Pondělí 4. července 1977

Říkáme zcela otevřeně: hledisko přísné hospodárnosti a maximální efektivnosti v investiční výstavbě platí pro každého! A všichni se těmto požadavkům musí podřídit.

V tomto směru vláda prosí poslance České národní rady nejen o pochopení, ale také o podporu zejména při možných konfliktních situacích v jednotlivých oblastech a místech.

Soudružky a soudruzi, aby stavbaři splnili 6. pětiletku, soustřeďují v souladu s potřebami investiční výstavby síly k dosažení výrazné změny ve struktuře a územním rozložení prací.

Průmyslová výstavba potřebuje stavebních prací více o 74 %; občanská a inženýrská vybavenost sídlišť roste až o dvojnásobek. Pro Prahu a Severočeský kraj potřebujeme třetinu všech kapacit stavebních podniků ČSR.

S rychlostí těchto změn však dosud spokojeni nejsme. Abychom plnění komplexní bytové výstavby zlepšili, a tím si vytvořili i podmínky pro plnění plánu v místech soustředěné výstavby, rozhodla vláda o povinnosti KNV přejít, počínaje rokem 1978, na opakování osvědčených projektů, u nichž je záruka nejen funkční způsobilosti, ale i hospodárnosti.

Ministerstvo výstavby a techniky ČSR k realizaci vhodných opakovatelných projektů vydá závazné dispozice a současně založí evidenci těchto nejvhodnějších projektů, tak jak budou v jednotlivých oblastech realizovány. Tak se budou postupně vytvářet podmínky pro závaznou typizaci.

Ministerstvo stavebnictví ČSR k tomu připravuje program rekonstrukce materiálně technické základny s cílem snížit pracnost i průběžnou lhůtu výstavby včetně postupů, které by i v této oblasti umožnily proudové stavění.

Za jednu z cest ke stabilizaci investičního a stavebního plánu považujeme zavedení pevných rozpočtových cen stavebních prací, což je výhoda nejen pro investory, ale také pro výkonné stavební organizace. Předpokládáme v tomto směru jak iniciativní postup ministerstva výstavby a techniky ČSR a investorů, tak ministerstva stavebnictví ČSR.

Vzhledem k velkému podílu dodávek materiálů z ostatních odvětví národního hospodářství, vyžadujeme i od nich aktivní přístup k zajišťování sortimentu v pevných cenách a kvalitě, aby mohl být rozšiřován rozsah parametrických cen.

To platí i pro opakované stavby a objekty ostatních úseků nevýrobní i výrobní sféry, např. výrobních i nevýrobních hal, skladů, pomocných provozů a sociálních zařízení, atd.

Soudružky a soudruzi, před naším stavebnictvím jsou tak velké úkoly, že má-li je s úspěchem zvládnout, musí navázat na ty dobré zkušenosti v řízení a organizaci práce, které se osvědčily a přitom intenzívně vytvářet nové předpoklady k dalšímu rychlému zlepšení.

Uvedl jsem už podmínky, které ovlivní lepší práci stavebnictví zvenčí, ať je to zužování fronty rozestavěnosti, rozšíření typizace a použití opakovaných projektů. Patří sem i další přírůstky pracovníků a mechanizačních prostředků.

Ve světle závěrů XV. sjezdu strany spočívá hlavní těžiště dosažení vysoké efektivnosti a kvality veškeré práce ve vnitřní výkonnosti každého odvětví.

Proto vláda při rozpracování závěrů 6. pléna ÚV KSČ položila důraz na ta opatření, která v rozhodující míře ovlivňují zvýšení vnitřní výkonnosti samotného stavebnictví.

Základním úkolem v této oblasti je uplatnění efektivních výsledků vědeckotechnického rozvoje, zejména v dalším zprůmyslnění stavebnictví.

I pro stavebnictví platí, že kapacity vědeckovýzkumné základny se musí soustředit na nadějné programy. Potřebujeme, aby výsledky vazby "věda - výzkum - výroba - užití" se projevily zejména na velkých stavbách a v místech soustředěné výstavby.

V rychlejším zprůmyslnění spatřuje vláda východisko pro zvýšení produktivity práce a urychlení výstavby. Oč v praxi jde? V optimální míře přenášet práci do průmyslových výroben, do výroby unifikovaných prefabrikovaných dílů a prvků, jejichž kompletace a kvalita umožní výrazně omezit operace na staveništi a vyloučit v nejvyšší míře "mokré" procesy na stavbách. Domyšleno do důsledků to vyžaduje i racionální organizaci dopravy a montážních postupů tak, aby se snížila celková pracnost a šetřil čas.

Takový přístup si vynucuje odpovídající změny v materiálně technické základně a tedy i promyšlenou investiční politiku resortu, jak ve stavební výrobě, tak ve výrobě stavebních hmot. Je také nejvyšší čas skončit s dosavadními nedostatky v zásobování obyvatelstva stavebními hmotami ve struktuře i množství.

Pro vlastní investiční výstavbu resortu počítá tato pětiletka s rozsahem přes 21 mld Kčs. Vláda tím vytváří dobré předpoklady, aby tak říkajíc "kovářova kobyla nechodila bosa". Je na ministerstvu stavebnictví ČSR, aby zlepšilo péči o svou materiálně technickou základnu. Jde o pořádek v přípravě a soustředění pozornosti k vlastní investiční výstavbě, o využití základních fondů, zejména strojů a mechanismů.

Tuto cestu ministerstvo nastoupilo zejména při nasazování a využití sestav strojů na velkých stavbách ve dvou i vícesměnných provozech. Přistupuje k rozsáhlému programu specializace kapacit, technických servisů a služeb a k organizaci účelné spolupráce specializovaných kapacit. To však také znamená věnovat více energie technické a organizační přípravě staveb a jejich materiálně technickému zajištění.

Další zprůmyslnění klade nároky i na vyšší stupeň řízení a organizaci výrobního procesu. Klad vidíme v tom, že ministerstvo věnuje pozornost zabezpečování národohospodářských priorit a územním přesunům kapacit.

Z hlediska perspektivních potřeb orientuje vláda ministerstvo na řízení koncepčních prací, na prosazení jednotné technické politiky, na podstatné zvýšení plánovací a bilanční činnosti, zvláště pak na prohloubení strukturálních bilancí a objemové, věcné i oblastní provázání plánu.

Vnitřní přestavba stavebnictví vyžaduje, aby ministerstvo přispělo svými iniciativními návrhy ke zdokonalení řízení a plánování celého odvětví, včetně potřebných experimentů a nutných úprav v organizaci materiálně výrobní základny.

6. pětiletka potřebuje plnou mobilizaci všech stavebních kapacit, bez ohledu na jejich organizační začlenění. Nevyhneme se proto nasazení kapacit podniků místního stavebnictví, např. n. p. Silnice, na důležitá díla investiční výstavby, zejména tam, kde je třeba velkého soustředění prací, i když neztrácíme ze zřetele potřebu kvalitativních změn a růstu výkonnosti při provádění oprav. Vláda rovněž uložila zpracovat postup ke zlepšenému řízení podniků místního stavebnictví národními výbory a ministerstvem stavebnictví ČSR.

V celém odvětví máme značné a přitom nejrychleji využitelné rezervy v dodržování pracovní doby, v technologické kázni a v prosazení progresívních norem práce i spotřeby materiálů. Občané nejednou správně kritizují nedostatečnou výkonnost a kvalitu práce i nepořádky na některých sídlištích, včetně jejich okolí.

Základem pro nápravu je dobrá, do všech podrobností zpracovaná technická příprava stavby, věcné i časové určení úkolů a včasný přísun materiálu. Na takových dobře připravených a řízených stavbách jsou zároveň vytvořeny podmínky pro tvůrčí rozvoj socialistického soutěžení, které přináší vyšší plnění úkolů plánu a nezahlazuje chyby v práci jiných.

Materiálně technická základna stavebnictví a její efektivní využití potřebuje kvalifikované kádry. Na stavbách máme řadu vyspělých inženýrů, předáků, mistrů a dělníků. Ty musíme plně získat k zápasu o zvýšení vnitřní výkonnosti, umožnit růst jejich kvalifikace a podle talentu a pracovitosti vytvořit podmínky pro uplatnění každého z nich.

Je proto správné, že ministerstvo ve zvýšené míře pečuje o stabilizaci kádrů v kolektivech, o jejich vzdělávání a technickou přípravu, o rozvoj soutěživosti a její neformální uplatňování v nejprogresívnějších metodách.

Mnohé se již změnilo v pracovních a sociálních podmínkách zaměstnanců ve stavebnictví. Opatření přijatá vládou i ministerstvem jsou dalšími kroky ke zvýšení stabilizace a zlepšení pracovních podmínek stavbařů.

Soudružky a soudruzi, uvedl jsem hlavní myšlenky opatření vlády k realizaci 6. zasedání ÚV KSČ. Mimořádný důraz klademe na soustavnou pozornost a průběžně prováděnou kontrolu přijatých opatření na všech stupních řízení.

Vyslovujeme přesvědčení, že osvědčené a uvědomělé kádry ve stavebnictví, v projekci a v investorských orgánech zvládnou i současné složité úkoly. Dosažené úspěchy na stavbách, obětavý přechod stavbařů do oblastí, kde je společnost nejvíce potřebuje, rozvoj brigád socialistické práce, socialistické soutěžení kolektivů i jednotlivců, sdružené socialistické závazky a práce komplexních racionalizačních brigád - to vše jsou "opěrné" body při dosahování vyššího výkonu a kvality. Impulsem k rozvoji iniciativy budou jistě další závazky ke slavnému výročí Velké říjnové socialistické revoluce.

Nyní jde především o to, abychom dovedli ve všech článcích investiční výstavby iniciativu správně zaměřit, uplatnit nejúčinnější formy i metody jejího řízení a ve spolupráci hospodářských orgánů se stranickými, odborovými a mládežnickými organizacemi podporovali důslednou politickou prací její růst.

Dosažené výsledky hospodářského a sociálního rozvoje jsou přitom inspirací pro současné i budoucí složité úkoly našeho rozvoje. /Potlesk./


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP