Pondělí 18. prosince 1978

Místopředseda ČNR Oldřich Voleník: Děkuji poslanci Milanu Grandemu. Slovo má poslanec ing. Jiří Čurda, do rozpravy se připraví poslanec ing. Jaroslav Horák.

Poslanec ing. Jiří Čurda: Vážené soudružky, vážení soudruzi, v našem každodenním životě zaujímají významné místo voda, lesy a zemědělská půda. Proto jsme při kontrole plnění úkolů 6. pětiletky soustředili pozornost na jejich ochranu a efektivní využívání.

Lesy tvoří důležitou složku celé krajiny, vytvářejí pro ni vhodné povětrnostní a klimatické podmínky, regulují hospodaření vodou, přispívají k čistotě ovzduší a zabraňují větrným přesunům půdy. Současně jsou i zdrojem důležité základní suroviny - dřeva a dřevní hmoty.

Jak dosavadní vývoj, tak i předpoklad v těžbě dřeva do roku 1980 nasvědčují tomu, že plánovaný úkol bude překročen. Důvodem je snaha splnit požadavky na vývoz surového dříví do kapitalistických států, které jsou zhruba o tři čtvrtiny vyšší než úkol pětiletky, dále pak zabezpečování likvidace poškozených porostů exhalacemi v Krušných horách a zpracování rozsáhlých větrných kalamit. Zvýšená těžba dříví i kalamity vyžadují provádět včasnou i vhodnou obnovu lesa. V tomto směru jsme v našem výboru ocenili práci lesního hospodářství, které do konce letošního roku, provede z pětiletého úkolu, obnovu lesa v rozsahu 63 % až 68 % prořezávek. Také rozšiřování ploch velkoškolek, pěstování nových sazenic, meliorace lesních půd a jejich přihnojování probíhá v souladu s pětiletým plánem.

Přesto, že lesní hospodářství vyčerpalo za uplynulá tři léta 76 % pětiletého plánu na strojní investice, což příznivě napomohlo překračovat produktivitu práce, nedostatek některých speciálních technických pomůcek a strojů neumožňuje docílit ještě lepší výsledky.

Pokládám za potřebné poukázat i na problémy, které se projevují při přibližování dřeva a jeho přepravě. Chybí dostatek vhodných ploch pro uskladnění dřeva a vagónů pro jeho přepravu po železnici. Zvýšená přeprava kamióny umožňuje jen částečné řešení. Proto se domníváme, že by bylo žádoucí na základě vzájemně dohodnutých harmonogramů a organizačních opatření mezi organizacemi lesního hospodářství a železniční dopravy vytvářet předpoklady pro zvýšení přepravy dřeva po železnici. Současně je třeba působit i na odběratelské podniky, aby dříví odebíraly v době, kdy jsou vagóny přistaveny, a to i případným organizováním dalších směn.

Zvýšená těžba dřeva nad rámec pětiletky bude pro další léta vyžadovat zvýšenou pozornost hospodaření s touto důležitou surovinou. Na jedné straně půjde o to, aby těžba se uskutečňovala v časové návaznosti na obnovu lesa, to znamená, abychom netěžili více než stačí nově narůst, na druhé straně pak o to, abychom získanou surovinu co nejlépe zhodnotili, a to jak při zpracování v tuzemském průmyslu, tak i ve vývozu. Je stále otázkou, zda vyvážet surové dříví nebo polotovary, které je možno na kapitalistických trzích devizově výhodněji zpeněžit.

Ve vodním hospodářství bych chtěl poukázat na stále rostoucí potřebu vody, a to jak pitné, tak užitkové i provozní. Dokazuje to skutečnost, že množství vody fakturované spotřebitelům za posledních 20 let vzrostlo zhruba na dvojnásobek. Že zdroje vody jsou v postatě dány, netřeba zdůrazňovat. Tím zarážející je skutečnost, že při přezkoušení plnění ustanovení zákona o vodách bylo zjištěno, že přes 2000 znečisťovatelů vypouští odpadní vody v rozporu s vodním zákonem. Vláda ČSR přijala k řešení tohoto stavu příslušná opatření. Bude však žádoucí věnovat jejich realizaci, zejména ze strany znečišťovatelů odpovídající pozornost.

Chtěl bych upozornit na náročnost investiční výstavby, vyplývající z požadavků na urychlení investiční výstavby podmiňující rozvoj důlní těžby v Severočeském kraji, na zkrácení termínu pro zavedení třísměnného provozu na labské plavební cestě, ale i z potíží při zajišťování nerovnoměrně rozmístěných stavebních kapacit, navíc odmítajících některé práce v důsledku nízké zainteresovanosti na těchto stavbách. K zajištění některých prací jsou pak využívány polské kapacity, které nejen provádějí práce v dohodnutém termínu a požadované kvalitě, uplatňují však dvaapůlkrát vyšší cenu za provádění prací, než činí rozpočtový náklad.

Na říjnové schůzi České národní rady jsme zhodnotili plnění úkolů v zemědělské prvovýrobě, která spolu s dovozem vytváří surovinovou základnu pro navazující zpracovatelský průmysl, především potravinářský. V jeho rozvoji došlo v uplynulých letech k odchylnému vývoji jednotlivých oborů, který však s přihlédnutím k uplatňovaným principům racionální výživy obyvatelstva byl předpokládán. V souladu s vývojem spotřebitelské poptávky na vnitřním trhu se postupně snižuje, případně stagnuje tempo rozvoje výroby v některých oborech, a to ve výrobě a dodávkách mlýnskopekárenských výrobků, cukru a tuků. Naproti tomu obory zpracovávající především živočišnou surovinu zaznamenávají trvalý růst výroby, v případě masa nad úroveň předpokládanou 6. pětiletkou. Je to podmíněno příznivě se vyvíjející surovinovou základnou, zejména ve výrobě jatečných prasat.

Pozitivně jsme hodnotili i úsilí potravinářského průmyslu o inovaci sortimentu, zavádění nových výrobků, usnadňujících zaměstnaným ženám přípravu jídel v domácnostech, obohacování trhu o další vhodné výrobky k výživě dětí, růst podílu polotovarů a balíčkovaných mas, jakož i postupné zlepšování obalové techniky.

Tyto dobré výsledky při plnění úkolů 6. pětiletky vyzvedávám proto, že i při uvedení některých nových potravinářských kapacit do provozu jsou v převážné míře dosahovány v již značně zastaralých zařízeních, kladoucích vysoké nároky na obětavost a iniciativu pracovníků. Jsme si plně vědomi složitosti i náročnosti v oblasti investiční výstavby. Domnívám se však, že při bilanční vyváženosti investičních limitů a dodavatelských kapacit by měla být soustředěna pozornost především na zabezpečování úkolů stanovených plánem.

Vážené soudružky a soudruzi, na těchto několika příkladech jsem chtěl ukázat, že lesní i vodní hospodářství, jakož i potravinářský průmysl na území ČSR vyvíjejí úsilí k zabezpečení úkolů stanovených 6. pětiletým plánem. Vnější, ale i vnitřní podmínky, za nichž jsou tyto úkoly zabezpečovány, přinášejí řadu problémů. Ve výboru usilujeme o to, abychom v úzké spolupráci s příslušnými resorty napomáhali k jejich řešení. Jak se ukazuje, bude účelné, zejména v případech, kdy problematika zasahuje do působnosti dalších odvětví, přistupovat k jejich komplexnějšímu projednávání, a to na společných zasedáních výborů. Proto připravujeme kupříkladu společnou schůzi výboru ČNR pro zemědělství a výživu a výboru ČNR pro průmysl a stavebnictví k projednání problematiky využití dřevní hmoty.

Při jednání ve výboru jsme současně soustředili pozornost i na rezervy, jejichž mobilizace by umožnila docílit ještě pozitivnější výsledky při plnění úkolů 6. pětiletky a vytváření základny pro 7. pětiletku. Vidíme je nejen v rozdílných hospodářských výsledcích jednotlivých podniků a závodů, zvláště v zemědělství, ale i v ještě důslednějším uplatňování nové techniky. A zejména těmito otázkami se chceme v příštím období zabývat. Děkuji vám za pozornost. /Potlesk./

Místopředseda ČNR Oldřich Voleník: Děkuji poslanci ing. Jiřímu Čurdovi. Slovo má poslanec ing. Jaroslav Horák.

Poslanec ing. Jaroslav Horák: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, vážení hosté, dovolte, abych se ve svém vystoupení s vámi podělil o některé poznatky výboru ČNR pro průmysl a stavebnictví, jak ze své činnosti vidí zabezpečování úkolů 6. pětiletky v resortech ministerstva průmyslu ČSR a ministerstva stavebnictví ČSR.

V souladu s prosazováním hospodářské politiky strany a závěrů XV. sjezdu orientovalo ministerstvo průmyslu ČSR všechny VHJ a podniky při zabezpečování 6. pětiletky na zvyšování efektivnosti, hospodárnosti a kvality práce a především na intenzívnější využívání vnitřních zdrojů při důsledném hospodaření s dováženými surovinami, jako základní předpoklad naplnění odbytových úkolů.

Ministerstvo průmyslu ČSR dosáhlo v uplynulém období 6. pětiletky v rozhodujících úkolech dobrých výsledků. Ke splnění záměrů i při trvalém úbytku pracovních sil, což považujeme za velmi vážný problém, kterému jsme věnovali značnou pozornost při jednání výboru o využití všech dostupných zdrojů pracovních sil, přispěla iniciativa vyjádřená vysokou společenskou angažovaností na všech úsecích tohoto resortu. Hrubá výroba byla překročena o 0,2 %, což představuje řádově částku 1 miliardu Kčs. Byla také dodržena relace mezi růstem produktivity práce a nominálních mezd, byly splněny úkoly vývozu.

V chemickém průmyslu vzrostl objem výroby o 18 % a v souladu se záměry pětiletky probíhalo plnění základních úkolů ve zpracování ropy, výrobě chemických vláken a plášťů pro nákladní automobily. Došlo ale k odchylkám ve výrobě plastických hmot. Propad v plánu výroby zčásti ovlivněný zahraničními dodavateli má za následek schodek asi 990 miliónů Kčs v hrubé výrobě.

Resortu se dále nedaří odstranit již několik roků trvající nedostatek technické pryže, čímž nepokrývá požadavky odběratelů, ani nesnižuje oprávněnou kritiku občanů.

Naproti tomu ve spotřebním průmyslu se dosáhlo růstem výroby překročení směrnice o 1,9 miliardy Kčs a v souladu se Směrnicí se úspěšně vyvíjí produkce dřevotřískových desek, výroba nábytku, skleněného zboží, plaveného a obalového skla, porcelánu, keramiky a rozvoj výroby textilních vláken. K mírnému zpomalení dochází ve výrobě dřevovláknitých desek a pletených výrobků.

V zahraničních dodávkách byly splněny úkoly, a to jak pro socialistické, tak i nesocialistické země. Zde bych chtěl ocenit úsilí resortu, protože náročnost tohoto úkolu znám dobře z vlastní praxe.

V oblasti užití produkce klade 6. pětiletka hlavní důraz na plné uspokojení spotřebitelské poptávky jak v objemu, tak v sortimentu a kvalitě.

Přes přijatá opatření se dosud nepodařilo ve větší míře uspokojit požadavky spotřebitelů v luxusnějším zboží, jako jsou damašky, sypkoviny, prostěradla, ručníky, nehořlavé dekorační tkaniny, koberce, pletené kožešiny, porcelán, sklo, výběrový nábytek a ještě celou řadu dalších výrobků běžného sortimentu.

Rovněž samotná kvalita výrobků není vždy na požadované úrovni, je častou kritikou spotřebitelů, přestože v sortimentu jsou neustále zdokonalována opatření na zlepšení. K zajištění současných požadavků trhu jsou prováděna zásadní opatření ke zvýšení inovace, jakosti a pestrosti sortimentu, využívání kapacit a v hospodaření se surovinami, s cílem uspokojit jak zahraniční, tak i domácí trh a vytvářet podmínky ke spokojenosti našich občanů.

Soudružky a soudruzi, základním úkolem stavebnictví je zabezpečit program XV. sjezdu strany v oblasti výstavby z hlediska věcných, časových a územních potřeb. Přednostně je třeba zajistit komplexní rozvoj palivo energetické základny, rozvoj hutnictví a strojírenství, budování petrochemických kombinátů, vlastní materiálové základny stavebnictví, pomoc rozvoji zemědělství a dopravy, vybudovat 640 000 bytů, zajistit úkoly v oblastech soustředěné výstavby v Praze a v Severočeském kraji, zabezpečovat obnovu a údržbu bytového fondu, posilovat materiálovou základnu stavebnictví a provést strukturální změny.

Stavební výroba se však v předchozích letech potýkala s investorskou a projektovou nepřipraveností, s koncentrací kapacit na společenské priority, s nedostatkem některých materiálů, s problémy v dopravě, ve vnitropodnikovém řízení aj.

Výrobu stavebních hmot rozhodujícím způsobem ovlivnily odbytové potíže, zejména hluboký pokles poptávky po zdících materiálech a snížený odbyt stavebních dílců pro bytovou výstavbu.

Zásadní strukturální změny spojené se změnami v územním rozložení investiční výstavby přinesly stavebnictví řadu problémů. Změna struktury stavebních prací je vyvolána zejména nedostatky v územní a projektové přípravě a zvyšující se náročností na přesuny stavebních kapacit do míst soustředěné investiční výstavby. Nepřipravenost a z toho vyplývající nedostatečná plynulost potřeby specializovaných stavebních kapacit, zejména jednotlivých stavebních řemesel, způsobuje, že jsou přejímány stavební práce neinvestičního charakteru.

Kritická situace vzniká při plnění záměrů 6. pětiletky v komplexní bytové výstavbě. Dohodnuté režimy komplexní bytové výstavby se nenaplňují v důsledku územní a projektové nepřipravenosti.

Objem stavebních prací provedených vlastními pracovníky je negativně ovlivňován nenaplněním plánovaných počtů; v letošním roce schází 2000 pracovníků.

Dynamika růstu průmyslové produkce výroby stavebních hmot nedosahuje úrovně zakotvené ve směrnici 6. pětiletky. Důvodem je především jiný vývoj spotřeby těchto výrobků než jak bylo uvažováno. Hlavními příčinami je odlišný trend individuální výstavby, změny struktury potřeb jednotlivých sortimentů v důsledku změn struktury stavebních prací, ale také nedostatky v dokončení a záběhu nových kapacit. Z jednotlivých sortimentů je růst produkce nižší u cementu, drceného kameniva, stavebních dílců a pálené krytiny. Příznivý vývoj je naopak u keramických obkládaček. V odbytu výroby stavebních hmot se plní záměry vývozu, avšak požadavky vnitřního trhu na odběr stavebnin jsou podstatně nižší. Produkci i ekonomické ukazatele výroby stavebních hmot dále negativně ovlivňuje prodlužování dopravních vzdáleností, vyvolané změnou územního rozmístění staveb a nepravidelností dopravy.

I když ministerstvo stavebnictví ČSR usiluje o vytvoření podmínek ke splnění úkolů, resp. o překročení Směrnice 6. pětiletky, trvají nadále nedostatky v potřebném množství stavebních kapacit, nekvalitním a včasném zpracování režimů staveb, v komplexní bytové výstavbě, v nedostatečné výstavbě občanského a technického vybavení sídlišť a v nepřipravenosti lokalit, v komplexnosti dokončovacích prací.

Pokud jde o neplnění úkolů a nedostatky v odvětví stavebnictví, nebylo by správné tvrdit, že všechny jsou jen na straně stavebních organizací. Jejich prvotní příčiny nadále spočívají v tom, že se stavby zahajují nepřipraveně, pozdě se stanoví, nebo dodatečně mění dodavatelé, v průběhu výstavby dochází ke změnám v projektech apod. Tyto skutečnosti nesou sebou zákonitě improvizaci, nehledě k tomu, že se tak plýtvá iniciativou lidí a investičními náklady.

Nedostatečné plnění plánovaných úkolů často ovlivňují i organizace, patřící do působnosti jiných resortů, a to pozdními dodávkami výrobků, jako jsou ocelové konstrukce, rozvaděče, kabely všech druhů, vzduchotechnika, náhradní díly ke stavebním strojům a nákladním automobilům.

Souhrnně můžeme konstatovat, že pracovníci resortu ministerstva stavebnictví ČSR vynakládají maximální úsilí na zabezpečení plánovaných úkolů, o čemž se všichni přesvědčujeme v našich volebních obvodech.

Náš výbor ČNR pro průmysl a stavebnictví hodnotí kladně práci resortů ministerstva průmyslu ČSR a ministerstva stavebnictví ČSR a přeje jejich pracovníkům úspěšnou práci ve zbývajících letech 6. pětiletky. /Potlesk./

Místopředseda ČNR Oldřich Voleník: Děkuji poslanci ing. Jaroslavu Horákovi. Nyní následuje 30 minutová přestávka. Po přestávce vystoupí jako první poslanec Ferdinand Majtán.

/Schůze přerušena v 15.48 hodin a znovu zahájena v 16.20 hodin. Po přestávce se řízení schůze ujal místopředseda ČNR JUDr. Čestmír Adam./

Místopředseda ČNR JUDr. Čestmír Adam: Soudružky a soudruzi, zahajuji přerušenou schůzi České národní rady. Do rozpravy je nyní přihlášen poslanec Ferdinand Majtán, které mu uděluji slovo. Připraví se poslanec Jiří Fleyberk.

Poslanec Ferdinand Majtán: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, v této pětiletce jsme dosáhli v podstatě zapojení všech volných zdrojů pracovních sil do našeho národního hospodářství, avšak nikoliv ještě operativního a racionálního využití pracovní síly. Proto je nutné zaměřit se na zdokonalování řízení pracovních procesů a na racionální organizaci práce.

V řadě případů je výkonnost pracovníků snižována nepravidelností v zásobování materiálem, přípravky a náhradními díly, nedostatky v projektování a výkresové dokumentaci. 

Dále je třeba začít bojovat s vysokým objemem režijních prací, který zdaleka přesahuje potřebnou míru. Jako příklad bych mohl uvést příliv pracovníků do stavebnictví; rozbor však ukázal, že tento příliv neznamenal posílení dělnických profesí ve stavebnictví, ale posílení technickohospodářských pracovníků. A naopak velmi kladný je příklad zemědělství, kde se plní a nahrazuje plánovaný úbytek pracovníků v této pětiletce.

Zvláštní pozornost, soudružky a soudruzi, si zaslouží celá oblast obslužných a pomocných prací a jejich mechanizace, která nedosahuje úrovně přiměřené pro dosažený stupeň rozvoje výrobních sil. Nemalé počty pracovníků jsou vázány v provozech s nízkou efektivností nebo někdy i výrobou pro společnost málo potřebnou a výrobou odbytově nezajištěnou.

Pro stabilizaci pracovní síly mají velký význam Komplexní programy péče o pracovníky a jejich každodenní konkrétní naplňování. Jakékoliv zanedbání v plnění těchto programů způsobuje velké problémy ve stabilizaci pracovních sil, což se např. projevuje v železniční dopravě, u středních zdravotnických pracovníků, v nepřetržitých provozech, v nemocnicích, a mohl bych pokračovat dále. Nedostatečná komplexní péče o střední zdravotnické pracovníky se týká především velkých měst, zejména pražského zdravotnictví.

Rovněž celá soustava odměňování se musí připoutat více ke kvalitativním než kvantitativním hlediskům.

Soudružky a soudruzi, v oblasti sociálního zabezpečení dovolte mi ocenit metodické vedení ze strany resortu a iniciativní přístup národních výborů k naplňování cílů stanovených XV. sjezdem KSČ, zejména jejich iniciativu při budování domů s pečovatelskou službou, středisek denní péče o staré občany, což znamená nejen podstatné zlepšování péče o ně, ale též úspory pracovních sil a možnost zapojení rodinných příslušníků do pracovního procesu.

Na poli sociálních služeb je ještě velké pole působnosti nejen ČsČK, ale pro všechny členské organizace Národní fronty při získávání občanů pro dobrovolnou sociální péči, např. pro pečovatelskou službu.

Za jeden z hlavních úkolů na tomto úseku považuje zdravotní a sociální výbor ČNR to, aby národní výbory plnily úkoly výstavby zařízení sociální péče, uložené jim 6. pětiletkou. U občanů přecházejících nyní do důchodu se již v plné míře projevuje dobrý výdělek ve stanovené výši důchodu, což zvyšuje jejich nároky na úroveň zařízení sociální péče, ale i ochotu připlatit si na tuto vyšší úroveň. I zde je tedy další pole iniciativní působnosti národních výborů, spočívající v možnostech, jakým způsobem podchytit a realizovat tuto ochotu.

Je také třeba konstatovat, že i přes určité objektivní překážky se udržuje vysoký počet nově narozených dětí jako důsledek účinné péče společnosti o rodiny s dětmi.

Postupné systematické vyšetřování obyvatelstva v rámci realizace celospolečenských zdravotnických programů, vyhlášených XV. sjezdem KSČ je nejvlastnějším naplňováním leninské zásady generální prevence. Pro účely onkologického programu nám však chybí rychlý a spolehlivý způsob vyšetřování obyvatelstva.

Soudružky a soudruzi, zdravotní a sociální výbor ČNR se domnívá, že je třeba využít a experimentálně ověřit všechny dostupné možnosti tohoto vyšetření a takové metody soustavně rozvíjet, protože u nádorových onemocnění je včasnost odhalení základním předpokladem úspěchu.

Soudružky a soudruzi, oceňujeme úsilí v provádění konkrétních opatření ke kádrovému a materiálnímu posilování obvodních i závodních zdravotnických středisek a zavedení nové specializace všeobecného lékařství, což by mělo vést k posílení společenského postavení lékařů základní zdravotnické linie.

Velmi vážná je otázka kapacit lůžkových zdravotnických zařízení, jejichž využívání je stále nízké. Má to celou řadu příčin, a to jak subjektivních, jako jsou např. nedostatky v řízení, tak i objektivních, jako je nedostatek zdravotních sester, ošetřovatelek, sanitářek, nepohotové a zdlouhavé provádění údržby a oprav, neboť podniky, specializované na opravu a údržbu nemocničních zařízení neplní svoje poslání.

Zdravotnická zařízení jsou doslova vtlačována do situace opatřovat si vlastní opraváře, údržbáře a řemeslníky, i když pro řízení této činnosti nejsou vybavena a kvalifikována. Je však třeba konstatovat, že se to netýká jen zdravotnictví, i když zde je to nejcitlivější. Bylo by žádoucí, aby se při úvahách o centralizaci místního stavebnictví uvážilo, jaké další nepříznivé důsledky to bude mít pro úroveň služeb obyvatelstvu i socialistickému sektoru.

V našich dřívějších usneseních jsme doporučovali, že je třeba zavést mzdové zrovnoprávnění absolventů středních odborných zdravotnických škol pracujících v nepřetržitých provozech, tedy ve směnách, s absolventy ostatních odborných technických škol, pracujících rovněž ve směnách.

Dovolte, abych v závěru tlumočil ocenění kladných výsledků plnění 6. pětiletého plánu provedené zdravotním a sociálním výborem ČNR a tlumočil jeho plnou podporu při zajišťování plnění plánu posledních dvou let 6. pětiletky. /Potlesk./

Místopředseda ČNR JUDr. Čestmír Adam: Děkuji poslanci Ferdinandu Majtánovi. Nyní hovoří poslanec Jiří Fleyberk.

Poslanec Jiří Fleyberk: Vážené soudružky a soudruzi, ve zprávě o plnění úkolů 6. pětiletky, o plánu na rok 1979 a ve Směrnici na rok 1980 se v první části, která pojednává o vývoji národního hospodářství ČSR v letech 1976-1980 hovoří též o výsledcích odvětví nevýrobní sféry. Kapacita pro umístění dětí v mateřských školách se zvýšila nad úroveň předpokládanou 6. pětiletým plánem a v letošním roce dosáhla nad původní předpoklad 57 000 míst. Chtěl bych zdůraznit, že tento příznivý vývoj bude pokračovat i v roce 1979, kdy se má počet dětí umístěných v mateřských školách zvýšit o dalších 22 000. Když výbor ČNR pro národní výbory a národnosti projednával zprávu o plnění 6. pětiletky, byly zdůrazněny dvě myšlenky, týkající se této problematiky:

- kapacity mateřských škol se v sídlištích získávají formou státní investiční výstavby, čili převážně bez účasti a bez pomoci obyvatel těchto sídlišť, zatímco kapacity v menších městech a ve venkovských obcích jsou budovány výhradně v akci "Z" za velké účasti občanů, popřípadě za pomoci závodů. Domníváme se, že národní výbory ve velkých městech by mohly nalézt způsob, jak tyto převážně mladé občany sídlišť zapojit zejména do budování předškolních zařízení, potřebných pro jejich děti;- iniciativou občanů byly a ještě budou vybudovány tisíce tříd mateřských škol v akci "Z". Smyslem tohoto úsilí je umožnit co největšímu počtu matek návrat do zaměstnání. Různá odvětví našeho hospodářství, ale také i podniky a zařízení národních výborů tím získávají tisíce tolik potřebných pracovních sil. Národní výbory by měly dbát důsledně na to, aby byla využita všechna místa ve vybudování mateřských škol a jeslí, a to i za cenu přesunu z jiných odvětví v rámci globálu národních výborů.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP