Úterý 27. srpna 1968

28

1968, 27. srpen (úterý), Praha. - Zápis jednání 85. schůze předsednictva NS (19. část).

[Začátek: 8.22 hod.

Ukončení:?

Předsedající: Jozef Valo, I. místopředseda NS

Obsah jednání:

1. Informace o vývoji událostí v noci z 26. na 27. srpna.

2. První telefonicky rozhovor J. Valo s J. Smrkovským po jeho návratu z Moskvy.

3. Nespokojenost členů předsednictva NS s nedostatečnými informacemi ze strany vlády.

4. Opatření související s příjezdem delegace z Moskvy, příchodem J. Smrkovského do parlamentu a informováním veřejnosti.]

[J.] Valo: Soudruzi, zahajuji schůzi předsednictva s tím, že se delegace vrátila z Moskvy. Nic jiného konkrétně zatím nevíme. Předtím, než budeme jednat, doporučuji, abychom se urychleně spojili se s. Smrkovským a požádali ho jako předsedu tohoto sboru, aby se dostavil do naší schůze a podal nám předběžnou informativní zprávu. Samozřejmě nám nemusí podávat zprávu závaznou, pouze informativní, abychom věděli, na čem jsme. Doufám, že souhlasíte s tímto postupem. (Souhlas.)

Nyní by nás informoval s. Poledňák, ten má též nezávazné zprávy o některých skutečnostech.

[A.] Poledňák: Především bych rád informoval velice stručně o průběhu některých událostí této noci. Kolem půlnoci nám bylo informátorem sděleno, že sovětské jednotky začínají vyklizovat budovu předsednictva vlády. Ověřovali jsme si tuto skutečnost z počátku přímo v budově předsednictva vlády, kde však žádné z telefonních čísel nefungovalo. Telefony byly stále vyřazeny, volali jsme na Hrad, kde nám bylo řečeno dr. Proschkem, že jim bylo sděleno kolem 8. hod. večer, že je vyzván dr. Hradec, aby převzal budovu, což se prý údajně stalo, i když fakticky budova v důsledku různých technických nedostatků převzata nebyla.

Domnívám se, že předsednictvo má vyslovit minimálně podiv nad tím, že vláda nepovažovala za potřebné informovat Národní shromáždění o skutečnosti, která mohla mít pro nás dosti vážný význam a která mohla signalizovat minimálně to, že zcela určitě dochází ke konečnému jednání a že je možno očekávat ještě této noci příjezd delegace. To je jedna skutečnost.

Za druhé se potvrdil fakt zahraničních agentur, které kolem půlnoci oznámily ukončení rozhovorů. Opět jsme se dostali do situace, kdy jsme byli informováni ze zahraničí, nikoliv z jiných pramenů. Ať je to způsobeno čímkoliv, rozhodně to je věc, která je na pořadu dne. (Jednání předsednictva bylo přerušeno telefonicky soudruhem Smrkovským, se kterým hovořil soudruh Valo asi minutu. Po vyslechnutí telefonické zprávy prohlásil s. Valo:)

[J.] Valo (do telefonu): Jako předseda NS bys měl přijít sem a podat nám zprávu, aby předsednictvo bylo informováno, protože soudruzi projevují celkem oprávněně určitý nesouhlas s tím, že vláda nás vůbec neinformovala a že před námi zamlčela některé skutečnosti. (Do pléna:) Soudruh Dubček i Černík ještě spí. Soudruh Smrkovský asi za půl hodiny zavolá, poněvadž chce si s nimi ještě pohovořit, než sem přijde.

[L.] Dohnal: Prosil bych, aby příslušný přístroj byl dán do chodu, aby takové důležité rozhovory byly zachyceny na pásce. Toto je naše neschopnost [Jméno podtrženo červenou propisovací tužkou, navíc zatržen po straně celý odstavec.].

[A.] Poledňák (pokračuje): Kolem 4. hodiny přes informační centrálu nám bylo oznámeno, že delegace přijela a že je na Hradě. Usilovali jsme okamžitě o spojení s Hradem. Podařilo se nám zachytit Václava Pleskota, který potvrdil, že delegace přijela, a to v plné sestavě i s dr. Krieglem. Na otázku, zda je v delegaci s. Špaček, jsme odpověď nedostali, že neviděl všechny soudruhy.

Žádali jsme, aby zjistil, kde je s. Smrkovský a umožnil telefonické spojení s ním. Oznámil, že s. Smrkovský je ve druhém křídle Hradu, že pro něj okamžitě dojde, což také udělal. S. Smrkovský se asi během 5 minut ozval. Při telefonátu byli soudruzi Macek, Málek, Jirka [Pelikán], Lacina, Hanúsek a další [Celá věta podtržena červenou propisovací tužkou.].

S. Smrkovský oznámil, že přijeli v pořádku. Na otázku s jakým výsledkem, odpověděl, že snad s takovým, který se dá přežít. Slíbil, že se ozve ráno v 8 hodin a že se domluvíme na dalším postupu. Že je unaven, že všichni odcházejí spát.

To je všechno. Radili jsme se, jestli svolat předsednictvo nebo udělat nějaké zvláštní opatření. Konstatovali jsme, když oni spí, že bychom toho měli využít také, aby se poslanci vyspali. Byla tam i posl. Miková. To je vše, co mohu říci.

[J.] Macek: Doplnil bych obraz situace. Poslouchali jsme kolem 4. hodiny Vltavu. Počala hlásit, že je třeba respektovat zákonnou vládu v čele s Černíkem, že je třeba respektovat prezidenta republiky a samozřejmě i všechny ústavní orgány a dodržovat moskevské ujednání. Bylo by dobré zjistit, jestli to bylo odposloucháno také před 4. hodinou, program nebo nějaké výsledky. Nevím, jestli jsme to neposlouchali také dříve. Nic jiného nebylo řečeno. Jenom moskevské jednání.

Naproti tomu naše legální vysílače ještě v 6.45 hod. citovaly dohady cizích agentur, že jednání skončilo. Ovšem obracely se na veřejnost s tím, že je třeba podpořit požadavek, aby naše delegace v Moskvě přerušila pobyt a vrátila se domů získat informace. To znamená, že alespoň tři hodiny po příletu oficiální státní delegace v čele s prezidentem republiky čs. veřejnost nebyla ještě informována o tom, že je prezident republiky a přední ústavní a vládní činitelé doma. Teprve v 7 hodin ve zprávách legální české vysílačky oznámily, náš legální rozhlas oznámil světu, že se jednání skončila a že se čs. delegace vrátila do vlasti.

Myslím, že jsou to dosti významná a zajímavá fakta, že leccos naznačují. Při nejmenším upozorňuji na nenormálnost situace, že čs. obyvatelstvo bylo opět informováno, za prvé velmi pozdě a poprvé z Moskvy.

[J.] Valo: To bych nepovažoval za důležité, poněvadž jde o vysílačky, s nimiž spojení není, takže opravdu jsou odkázány jen na zprávy, které zachytily z cizího rozhlasu. Horší je, co jsme v úvodu říkali, že nebylo informováno předsednictvo o věcech, které již byly známy vládě. To je podle mne horší. Naše vysílačky byly odkázány buď na to, co jim my povíme, nebo na zahraniční agentury. Jiné spojení ony nemají.

[B.] Lomský: Včera ještě před zakončením pléna jsem se vzdálil, abych plnil úkoly, které mně byly uloženy. Hledal jsem styčného důstojníka, který byl údajně na večeři. Žádal jsem, aby se ihned dostavil. Také se dostavil a řekl jsem mu, aby mně pozval představitele spojeného velení, že musím s ním naléhavě hovořit o některých naléhavých otázkách. Za chvíli styčný důstojník přišel a ptal se, jestli to nestačí do rána. To nestačí do rána, žádám, aby přišel ihned. Čekám do 1 hodiny před vraty. Ten kapitán se mi ztratil, ráno jsem slyšel hluk a pak pryč.

Podnikl jsem toto: Jednak přes armádu a jednak jsem vyslal posl. Katolického, aby prohlédl Prahu a zjistil, v jakém stavu Praha je. Je zjištěno před půl hodinou objektivně a prověřeno, že uvolněny jsou pouze ty státní budovy, jak jsme o to požádali - Hrad, vláda a Národní shromáždění. Mosty jsou uvolněny, doprava jezdí. Jinak generální štáb a ÚV strany jsou stále chráněny. Zvláštní opatření jsou u ministerstva zemědělství, zvláště na straně k ústřednímu výboru.

Vojska, která byla tady, jsou u nádraží v sadu, kde se kope. Jinak vojska obšancovala Prahu a zakopala tanky. 150 tanků ze Slaného jelo na Prahu. Je obkopána Praha a je udělán kruh kolem Prahy. Jinak bylo prověřeno, že další divize přešla kolem Tábora ze směru hranic. V prostoru západního pohraničí jsou všechna vojska. Pouze bylo provedeno uvolnění legálních orgánů, jak jsme o to žádali, všechno ostatní zůstalo v původní poloze, i když sníženo. Takový je stav a důvod, proč jsem nemohl úkol splnit, protože se nedostavili. Pavlovskij a jeho štáb jsou ve štábu.

Když jsem v noci vyřizoval svolání České národní rady, bylo mi sděleno soudruhy, že nad nimi stojí sovětské orgány, abych si to uvědomil. Řekl jsem, že si to uvědomuji a sdělil, že je to vysláno z legálního Národního shromáždění a že žádáme legální orgány České národní orgány o svolání. Znáte předsedu KNV Pelnáře. Povolejte předsedu, starostu Ostravy atd. Opakujte, že jsme legální orgán a že nejde o žádnou ilegální činnost. To jsem opakoval, aby si soudruzi uvědomili. To bylo kolem 12. hod. Mně tyto situace známy nebyly.

[V.] Kaigl: Na doplnění toho co říkal s. Lomský: Někdy kolem půlnoci, vlastně to bylo dříve, začalo promítání filmu, mi volal onen kapitán, že plukovník Prudnikov bohužel odjel na hlavní štáb a že se vrátí až ráno, že to tedy nemůže splnit. Potom během noci sám zmizel a vyklidili budovu.

[J.] Macek: Soudruhu předsedo, k doplnění: Já jsem tyto věci jen konstatoval. Chci také konstatovat, že vláda, ačkoli nejméně od čtyř hodin ví, že prezident republiky a delegace jsou v ČSSR, dosud nevydala o tom oficiální zprávu. Naše veřejnost je v tuto chvíli informována zvenčí nejrůznějšími agenturami. To chci rovněž konstatovat, nic více. Dedukci z toho nedělám, jen prosím, abyste si to uvědomili.

[B.] Lomský: Byl jsem v jídelně a byla vysílána zpráva, nevím přesně od koho, bylo přerušeno vysílání proto, že přišla zvláštní zpráva. Prezident republiky s dalšími soudruhy, jmenoval Dubčeka, Černíka, Smrkovského, Kriegla, Špačka a Šimona, se vrátila a jsou na Hradě. Dále pokračovali, že Národní shromáždění bylo uvolněno nebo osvobozeno od ochrany sovětských tanků. Pak skončili vysílání této zprávy. (Hlas z pléna: To byla stanice Severočeského kraje.) Nevím od koho to bylo, byla dána jen takováto zprávička. Bylo to asi v půl osmé [Dvě poslední věty podtrženy červenou propisovací tužkou.].

[V.] Kaigl: To nebyla oficiální zpráva, tato zpráva byla dána námi.

[A.] Poledňák: K té své informaci chci za prvé konstatovat, že ve 4 hod. ráno to nebyla zpráva z vlády, která by oznámila příjezd delegace, přesto, že o tom věděli. Za druhé nejen, že do této chvíle nám to neřekli (pozn. stenografa: je 8.45 hod.), ale ani oficiálně to nesdělili národu, který se dohaduje různé věci.

Za třetí jsem chtěl stručně informovat, že jsme okamžitě dávali zprávu předsednictvu ÚV, kde také nikdo nebyl informován. My jsme měli možnosti v Národním shromáždění být informováni velmi dobře. Kdyby byla koordinace s vládou lepší, mohlo by se těchto informací také lépe využít. Informovali jsme předsednictvo ÚV a podle sdělení celé předsednictvo ÚV sedí na Hradě.

Chtěl bych navrhnout, aby naše předsednictvo zvolilo tříčlennou delegaci, která by přivezla soudruha Smrkovského sem [Od slova "delegaci" podtrženo červenou propisovací tužkou.].

[A.] Bichler: Jestli ta oficiální zpráva dosud nebyla dána, tak ji dejme. (Hlas z pléna: To nemůžeme.)

[J.] Valo: My to nemůžeme oficiálně vyhlásit.

[J.] Macek: Národní shromáždění si musí uvědomit, že platí žádost prezidenta republiky, že jediným prostředkem styku je vláda. Neučiní-li to vláda, nemůžeme to my udělat, zvláště když vláda nám to do této chvíle, ačkoliv je 8.45 hod., nesdělila. Ví to však nejméně od 4 hod., že je přítomen a celá delegace. (Hlas z pléna: Navrhuji, aby se s. Valo spojil s vládou a požádal, aby to oznámila.)

[J.] Lacina: Měli bychom vyslovit nespokojenost s informacemi vlády. S. Borůvka má s námi udržovat kontakt a neudržoval ho. Nechtěl jsem to včera říci, ale podle jeho sdělení nejsou všichni členové vlády stejně informováni.

[Ľ.] Hanúsek: To, co jsem na našem večerním zasedání vyslovil, nechtěla být nedůvěra vládě, ale přece jen vidím, že se všichni jednoznačně stavíme k názoru, že členové vlády nepostupovali vůči nám a celému Národnímu shromáždění tak, jak by měli. Domnívám se, že názor, který jsem vyslovil, byl snad správný, protože vidím, že nepostupovali tak, jak by bylo žádoucí. Neinformovali nás, jak by měli. Již večer byla o tom nějaká vědomost a měli by nás alespoň informovat, že se uvolňuje vládní budova. Nikdo nás neinformoval, alespoň nás jako předsednictvo měli informovat, že to nemá jít ven, ale měli jsme to vědět.

[J.] Valo: Včera již jsme vyslovili nespokojenost, ale to nejen my, ale i plénum, s tím, že nejsme informováni o běžných věcech, které má vláda. Jsem toho názoru, že to máme dnes na předsednictvu nejen vyslovit, ale i dát písemně vládě, že vzdor tomu, že jsme od samého začátku podnikli všechny kroky, aby mezi námi a vládou byl kontakt, abychom se vzájemně informovali, že my jsme to dodržovali, dokonce jsme zajišťovali, aby se informace dostávaly do rozhlasu, pro nás to bylo snadnější, protože jsme měli přímější kontakt s rozhlasem, než měla vláda, nebylo to ze strany vlády plněno.

Že s podivením a s nesouhlasem je třeba říci, že vláda nejen toto nedodržela, ale dokonce ani o známých věcech nepovažovala za potřebné Národní shromáždění informovat. Že je to podivné v takovéto těžké situaci, ve které jsme se nacházeli ne my, ale celá republika a že to ukazuje, že někteří členové stále ještě podceňují a nechtějí přiznat Národnímu shromáždění tu roli, které Národní shromáždění v národě má. Jsem toho názoru, že toto máme dát jako historický dokument, aby jednou provždy bylo řečeno, že i v takových kritických dobách byla některými členy, nechci říci celou vládou, protože někteří tu nebyli, byla ta tendence z minulosti zachována a že se tak postupuje i nyní.

[B.] Laštovička: Chtěl jsem říci, že bychom měli žádat vysvětlení od vlády. Závěr bychom po její odpovědi udělali.

[J.] Valo: Já bych nežádal vysvětlení, jen bych kategoricky toto konstatoval.

[A.] Poledňák: Souhlasím s pouhým konstatováním faktu. Není nyní čas vyhrabávat spory, abychom nyní cokoliv vyslovovali na adresu vlády. Jsou daleko závažnější věci a domnívám se, že jednou z nejzávažnějších je z naší strany iniciativa dohody s místopředsedou vlády Štrougalem o koordinaci dalšího postupu dnešního dne. Navrhnout, že z naší strany usilujeme o to, aby všechna opatření, všechna jednání byla konána ve vzájemné informovanosti a vzájemné koordinaci. Nic víc než toto.

[J.] Valo: Já bych o to nežádal, jen bych konstatoval věci, které se staly. Nežádat, aby nám vláda podala vysvětlení a nerozmazávat to. Protože chceme, aby na naši schůzi se dostavil s. Smrkovský, kterému toto také sdělíme, aby byl informován, a když se bude problematika projednávat, aby pozici NS zdůraznil a podtrhl na příslušných politických místech.

[P.] Rapoš: Navrhoval bych, aby předsednictvo konstatovalo ten fakt, že v kritických momentech prvního a druhého dne okupace NS, jmenovitě jeho předsednictvo, bylo jediným [Opraveno slovo "jedním" použité v zápise.] legálním fungujícím orgánem. Víme, že vláda byla na dvou místech, že se nemohla určitou dobu zkoordinovat a tento orgán od prvních chvil okupace, od 21. srpna, byl neustále v permanenci a v jistých momentech byl jediným ústavním orgánem, který v této republice skutečně fungoval [Od slov "21. srpen" podtrženo zelenou propisovací tužkou].

[J.] Macek: Nevracejme se nyní k minulosti, uvědomme si, že v této chvíli tisíce, statisíce lidí poslouchají různé zahraniční rozhlasy a ty jim říkají už aspoň 3 hodiny, že je vláda v republice. My přece nebudeme diskutovat o tom, zda máme říci vládě, že nepostupovala správně, ale upozornit na tento fakt, jestli si to uvědomují či ne. Skutečnost je taková, že veřejnost je informována ze zahraničních pramenů o přítomnosti prezidenta republiky. Proto prosím, aby s. Valo nebo s. Poledňák nebo kdokoliv z předsednictva NS upozornil na tento fakt předsednictvo vlády a žádal, aby se v tom něco podniklo. Je to nenormální a nemožné. ([M.] Miková: Je 9.00 hod. a oni nás dosud nezavolali.)

[I.] Málek: Kdyby to bylo tak, že vojska odešla od nás, je situace snazší, ale oni tu jsou.

[A.] Poledňák: Soudruzi, buďme realisty, na řečnění budeme mít ještě času dost. Navrhuji, aby delegace složená ze tří místopředsedů odjela na Hrad a podle příslibu Smrkovského doprovodila do Národního shromáždění.

Za druhé navrhuji, aby okamžitě byly k dispozici týmy právníků ústavního práva a mezinárodního práva. (Hlas: Jsou v budově.)

Za třetí doporučuji s. Štrougalovi sdělit, že považujeme za nutné, abychom dnešní den (vláda zasedá v 10 hod.) koordinovali co neúžeji, a dát jim k úvaze, zda považují za vhodné, aby bylo vydáno oficiální sdělení o příjezdu delegace.

[J.] Valo: Souhlasím, abychom přestali diskutovat všobecně a projevovat naši nevůli, a abychom provedli opatření, aby tři naši členové - doporučuji, aby to byli s. Miková, s. Žiak a s. Zedník - odjeli na Hrad a s. Smrkovského živého sem dopravili. Myslím, že všichni souhlasíte? (Souhlas.) [Od "s. Žiak" podtrženo zelenou propisovací tužkou.]

Soudruhu Kaigle, uvědomte i televizi, aby byla v pohotovosti, až bude přicházet s. Smrkovský do poslanecké sněmovny.

Dále myslím, že by bylo třeba zavolat, jak navrhuje s. Poledňák, s. Štrougala a upozornit ho na to, že dosud naše veřejnost není informována a zeptat se, proč se tak nestalo, proč nebylo vydáno komuniké o příchodu delegace. A jak si představuje další spolupráci mezi NS a vládou.

Zároveň, soudruzi, vzdor tomu doporučuji, aby s. Macek a s. Lacina formulovali naše stanovisko nevůle a nesouhlasu v otázce chování se vůči NS.

[J.] Macek: Má to smysl, když posíláme tři místopředsedy a konstatovali jsme to tady, máme to ještě psát na papír? Vždyť je to tady zachyceno [Nespokojenost poslanců došla vyjádření v relativně mírně formulovaném usnesení P-NS č. 835. Konstatuje se v něm, že "vláda neinformuje v dostatečné míře Národní shromáždění o závažných skutečnostech, které mají zvláštní význam pro jeho činnost. Jde například o příjezd naší delegace do Prahy z moskevských jednání a o uvolnění budovy předsednictva vlády cizími vojsky."].

[R.] Géryk: Ještě k poznámce posl. Poledňáka: Snad by bylo dobře, aby soudruzi dostali na vědomí, že by bylo třeba oznámit příjezd delegace.

[O.] Kučera: Mám ještě jednu poznámku: Byl dán pokyn, aby bylo navázáno spojení se s. Štrougalem.

[Z.] Fierlinger: Ať se nedělají dohady, dokud nebude oficiální sdělení.

[J.] Valo: V tomto případě dohady neděláme.

[Z.] Fierlinger: Ne my, ale je třeba říci lidem, aby vyčkali zpráv.

[J.] Valo: My neděláme komuniké, žádáme jen, aby komuniké vydala vláda, která je odpovědná i za jeho obsah. Nechceme jim předpisovat, co v tom komuniké mají mít a co ne.

[J.] Lacina: Je důležitější, aby byl náš lid informován námi než různými cizími agenturami, které k tomu přidávají své dohady.

(V tomto okamžiku telefonuje mpř. Valo s místopředsedou vlády Hamouzem o této otázce: Vytýká, proč vláda nevydala komuniké o příjezdu delegace. Náš lid je odkázán na zahraniční agentury. Nepovažovala vláda za potřebné Národnímu shromáždění ani veřejnosti nic oznámit? Jak je to možné? - Odpověď místopředsedy Hamouze nebyla slyšitelná. - Je správné, že vláda bude zasedat. Nezlobíme se proto na vás, ale vy jste včera ve 20.00 hod. věděli, že se vyprazdňuje budova předsednictva vlády. Jak to, že nám to nebylo oznámeno? - Následuje odpověď s. Hamouze. - To si ještě projednáme. Ale proč vláda nevydala komuniké? Právě teď začaly houkat sirény, to je projev jisté demonstrace.)

[J.] Valo: Soudruh Hamouz se omlouvá, abychom se nezlobili, že ve skutečnosti nic neví, proto nevydali komuniké. Čili: Já nic, já muzikant.

[J.] Macek: O žádném rozkazu prezidenta nic nesdělovat nemluvil?

[J.] Valo: Ne.

[Z.] Fierlinger: Je tam jeden aktivní soudruh, Evžen Erban, který to vyřídí. Pobíhá tam ve dne v noci.

[J.] Macek: Erban není člen vlády, nás zajímá jen vláda.

[J.] Valo: Budeme-li něco potřebovat z Národní fronty, zavoláme si s. Erbana, ale my chceme hovořit s vládou.

[Z.] Fierlinger: Ale s. Erban by to zprostředkoval.

[J.] Valo: Nám nejde o zprostředkování, my vytýkáme, proč se to už nestalo.

[J.] Lacina: Bylo by dobře požádat vládu, aby se to udělalo. Lidé chytají zprávy a kombinují. Je třeba jim to urychleně říci.

[J.] Valo: Soudruh Hamouz říkal, že vláda v 10 hod. zasedá. Dobře, ale jde o komuniké.

(V tomto okamžiku bylo oznámeno, že s. Smrkovský mluví do rozhlasu, členové předsednictva naslouchají jeho hlasu.)

Stenograficky zápis, prvopis, turnus 1/1-5/2ž, (17 stran).

29

1968, 27. srpen (úterý), Praha. - Zápis jednání 26. plenární schůze NS (9. část).

[Začátek: 10.37 hod.

Ukončení: 11.03 hod.

Předsedající: Jozef Valo, I. místopředseda NS, Josef Smrkovský, předseda NS.

Obsah jednání:

Uvítání J. Smrkovského z internace v Moskvě a jeho rámcová informace o průběhu

a výsledcích jednání delegace.]

(Jednání zahájeno v 10.37 hod., když do shromáždění se dostavil uvítán dlouhotrvajícím hlučným potleskem předseda NS Smrkovský.)

[J.] Valo (se slzami v očích): Soudružky a soudruzi, dovolte, abych srdečně přivítal soudruha Smrkovského. (Dlouhotrvající potlesk.) Myslím, že můžeme směle prohlásit, že jsme se chovali čestně, tak, jak nám to přikázal náš národ.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP