hospodařeno na všech úsecích s péčí dobrých hospodářů, že budou vynakládány účelně, hospodárně a úsporně.

Považujeme za podstatné zejména to, že zásady ukládají odhalovat příčiny a působení činitelů ekonomického vývoje a umožňovat na základě vyššího stupně poznání přijetí účinných opatření k dalšímu rozvoji národního hospodářství a ke zvyšování efektivnosti ve všech podnicích, realizovaných za vedoucí úlohy stranických organizací v součinnosti s příslušnými orgány ROH a SSM při zapojení širokého aktivu pracujících a s využitím rozvoje jejich iniciativy.

Právě zde se otevírá široké pole působnosti i pro nás, poslance České národní rady; měli bychom využívat závěrů komplexních rozborů a v duchu závěrů XV. sjezdu KSČ a navazujících zasedání ÚV KSČ, zejména 11. a 12., pomáhat jim do života, vytrvale a účinně působit na všechny naše voliče, aby se snažili všechny dnešní problémy ekonomiky urychleně řešit podle svých sil a tím pomáhat celé naší společnosti při jejím dalším rozvoji.

Realizační opatření vlády k rozpočtu na rok 1979 obsahují řadu dalších úkolů, které sledují snahu po maximální úspornosti. S tím je nutno souhlasit a tuto snahu podporovat.

Soudružky a soudruzi, dodržení rozpočtovaných příjmů a pokud možno jejich další žádoucí zvýšení bude do značné míry odvislé od realizace plánované výše zisku a plánovaného snížení nákladů. Jde o mimořádně závažný úkol, protože úkoly vytyčené 6. pětiletkou nejsou zatím uspokojivě plněny ani v tvorbě zisku, ani ve snižování nákladů a zdá se, že opatření přijímaná ke zlepšení stavu na úrovni VHJ a resortů nejsou účinná; lze se právem domnívat, že jde o opatření málo konkrétně podložená a zajištěná hmotně, zejména pokud jde o působení technického rozvoje na zvýšení zisku a snížení nákladů.

Pro rok 1979 se počítá se zvýšením tvorby zisku proti roku 1978, zejména u ministerstva stavebnictví ČSR a u ministerstva zemědělství a výživy ČSR, v nichž však v roce 1978 neprobíhá plnění tohoto ukazatele úspěšně. Zvýšení zisku téměř o 9 % má být dosaženo při plánovaném růstu výkonů o 3,6 % a při poklesu nákladů na 1 Kčs výkonů o 0,57 %, což se považuje za optimální. Přitom snížení materiálových nákladů, což je mimořádně důležité za našich podmínek, by mělo být nadprůměrné zejména ve spotřebním průmyslu, vysoké však i v chemickém průmyslu.

Jde o úkol vysoce náročný, ekonomicky i politicky velmi důležitý, zvláště když obdobně jako u zisku nebylo plánovité snižování nákladů a ani materiálových nákladů nejúspěšnější, i když mělo zlepšující se tendenci. Půjde nyní o to , využít všech rezerv a velmi podrobně ve všech podnicích a organizacích rozebrat situaci , najít konkrétní cesty k řešení a zajistit pravidelnou kontrolu plnění úkolů, aby bylo dosaženo plánovaných příjmů státního rozpočtu a aby byly pokud možno efektivně překročeny.

Pro výdajovou část státního rozpočtu je typické to, že nejrychlejší tempo růstu mají ve srovnání s rokem 1978 výdaje na kulturní a sociální opatření, globální dotace a účelové subvence národním výborům. Přitom se tato struktura, odpovídající záměrům hospodářské politiky strany, realizuje v období, které není nijak snadné z hlediska podmínek.

Soudružky a soudruzi, jednou z nejnáročnějších a přitom nejdůležitějších oblastí jak v plánu, tak v rozpočtu, je problematika investiční výstavby. Tato oblast má své významné místo ve státním rozpočtu vzhledem k výši prostředků, jež jsou do ní vkládány; přesto nebudu její problémy ve zpravodajské zprávě rozebírat, protože velmi podrobně odezněly ve zprávě vlády České socialistické republiky k plnění 6. pětiletky a v rozpravě k tomuto bodu pořadu.

Považuji za nutné podpořit úsilí vlády, které vynakládá na zvládnutí těchto problémů tak, aby se efektivnost investiční výstavby zvyšovala a aby se urychleně řešily dlouhodobě přetrvávající problémy v této sféře v druhu závěrů 12. zasedání ÚV KSČ. I my, poslanci České národní rady, budeme muset mezi voliči i mezi vedoucími hospodářskými pracovníky v našich volebních obvodech trvale a účinně napomáhat realizaci přijatých politickohospodářských opatření k zvládnutí současné problematiky investiční výstavby.

Zvýšenou pozornost bude třeba věnovat i efektivnosti výzkumné a vývojové základny a technického rozvoje jako celku. Do výzkumu a vývoje bude vloženo v roce 1979 téměř 4 miliardy Kčs neinvestičních prostředků /z toho asi 1,7 miliard Kčs ze státního rozpočtu/. Očekáváme, že výsledky výzkumu a vývoje daleko výrazněji ovlivní podnikovou a národohospodářskou efektivnost a že se budou výrazněji než dosud podílet i na zvýšení zisku a snížení nákladů. K tomu je třeba, aby ministerstva i oborová ředitelství věnovala těmto otázkám zvýšenou pozornost a správnou orientací výzkumu a vývoje na rozhodující současné problémy ekonomiky zajistila zmíněné zvýšení efektivnosti prostředků vkládaných do této sféry.

Soudružky a soudruzi, významnou oblastí státního rozpočtu jsou otázky životní úrovně. Pro rok 1979 je plánováno další zvýšení peněžních příjmů a výdajů obyvatelstva. Současně se počítá se zpomalením výdajů obyvatelstva za zboží proti roku 1978, kdy nastal mimořádný růst spotřebitelské poptávky. Přitom bude třeba vyvinout co největší úsilí ve výrobě, ale i v obchodě, aby byl vnitřní trh zásoben zbožím nejen v žádoucí struktuře, ale i sortimentu a kvalitě, aby rostoucí kupní síla našich občanů našla svou protihodnotu. Jde o složitý problém, ale je třeba hledat všechny cesty k tomu, aby všeobecně známé nedostatky v této oblasti byly postupně řešeny.

Funkce státního rozpočtu pro zajištění sociálního programu strany je zřejmá z toho, že se poměrně značně zvyšují výdaje na sociální důchodové zabezpečení, na zákonné dávky nemocenského pojištění a na zdravotnictví, na školství a zejména pak na společenskou pomoc rodinám s dětmi a na bytovou výstavbu. Jistě není třeba dalšího komentáře k tomuto konstatování. Do takového sociálního programu se může pouštět jen stát, který má pevné základy a dal si za cíl soustavně zvyšovat nejen ekonomickou, ale současně i sociální, kulturní a životní úroveň. A v celé historii lidstva to dokázal jen socialismus!

Uvedené konstatování o vývoji výdajů do této sféry však má také druhou stránku - je třeba mít stále na paměti, že i v těchto oblastech platí zásada maximální hospodárnosti, státní pokladna může vydat jen tolik, kolik má a kolik se vytvoří hodnot při produktivní výrobě. Např. výdaje na léky a speciální zdravotnický materiál dále vzrostou a všichni víme, jak se mnohdy léky doslova plýtvá. Nebo jsem se zmínil, že subvence na komunální bytovou výstavbu se výrazně zvyšují a každý z nás zná jistě radu příkladů, jak se zachází s komunálními byty a jejich vybavením, jak je obyvatelé udržují a také víme, kolik stojí pak nákladné opravy. Tyto příklady, a mohlo by jich být daleko více, by nás měly nutit k tomu, abychom na tyto nešvary v naší společnosti upozorňovali a pomáhali je odstraňovat a tím bojovali za vysokou hospodárnost ve vynakládání státních prostředků.

Soudružky a soudruzi, státní rozpočet na rok 1979, který dnes projednáváme, znamená vysoce náročný finanční program, vyžadující při realizaci trvalé, důsledné a komplexní řešení všech věcných problémů provázejících ekonomický rozvoj Československé socialistické republiky, vyžaduje však i trvalé vytváření tlaku na růst objemu finančních zdrojů, jejich efektivní využití a maximálně hospodárné vynakládání všech prostředků.

Dosavadní výsledky dávají záruky, že tato cesta je reálná a povede k dosažení cílů vytyčených XV. sjezdem strany. Zaznělo to i v závěrečném slově generálního tajemníka ÚV KSČ a prezidenta republiky soudruha Husáka na 12. zasedání ÚV KSČ, který řekl, že: "... do příštího období jdeme s reálným optimismem, ke kterému nás oprávňují dosažené výsledky i perspektivy. Víme, že máme dostatek sil, máme dobrou materiální bázi, ze které můžeme vycházet. Máme politicky i odborně připravené lidi. Víme však rovněž, že musíme zrychlit krok v hlavních strategických směrech našeho sociálního a ekonomického rozvoje, vést sebe i všechny ostatní k větší odpovědnosti, jak to vyžadují náročnější požadavky dneška i zítřka ...".

Vzhledem k tomu, že státní rozpočet na rok 1979 umožňuje další rozvoj naší společnosti, další dynamický rozvoj ekonomiky, životní úrovně i sociálních jistot obyvatelstva, chtěl bych závěrem z pověření výborů ČNR pro plán a rozpočet a ústavně právního doporučit, aby Česká národní rada schválila vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1979 /tisk 56/ ve znění předloženém vládou České socialistické republiky s tím, že se vypustí § 3, jak je doporučeno ve společné zprávě obou výborů ze dne 7. prosince 1978 v tisku č. 58. /Potlesk./

Místopředsedkyně ČNR Marie Jarošová: Děkuji společnému zpravodajovi poslanci Josefu Smolovi. Přistoupíme nyní k rozpravě.

Do rozpravy se přihlásilo 11 poslanců: jsou to soudruzi Jaroslav Čubrda, Anna Fornouzová, Josef Hasnedl, dr. Zdeněk Hoření, ing. Jiří Krátký, Jiří Maryška, Jan Nezval, Jaromír Plíva, Ivana Stříbrská, Bohuslav Šlahař a Bohuslav Toman.

Dávám slovo prvnímu z nich, poslanci Jaroslavu Čubrdovi.

Poslanec Jaroslav Čubrda: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, v říjnové plenární schůzi jsme se seznámili s výsledky, kterých bude v letošním, povětrnostními vlivy nepříznivě poznamenaném roce dosaženo při zabezpečování zemědělské výroby. S určitým uspokojením můžeme konstatovat, že plán hrubé zemědělské produkce bude splněn asi na 100 %, z toho živočišné výroby na 102,4 %, zatímco rostlinné produkce jen na 98,4 %.

Překročení výroby a dodávek živočišných produktů umožňuje krýt z vlastních zdrojů trvale rostoucí poptávku, zvláště po mase. Dále zvyšovat živočišnou produkci však současně předpokládá zajistit odpovídající krmivovou základnu. Nesplnění plánovaného úkolu v rostlinné výrobě vytváří proto určitou napjatost mezi zdroji krmiv na straně jedné a živočišnou výrobou, spolu se zajištěním potřebných stavů skotu a prasat, na straně druhé.

Na docílení vzájemného souladu mezi živočišnou výrobou a krmivovou základnou položilo důraz 12. zasedání ÚV KSČ. To spolu se zajištěním plánované výroby v příštím roce podtrhuje význam racionálního využití krmiv v zimním období. Jak jsme na tyto otázky poukazovali ve výboru, znamená to, co nejefektivněji zužitkovat veškerá krmiva, věnovat zvýšenou pozornost hospodaření s nimi, doplňovat sušinu a provádět další opatření, která přispějí k co nejvyššímu využití obsahu biologických hodnot.

Z hlediska příštích let pak při předpokládaném růstu živočišné výroby, zejména úkolů chovu skotu, bude nutné stabilizovat podíl orné půdy na produkci pícnin, řešit na ní co nejefektivnější zastoupení krmných plodin a působit dále na využívání rezerv na lukách a pastvinách Značná část luk a pastvin se nachází ve svazích nebo na zamokřených polohách, kde jejich využití bude vyžadovat mnohdy komplexní a nákladné úpravy, ale i značné investiční náklady, aby i těchto ploch mohlo být postupně plně využito pro výrobu kvalitní objemné píce.

Pro práci na svazích bude třeba dodat zemědělství stroje, které budou odpovídat jak požadavkům dnešní výrobní technologie a bezpečnosti a hygieny práce a budou pro naše zemědělství dostupné i svými pořizovacími náklady. Podle informací lze však předpokládat, že však k zásadnějšímu řešení dojde až v průběhu 7. pětiletky.

Pro letošní a příští rok byly zemědělství poskytnuty nad rámec 6. pětiletky prostředky na výstavbu lehkých staveb pro ustájení skotu. Tyto prostředky však umožňují jen částečné řešení, vezmeme-li v úvahu, že při realizaci plánované investiční výstavby bude asi 36 % dojnic ustájeno v provozně nevyhovujících objektech a že u ostatních kategorií skotu bude v roce 1980 chybět přibližně 100. 000 ustájovacích míst, přičemž dvě třetiny výroby budou probíhat v nevyhovujících objektech. Vycházíme z toho, že vedle obnovy a rekonstrukce již zastaralých a provozně nevyhovujících objektů bude nutno vymezit zásadní technologické postupy v řešení specializovaných zemědělských závodů. V podstatě bude tedy třeba uplatňovat schválené a osvědčené typové projekty.

Koncentrace a specializace výroby vyžaduje uplatňování nových technologií ve výrobě, spojených se zaváděním nové techniky. Při výstavbě nových ustájovacích kapacit je uplatňována řada požadavků organizací, které se k projektům vyjadřují, zejména v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny; jejich realizace však znamená zvýšení rozpočtových cen a tím i dopad na celkové náklady.

Vegetační vlivy v letošním roce měly za následek nejen potřebu zvýšeného úsilí o zabezpečení sklizně, ale i zvýšení nákladů. Důsledky se mj. projevují v růstu investičních úvěrů, u družstevních organizací pak v poklesu rezervních fondů.

Nemalý podíl na rostoucí nákladovosti má i důchodová diferenciace a to nejen při hospodaření ve srovnatelných výrobních podmínkách, ale zejména mezi družstevním a státním sektorem.

S těmito a dalšími poznatky jsme přistupovali k projednání návrhu nám příslušné kapitoly rozpočtu na rok 1979.

Výsledky docílené v letošním roce nasvědčují tomu, že plánovaný hektarový výnos ve výrobě obilí ve výši 40 q je reálný. Předpoklady jsou vytvářeny i pro zvýšení výroby cukrovky, jakož i maloobjemových plodin, jako je mák, česnek, kmín. V příštím roce by se měla výrazněji projevit opatření prováděná ke zvýšení výroby a nákupu ovoce a zeleniny.

Navrhovaný růst výroby potravinářského průmyslu by měl zabezpečit kvantitativní i kvalitativní uspokojování potřeb vnitřního trhu výrobky z tuzemských surovin a při efektivním hospodaření devizovými prostředky i výrobky z dovážených surovin. Plán počítá s další inovací sortimentu, se zvýšením podílu porcovaného a balíčkovaného masa a obohacením trhu o další nové výrobky.

Při jednání ve výboru jsme s přihlédnutím k náročnosti úkolu na rok 1979 zaměřili pozornost jak na zvyšování efektivnosti výroby, tak i na vytváření předpokladů jejich realizace. V souladu s dosavadním vývojem a při zdokonalování řízení zemědělství má se v roce 1979 snížit počet pracovníků v tomto odvětví o 1100 osob. Uvolnit tyto pracovní síly pro jiná odvětví však současně předpokládá vytvářet podmínky zvýšením dodávek technicky dokonalých a účinných mechanismů. Zatím narážíme na to, že požadovaná technika se skladuje u dodavatelů, pro nedostatek limitů ji není možno nakoupit, nebo v jiných případech chybí další výrobky, jako je např. závěsné nářadí a pluhy k traktorům ŠT-180, nemluvě již o nedostatku některých běžných potřeb, jako jsou vidle a další druhy nářadí.

Vycházíme z toho, že by měla být pečlivěji zkoumána vazba mezi dodávkami strojů a limity na jejich nákup a věnována pozornost komplexnímu zajištění reprodukce, zvláště zabezpečení zemědělství technikou a výkonnými nákladními automobily na přepravu vzrůstajícího objemu produkce v rostlinné i živočišné výrobě.

Ve výboru byla vyslovena řada námětů směřujících k lepšímu využívání zdrojů, které máme k dispozici, včetně všech použitelných rezerv; jde zejména o lepší využívání energie, např. zajištěním dodávek velkokapacitních ohřívačů vody, čímž by bylo možno ještě ve větší míře využívat nočního proudu.

Na mnoha místech jsou i dobré zkušenosti se zkrmováním odpadků ze závodů společného stravování, ke zvýšení dojivosti krav by přispěla řada opatření, jako je včasné ošetření paznechtů apod. Ve spolupráci s ministerstvem zemědělství a výživy ČSR budeme působit k tomu, aby všechno to, co přispívá ke zvýšené výroby a racionálnímu hospodaření surovinami se rozšiřovalo a uplatňovalo v každodenní praxi.

Soudružky a soudruzi, návrh kapitoly rozpočtu ministerstva zemědělství a výživy ČSR na rok 1979 se opírá o některé předpoklady, pro něž bude nutno již v současné době vytvářet podmínky. Jsme si vědomi, že některé bude nutno zajišťovat operativně v průběhu roku. Jde nám o to, aby řešení vzniklých problémů bylo prováděno včas a napomáhalo k uplatňování iniciativy pracujících v zemědělství. V tomto směru jsme uvítali ujištění jak ministra zemědělství a výživy ČSR soudruha Petříka, tak i náměstka ministra financí ČSR soudruha Spala, že případné problémy budou operativně řešit.

S vědomím složitosti a náročnosti úkolů na rok 1979 jsme ve výboru vyslovili souhlas jak s rozpočtem kapitoly zemědělství a výživy, tak i se státním fondem pro zúrodnění půdy. Ve své kontrolní činnosti budeme nadále zejména v souvislosti s projednáváním závěrečného větu sledovat, jak jsou stanovené úkoly a předpoklady pro jejich realizaci plněny. /Potlesk./


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP