Pondělí 26. srpna 1968

23

1968, 26. srpen (pondělí), Praha. - Zápis jednání 85. schůze předsednictva NS (15. část).

[Začátek: 10.06 hod.

Ukončení: 12.25 hod.

Předsedající: Jozef Valo, I. místopředseda NS.

Hosté: Rudolf Pacovský, zástupce ÚRO, Jiří Steinmassel, zástupce ÚKLK.

Obsah jednání:

1. Zpráva o situaci v čs. a světovém odborovém hnutí a o opatřeních k zajištění chodu čs. hospodářství.

2. Delegování posl. V. Sopra, J. Bureše a V. Štáfka k zajištění sklizně chmele na Žatecku.

3. Návrh na provolání k obyvatelstvu k otázce potřeby pracovní disciplíny (ustavení redakční komise: posl. A. Bichler, R. Géryk, J. Macek).

4. Otázka tiskové besedy se zahraničními novináři.

5. Informace z vlády.

6. Vyslání delegace poslanců na Ostravsko.

7. Vypracování přehledu o prezenci poslanců.

8. Dopis pracovníků Ústavu pro výzkum a využití paliv.

9. Informace o akci sovětské okupační jednotky ve Státní bance čs.

10. Návrh prohlášení k českému a slovenskému národu při příležitosti výročí Slovenského národního povstání.

11. Informace o spolupráci NS s ÚKLK.

12. Rozhodnutí o některých bodech dalšího pracovního programu (návštěva delegace norského parlamentu, volba rehabilitačních senátů na zářijové plenární schůzi NS, schválení smlouvy o přátelství s Rumunskem, přikázání požadavku na zbavení D. Koldera poslaneckého mandátu k projednání ústavně právnímu výboru).

13. Vytvoření pracovních skupin a pověření jednotlivých poslanců zajišťováním konkrétních otázek (bezpečnost budovy NS, zpracování tiskové svodky, zdravotní služba a kulturní život v budově, nákupy poslancům; stykem s velitelstvím sovětských okupačních jednotek pověřen posl. B. Lomský, se Slovenskem posl. V. Macho, s KNV posl. R. Géryk).

14. Informace o doručovaných rezolucích.

15. Organizační záležitosti.

16. Návrh prohlášení o ochraně kulturních památek v Praze.

17. Otázka péče o rodiny padlých a raněných v důsledku akcí okupačních jednotek.

18. Návrh provolání NS a vlády k pracujícím.]

[J.] Valo: Primátor hl. m. Prahy Černý sdělil, že nemá nic nového, co by bylo potřebné nám říci. Nemusí proto přijít. Čekáme na zástupce vlády, poněvadž nemáme žádné zprávy.

Mohli bychom začít, i když tu není zástupce vlády. Doufám, že se k jednání dostaví. Vzali bychom nejprve zprávu soudruhů z ÚRO, a to s. Pacovského, který by nám podal zprávu, jak to vypadá, popř. by jeho zprávu doplnil na některých úsecích s. Bichler.

[R.] Pacovský: Po mezinárodní stránce se vyvinula zvláštní situace, že odborové centrály, kterých nejsme členy, křesťanské a západní odbory se jednoznačně postavily na naše stanovisko a naše rodná Světová odborová federace zatím nezaujala stanovisko žádné. [Věta podtržena světle modrou propisovací tužkou.] Chápeme, vzhledem k tomu, že ve Světové odborové federaci má podstatný vliv odborová federace Sovětského svazu, že je tam komplikovaná situace. Nakonec se podařilo přes všechny obtíže docílit, že se včera na náš nátlak sešlo vedení SOF, všichni sekretáři včetně předsedy v Budapešti a dnes očekáváme její oficiální stanovisko. [Odstavec zatržen po straně světle modrou propisovací tužkou.]

Podle předběžných zpráv, které nejsou zaručeny, generální tajemník SOF s. Saillant, Francouz, který tam má rozhodující slovo, zaujal kladné stanovisko. Je tedy možné, že světová a naše rodná mezinárodní centrála se za nás postaví. Výsledek práce má být dnes znám. [Dvě poslední věty podtrženy světle modrou propisovací tužkou.]

Jinak jsme učinili některá opatření. Obrátili jsme se jmenovitě na všechny předsedy centrál všech zemí, [Slova "na všechny předsedy všech centrál" zatržena po straně světle modrou propisovací tužkou.] aby se obrátily na své vlády a žádaly stažení okupačních vojsk [Slova "své vlády a žádaly stažení okupačních vojsk" podtržena světle modrou propisovací tužkou.] od nás. Obrátili se všichni předsedové svazů na své partnery těch zemí, aby po této stránce byla šířena široká kampaň, aby se věci u nich objasňovaly a řešily. [Celý odstavec zatržen po straně světle modrou propisovací tužkou.]

Pokud jde o naše vnitřní věci, posledně tady byla řeč o těch revírech. Ty věci se podařilo podstatně zlepšit, ne docela, ale ostravský revír pracuje na 70 % a rozjíždět se dnes začalo i Kladno, které je trochu pozadu. Takže opatření jsme museli dělat tak, že jsme do všech závodů poslali své funkcionáře, kteří tam na místě dělají potřebná opatření.

Dali jsme pokyn závodním výborům, aby zasedaly permanentně a aby otázku výroby viděly jako rozhodující a hlavní článek. Stává se totiž celkem pochopitelné, že se ve veřejných prostředcích, pokud jsou k dispozici, dává přednost politickým aspektům věci a lidé jsou vedeni k tomu, aby více pozornosti a péče věnovali těmto otázkám a výroba nám někde začala kulhat. Domníváme se, že poslední opatření směřují k tomu, že proces výroby, pokud je to ovšem možné, je plynulejší než dosud. ([J.] Valo: Abyste věděli, kdo právě přichází: Jsou to soudruzi z ÚKLK.)

Máme malou potíž v tom směru, zřejmě z těch příčin, že v rozhlase a jiných sdělovacích prostředcích je materiálů moc, že se nám nepodařilo za poslední dva dny dostat do éteru své zprávy. Naší Práce vychází jen 25 000, nedojde všude, lidé se nedovědí o některých opatřeních, která přijímáme. Tím vzniká situace, jakoby tu nebyla Ústřední rada odborů, jakoby v některých fázích neměla k věcem co říci, nebo jakoby stála stranou.

Chtěl bych poprosit soudruhy, pokud mají vliv na éter, aby v přemíře zpráv, které tam jsou, sám v tomto směru pomohli. Dnešním dnem zavádíme pravidelnou dvou až tříminutovou zprávu pro závodní organizace ROH, kde chceme, aby alespoň tímto způsobem oni byli námi orientováni, aby věděli, co a jak je třeba dělat, abychom jednotný postup zachovali.

Má to i neblahý vliv, protože jak jsme informováni, pořád začínají převládat tendence pro radikální opatření, zavřít výrobu, nedělat, vyčkat, až se vrátí naši a to se pořád objevuje různým způsobem a dá mnoho starostí výrobu udržet.

Proto bych prosil, pokud má předsednictvo NS nějakou možnost jednat s naším éterem atd., aby nám byli trochu příznivější a pouštěli naše věci, aby bylo vidět, že ten postup je dohodnutý, jednotný, že se pokrýváme, že tu není rozdílu a že nejsme v žádné pasivitě.

Připravujeme plenární schůzi ÚRO a chceme na základě výsledků moskevských jednání podniknout další kroky, pokud to bude možné, podniknout masovější akce, aby výsledky těchto jednání, pokud budou pro nás přijatelné a příznivé, [slova "budou pro nás přijatelné a příznivé" podtržena světle modrou propisovací tužkou.] byly takto podpořeny. Do dnešního dne jsme nedostali žádné zprávy, že by velké továrny nejely. Pokud jde o neděli, osazenstvo na továrnách bylo a nemáme hlášení, že by někde došlo k jejich zabírání. Podle došlých zpráv v sobotu a v neděli lidé byli na pracovištích.

[A.] Bichler: Zprávu, kterou jsem měl podat, bych podal dalšímu zasedání předsednictva, poněvadž z resortů nemáme prozatím žádná hlášení.

[A.] Poledňák: Je velmi důležité najít rovnováhu mezi tím, aby se na jedné straně udržoval chod továren a na druhé straně aby továrny měly možnost se ozvat. Bude nutno hledat cesty, jak zabránit vznikání roztříštěných stávek a na druhé straně bychom měli společně s Ústřední radou odborů podporovat to, co bylo dnes v 9 hodin, 15ti minutová stávka, která připomíná, že naším lidem tu o něco jde a která ukazuje také okupantům, [Od spojky "že" podtrženo světle modrou propisovací tužkou.] že naši lidé chodí kolem nich nevšímavě, ale touto cestou projevují svůj neochvějný postoj. Možná, že by se takto podařilo usměrnit někdy živelné volání o zastavení výroby vůbec a vysazování směn, protože takto by se kompenzovalo naštvání lidí, které by jinak vedlo k daleko větším ztrátám. Zasedání ÚRO by se nemělo protahovat a je třeba, aby se tyto věci řešily.

[M.] Miková: Chtěla bych zdůraznit, že náš rozhlas hlásí signály zdola, ale lidé jsou méně informováni, jaký postoj zaujímají orgány. Máme dobré spojení s rozhlasem a myslím, že by odbory měly právě v rozhlase dávat pokyny, jak se chovat a pracovat a představitelé by měli promlouvat k lidem. Lidé na to čekají, protože jsou někdy bezradní. Dole je nálada bojová a kdyby lidé pocítili, že v těch orgánech taková nálada není, měli by dojem, jestli to nějak "nekoulíme". Tisk se dolů nedostává. Mluvila jsem s Ostravou a jsou tam jedny noviny. Zde dostanete Mladou frontu, Práci, Lidovou demokracii, Rudé právo, všechno to si podáváme z ruky do ruky a domníváme se, že podobné informace mají lidé dole. Ti nemají informace a musíme především působit, aby v rozhlase mluvili představitelé.

[J.] Macek: Myslím, že nejzákladnější otázkou je to, že jsme měli slyšet o ÚRO a musíme zavčas najít tyto spoje. Pomůžeme jim ze všech sil, ale myslím, že by bylo správné, kdyby nám soudruzi mohli říci, jak pracovníci ÚRO vešli ve styk s Kladnem a jinými velkými závody. Nestačí tu obecné výzvy, ale víme, že vždycky zmůže nejvíce přímé jednání. Rádi bychom slyšeli, do jaké míry vstupují členové ÚRO a pracovníci ÚRO ve styk s naší pracující veřejností, aby se tyto věci mohly uskutečnit.

[J.] Valo: Jsem toho názoru, že politickou stránku věci máme z velké části obstarat my. Domnívám se, že my si nyní budeme moci dovolit vzhledem k počtu poslanců posílat více lidí ven do terénu, do měst, kde situace není jasná a kde vede k určitým výbuchům a snahám negovat všechno včetně práce. Bude nutno, abychom řekli, že největší službou naší věci nyní je pracovat a chce-li někdo naši pozici posílit, znamená to, že tak může učinit jen zvyšováním pracovního výkonu a důslednou pracovní disciplínou. Souhlasím plně s tím, co řekl s. Poledňák, že můžeme dát projev naší rozhodnosti tímto postojem. Jde o to, abychom toto své úsilí nějak nerozdrobovali, ale hlavně abychom razili tuto cestu národní povinnosti každého statečného Čecha a Slováka, nechť patří do kterékoliv politické strany anebo je bez stranické příslušnosti. Jen takto lze projevit opravdové vlastenectví a odhodlání v boji za odchod okupantů, [Od začátku věty podtrženo světle modrou propisovací tužkou.] které spočívá v pracovním vypětí, v pracovní morálce a v pracovní disciplíně. Že to spočívá v otázce pracovního vypětí, pracovní morálky, pracovní disciplíny. To myslím, že máme říci my, a odbory aby si to organizovaly a aby na tom budovaly. To je devíza, podle které se musíme my i odbory řídit. Organizovat to tak, aby práce na závodech a pracovištích šla v plném rozsahu.

Tu politickou směrnici dává samozřejmě strana, ale je tu NS, které je vrcholným státním orgánem a má před celou veřejností říci, co je podstatné v této situaci dělat.

[A.] Žiak: Soudruh z odborů sestavil celkem konkrétní požadavek na nás, abychom uplatnili vliv na rozhlas a na jiné sdělovací prostředky. [Věta i se jménem diskutujícího zatržena po straně světle modrou propisovací tužkou.] Myslím, že je naší povinností na to odpovědět, že jsme k tomu ochotni a chceme to udělat, a nejen slíbit, ale dostat se i do styku s vládou. Víme, v jaké jsme situaci a víme, že lidé poslouchají rozhlas a dělají, co se dělat dá. Nevím, zda stačí dvou až tříminutové prohlášení, aby pracovali, ale aby to usměrnili i pro tu ekonomickou stránku.

Doporučil bych, abychom se usnesli dostat se do styku s vládou a projednat s ní tuto otázku a poprosit je, aby udělali, co je v jejich silách a k čemu jsme našimi možnostmi schopni.

Vřele se přimlouvám za to, co podtrhl už s. Valo a co nadhodil s. Poledňák. Mám na mysli takové stávky, uvědomění si, že národ v této okupaci [Od začátku věty podtrženo světle modrou propisovací tužkou.] žije za takových podmínek, že se mu děje křivda a že se s touto situací smířit nemůže, neboť to je proti všem základním předpokladům svobodného důstojného života národa a lidí. Promyslet tedy dobře a hledat takové způsoby. [Od slov "to je proti" zatrženo po straně světle modrou propisovací tužkou.]

ÚRO je organizace živá a jde o to, aby zde byla správná linie, aby se to nekývalo zleva doprava. Jít podle směrnic, které jsou dány usneseními vlády a KSČ, zejména nově zvoleného ústředního výboru.

[V.] Kučera: Chci potvrdit to, co říkáte. Mám každodenní osobní styk s ústředním výborem strany. Dnes jsem dostal zprávu, která je na pořadu jednání, že jestliže nyní už je nejvyšší čas, abychom normalizovali chod výroby, Revoluční odborové hnutí musí splnit rozhodující úlohu, protože jako všude, jsou i zde extrémisté a tyto extrémy prosazují lidé, kteří nemají vůbec poměr k naší republice. A ti právě zanášejí mezi dělníky takové názory, aby se stávkovalo, aby se dělala všechna možná radikální opatření, která samozřejmě všichni hodnotíme tak, že nám nemohou prospět. Je zde tedy třeba více osobního styku z centra odborů až dolů, aby se tam skutečně působilo. Myslím, že je správný názor soudruha z ROH, aby vyslali svůj nejlepší aktiv lidí na rozhodující závody a tam aby bylo přímo působeno na dělníky a aby tam byli odhalováni tito extrémisté. U nás okresní ROH přímo začalo odhalovat lidi, kteří nosili plakáty, aby lidé stávkovali, protože se ukázalo, že to jsou extrémisté, kteří stáli v extrému dříve, v demokratizačním procesu a jdou do extrému znova, čili jsou to třídní nepřátelé.

Dále mi byla podána stížnost, to co řekla s. místopředsedkyně a tlumočil jsem to také s. Poledňákovi, že dole nejsou zprávy o centrálním tisku. My čteme Rudé právo, ale dole není. Tedy i tuto otázku je třeba přes krajské národní výbory nebo přes krajské výbory NF řešit. Myslím, že bychom měli mít spojení s krajskými národními výbory.

U nás, jak víte, je veliký štáb tankové divize. Tam se pokoušeli sovětští vojáci obsadit kasárna a odzbrojit armádu. Bylo mi sděleno, že mi vojáci vzkazují, že zatarasili vchody a svými tanky zabránili obsazení těchto důležitých zbraní. Je vidět, že jsou dole různé aspekty a je třeba na ně reagovat z titulu vlády, ROH a my samozřejmě jako orgán státní moci abychom tomu tam, kde je to třeba, pomohli svou autoritou. [Odstavec po straně zatržen světle modrou propisovací tužkou.]

Pokud jde o zásobování, to máme v pořádku. Je pouze otázka distribuce potravin v některých místech, ale není to ožehavé. Zemědělci mají zajištěny pohonné hmoty. Ujišťuji vás, že jsem dostal zase zprávu, že okresní národní výbory se ujaly své moci a zajišťují průběh zemědělské výroby. Mám ale pořád na starosti chmel a nemám přesné zprávy, abych vám řekl, jestli tato drahocenná surovina je zajištěna ke sklizni. Proto vás žádám znovu, zda by bylo možno vyslat na 2-3 hodiny dva nebo tři poslance na generální ředitelství do Žatce, aby zjistili, jaký je stav, a pak bychom vyzvali Pražany, lidi v úřadech, kteří do úřadů nechodí, i lidi z Plzně, abychom tu drahocennou surovinu sklidili.

[A.] Bichler: Vzhledem k tomu, že ÚRO má potíže se spojením, navrhuji, aby kdykoliv budou chtít vyslat něco pomocí rozhlasu a sami to nebudou schopni udělat, aby přišli sem a tady se to zařídí.

Dále se domnívám, že by se měly rovněž dát směrnice, aby tiskárny závodů, kde se tiskly příkazy ředitelů a různé podnikové směrnice, byly používány rovněž pro rozmnožování výzev mezi dělníky apod.

Abychom se nevraceli, aby bylo jasno, my spojení máme. Stavíme si požadavek, aby Práce mohla být legálně vydávána, není logické, aby dělnický časopis u nás nemohl vycházet.

Nikdo o tom neví. S. Poláček za přítomnosti redaktorů z rozhlasu namluvil určitý pásek, určité provolání, nevím, jestli to někdo slyšel, já ne.

[J.] Valo: S. Kaigl odpoví.

[R.] Pacovský: Pracují za hrozných podmínek, jde jim o minuty, někdy i o zavření, nemají nějaký rytmus práce, to chápeme, ale domníváme se, že prostor by bylo možno lépe zorganizovat. [Odstavec po straně zatržen dvojnásobně světle modrou propisovací tužkou.]

Tiskárny v závodech tisknou, Práce vychází. Potíže jsou trochu s papírem, přeprava je obtížná, protože po papíru jdou. Sebrali papír vedle vás, sebrali nám i nějaký další papír, ale nějaké rezervy máme.

Pokud jde o bezprostřední účast v závodech: tam jsme, Poláček je v pražských závodech, ale kam bychom měli dříve jít, je 6 a půl tisíce závodů a všude se dostat nemůžeme. Některé jsou daleko, když navštíví za den jeden, dva, tři, stále to nic není.

[V.] Kaigl: Otázku spojení zajišťujeme a není třeba o tom diskutovat. Než s. Pacovský odejde odtud, bude to hotové.

[J.] Zedník: Já bych doporučoval přijmout výzvu s. Kučery, aby byly okamžitě vybráni 2 poslanci zemědělského výboru a hned jeli na Žatecko, protože zpoždění při sklizni chmele by znamenalo velké škody.

[V.] Kučera: Dávám návrh na poslance Sopra, Bureše a Štáfka. (Souhlas přítomných.)

[J.] Zedník: Máme zemědělský výbor, soudruzi jsou k dispozici, aby se zúčastnili zpracování informací.

[J.] Čáp: Odjezdy poslanců se musí stát organizovanou záležitostí a není možné, aby dostal výjezd povolen každý, kdo o to požádá. Výjezdy budou se souhlasem krajů. Předsednictvo to bude schvalovat. Výjezdy jsou povolovány poslancům, kteří nezajišťují spojení krajů, mělo by být postupováno v souladu s krajskými kluby. Budeme stanovovat soudruhy, kteří pojedou ven. Navážeme spojení, nesmíme se však zbavovat možnosti, aby Národní shromáždění mohlo rozhodovat potřebnou většinou.

[J.] Valo: Nerad odpovídám na každou věc, ale nutí mne to. Bylo řečeno, že předsednictvo Národního shromáždění bude určovat a dávat souhlas k takovým návštěvám. Nemůžeme to podmiňovat krajským sdružením apod. Uvědomme si, že nejsme škola, kde je možno chytat děti za ucho proto, že se chovaly neslušně, nebo nechat dítě hodinu po škole. Můžeme jen apelovat na poslance, protože to jsou politické osobnosti a my je nemůžeme omezovat. Když chce odejít, musíme apelovat na jeho disciplinovanost, na jeho postoj k věci, nemůžeme nikoho chytat za ucho proto, že udělal nějaký nehorázný čin nebo že bychom mu dali nějaký trest, to nemůžeme. Uvědomme si, že jsme Národní shromáždění a že každý poslanec je jistou osobností, on sám ví, co může a co nemůže. Když někoho oficiálně posíláme, můžeme do toho hovořit, ale když neoficiálně 5 lidí odejde, nemůžeme tomu zabránit. Můžeme apelovat jen na disciplínu.

[J.] Čáp: Nebyl jsem dobře pochopen. Totéž jsem si přál i já, aby to byly akce organizované a schválené předsednictvem. Pokud se jedná o to, že poslanec je jistá osobnost, domnívám se, že každý z nás poslanců v současné době plníme určité velmi naléhavé úkoly a to ve zvláštní době. Jestliže disciplína nebude platit v době normální, nyní v mimořádné době by platit měla. Je naší povinností, abychom my jako předsednictvo respektovali přání jednotlivých poslanců.

[J.] Valo: Maximum je, že můžeme apelovat na disciplínu člověka, jiný způsob volit nemůžeme.

[J.] Lacina: Rád bych se vrátil k původní otázce: domnívám se, že ÚRO musí zajistit ještě větší styk a větší informovanost prostřednictvím ROH, prostřednictvím okresních a krajských odborových rad. Tímto způsobem se snad dají zajistit daleko přesnější a úplnější informace, než jsou dosud. Měli bychom od nich mít informace, jak to vypadá na podnicích a měly by aktivněji pracovat než dosud.

[A.] Poledňák: Rozprava o uvolňování poslanců při projednávání tohoto bodu se mi zdá jako nemístná.

[J.] Valo: Pokud jde o ÚRO, doporučuji obrátit [První řádka odstavce zatržena po straně světle modrou propisovací tužkou.] se provoláním ke všem vrstvám našeho lidu - dělníkům, rolníkům, inteligenci a mládeži k zajištění pracovní povinnosti: Formulaci je třeba volit tak, aby to nevypadalo, že vyzýváme lidi k tomu, aby sklonili hlavu před okupací. [Od spojky "že" podtrženo světle modrou propisovací tužkou.] Je třeba najít jiné způsoby jak demonstrovat a projevit jednotu.

Je samozřejmé, že nesouhlasíme s okupací. Nesouhlasíme však s jednotlivými kroky, které jsou podnikány jednotlivými vrstvami našeho lidu. Musíme dát najevo náš nesouhlas např. s dnešní stávkou v 9 hodin. Stav stálé neúčasti v práci není žádný projev, který by škodil okupantům. [Věta podtržena světle modrou propisovací tužkou.]

Prohlášení je třeba formulovat velmi opatrně, aby nevznikl ani stín podezření, že demobilizujeme, že se u nás nedá dělat již nic jiného než dále pracovat. Funkcionáři, kteří půjdou ven z NS, odborů nebo vlády, musí upozornit na tuto stránku.

[R.] Géryk [Jméno podtrženo světle modrou propisovací tužkou.]: Navazuji na s. Valo a s. Poledňáka. Otázka uskutečnění nebo neuskutečnění stávky je stejně důležitá jako náš postoj k otázce neutrality. Předsednictvo by mělo doporučit ÚRO, aby vypracovala návrh na stávkovou taktiku, aby bylo dáno dolů závazné doporučení, aby se to stalo naší zbraní. [Od slov "aby vypracovala návrh" podtrženo světle modrou propisovací tužkou.]

[J.] Valo: Vláda a NS musí dát tuto politickou devízu do rozhlasu, televize a tisku s připomínkou, aby to nevedlo k demobilizaci. ÚRO pak vykoná pouze praktickou stránku.

Navrhuji: tento bod ukončit s tím, že takové provolání do sdělovacích prostředků připravíme.

[A.] Poledňák: Vzhledem k tomu, že včera bylo jednání vlády za účasti předsedy ÚRO s. Poláčka, nevím, zda k podobné dohodě nedošlo též mezi vládou a ÚRO, aby tyto výzvy nebyly dublovány.

[B.] Laštovička: V době, kdy prezident republiky s. Svoboda odjížděl do Moskvy, byla zvolena určitá taktika. Bylo by třeba si zjednat jasno o jednotném stanovisku všech vrcholných orgánů.

[J.] Valo: Provolání můžeme směle vyhlásit, protože je to věc jasná a potřebná. Nevím proto, v čem bychom se měli ještě sjednocovat?

Zpracujeme jednotné prohlášení NS a vlády o potřebě práce. Jménem těchto dvou orgánů promluvíme k celému národu. Takové provolání nemůže škodit jak naší delegaci v Moskvě, tak našemu lidu doma. Není to však třeba vázat na další orgány. Provolání k našemu obyvatelstvu dá NS společně s vládou. (Souhlas.)

Doporučuji sestavit komisi, která by provolání připravila do 15 hodin a prokonzultovala s vládou se společným záhlavím: "Národní shromáždění a vláda". V komisi by byli s. Bichler, Géryk a akad. Macek.

[J.] Zedník: Ovšem s tím, že do 15 hodin bude provolání prokonzultováno s vládou. (Souhlas.)

[M.] Mezuliáník: Prosím předsednictvo NS o schválení. Obrátili se na nás novináři cizích agentur, abychom jim poskytovali zprávu z NS. Tyto zprávy by parafovala komise předsednictva NS plus s. Kubín proto, aby to byly oficiální dokumenty z NS a abychom měli přehled o tom, že zprávy nedává nikdo jiný.

[J.] Valo: Chceme tím vytvořit malou četku. Doporučuji, aby tam byl s. Poledňák, který by parafoval zprávy, které chcete vydávat agenturám.

[M.] Mezuliáník: Doporučovali bychom udělat tiskovou poradu pro zahraniční novináře v některém hotelu. [Odstavec výrazně zatržen po straně světle modrou propisovací tužkou.]

[J.] Valo: Souhlasím, aby zprávu na ní podával s. Mezuliáník a aby na ní byl přítomen člen předsednictva. Je třeba na konferenci opatrně vystupovat a všechno zaznamenávat na magnetofony, aby bylo jasné, co kdo řekl.

[A.] Bichler: Navrhuji, aby vedle s. Mezuliáníka tam byl s. Žiak.

[Z.] Fierlinger: Je třeba se připravit při této schůzce s novináři na otázky, které jistě budou klást s tendenčními záměry: intervence v Radě bezpečnosti (v tom je třeba se dohodnout s vládou), otázka neutrality.

[J.] Valo: Otázku neutrality vyjasněnou máme. Pokud se týká toho, proč není zakročeno v Radě bezpečnosti, je třeba vzít to, co řekl s. ministr, že v každém případě se dává přednost dvoustranné dohodě a proto i my nyní používáme toho vyřešit to dvoustranným jednáním, a neradi bychom, aby do toho ještě někdo druhý hovořil, pokud této cesty plně nevyužijeme.

[V.] Kučera: Doporučoval bych, aby se tiskové konference zúčastnil posl. Rapoš a posl. Macek. (Souhlas.)

[A.] Bichler: Poslali jsme do Moskvy dvě zprávy. Je vidět, že v současné době se okupantská vojska snaží všemožně u nás objevovat zbraně. Vybrali např. skladiště Lidových milicí na Ústřední stranické škole, přičemž tam údajně přivedli mnoho filmařů a televizních pracovníků, aby měli materiál, že toto tam je a budou to propagovat v Sovětském svazu. Dávám v úvahu, zda i o tom by neměla být naše delegace v Moskvě informována.

[J.] Valo: V dopise to je. Je třeba říci v rozhlase, že nám okupanti říkají, že přišli chránit dělníky na základě výzvy Lidových milicí a nyní odzbrojují tyto dělníky. Jaká je to logika a kdo tomu má věřit? [Odstavec zatržen po straně světle modrou propisovací tužkou.]

[J.] Borůvka: Podal bych informaci z vlády. Vláda bude zasedat od 14 hod. Potom přineseme další hodnocení situace, které zpracovává ministerstvo zahraničních věcí v podrobnostech.

Pokud jde o dotaz posl. Bichlera, už jsme v tom směru poslali nótu Kosyginovi, že se jednak zabírají dál státní úřady i veřejné budovy, ačkoli generál Pavlovskij slíbil prezidentu republiky, že se uvolní. Vybírají se zbraně, které patří Lidovým milicím. [Odstavec zatržen po straně světle modrou propisovací tužkou.]


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP