Středa 28. srpna 1968

33

1968, 28. srpen (středa), Praha. - Zápis jednání 85. schůze předsednictva NS (22. část).

[Začátek: 9.08 hod.

Ukončení: 10.35 hod.

Předsedající: Jozef Valo, I. místopředseda NS, Josef Smrkovský, předseda NS.

Host: Jiří Steinmassel, zástupce ÚKLK.

Obsah jednání:

1. Rezignace posl. Richarda Dvořáka podaná 8. srpna 1968.

2. Oznámení, že J. Smrkovský se dostaví 28. 8. na schůzi pléna NS.

3. Návrh na vyjádření protestu proti internování některých příslušníků ministerstva vnitra.

4. Informace o jednání předsednictva ÚV KSČ.

5. Přikázání návrhu zásad tiskového zákona a zákona o odvodech ze zisku k projednání příslušným výborům.

6. Zpráva ÚKLK o stavu hospodářství.

7. Návrh na vydání prohlášení v souvislosti s přerušením 26. plenární schůze NS.

8. Informace posl. J. Pelikána o tom, že v zájmu uvolnění budov televize a rozhlasu okupačními vojsky budou společně se Z. Hejzlarem na přechodnou dobu pověřeni jinými funkcemi a do čela televize a rozhlasu budou jmenováni zmocněnci.

9. Podnět, aby předsednictvo NS navrhlo vládě odvolání Karla Hoffmanna z řízení Ústřední správy spojů a Miroslava Sulka z funkce generálního ředitele ČTK.]

(Jednání zahájeno v 9.08 hod.)

[J.] Valo: Zahajuji bez programu zasedání předsednictva NS. Říkám to jedovatě, protože dosud nemáme zprávy, jak budeme dále pokračovat. Budeme se trochu vařit ve vlastní šťávě.

Předně musíme vyřídit několik formalit. Doporučuji, abychom vzali s konečnou platností na vědomí rezignaci posl. Dvořáka. Jak víte, byl jmenován velvyslancem a vzdal se proto mandátu. Dosud to nebylo nikým odsouhlaseno [Celý odstavec zatržen po straně tužkou.].

Druhá věc je, abychom předložili některé zákonné předlohy výborům.

Za třetí je to zajištění informací poslancům NS, to znamená informace, jak se soudruzi dožadují Dubčekova projevu. Snad se podaří Kanceláři pro všechny poslance projev s. Dubčeka i projev s. Husáka zajistit, který prý byl velmi pěkný, obsažný a instruktivní. Budeme se snažit, aby i tento projev byl rozmnožen a dán poslancům k dispozici.

Na cestě je s. Maxa, který jednal se s. Smrkovským, který je na ÚV KSČ a podá nám o tom zprávu, co dojednal a jakého názoru je s. Smrkovský.

Soudruzi, to je celkově program dnešního našeho zasedání.

Jako prvý bude hovořit s. Dohnal.

[L.] Dohnal: Soudružky a soudruzi, pokud jde o dání souhlasu na rezignaci z funkce s. Dvořáka: Nevím, jestli zrovna teď bychom měli k tomu zaujímat stanovisko, protože by to mohlo být posuzováno mnoha lidmi i poslanci z mnoha různých hledisek. Myslím, že to tak nespěchá. Když jsme to odkládali již nějakou dobu, že bychom to měli ještě týden až 14 dní nechat a potom zaujmout stanovisko. Nedoporučuji to nyní projednávat.

[J.] Valo: Tato otázka se dá odložit, žádné závazky z toho neplynou, protože my nemůžeme vypsat nové volby, jednak, že to za této situace není možné, a dále také proto, že stejně stojíme před volbami, takže se nic nestane, když to prostě ještě měsíc necháme ležet.

[O.] Kučera: Chtěl bych podat bližší vysvětlení: Tato rezignace byla podána 8.8.1968, byla publikována v Rudém právu a i jinak. Jde v našem případě pouze o formální postup. Podle nového volebního zákona Národní shromáždění nerozhoduje o přijetí rezignace, bere ji pouze na vědomí. Takže ten akt je právoplatný okamžikem podepsání této rezignace, což bylo provedeno 8. srpna. Je možno to nechat týden nebo čtrnáct dní, aby to nevypadalo, že to je v souvislosti s těmito věcmi, a stáhnout to z pořadu.

[J.] Valo: Myslím tedy, že to stáhneme z pořadu. Nyní zpráva od soudruha Smrkovského [Odstavec zatržen po straně tužkou.].

[V.] Kaigl: Právě se vrátil s. Maxa. Soudruh Smrkovský je na zasedání ÚV KSČ a počítá s tím, že by se v 10 hodin dostavil na plénum. Není to ovšem stoprocentní, protože teď má vystoupit právě soudruh Dubček. Kdyby se tedy situace příliš zkomplikovala, že by přijít nemohl. Jinak jsou všichni na zasedání ÚV, Dubček, Černík a všichni ostatní. Udělá všechno, aby sem přišel.

[J.] Valo: Svolali jsme na 10 hodin plénum, pouze jsme řekli, že to nemusí být přesně v 10 hodin, možná později podle toho, jak se nám podaří navázat spojení.

[L.] Hofman: Soudruzi, obracejí se na nás jednak rodiny odvlečených příslušníků ministerstva vnitra, jednak i pracovníci ministerstva vnitra, abychom pomohli řešit jejich osud. Byl odvlečen např. nám. min. vnitra. Ministr se sice obrátil na naše ministerstvo zahraničních věcí, ale soudruzi žádají, abychom i my nějakým způsobem pomohli. Jestli by neměla jít nějaká delegace na sovětské velvyslanectví. Vždyť jsou to vládní činitelé, je jich asi sedm. Jejich rodiny o nich nic nevědí, jakoby se propadli. Jejich rodiny sem chodí a chtějí, abychom my jako poslanci pomohli.

[J.] Valo: Nemám námitek, abychom podali protest, ale je třeba uvědomit si, že to je věcí vlády, výkonné moci a že my do jisté míry bychom tím obcházeli vládu. Aby navenek nevznikl dojem dvojkolejnosti, že nerespektujeme nebo neuznáváme vládu, že chceme udržovat zvláštní spojení na velvyslanectví. Jinak nemám námitek, abychom něco dělali. Ale jsem toho názoru, že by se to mělo dělat jen prostřednictvím vlády, protože jinak by vznikl dojem, že jdeme svou cestou a chceme dokonce i styky s velvyslanectvím udržovat přímo. Na to upozorňuji.

[H.] Maxa: Nemohu dát oficiální zprávu, jak ta jednání probíhala. Včera jste byli informováni i o těch projevech - prezidenta L. Svobody i s. Dubčeka. Včera zasedalo staré předsednictvo ÚV. Hlavní smysl včerejšího dne bylo uklidnit veřejnost, aby nedošlo k nepředvídaným akcím, které by vyvolaly protiakce sovětských vojsk.

Včera večer zasedalo ještě staré předsednictvo ÚV, o jehož jednání nebylo nic vydáno. Dnes ráno zasedá delegace nového předsednictva s delegací starého ÚV v otázce navázání kontaktů a spolupráce a vyřešení situace [Odstavec zatržen po straně modrou propisovací tužkou.].

Na dnes dopoledne se připravuje a bude v nejbližší době vysílána osobní výzva prezidenta s. Svobody, s. Černíka, s. Smrkovského a s. Dubčeka k našemu lidu. Je koncipována ve stejném duchu jako včera - výzva k zachování klidu a pořádku, aby lidé nedělali nic, co by mohlo vyprovokovat sovětská vojska k opětnému návratu do města.

S. Smrkovský počítá s tím, že by v 10 hodin přišel na plénum NS, jestliže do té doby nebude nic mimořádného. Hovořil jsem s ním dnes ráno.

[O.] Kučera: Národnímu shromáždění došly dva materiály, které by měly být přikázány výborům:

1. Zásada tiskového zákona vypracované MKI a částečně ministerstvem spravedlnosti. Doporučuji, aby tyto zásady byly projednány v kulturním a ústavně právním výboru NS.

2. Dále byly všem poslancům zaslány zásady zákona o odvodech ze zisku a přírůstku vypracované MF. Po projednání s tajemníky výborů byl připraven návrh, který by mělo předsednictvo NS schválit. Zásady by měly být přikázány těmto výborům: ústavně právnímu, pro NV, pro plán a rozpočet, průmyslovému, pro spotřební průmysl, investičnímu, zemědělskému a zdravotnímu [Od začátku vystoupení O. Kučery zatrženo po straně tužkou.]. Uvedený návrh zákona má vliv na celé národní hospodářství, všechny podniky a závody, řízené ať již z ústředí nebo národními výbory.

[J.] Valo: Doporučuji, abychom se obrátili na MZV a žádali o ostrý protest proti tomu, že některé osobnosti ministerstva vnitra a jiných ministerstev byly zatčeny a o jejich osudu nic nevíme. Je zde legální vláda a NS, které nesou odpovědnost za pořádek ve státě. Žádáme, aby MZV zakročilo.

Dostali jsme zprávu ÚKLK, kterou projednávat nebudeme, protože jsme neměli možnost ji prostudovat [Záznam vystoupení J. Valo zatržen po straně tužkou.].

[J.] Steinmassel: Je to první zpráva, informace jsou kusé a ojedinělé. Syntézu lze zatím velmi těžko provádět. Ztráty na národním důchodu činí denně 800 - 900 mil. korun.

Včera byly vyslány spojky do všech krajů republiky a budeme vám ve dvoudenních intervalech podávat zprávy o ekonomické i jiné situaci ve státě.

[P.] Rapoš: Zprávu bereme na vědomí s tím, že jde o materiál týkající se většinou hlavního města Prahy [Odstavec zatržen po straně tužkou.].

[A.] Bichler: Vím, že je to obtížné, ale žádám, aby ÚKLK se snažila dostat obraz o tom, co je v tomto státě rozhodující. Na to je třeba zaměřit úsilí. Víme, že Ostrava těží uhlí na 75%, rovněž tak plní plán výroby oceli. Měli bychom dostávat informace v maximální míře o velkých podnicích, jako ČKD, Škodovce atd. Soustředit se na to, co je v našem národním hospodářství důležité, abychom mohli podnikat opatření ke zvýšení pracovního úsilí, jak se např. navrhlo vyslat spojky k havířům atd.

[J.] Valo: Samozřejmě, že prosíme ÚKLK, aby se zaměřila na rozhodující místa, poněvadž ta nejlépe vědí a mohou charakterizovat, jaký stav je, aby se nerozplývala na všechno, ale aby vzala hlavní body a z toho abychom si mohli utvořit obraz o dané situaci.

[J.] Zedník: Mám dotaz, má-li ÚKLK přehled o provozu sítě městské dopravy. Byl jsem od časných hodin po městě a zejména tramvajová doprava úžasně vázne. Lidé většinou chodí do práce pěšky, elektriky málo jezdí, zvlášť linka 14 směrem na Pankrác je narušena.

[J.] Steinmassel: Ve zprávě je určitá část a my vysíláme do těchto nejohroženějších úseků lidi, kteří pomáhají věci dávat do pořádku. Jakmile vytvoříme kanál informací od okresů až po ústředí, informace budou soustředěny.

[J.] Macek: Vzhledem k tomu, že máme před sebou plenární schůzi, měli bychom uvažovat, zda bychom neměli připravit pro závěr plenárního zasedání závěr, kterým bychom toto zasedání uzavřeli.

Je třeba vyčkat stanoviska soudruha předsedy, ale nicméně bychom si mohli několik otázek v té souvislosti promyslit a uvážit, co bychom považovali za nejdůležitější.

Posl. Skála a další soudruzi připravili takový námět; souhlasíte-li s tím, bylo by možné aspoň základní body si naznačit a podle rozpravy, která se tu rozvine, připravit podklad, z něhož by takové usnesení nebo komuniké mohlo být koncipováno. Prosím o vaše názory.

[A.] Bichler: Považuji to rovněž za svrchovaně důležité, jelikož včera po zprávě s. Smrkovského, prezidenta a soudruha Dubčeka řada poslanců byla v těžkém duševním rozpoložení, lidé měli různé návrhy, že to položí apod. Jsem toho názoru, že předsednictvo by mělo ukazovat plénu, všem poslancům, jakou linii zaujmeme.

Není to vůbec lehké, srdce krvácí každému, ale poslanci, jak jsem včera viděl, byli dezorientováni [Věta podtržena modrou propisovací tužkou.]. Myslím, že takové stanovisko bychom tam měli přednést, aby poslanci po plénu šli mezi lidi s nějakou linkou [Věta podtržena modrou propisovací tužkou.].

[J.] Valo: Nejsem proti tomu, ale upozorňuji, aby to nebylo usnesení, které by znamenalo, že souhlasíme, poněvadž tím bychom zavazovali poslance a každý poslanec má právo souhlasit [Text od začátku věty podtržen červenou propisovací tužkou.] anebo nesouhlasit. Každý bude mít čas, aby si to rozmyslel. Můžeme jen hovořit o informacích, jaké vyplývají z toho, co bylo dohodnuto. Nijak bych však nechtěl naznačit, aby poslanci šli tou nebo onou cestou. Můžeme sice upozornit, jaká je ta která cesta nebezpečná, ale nemůžeme poslance zavázat, že mají dělat v tom a tom směru. Někdo není s to říci: přijímám, nic nám nezbývá. Jsou lidé, kteří nejsou s to to udělat. Nemůžeme je nijak nutit, co mají dělat [Od slov "že mají" podtrženo červenou propisovací tužkou.].

[J.] Macek: Nemyslel jsem, že by to mělo být něco, co by mělo zavazovat poslance. Byli jste svědky demonstrací, které byly tady. Chci vás informovat, že docházejí další a další desítky manifestů pro nás, deklarací, žádostí. Myslím, že i proto jsem povinni obrátit se k veřejnosti nebo aspoň formou tohoto sdělení, že to nebude jenom pro poslance, ale je to i svědectví o tom, že Národní shromáždění má svůj názor a pojednalo o něm na tomto zasedání.

Může to být dokument nebo sdělení jenom tohoto druhu, nehledě na to, že nemáme stále ještě před sebou zevrubnou zprávu, jak bylo řečeno předsedou NS, takže nemůžeme ani nějaké definitivní stanovisko vyslovovat. Nicméně je potřeba pokročit dál od včerejšího dokumentu, který byl přijat, protože přece jen nastaly nové jevy. Určitý neklid a určité obavy jsou ve veřejnosti a my bychom snad mohli přispět i k tomu, abychom vyslovili své názory. To je otázka k diskusi.

[J.] Lacina: Má-li s. Macek připraveny body pro případné prohlášení, bylo by nutné ho vyslechnout.

[B.] Laštovička: Jestli nebylo včerejší usnesení ještě zveřejněno (hlasy: bylo), v tom případě je třeba dnes udělat nové usnesení, poněvadž nemůžeme přerušit zasedání NS, aniž bychom se vyjádřili k vystoupení s. Dubčeka a s. Svobody. Měli bychom udělat velmi stručné usnesení, v němž by horm odstavce dnešního byly nahrazeny stanoviskem k vystoupení s. Dubčeka a Svobody. Podle situace tam stručně konstatovat, že se přechodně přerušuje.

Domnívám se, že nyní nastává nová fáze činnosti NS. V uplynulých dnech jsme vyvinuli aktivitu, která překračovala obvyklý a normální rámec naší činnosti, a to proto, že tady žádné legální státní orgány nebyly, které měly možnost tak mluvit a diskutovat jako my. Nyní však jsou plně uváděny v činnost a budou v nejbližších dnech nebo hodinách plně rozvíjet svoji činnost ústavní orgány, což znamená, že veškeré kompetence mají se k ní vrátit a my tuto skutečnost budeme respektovat.

Soudruzi, my máme příští týden podle plánu 4. a 5. nebo 5. a 6. září mít plénum, které mělo projednávat dosti důležité otázky podle našeho pracovního programu. Osobně se domnívám, že již není důvod, proč bychom nemohli pomýšlet na svolání tohoto pléna s programem, jak byl připraven. Je tam bod o soudcích, sociální zákony a jiné důležité a významné věci, ať se v tomto programu pokračuje. Bude to asi za 7 dní, možná, že vláda bude mít do té doby své prohlášení, takže bychom mohli říct poslancům, že podle plánu 6. a 7. září se sejdeme. Veřejnosti by se mělo dát v našem závěrečném prohlášení najevo, že kompetence, které jsme na sebe vztahovali, opět přecházejí na ony základní orgány a my že se vracíme ke své legislativní činnosti jako nejvyšší zákonodárný orgán plus posuzování základních otázek naší politiky tak, jak to ukládá ústava. To by bylo také prohlášení vlády. V tomto smyslu bychom mohli to formulovat.

[M.] Miková: Když jsou všechny orgány, které mohou jednat, nesmíme ztratit tvář, bojovat za mnohé věci, budeme chtít orgány kontrolovat, jestli to vykonávají, abychom nic neztratili na bojovnosti, která byla za tu dobu skutečně prokázána.

Proto se stavím za to, aby plénum pro větší informovanost nějaké stanovisko přijalo, měli by být pověřeni soudruzi, kteří by to vypracovali a teprve potom mluvit, ne však dříve, pokud ještě nemáme nic v rukou. Nemůžeme říci, že nesouhlasíme, když nevíme, co tam bylo. Přišla za mnou řada poslanců, že známe deklaraci, ale neznáme dohodu, jestli jsou tyto dohody v NS. (Posl. Valo a Macek: Nic nemáme.) Jsem pro to, abychom o to žádali a poslance s tím seznámili. Říkáme, že NS je nejvyšším orgánem, poslanci mají rozhodovat s konečnou platností a nejméně ze všech vědí. Myslím, že máme právo o tyto dohody žádat a informovat poslance.

[J.] Valo: Soudružky a soudruzi, musíme si uvědomit, že žádat můžeme, ale pokud je neprojedná vláda a strana, tak je nedostaneme. To je jasné.

Mohu diskutovat snad také s tím komuniké, znovu však upozorňuji na kámen, na který tnůžeme narazit. Soudruh Macek řekl - zaujmout stanovisko ke Svobodovi a Dubčekovi. Co můžeme zaujmout? Já nebudu hlasovat pro nic jiného, než aby lidé udrželi klid, za nic jiného hlasovat nebudu, já ve svých 70 letech (posl. Macek: Já to neříkal, to říkal Laštovička) nebudu svůj život pošpiňovat.

[Z.] Fierlinger: [Jméno podtrženo červenou propisovací tužkou.] Soudružky a soudruzi, myslím, že nějaké prohlášení bychom měli učinit. Podívejte se, co říká Student! ["]Chceme žít svobodně, zástupci ČSSR na jednání v Moskvě plně kapitulovali.["] Označuje to za zradu. To bychom měli především odmítnout, aby se neprojevovaly takové podivné extremistické nálady, je nutno, abychom uznali pozitivní úlohu, kterou sehrála naše delegace v Moskvě a že ve vhodném okamžiku, až se znovu sejde plenární zasedání, že se k tomu vrátíme, všechno dobře zvážíme. Dnes bychom přece jenom nějaký uklidňující rozumný a střízlivý úsudek měli dát veřejnosti. To neznamená kapitulovat, ustupovat. Můžeme říci, že budeme dále hájit suverenitu [Od slov "To znamená" podtrženo červenou propisovací tužkou.] našeho státu v co nejširší míře, všechno to budeme zvažovat, ale nenecháme označovat jako zradu počínání prezidenta a Dubčeka. Musíme hájit naši socialistickou demokracii proti těmto škodlivým vlivům. Co říkal náš přítel, vyzdvihovali jsme ho jako přítele, co říkal vůči naší veřejnosti, co říkali daleko radikálněji v úzkém přátelském kruhu - nedejte si sahat na vaši demokracii, musíte ji bránit. To je prvotní úloha naší demokracie, hájit se, bránit se, dát průchod veřejnému mínění. Každý poslanec k tomu zaujme dnes stanovisko [Od začátku věty "Co říkal náš přítel" podtrženo červenou propisovací tužkou.]. Myslím, že podobné změněné nálady bychom měli odmítnout.

[A.] Žiak: Včera jsem sledoval demonstrační průvod, hovořil jsem večer s lidmi a mně osobně se jeví situace takto: Odmítají komuniké na celé čáře. Nikdo s ním nechce souhlasit, říkají, že je to formulováno kapitulantsky. Vcelku vyslovuji souhlas s Dubčekovým prohlášením, ve kterém se nehovoří o přátelství, ale o urovnání vztahu, protože národy musí žít vedle sebe. Nesprávné hlasy musíme odmítnout a musíme nalézt rozumný postoj.

O co jde, jak se mi to jeví: poslanci říkají, že jdou vyslechnout mínění našich občanů. Může být takové, jako je v Studentovi, nebo přijímají Dubčekovo prohlášení a odmítají některá prohlášení jiná. Stanovisko se od občanů dovědí, když se dá dosáhnout nějaký konsenzus v našem společném postupu, je nutno [postupovat] zodpovědně, aby k němu došlo. To se nedá emocionálně ani z rukávu vysypat, nad tím je třeba se zamyslet. Vítám podnět soudruha Macka. Nevím, co je v tezích, které připravuje s. Skála, měli bychom se na to koncentrovat, i když to nebude stanovisko. Spíše by se dalo říci, že je to podklad. Velmi to vítám a doporučuji.

[J.] Macek: Soudruzi, já bych si vám dovolil přečíst návrh. Chci jen poznamenat, že jsem nedoporučoval souhlas s projevy, co říkal s. Laštovička. Se soudruhem Laštovičkou nesouhlasím, že je třeba stavět do popředí legislativní činnost NS. Když je takováto politická situace, musíme k závažným politickým otázkám přijmout nebo naznačit stanoviska.

Bez výkladu to nyní přečtu a prosím, abyste se vyjádřili.

"Národní shromáždění, vycházejíc z jednomyslné vůle lidu, vyjádřené ve stovkách rezolucí, které docházejí na adresu NS, považuje za nutné prohlásit [Celý text prohlášení zatržen po straně tužkou.]:

[1.] Považujeme nadále okupaci ČSSR armádami pěti států Varšavského paktu za protiprávní, odporující mezinárodním smlouvám, Chartě spojených národů i Varšavskému paktu. (Proč to tady říkám, to snad nemusím říkat, to všichni víme.)

2. Národní shromáždění vzdává dík prezidentu republiky, představitelům NS, vlády, Komunistické strany Československa za jejich úsilí při moskevských jednáních, oceňuje jejich snahy zaměřené k odstranění dnešního nenormálního stavu v naší zemi.

3. NS je přesvědčeno, že jediné místo této země je ve společenství socialistických národů a států.

4. NS je přesvědčeno, že naše armáda je schopna zabezpečit naše hranice a žádá (toto slovo by bylo možno po úvaze nahradit jiným) vládu, aby důsledně trvala na stanovení a důsledném plnění konkrétních termínů co nejrychlejšího odchodu cizích vojsk z naší země. (Stále jsou vojska tady, doprava je znemožněna atd.)

[5.] Národní shromáždění požaduje, aby byla neodkladně umožněna a zabezpečena nerušená svobodná činnost všech ústavních vládních a státních orgánů a institucí.

[6.] Národní shromáždění zdůrazňuje, že setrvává na zásadách politiky Akčního programu, vládního prohlášení z dubna 1968 a poslanci se zavazují, že vyvinou maximální úsilí, aby náš demokratizační proces probíhal bez rušivých jevů.["]

Je zde ještě jeden bod, který je sporný. Původní návrhy soudruhů jsou tyto, a mám k nim celkem pochyby, zda už teď je máme říci, ne v zásadě, ale v taktice.

[7."] Národní shromáždění si vyhražuje pro případ, že nebudou splněny dohody o plné normalizaci poměrů v naší zemi a nastolena plná suverenita našeho státu, podniknout potřebné kroky v oblasti mezinárodně právní.["] Nevím ovšem, jestli je chvíle vhodná, abychom toto říkali. Domnívám se, že místo toho bychom v závěru - to je ovšem věc diskuse - mohli říci: ["]Národní shromáždění znovu zdůrazňuje, že naléhavým příkazem dne je nadále udržovat disciplinovanou rozvahu a klid a tím usnadnit vládě a všem orgánům úspěšné řešení svízelných problémů.["]

To jsou návrhy pro podklad, z něhož by mohlo být prohlášení nebo závěr vypracován.

[Z.] Fierlinger: Mám ještě jeden požadavek, aby byli okamžitě propuštěni neprávem zadržení naši občané.

[J.] Macek: Možná, že by se sem mohl dát ten požadavek, který vznesl s. Hofman, kde se mluví o legalizaci činnosti: [ "]Zároveň se požaduje, aby byli propuštěni atd.["]

[P.] Rapoš: Namísto sedmého bodu, kde se hovoří o mezinárodním právu, bych navrhoval tuto formulaci. ["]Národní shromáždění bude projednávat zprávu vlády o stavu v naší zemi a o výsledcích jednání v Moskvě. NS vychází ze svých dokumentů, které přijalo od časných ranních hodin dne 21. srpna 1968. Plníme náš základní příkaz doby být důstojnými zástupci našich voličů a tlumočit jejich mínění. Usilujeme důsledně o nastolení suverenity naší socialistické vlasti.["]

[B.] Laštovička: Včera po vyhlášení komuniké a vystoupení s. Svobody byla reakce prudce negativní. Pak mluvil soudruh Dubček. Poslouchal jsem rozhlas dlouho do noci - a začaly chodit rezoluce úplně jiného druhu: podpora stanoviska soudruha Dubčeka. Čili po vystoupení soudruha Dubčeka nastal zlom. Ráno jsem poslouchal rozhlas a rezoluce a komentáře tohoto druhu pokračují. Není v naší veřejnosti boj o to, postavit se proti tomu emocionálnímu proudu a prosadit jednotu všeho lidu na platformě vystoupení s. Dubčeka a s. Svobody? To musíme pochopit a myslím, že nejvýznačnějším činem NS by bylo, aby svou váhu, svou získanou prestiž položilo také na váhy tohoto úsilí. To znamená podepřít svou vahou stanovisko s. Dubčeka. Domnívám se, že toto je v dané chvíli první vlastenecká povinnost a to by mělo být v čele jednání našeho dnešního dne. Ostatní věci, jakkoli jsou významné, v této chvíli nemají tu závažnost jako tato otázka. Nejsem proti tomu, aby tam o tom byla zmínka, ale musíme zvážit, co chceme v dané chvíli akcentovat. V naší veřejnosti se celá řada institucí např. Svaz novinářů, pražští novináři, takto vyjádřila.

Pak vystoupil s. Husák a jeho projev byl silnou podporou tomu všemu, jeho projev byl velmi precizní. Je třeba tady také vynaložit úsilí, aby na této platformě byla vytvořena jednota pro další postup. A v takové jednotě je možno dosáhnout všech těchto výsledků.

[J.] Valo: Varuji před tím, aby NS dávalo placet na celý projev s. Dubčeka, protože pravděpodobně bychom nemohli zaujmout jednoznačné stanovisko. Myslím, že maximálně můžeme souhlasit s tou částí, kde s. Dubček volal k pořádku a ke klidu, ale nerad bych, abychom tuto otázku postavili před poslance, protože pravděpodobně by došlo k rozporu. Myslíte-li, že to máme postavit, prosím, rozhodněte, ale upozorňuji, že by to k rozporu vedlo.

[A.] Žiak: Poslouchal jsem všechny projevy a komuniké a mám dojem, že z toho, co jsme slyšeli z Moskvy, nejvíce nám řekl s. Smrkovský, protože on hovořil o konkrétních věcech a konkrétních podmínkách. Tyto politické projevy, které byly předneseny, mají jistý vliv na upokojení veřejného mínění a na podtržení jednoty, která nám nesmírně pomohla v našem dosavadním postoji. Je fakt, že se nenašli zrádci ve větším počtu, že to jsou ojedinělí vrtichvosti, vcelku však národ zachoval jednotu. Jenže my musíme z této reality vycházet a já se domnívám, že to, co je v tezích připraveno, je už celkem odpověď i na to, co jsme slyšeli dříve. Myslím, že na teze, jak je přečetl s. Macek, bychom se mohli soustředit a přijmout je.

[M.] Miková: Já také souhlasím, jak to je formulováno, že jim vzdáváme dík, že projevili snahu a že věříme, že udělali maximum z toho, co udělat mohli. Ale také i s tím dovětkem, jak jej uváděl s. Rapoš.

[P.] Rapoš: Navrhujeme doplněk tohoto znění: "Národní shromáždění bude projednávat zprávu o stavu v naší zemi a výsledcích jednání v Moskvě. Národní shromáždění vychází ze svých dokumentů, které přijalo od časných ranních hodin dne 21. srpna 1968. Plníme náš základní příkaz doby být důstojnými zástupci našich voličů a tlumočit jejich mínění. Usilujeme důsledně o nastolení suverenity naší socialistické vlasti [Celý odstavec zatržen po straně tužkou.]."

[J.] Valo: Domnívám se, že toto by bylo třeba zahrnout do celkového komuniké a bylo by dobré prověřit soudruhy Macka, Skálu a Rapoše, aby toto komuniké připravili [Celá věta zatržena po straně tužkou.].

[J.] Macek: Z této diskuse mohu tedy rezumovat, že komuniké takto doplníme a doporučovali bychom tam jako 5. bod tu část, kde se mluví o svobodné činnosti všech legálních komunikačních prostředků a zároveň trváme, aby byli propuštěni na svobodu všichni vládní a političtí činitelé, kteří byli uvězněni [Vyjádření J. Macka zatrženo po straně tužkou.].

[J.] Valo: Před veřejností by nestačilo, kdybychom se soustředili jen na toto, je třeba také říci požadavek, aby byli propuštěni všichni uvěznění naši občané.

[M.] Miková: Dala bych tam ještě požadavek za uvolnění dálnopisu a našich masových sdělovacích prostředků.

[J.] Macek: Ano, takže by se žádalo uvolnění vládních i státních orgánů a institucí i všech legálních sdělovacích prostředků.

[L.] Dohnal: Doporučoval bych také vsunout: "nedat si ničím narušit dosaženou jednotu našeho lidu."

[J.] Čáp: Doporučoval bych uvažovat také o tom, co říkal s. Laštovička. Jednotu narušujeme tím, že se stavíme do určitého protikladu s tím, s čím vystupují soudruzi Dubček a prezident republiky před našimi pracujícími lidmi. Stanovisko našich orgánů a představitelů, kterým jsem dali důvěru, utrpí, budeme-li brát v pochybnost jejich postup.

[J.] Valo: My se varujeme toho, aby z našeho komuniké vyzněla nějaká diskuse s tím, o čem hovořili s. Dubček nebo s. Svoboda. Zároveň doporučujeme vyhnout se tomu, abychom dali placet tomu, co řekli.

[J.] Macek: Musíme si uvědomit, že to má být zpráva z Národního shromáždění. A jsme přesvědčení, že musíme z toho vycházet, ale Národní shromáždění dosud nedostalo o těch jednáních zprávu. Nemůžeme být propagandistickým centrem, které reaguje. Naše Národní shromáždění o moskevských jednáních se může vyjádřit, až bude předložena seriózní vládní zpráva. Proto se domnívám, že je třeba vyhnout se stanovisku, dokud nebudeme oficiálně informováni.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP