Čtvrtek 30. března 1978

Je potěšitelné, že roste počet dělnické mládeže v učebních oborech s maturitou. Lze očekávat, že direktiva XV. sjezdu KSČ bude překročena. Celá oblast učňovského školství potřebuje zvýšenou pozornost jak po kádrové, tak i materiální stránce.

Zvyšující se potřeba vysoce kvalifikovaných kádrů vyžaduje rozhodněji řešit problémy vysokých škol. Jak při vytváření jejich materiálně technické základny, tak při zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu a v sociální péči o studenty. Mnoho starostí nám působí nedostatečná kapacita kolejí a menz. Tato závažná otázka má své trvalé místo v našich plánech.

Jsme si vědomi rozhodující role samotných pedagogů. Nemají lehký úkol, ani nepracují vždy ve vyhovujících podmínkách. Mají ale v rukou to nejcennější - výchovu člověka. Jsme přesvědčeni, že vynaloží všechny síly, aby záslužné poslání v politické a odborné přípravě mladé generace co nejčestněji splnili.

Realizace dalšího rozvoje celé výchovně vzdělávací soustavy není úzce resortní záležitostí, ale významným celospolečenským úkolem. V tomto směru bude vláda důsledně vyžadovat odpovědný přístup všech zainteresovaných orgánů, včetně národních výborů.

Významnou složkou rozvoje tvořivých schopností našeho lidu, důležitým prostředkem formování socialistického člověka a zdrojem uspokojování jeho duchovních potřeb je kultura. Dbáme o proporcionální rozvoj všech jejích úseků, o prohlubování řízení této velice mnohotvárné oblasti, o stále náročnější posuzování dosahovaných výsledků. Vláda si je vědoma své odpovědnosti za správné uplatňování kulturní politiky strany. V souladu s tím zvyšujeme požadavky i na konkrétní řídící práci příslušných orgánů.

V úzké součinnosti s tvůrčími uměleckými svazy aktivně napomáháme rozvoji ideově i umělecky hodnotné tvorby, spjaté se současným životem a odpovídající jeho rostoucím nárokům a potřebám. Všestranné a nezastupitelné poslání kultury v období budování rozvinuté socialistické společnosti staví do popředí její kvalitativní stránky, zejména účinnost výchovného poslání.

Spolu s péčí o úroveň profesionální umělecké tvorby podporujeme i rozvoj zájmové umělecké činnosti. Na 18 000 kolektivů s téměř 400 000 účastníky je vyjádřením masového zájmu a současně i nemalých možností dalšího růstu úrovně i širšího společenského působení. Uznání za obětavou práci si zasluhují pracovníci našich knihoven, divadel, muzeí, kin a galérií. Nejen hustotou, ale i úrovní těchto zařízení se řadíme na přední místo ve světě.

Ocenění zasluhuje podíl národních výborů při organizování kulturního života i modernizaci a dobudování sítě kulturních zařízení. Rychlost řešení těchto ne vždy snadných problémů závisí především na našich ekonomických možnostech.

Také v celé oblasti kultury je ještě co řešit a zdokonalovat. Při překonávání spotřebitelského chápání života je důležité cílevědoměji spojovat materiální a kulturní zájmy lidí. Chceme, aby kultura výrazněji napomáhala formovat morální profil, posilovala úctu k práci, prohlubovala národní a internacionální hrdost občana socialistického státu.

Nedílnou součástí péče o člověka pro nás vždy byla, je a bude starostlivost o zdraví obyvatelstva. Vysokou úrovní našeho zdravotnictví se řadíme na přední místo mezi nejvyspělejší státy světa. Občané to po zásluze oceňují. Jejich uznání nás zároveň zavazuje k tomu, abychom si toto postavení dál udrželi.

Pro tento účel vynakládáme stále vyšší prostředky a staráme se i o jejich efektivní využití. Klademe důraz nejen na rozvíjení léčebné, ale i včasné preventivní péče. Po XV. sjezdu jsme soustředili hlavní pozornost na zkvalitnění práce územních a závodních zdravotnických obvodů. Roste počet lékařů i lůžek ve zdravotnických zařízeních.

Nastoupili jsme cestu účelné specializace a koncentrace lůžkového fondu a zkvalitňování lázeňské a rehabilitační léčby. Dosahujeme významných úspěchů v boji proti přenosným nemocem. Vláda bude věnovat pozornost realizaci celospolečenských zdravotnických programů: péči o matku a dítě, o starou generaci i boji se srdečními, cévními, nádorovými a virovými onemocněními. Přitom nezakrýváme, že je ještě ve zdravotnictví řada problémů. Lidé oprávněně kritizují dlouhé čekací doby ve střediscích a při ambulantním léčení a poukazují na některé další nedostatky. O těchto věcech víme a snažíme se je postupně řešit.

Náš farmaceutický průmysl patří k rozvojovým a perspektivním odvětvím. Krok za krokem odstraňujeme nejzávažnější nedostatky v potřebě léků, se kterými se mnohdy zbytečně plýtvá. Musíme hledat účinnější formy, jak i zde prosadit zásadu vysoké hospodárnosti.

Zdravotnictví se neobejde bez plánovitého rozvoje vědy a výzkumu. Orientujeme ho především na společensky nejzávažnější onemocnění. O dobré úrovni našeho zdravotnického výzkumu svědčí i skutečnost, že byl pověřen v rámci RVHP organizováním komplexního programu transplantace orgánů. V dalším upevňování spolupráce se Sovětským svazem a ostatními socialistickými státy je záruka, že i v této oblasti udržíme krok s rychlým rozvojem světové vědy a medicínské praxe a že jméno našeho zdravotnictví bude mít doma i v zahraničí stále dobrý zvuk.

Se stejnou cílevědomostí a v duchu socialistického humanismu postupujeme i v dalších oblastech. Naše společnost se skládá z různých věkových skupin. Každá z nich má své specifické potřeby, které vyžadují diferencovaný přístup.

Předmětem hlavního zájmu našeho socialistického státu je stálé zlepšování sociálního postavení rodin s dětmi a zvyšování úlohy rodiny. Prohloubila se výchova k rodičovství, rozšířili jsme síť mateřských a předmanželských poraden. Náklady na sociálně ekonomickou pomoc rodinám s dětmi dosáhly v roce 19, 7 téměř 18 mld Kčs. Je to nejvyšší částka, která kdy byla v jednom roce pro tyto účely ze společenských zdrojů vynaložena.

Ve výchově a přípravě mladé generace pro život a práci v rozvinuté socialistické společnosti je úloha socialistického státu nezastupitelná. Ve spolupráci s orgány Socialistického svazu mládeže jí na všech úrovních poskytujeme rozsáhlé možnosti uplatnit se při řízení společnosti, při rozhodování a konkrétním zajišťování úkolů socialistické výstavby.

V minulém období byly ustaveny komise národních výborů pro mládež a tělesnou výchovu. Tím byla zvýrazněna úloha národních výborů v této oblasti a význam jejich součinnosti s orgány SSM a ČSTV. Připravované zřízení Vládního výboru pro tělovýchovu a sport vytváří podmínky pro její komplexnější a jednotnější státní řízení.

Pracovních zásluh občanů, kteří již jsou na zaslouženém odpočinku, si vysoce vážíme. Mnozí z nich jsou stále platnými pomocníky na různých pracovištích i ve veřejné činnosti. Naše společnost jim projevuje úctu, ale i materiální péči. O tom svědčí i zákonná úprava sociálního zabezpečení. Výhodnějších podmínek zaměstnání využilo v roce 1977 celkem 618 000 našich důchodců.

V celkových příjmech obyvatelstva zaznamenaly sociální příjmy vysoký růst. V roce 1977 se v ČSR na důchodech vyplatilo zhruba 27 mld Kčs, což je téměř o 16 % více než v roce 1975.

Na základě vládou schválených zásad péče společnosti o starší občany prohloubily národní výbory různé formy sociálních služeb, zejména pečovatelskou. V roce 1977 pomáhaly již 26 000 starších a nemocných osob. Je to o 60 % více než v roce 1975. To je nanejvýš žádoucí. I proto, že nejsme s to umístit všechny žadatele v ústavech sociální péče.

Celý rozsah komplexní péče o člověka je dokladem toho, že úspěchy v rozvoji ekonomiky slouží potřebám trvalého růstu životní úrovně obyvatelstva. Představuje nesporné revoluční vymoženosti i přednosti našeho společenského řádu. Vytváří základ životních jistot každého občana a je silným argumentem pravdy o socialismu.

Soudružky a soudruzi, soudruh Husák na 11. zasedání ÚV KSČ znovu vyzdvihl velkou odpovědnost národních výborů v zápase za komplexní plnění programu XV. sjezdu. Postavil do popředí jejich úkol při dalším zdokonalování organizátorské a výchovné práce mezi občany, zkvalitňování řízení a správy všech úseků, zabezpečování celospolečenských úkolů a zlepšování podmínek života pracujících.

Výsledků práce, kterých národní výbory od voleb dosáhly, si vážíme. Jsou dobrou výchozí základnou, můžeme na nich stavět i do budoucna. Za široké aktivní účasti občanů přispívají k rozvoji socialistické demokracie, úspěšně uskutečňují cíle volebních programů Národní fronty ve prospěch celospolečenských a místních zájmů.

Přínos je nesporný. V letech 1976 a 1977 bylo jen v akci "Z" uvedeno do provozu 16 jeslí, 443 mateřských škol, 28 základních devítiletých škol, 488 dětských hřišť, 81 tělocvičen, 73 koupališť a bazénů, 148 nových oddělení zdravotnických středisek, 20 zařízení sociálního zabezpečení. Vodovodní síť se rozšířila skoro o 700 000 metrů a kanalizace o více než 1 000 000 metrů. Přibylo rovněž skoro 37 000 sedadel v kulturních a společenských domech. Zásluhou dobrovolné iniciativy lidí tak vzniklo za první dva roky 6. pětiletky dílo v hodnotě bezmála 15 mld Kčs. Zvláště si vážíme toho, že tak výrazné výsledky byly dosaženy při poměrně nízkých nákladech a při omezení požadavků na úzkoprofilové materiály.

Souhrn těchto skutečností je důkazem rostoucí aktivity lidí, svědčí o vysoké autoritě a akceschopnosti zastupitelských sborů. V současné době pracuje v národních výborech půl milionu občanů - poslanců, pracovníků aparátu a aktivistů. Vyspělost, důslednost i uvědomělost, umění získávat široké neformální pochopení pro společné úkoly je charakteristickým rysem převážné většiny z nich. Kdo lépe než oni může v každodenním osobním styku poznávat problémy a starosti lidí? Kdo jiný může tak účinně upevňovat jejich socialistické uvědomění, pohotově odpovídat na různé otázky, rozptylovat pochybnosti, čelit zaostalým náladám, získávat je konkrétními argumenty pro politiku strany? Oprávněné požadavky 11. zasedání ústředního výboru na upevnění jednoty strany a lidu, socialistického státu a občanů, na posílení socialistické demokracie, nemohou nechat lhostejným žádného poslance.

Většina národních výborů má v masově politické práci mezi občany pozitivní výsledky, svědomitě a obětavě plní cíle volebních programů. Ale ani zde dosud není vyhráno, čeká nás ještě ta větší a těžší část díla. A můžeme je zvládnout jen s lidmi, s jejich porozuměním a podporou. V zájmu toho je nutno podrobovat ostré kritice stále ještě přežívající byrokratické metody, projevy bezduchého rutinérství nebo vrchnostenských postojů. Oprávněně si klademe otázku, proč nemá práce národních výborů všude požadovanou úroveň, proč ještě existují místa, kde se spokojují s průměrností, trpí formalismus a příliš pomalu se vyrovnávají s dlouhodobými slabinami. Leccos z toho se již zakořenilo, na něco si někde dokonce i zvykli. To však nemůže být důvod, abychom to omlouvali a trpěli. V zájmu dobrého jména národních výborů a důvěry občanů je nutné na to dát odpověď.

Při rozpracování závěrů XV. sjezdu jsme ve vládě přijali opatření ke zvýšení metodické pomoci národním výborům z centra. Byl tím učiněn další krok k jejich komplexnějšímu řízení, k těsnější součinnosti vlády, jednotlivých ministerstev a všech stupňů národních výborů v zájmu jednotného výkonu státní správy. K tomu přispívá i systematické úsilí o dobudování základního stupně národních výborů ve městech a střediskových obcích. Vždyť především na ně se občané denně obracejí se svými starostmi a podle jejich přístupů hodnotí naši socialistickou správu. Usilujeme o to, aby tento základní článek byl i kádrově lépe vybaven a měl pro svou práci potřebnou pravomoc a podmínky.

Přes řadu pozitivních výsledků zůstává slabým místem spojení národních výborů s občany ve velkých městech a na nových sídlištích. Není to jednoduchá záležitost. Zabýváme se jí intenzívně a spolu se stranickými orgány hledáme optimální a perspektivní řešení.

V uplynulém období a zejména po 7. zasedání ÚV KSČ, vláda spolu s národními výbory zhodnotila úroveň placených služeb. Přijatá opatření směřují ke zvýšení jejich kvality, ke zkracování dodacích termínů a lhůt oprav, k přizpůsobení otevírací doby potřebám obyvatelstva, k rozšíření sortimentu, služeb, k jejich dostupnosti apod. Určitého pokroku sice dosaženo bylo, ale spokojit se s tím nelze. Je zde stále ještě mnoho oprávněné kritiky. Nepřispívá to ani ke spokojenosti občanů, neslouží to ani ke cti národním výborům.

Některé negativní důsledky rozvoje moderní průmyslové, stavební a zemědělské výroby i dalších odvětví vyžadují starostlivěji přistupovat k péči o životní prostředí. Na tyto otázky orientujeme i soutěž národních výborů o vzornou obec. Rok od roku i zde zaznamenáváme hodnotnější výsledky. Důležitým kritériem hodnocení práce národních výborů je i komplexní plnění jejich funkcí, schopnost zabezpečovat všestranný, vyvážený hospodářský a sociální rozvoj jednotlivých míst.

Také národní výbory čeká ještě hodně práce. Vláda očekává, že v duchu 11. zasedání ÚV KSČ náročně zhodnotí dosažené výsledky, zmobilizují všechny síly a zdroje a dosáhnou vyšší úrovně své činnosti.

V programovém prohlášení vlády je zapsán tento požadavek XV. sjezdu: "Stále více bude záležet na kvalitě práce všech řídících orgánů, na jejich vzájemné součinnosti, na tom, jak si budou uvědomovat svou odpovědnost nejen za splnění vlastních úkolů, ale i za celek, na jejich kázni stejně jako na jejich tvořivosti a iniciativě." V souladu s tím se řídící činnost vlády, jednotlivých ministerstev a ostatních ústředních orgánů nesporně zlepšila. V porovnání s náročností současných požadavků zůstáváme ještě leccos dlužni. Také na nás se vztahuje oprávněná kritika 11. zasedání ÚV KSČ, řečená na adresu centrálních orgánů. Slabá místa známe. Jsou v oblasti investiční výstavby, v zajišťování dodavatelsko-odběratelských vztahů, v úrovni zásobování vnitřního trhu, ve využívání vědy a techniky. Jsou i ve výkonnosti státní správy a zejména v praktickém prosazování zásady efektivnosti a kvality veškeré práce. Budeme proto důsledně vyžadovat od ministerstev, ústředních orgánů a všech řídících článků plnou odpovědnost za svěřený úsek.

Svědomitý, iniciativní a tvořivý přístup k úkolům, nekompromisní postoj k nedostatkům, poctivé hledání cesty k nápravě, najde vždy naši plnou podporu. Ti, kteří zůstávají lhostejní k naléhavým potřebám společnosti, necítí vůči ní dostatečnou odpovědnost, jsou pohodlní, liknaví, vypočítaví, z kritiky se včas nepoučí, nemohou zastávat vedoucí funkce.

V dalším prohlubování plánovitého řízení rozvoje společnosti počítáme též s posilováním kontrolní funkce vlády. Kontrola pomáhá přijímat účinnější opatření, zjištěné nedostatky rychleji napravovat, včas a spravedlivě postihovat nekázeň a porušování zákonů, předcházet rozšiřování nežádoucích jevů. Přitom se budeme opírat i o rozborovou a poznávací činnost Výboru lidové kontroly ČSR, celé soustavy kontrolních orgánů.

Při budování rozvinuté socialistické společnosti vláda ve spolupráci s Českou národní radou plní i další důležité úkoly související s tvorbou, zdokonalováním a jednotou právního řádu, s dodržováním socialistické zákonnosti, upevňováním jednoty práv a povinností všech občanů. Dbáme, aby socialistické zákony stále lépe plnily své poslání být dobrým nástrojem v rukou dělnické třídy a ostatních pracujících. Předložili jsme řadu závažných právních úprav z oblasti lesního hospodářství, divadelnictví, školství, oblastního plánování, dopravy, vědy, financí, zdravotnictví, cen, styků se zahraničím, osobního vlastnictví i obrany naší vlasti.

Socialismus zajišťuje lidem podmínky klidné a bezpečné práce, ochranu zdraví, majetku i života. Naše společnost musí být chráněna před každým, kdo by chtěl mařit výsledky poctivého snažení, ohrožovat dosažené vymoženosti a další perspektivy. Úkoly spojené s dodržováním socialistického právního pořádku, s ochranou a rozvíjením práv a svobod občanů plní úspěšně orgány bezpečnosti, prokuratury a justice. Značný význam má i dobrovolná účast občanů v příslušných komisích národních výborů, ve sborech soudců z lidu, v Pomocné stráži VB a v dalších formách.

Soudružky a soudruzi, přednesená zpráva o plnění programového prohlášení ukazuje, jaké pozitivní výsledky přináší uskutečňování závěrů XV. sjezdu strany v podmínkách České socialistické republiky. Období, které hodnotíme, není příliš dlouhé. Výsledky našeho společného úsilí však jsou přesvědčivé. Názorně ukazují i to, jak rychle roste náročnost naší doby a jejích úkolů. Také my máme potřebné síly a prostředky k dosažení stanovených cílů. Zmobilizujeme všechny zdroje a rezervy.

Česká vláda si váží uznání, které řeklo na adresu vlád 11. zasedání ÚV KSČ. Soudruh Gustáv Husák současně připomněl, že na tyto nejvyšší výkonné orgány státní moci, jejichž práce má celospolečenský dopad a svou úrovní ovlivňuje výkonnost celého státního mechanismu, musíme klást nejvyšší nároky. Zdůraznil, že pro činnost ministerstev platí méně administrovat, účinněji kontrolovat, vyvozovat závěry z neplnění povinností a neuhýbat před těžkostmi a odpovědností. V duchu těchto závažných slov přistoupíme s plnou vážností k dalšímu zabezpečování sjezdové linie.

V zájmu dalšího růstu životní úrovně lidí zůstává dál ve středu naší pozornosti hospodářská politika. Poslední tři roky pětiletky před nás staví úkoly, jejichž zvládnutím si vytvoříme dobré předpoklady i pro dlouhodobější perspektivu. Vláda nedávno projednala první návrh směrnic 7. pětiletky. Uvědomujeme si politickou závažnost včasného vyjasnění stěžejních záměrů hospodářské a sociální politiky po roce 1980 i v dlouhodobějším výhledu. Vynaložíme veškeré úsilí, využijeme všech našich schopností a zkušeností, abychom tento úkol, uložený nám 11. zasedáním ústředního výboru, odpovědně splnili.

Budeme pokračovat v praxi posilování jednotného koordinovaného postupu všech řídících článků. V tomto duchu budeme prohlubovat součinnost s federální a slovenskou vládou v zájmu vysoké výkonnosti jednotné československé ekonomiky, upevnění bratrské spolupráce českého a slovenského národa i ostatních národností, v zájmu všeho našeho lidu. Tím budeme naplňovat smysl ústavního zákona o československé federaci.

Lid naší země rozvíjí své tvůrčí úsilí ve velké rodině socialistických států, po boku Sovětského svazu. To násobí síly, rozšiřuje společné možnosti, dává nám jistoty pro budoucnost. Úspěšnost další práce vyžaduje myslet a jednat v duchu socialistického vlastenectví a socialistického internacionalismu.

Máme to štěstí, že žijeme v mírové době. Jsme sice na hranici socialistického světa, ale za námi je i veškerá jeho síla. Opíráme se o nemalé materiální a duchovní bohatství a posilujeme obranyschopnost naší země. Upevňujeme přátelství a spolupráci se Sovětským svazem a státy Varšavské smlouvy. Přes složitost mezinárodní situace se můžeme dívat do budoucna s reálným optimismem.

Soudružky a soudruzi, ve zprávě jsou ukázány složitosti další cesty. Nebude lehká, je však správná a reálná, je plně v zájmu spokojeného života lidí a dalšího rozkvětu naší socialistické vlasti. Víme, že jedině ona vede k cíli. Rozhodnout o dosažení stanovených záměrů však mohou jenom lidé. Proto také se budeme v naší každodenní práci opírat o jejich podporu a iniciativu. K mobilizaci nevyčerpatelných sil dělnické třídy, družstevního rolnictva a inteligence, k širokému objasňování smyslu naší politiky zaměříme i prohlubování spolupráce s Českou národní radou a Národní frontou.

Jménem vlády děkuji poslancům České národní rady za pomoc, podporu a důvěru. Dovolte, abych i vaším jménem vyslovil přesvědčení, že se nám společné dílo bude i nadále dařit, že úspěšně splníme úkoly zbývajících tří let pětiletky, že uvedeme do života záměry programového prohlášení a dosáhneme cílů XV. sjezdu Komunistické strany Československa. /Potlesk./


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP