Čtvrtek 27. října 1977

Opatření v oblasti průmyslového spotřebního zboží kladou hlavní váhu na rozvoj výroby strojírenského spotřebního zboží, na odstraňování dosavadních nedostatků, na zvyšování kvality a na rychlejší inovaci. V textilním zboží a obuvi se klade důraz na potřebný sortiment, kvalitu a módnost, a to jak v oblasti potravin, tak i v oblasti průmyslového zboží, a to nejen jako obohacení vnitřního trhu, ale také jako motivace pro tuzemské výrobce. V úvahách o dlouhodobém rozvoji osobní spotřeby se bude vycházet ze stabilní hladiny maloobchodních cen zboží, které uspokojuje základní potřeby obyvatelstva.

Velkou pozornost si vyžádá celá oblast vztahů mezi výrobou a obchodem. Opatření se zaměřují na to, aby byla vypracována nová zákonná úprava vnitřního obchodu a i jiné právní normy a ekonomické nástroje, aby v plné míře byly respektovány, aby se prohloubily a zdokonalily nástroje odběratelsko-dodavatelských vztahů a jejich využívání a aby se zpřesnily jejich vazby na plán.

Pro správnou funkci vnitřního trhu nemají význam jen dostatečné zdroje zboží, i když snad jsou pro spotřebitele základem. Ve stejné míře jde také o podmínky, za nichž obyvatelé nakupují a obchod zabezpečuje výkon své funkce. Opatření se proto zaměřují na další rozvoj materiálně technické základny, na oblast pracovních sil a způsob celkového řízení a organizace práce v obchodě. Hlavní opatření budou soustředěna na uspořádání obchodní základny, na oprávněnou oblastní diferenciaci obchodní sítě i výraznější diferenciaci typů prodejen, zejména specializovaných. Zvláštní pozornost bude soustředěna na podmínky prodeje v hlavním městě. Zde budou další záměry navazovat na zahájenou přestavbu obchodní sítě. Další kvalitativní stupeň by mělo znamenat zpracování námětu výstavby obchodních středisek se širším zapojením do charakteru a potřeb konkrétní části města, se zvýrazněním funkcí socialistického obchodu a služeb. Tato myšlenka by měla být propracována i pro některá další města v České socialistické republice. Výchozím záměrem je, aby vnitřní obchod vycházel ve své činnosti z ucelené obchodně politické koncepce, která bude všechny tyto oblasti správně posuzovat, zabezpečovat jejich rozvoj s cílem zlepšit zásobování obyvatelstva a současně zvyšovat ochranu zájmů a práv spotřebitele.

Také v rozvoji služeb je uloženo zpracování dlouhodobé koncepce. Má jít nejen o zkvalitnění dosavadních služeb, ale zejména také o jejich rozšíření v těch oborech, které jsou pro obyvatele nejdůležitější. Jestliže usilujeme o vysokou zaměstnanost žen, o jejich rychlý návrat do zaměstnání po mateřské dovolené, pak k tomu musíme vytvářet předpoklady v podmínkách pro ulehčování práce v domácnosti. Nemenší význam mají ty služby, které se bezprostředně vztahují k využívání volného času našich pracujících, jako nejrůznější opravny sportovních potřeb, motorových vozidel apod. Komplex služeb má řešit celou oblast řízení, finanční a úvěrové politiky, pracovníků a jejich hmotné zainteresovanosti a materiálové zabezpečení.

Proto již v době příprav a zpracování souboru opatření byl vypracován návrh efektivnějšího organizačního uspořádání a řízení podniků místního hospodářství, který bude vládě předložen v nejbližším období. Předpokládá se také provést přehodnocení a úpravu dosavadní soustavy ekonomických nástrojů pro oblast místního hospodářství a prohloubit oborový systém plánování od centra až do organizací.

V současné době se zpracovávají koncepce vývoje některých dalších činností a oborů veřejně prospěšných služeb, zejména jde o odstraňování tuhých domovních odpadků, správu a údržbu místních komunikací, veřejné osvětlení, rozvoj výkupu a sběru druhotných surovin a opravárenské a výrobní činnosti. Rozvoj opravárenských kapacit a zvyšování úrovně uspokojování potřeb obyvatelstva však není jen věcí místního hospodářství. Vyžaduje, aby je výrobní resorty zabezpečily příslušným materiálem a dostatkem náhradních dílů.

Také na podnicích místního hospodářství a na výrobních družstvech budeme požadovat, aby i ony ve větší míře doplňovaly a vyráběly větší množství výrobků pro vnitřní trh, aby zvyšovaly výrobu spotřebního charakteru a ve větší míře inovovaly sortiment svých výrobků. V programu je také příprava účelných strukturálních změn v oblasti místního hospodářství a výrobních družstev; v tomto směru bude zapotřebí spolupráce a pochopení výrobních resortů.

S rostoucí životní úrovní nabývá stále většího významu cestovní ruch. I zde základem pro další činnost mají být ucelené koncepce dalšího rozvoje, které počítají se všemi oblastmi tuzemské a zahraniční rekreace, ať již individuální turistiky nebo prostřednictvím cestovních kanceláří. Také zde se pozornost zaměří na zlepšení dosavadní úrovně a na zpestření nabídky cestovních kanceláří a zvýšení možností cestovního ruchu.

Tyto úkoly, vyjádřené v hlavním souboru opatření, jsou přílohou a tedy přímou součástí vládního usnesení, které ukládá jejich zajišťování, případně spolupráci s federálními orgány v těch případech, kde hlavním koordinátorem je orgán s celostátní působností.

Je však třeba poznamenat, že podobným způsobem rozpracovaly svoje úkoly všechny resorty, a to nejen ty, jejichž soubory jsou součástí vládního materiálu, ale podobně i generální ředitelství, podniky a provozovny výroby, obchodu i služeb.

Ve třetí části zprávy bych chtěl uvést několik poznámek k realizaci těchto opatření.

Vláda si je plně vědoma toho, že naplňování závěrů květnového pléna ÚV KSČ vyžaduje, aby se připravovaná opatření co nejdříve projevila v praxi. Aby občané sami mohli posoudit, zda se v obchodu a službách věci zlepšily a lepší. Od počátku rozpracování úkolů jsme se snažili o to, aby v té jejich části, která spočívá především v možnostech lidí, v řídící a organizátorské práci a v plnění nastupovalo prakticky souběžně s politickým projednáváním a rozpracováváním.

Určité výsledky, resp. snad zatím spíše náznaky, jsme mohli posoudit v obchodě i ve službách v právě uplynulé letní a rekreační sezóně. Myslím, že můžeme konstatovat, že byla přece jen o něco lepší než ta předcházející.

Druhou takovou prověrkovou příležitostí se z hlediska spotřebitele zcela jistě stane předvánoční trh. Jsme vlastně již na jeho začátku. Podle informací, které soustředil obchod pro vládu, musím po pravdě informovat, že prováděná opatření ještě nedospěla tak daleko, aby se to komplexně projevilo výrazněji na úrovni a bohatosti vánočního prodeje. Dojde k určitým dílčím zlepšením, ale u některého zboží bude zřejmě letošní nabídka nižší. Ve svém celku je však letošní vánoční trh připraven dobře, a doufám, že i naši spotřebitelé dojdou k podobnému soudu.

Za důležitý krok jsme považovali to, aby přínos závěrů se mohl v reálnější míře projevit v plánech na rok 1978. V současné době dospěly práce na plánu příštího roku tak daleko, že návrhy odvětví se zpracovávají na centrálních plánovacích místech. Návrh však zdaleka ještě neznamená prováděcí kvalitu. To platí i pro letošní plán a také pro oblast uspokojování potřeb obyvatel.

Z dosavadního průběhu prací vyplývá, že se vytvářejí předpoklady dalšího rozvoje naší ekonomiky a tím i podmínky pro zlepšení úrovně vnitřního trhu a služeb. Organizace výroby, obchodu i služeb se snažily, aby v příštím roce zabezpečily alespoň část komplexu svých opatření. V úvahách při schvalování plánu musíme však vycházet z reálných možností a správně oceňovat zdroje a možnosti jejich užití. Současně musíme počítat s tím, že řada úkolů, vytyčených v květnovém zasedání, má charakter dlouhodobý a že by tedy bylo nereálné promítat je do plánu příštího roku.

Tak jako v minulosti i pro příští rok platí, že těžiště je v úrovni zásobování vnitřního trhu potravinami. Letošní výsledky zemědělské výroby, zejména pak rekordní sklizeň obilovin, vytvářejí příznivé podmínky pro potravinářský průmysl. Velmi dobrá je úroda i ostatních zemědělských plodin, zvláště brambor a cukrovky. Obdobně můžeme být velice spokojeni se sklizní pícnin. Letošní úroda ve svém souhrnu vytváří mnohem lepší podmínky pro zásobování potravinami než tomu bylo v minulém roce.

Nemůžeme ovšem ani tyto dobré výsledky přeceňovat a očekávat, že zlepšená krmivová základna, která je jistě dobrým předpokladem pro zvýšení výroby masa a mléka, odstraní naráz všechny problémy. Usilujeme však o to, a vláda k tomu dala některé vážné podněty, aby již v plánu na rok 1978 bylo např. zásobování masem řešeno s větší citlivostí. Požadujeme postupně v plánu řešit i ostatní problémy, jako je např. disproporce zásobování masem v obou moravských krajích.

I zde v České národní radě považuji však za nutné připomenout, že to nepůjde samo. Jako příklad bych uvedl mléko.

Za osm měsíců letošního roku jsme dosáhli, v porovnání ke stejnému období loňského roku, přírůstek 4 %. tj. přes 90 mil. litrů mléka. Je to jistě velmi dobrý výsledek, zejména jestliže jej poměřujeme k plánu, protože původní státní plán počítal za celý rok s přírůstkem 40 mil. litrů mléka. Od září však růst jednotlivých dekád poklesl pouze na 1-2 %. Proti optimistickým, ale přitom reálným možnostem, ztrácíme tak měsíčně 6 - 8 mil. litrů mléka.

Důvody jsou jen podmíněně objektivní. Jistě tu byla nepřízeň počasí, které mělo někdy vliv na možnost využití dobré krmivové základny. Poklesla však také organizátorská péče a úroveň práce ošetřovatelů. Zemědělci se více zaměřili na ostatní náročné práce, zejména na žně, a opomenuli péči o produkci mléka. Je pravděpodobné, že také nízký a nemobilizační plán a vědomí již splněného ročního nárůstu má svůj negativní vliv. Mléko však stále naléhavěji potřebujeme, a to jak pro obohacení trhu a účinnější racionalizaci výživy, tak také pro oblast krmivářství. Vracíme se proto k účinným organizačním opatřením i hmotné pobídce, abychom dobrou produkci mléka udrželi a vytvořili si hlavně dobrý nástup do příštího roku.

Mluvím o otázkách potravin na vnitřním trhu poněkud podrobněji proto, že budou i v příštím roce a zřejmě i v dalších letech ovlivňovat celkovou situaci v uspokojování potřeb obyvatelstva. Dobré zásobování potravinářským zbožím zůstane základním předpokladem pro celkovou stabilitu vnitřního trhu. A nejen to. Jestliže ústřední orgány nebo střední články řízení budou mít při zajišťování dodávek potravin snazší úlohu, zbude jim více času a více energie na jednání o dodávkách průmyslového spotřebního zboží. Nelze zakrývat, že uspokojování poptávky po výrobcích spotřebního průmyslu, a zejména pak po strojírenském spotřebním zboží, klade na řídící pracovníky i pracovníky obchodu mimořádné nároky.

Na tomto úseku nepovažujeme jednání o dodávkách na rok 1978 za uzavřené, i když výroba i obchod své plány již předložily.

V současné etapě plánovacích prací představují rozdíly mezi nabídkou výroby a požadavky obchodu položku několika miliard Kčs. To samo v porovnání s minulými léty není ani tak moc neobvyklé. Zpravidla v období dalších prací na plánu a v průběhu roku se podařilo podobné rozdíly minimalizovat. Letos je to však nutno považovat za signál, že závěry 7. pléna samy o sobě nemohou stávající problémy řešit.

Vláda se touto situací zabývala a dala konkrétní dispozice pro dopracování plánu. Vycházíme z toho, jak to také konstatovalo květnové jednání ústředního výboru strany, že celkové zdroje a prostředky uvažované 6. pětiletkou pro dobré zásobování vnitřního trhu, jsou dostatečné. Záleží tedy i na pracovnících obchodu, ale zejména na pracovnících výroby, aby úkoly, stanovené ročními plány, byly reálně zajištěny. Budeme důsledně trvat na tom, aby v souladu s přijatými závěry se postavení výroby spotřebního zboží v komplexu materiální výroby posilovalo.

Oblastí, kde uskutečňování rozpracovaných záměrů by měla pokračovat z hlediska občana dosti rychle, jsou služby. Také zde samozřejmě základní prostředky vytvářejí provozní podmínky, lidé, materiál, náhradní díly apod. Ale přeci jen zde převažuje to, že především lidé, jejich práce, způsob řízení, postoje a organizátorská činnost rozhodují o tom, jaká úroveň služeb bude poskytována, jaký postoj k občanovi zde převládne.

Na tuto sféru je třeba více soustředit pozornost také proto, že do značné míry rozhoduje o tom, jak je občan spokojen se službou předmětů dlouhodobého užívání, které si pořídil. Jsou to z hlediska ekonomiky domácností, svou povahou, investice. Občan počítá s tím, že jejich užívání bude spojeno s údržbou a s určitými opravami. Roztrpčuje ho ale, jestliže tato údržba není kvalitní, není včasná, nebo dokonce není vůbec. Protože často pro maličkosti, mnohdy nepatrné hodnoty, nemůže užívat zařízení - třeba i velice nákladné - do kterého vložil mnoho nadějí na racionalizaci práce své domácnosti.

A nemůžeme se divit, že ho ani nezajímá, zda příčinou je v konkrétním případě provoz služeb sám, výroba, která nedodala materiál a náhradní díly, nebo někdo jiný. Z hlediska občana je skutečně věcí organizace, aby mohla dobré služby poskytnout.

Občana také nezajímá, zda provozovna plní plán či ne - hodnotí ale kriticky, jak dobře byla vyřízena jeho objednávka.

Vážené soudružky a soudruzi poslanci, z tohoto stručného přehledu dalších záměrů rozvoje vnitřního trhu a služeb je zřejmé, jak veliká práce čeká všechny organizace státního a družstevního obchodu, podniky místního hospodářství a organizace výrobních družstev, i jejich řídící orgány, včetně národních výborů. Právě národní výbory zde musí sehrát velkou roli; do jejich kompetence značná část této problematiky patří přímo. Mám však za to, že i tentokrát prokázaly, že jsou odpovědnými orgány státní moci a správy. O jejich odpovědném přístupu k závěrům 7. zasedání ústředního výboru KSČ svědčí průběh plenárních zasedání krajských národních výborů i jednání v okresech. Některých jednání jsem se zúčastnil. Je zřejmé, že správně pochopily svoji úlohu nejen jako stupeň řízení, ale především jako místo, které má zabezpečit ochranu zájmů a práv občanů.

Rozpracování závěrů, organizování a zajišťování dílčích úkolů se jeví na závodech, v prodejnách a provozovnách služeb velice často jako problém technický, výrobní, komerční nebo organizační. Z tohoto hlediska jsou tyto úkoly také zpravidla zajišťovány. To je samo o sobě docela správné, ale jen do jisté míry. V souhrnu výsledků plnění těchto mnoha dílčích úkolů, a to dobrých i špatných, a to bych chtěl zdůraznit, jde o vytváření jakési atmosféry pro spotřebitele - dobré, méně dobré nebo dokonce i špatné. V tom už je ale obsaženo politické působení, obecně i zcela konkrétně. Přitom to dobré bývá často přijímáno jaksi samozřejmě a s menším zvýrazněním. Ale to špatné působí bohužel zpravidla velice konkrétně a nezřídka i hodně nakažlivě. Péče o rozvoj obchodu a služeb v duchu přijatých závěrů se tak stává prvořadým faktorem politickým. A to jak z hlediska každodenního, tak i ve vytváření socialistického způsobu života.

Zdůrazňuji to, vážení soudruzi poslanci, abychom přes tu spoustu konkrétnosti na cestě uskutečňování záměrů a úkolů 7. pléna, po cestě od centra až dolů, nepřehlédli to hlavní, že smyslem je lepší uspokojování spotřebitele jako jedna z cest kladného působení na občana, i jako vyjádření jeho podílu na rozvoji společnosti.

Vláda si je této okolnosti plně vědoma a je připravena řešit nejdůležitější úkoly v rozvoji vnitřního trhu a služeb. V souladu s přijatými politickými závěry a na základě souboru přijatých opatření vláda České socialistické republiky

- bude soustavně usilovat o realizaci všech opatření, která povedou ke zkvalitnění trhu a služeb,

- bude dbát na to, aby úkoly, s jejichž řešením je možno počítat v příštím roce a které pomohou ke zlepšení zásobování a zkvalitnění služeb, byly reálně zahrnuty do státního plánu na rok 1978,

- zabezpečí rozpracování koncepce dalšího rozvoje osobní spotřeby v úzké součinnosti s příslušnými federálními orgány a ve spolupráci s orgány Slovenské socialistické republiky. Přitom bude vycházet ze zásady dále zvyšovat životní úroveň pracujících, a to i v podmínkách složitější ekonomické situace s cílem efektivněji využívat zdroje, které jsou k dispozici a hledat vždy aktivní řešení,

- ve spolupráci s resorty bude provádět trvalou kontrolu všech přijatých usnesení.

Budeme na tomto úseku navazovat na tradičně dobrou spolupráci s orgány České národní rady. Jsme připraveni využít ve své činnosti všech doporučení poslankyň a poslanců České národní rady, přednesených v jednotlivých výborech i zde na plenárním zasedání a prohloubit spolupráci se všemi orgány České národní rady.

Květnové plénum vyjádřilo úsilí Komunistické strany Československa o zajišťování linie XV. sjezdu v oblasti hmotných potřeb obyvatel. I v náročnějších podmínkách naší ekonomiky zdůrazňuje základní cíl hospodářské a sociální politiky strany, tj. v souladu s prohlubováním socialistického způsobu života uspokojovat potřeby obyvatel. Je proto nyní úkolem všech - od vlády až po poslední pracoviště výroby, obchodu a služeb - stanovené úkoly zajišťovat. Protože to je důležitá součást životní spokojenosti lidí i perspektiv rozvoje socialistické společnosti. /Potlesk./


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP