Pondělí 26. června 1978

Za uplynulé dva roky pětiletky - jak zde bylo řečeno - byla investiční výstavba včetně komplexní bytové výstavby splněna o více než 1,2 mld Kčs.

Závažné je i to, že přes všechna opatření komise vlád ČSR a ČSSR vedené soudruhem ing. Stanislavem Rázlem, jehož osobní aktivitu bych chtěl zde vysoce ocenit, se celá polovina tohoto neplnění dotýká hospodářství národních výborů a zejména občanské a technické vybavenosti.

Proto orgány našeho kraje požadují k zabezpečení úkolů další přísun stavebních kapacit a zejména zrychlení tempa budování materiálně technické základny stavebnictví v kraji. Je pravda, že na základě jednání vládní komise bylo rozhodnuto již dříve o soustředění kapacit na zvládnutí úkolů v kraji. Koncentrace stavebních kapacit však neprobíhá uspokojivě. Pokud to můžeme posoudit podle našich poznatků, jsou soustřeďovány na vybrané stavby v kraji kapacity stavebních organizací tak, že až dosud byly odvolávány zvláště z některých staveb pro národní výbory.  

Proto např. v minulém roce n. p. Stavby silnic a železnic splnil roční plán pro národní výbory jen na 38 %. A v tom je také hlavní příčina splnění komplexní bytové výstavby za první dva roky 6. pětiletky na 86,5 %. Přitom bytová výstavba byla splněna na 95,9 %, technická vybavenost na 72,9 % a občanská vybavenost na 77,7 %. Příznivý vývoj není ani za uplynulé období letošního roku.

Plně souhlasíme s kritikou, která byla řečena v tom smyslu, že čistý stůl nemá ani místní stavebnictví řízené národními výbory v kraji. Je to pravda, má dluh 70 mil. Kčs za uplynulé dva roky. Věci jsme s okresy rozebrali a požadujeme, aby úkoly této pětiletky byly ve struktuře, zejména v účelové investiční výstavbě, při výstavbě bytů a samozřejmě i v bytové údržbě splněny.

Pokud jde o předrealizační přípravu /územní a projektovou připravenost/ musíme rovněž mnohé zlepšit. To se týká odborů výstavby i územního plánování našeho KNV, ONV i krajské investorské organizace a projektových ústavů, příslušná opatření se k tomu provádějí.

Národní výbory v kraji mimoto v uplynulých dvou letech provedly opatření ke zvyšování kapacit stavebních organizací se sídlem v kraji náborem pracovních sil, výchovou učňovského dorostu i zabezpečováním bytové výstavby. Mohu zde proto dnes prohlásit, že přírůstek pracovních sil, plánovaný pro stavebnictví na 6. pětiletku dostávají již v letošním roce. Přesto však stavební kapacity v kraji, zejména v oboru inženýrského a pozemního stavitelství stále chybějí a je proto nezbytně nutné. aby v zájmu celé ČSSR se na plnění komplexního investičního programu ve větší míře než dosud podílely stavební organizace i z jiných částí republiky.

Důsledné splnění komplexního investičního programu, tedy výstavby bytů i občanské vybavenosti a nezbytných účelových staveb, je jednou ze základních podmínek pro dosažení stabilizace pracovních sil v Severočeském kraji, která je stále výrazněji ovlivňována zhoršujícími se životními podmínkami. Problémy řešení životního prostředí jsou v centru pozornosti národních výborů v celém kraji. Je ovšem pravda, že měřítkem efektivnosti i zde jsou a budou dosažené výsledky. A ty nejlepší nejsou, protože není stále řešen hlavní zdroj zhoršování životního prostředí, jak bych chtěl dále přesto, co zde bylo řečeno, ukázat.  

Soustředění velkých výrobních zdrojů zejména do severočeské hnědouhelné aglomerace vedle pozitivních výsledků pro rozvoj národního hospodářství přináší i řadu negativních vlivů poškozujících základní složky životního prostředí v kraji. Hlavním problémem území čtyř pánevních okresů Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem a přilehlých území okresů Louny, Litoměřice a Děčín, kde žije značně více než půl miliónu obyvatel kraje, je znečišťování ovzduší kysličníkem siřičitým. Hodnoty znečištění překračují trojnásobně hygienické normy a mají neustále vzestupnou tendenci. To samozřejmě souvisí s velkým rozvojem těžby sirnatého uhlí a lokalizací elektráren v této oblasti. Proti dnešnímu průměru 1,5 % síry v uhlí se procento zvyšuje na 3 % a v některých případech na více než 7 %.

Plynné exhalace ovlivňují i chemické složení vody v povrchových nádržích a tocích a ohrožují prameniště i hlavní zdroje vody pro celou oblast. Tím vzniká vážný problém v zásobování kvalitní vodou. Vlivem exhalací dochází také ke značným ztrátám na zemědělské produkci - sledováním se zjišťují ztráty od 10 % do 30 %, např. na výnosech u některých plodin v rostlinné výrobě, podle toho, jestli jde o obiloviny nebo o plodiny s velkou listovou plochou apod. V lesním hospodářství dochází k poškození převážně smrkových porostů. V současné době je v dosahu hnědouhelné pánve poškozeno přes 116 000 ha lesních porostů. Byl bych rád, bude-li v polední přestávce promítnut film o Krušných horách, kdyby poslanci využili možnosti a shlédli jej.

Postupné odlesňování hřebenů Krušných hor a celkový pokles vodohospodářské funkce lesa bude mít samozřejmě své značné dopady na vodní hospodářství. Mimo hlavní aglomerace, o nichž jsem se zmínil, je třeba říci, že vznikají problémy s udržováním životního prostředí v dalších dvou oblastech, i když ne v tak velikém rozsahu, Jde o oblast Českolipska, kde se v posledních letech rychle rozvíjí těžba uranu, což rovněž nepříznivě ovlivňuje přírodní podmínky, a jde i o oblast Frýdlantska, kde začínají negativně působit vlivy exhalací především ze sousedních elektráren v NDR a PLR, a to se stejnými důsledky jako v západní části kraje, v oblasti od Ústí až po Chomutov. Již v současné době jsou zřetelné projevy v poškozování lesních porostů také v Jizerských horách i vlivy na vodohospodářské poměry.

Na tuto pětiletku byl zpracován a schválen vládami ČSR a ČSSR program řešení životního prostředí v kraji pro čtyři pánevní okresy našeho kraje, v němž byly přizpůsobeny požadavky možnostem ekonomiky národního hospodářství. Resortům i radě KNV bylo uloženo realizovat 66 vybraných konkrétních akcí a 36 závazných opatření. Kontrola plnění uložených úkolů na konci minulého roku ukázala, že v jejich realizaci došlo v minulém roce proti roku 1976 ke zlepšení. Ze 66 konkrétních akcí bylo již 17 splněno a dalších 30 je postupně zajišťováno. Zatím nebylo započato s plněním na 19 uložených akcích.

Za nejzávažnější považujeme, že zatím není řešeno odsíření expanzívních plynů na tlakové plynárně v Úžíně, že se zpožďuje výstavba teplárny v Trmicích III. a výtopna v Teplicích, že není zajištěna likvidace odpadních vod z elektrárny Ledvice, sušící stanice chloru, zahušťování kyseliny sírové ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí přímo v centru krajského města a rekonstrukce pecí v Továrně na sody v Neštěmicích na těsném okraji krajského města.

V nejbližších dnech bude kontrolní zpráva o plnění přijatých opatření předmětem jednání vlády ČSR, kam ji podle přijatého usnesení rada našeho KNV každoročně předkládá. I přes řadu přijatých opatření je však nutné konstatovat, že stav životního prostředí v kraji se nelepší. V průběhu let 1976 a 1977 došlo k dalšímu zvýšení emisí škodlivin do ovzduší Severočeského kraje. Měl-li bych to uvést v absolutních číslech jen u jedné problematiky, u té, která nás nejvíce trápí - zplodiny kysličníku siřičitého, kde dosáhlo v roce 1975 její množství vypouštěné do ovzduší 789 000 tun, v minulém roce již 1,103 milionů tun, což je za dva roky o 314 000 tun více. To je úroveň, kterou podle prognózy, tak jak je sledován spad, předpokládali odborníci až v roce 1980. Z uvedeného je zřejmé, že bez zásadního řešení problému zachycování kysličníku siřičitého nepovedou všechna další opatření k zásadnímu řešení životního prostředí v kraji. Proto naše krajské orgány velmi znepokojuje dosavadní s tav v zabezpečování úkolu, který zní do roku 1980 zabezpečit instalaci prvního odsířovacího zařízení na 200 MW bloku elektrárny Tušimice. Rozhodnutí o způsobu jeho instalace mělo být přijato do konce I. pololetí letošního roku, tedy do konce tohoto týdne.

V této souvislosti, soudružky a soudruzi, mi dovolte jednu poznámku. Myslím, že je správné otevřeně říci na adresu naší vědeckovýzkumné fronty, že jde o oblast - mám na mysli problém odsíření - které měla být věnována mimořádná pozornost našich vědeckovýzkumných kapacit. A argumenty, že věc není, nebo nebyla dosud ve světě vyřešena, myslím, že neobstojí. Pravděpodobně nikoho tak palčivě nebolí problém kysličníku síry v o vzduší jako nás v Československu a zejména v našem Severočeském kraji. Bylo by zajímavé slyšet z úst povolaných představitelů vědeckovýzkumné fronty, jakou pozornost zkoumání možnostem řešení tohoto problému věnovali a k jakým výsledkům se dopracovali.

Plenární zasedání krajského výboru strany požadovalo předložit návrh řešení této věci při jednání v roce 1961 a předsednictvo KV strany - tehdejšího ústeckého kraje - o této problematice jednalo již před rokem 1960, tedy už před více než 20 lety, Jsem přesvědčen, že máme dost chytrých vědeckých hlav, které kdyby se zapřáhly, mohly by přinést nejeden dobrý námět a nápad a dávno se mohly už některé věci zkoušet. To je ovšem úvaha, ale považoval jsem to za potřebné říci, protože nám není jedno slyšet už čtvrt století, že věci nejsou ve světě řešeny a nikdo neřekne, čeho se v tom dosáhlo ve výzkumu u nás.

Soudružky a soudruzi, říkám to proto, že všechna další opatření, která zabezpečují zejména národní výbory, jako je organizování pobytu dětí ve školách v přírodě, podávání bezplatných, kaloricky hodnotných přesnídávek dnes již 85 000 dětí /z 90 000 v celé ČSR/, preventivní činnost zdravotnické služby i hygienického dozoru, organizování zlevněných zájezdů o sobotách a nedělích mimo kraj apod., vedou jenom ke zmírňování negativního vlivu životního prostředí na obyvatelstvo v kraji.

V současné době je zpracován návrh programu řešení životního prostředí v kraji na 7. pětiletku. Hlavní důraz v něm je kladen na snižování exhalací do ovzduší. Mělo by být proto pokračováno ve výstavbě dalších odsiřovacích zařízení, pokud bude započata tak, jak je stanoven úkol.

Značnou část představují akce, směřující k centrální teplofikaci nejen komplexní bytové výstavby, ale i průmyslu, aby mohly být likvidovány další zdroje přízemního znečišťování ovzduší. V programu je pamatováno i na opatření k ochraně vod, rozšíření zeleně, na obnovu lesních porostů v Krušných horách apod. Nezbytné je rovněž pokračovat ve výstavbě dalších zdravotnických zařízení a škol v přírodě, a to i mimo území Severočeského kraje. Je žádoucí, aby tento program byl po projednání ve vládní komisi co nejdříve předmětem jednání vlád ČSR i ČSSR, aby se mohla plynule zabezpečovat příprava k realizaci těchto úkolů pro 7. pětiletku.

Soudružky a soudruzi, v závěru mi dovolte říci, že při jednání ve výboru ČNR pro národní výbory a národnosti, v přípravě na dnešní zasedání České národní rady, jsme shodně došli k závěrům, které jsou navrhovány k přijetí na závěr našeho jednání jako doporučení vládě České socialistické republiky. Jejich důsledná realizace by měla výrazně přispět ke splnění programu rozvoje Severočeského kraje tak, jak byl schválen XV. sjezdem strany; vždyť na něm závisí i úspěšný rozvoj celé naší Československé socialistické republiky.

Protože taková je logika, že bez rozvoje palivo-energetické základny není možný rozvoj národního hospodářství, avšak rozvoj palivo-energetické základny je také podmíněn důsledným řešením všech opatření, která podmiňují stabilizaci pracovních sil a obyvatelstva v kraji; v té souvislosti chci zdůraznit, že důsledné splnění investičního programu ve struktuře - to znamená i v oblasti komplexní bytové výstavby a účelových staveb pro národní výbory a řešení problémů zhoršování životního prostředí - je jednou ze základních podmínek, na nichž budou záviset výsledky v rozvoji Severočeského kraje v příštím období. /Potlesk./


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP