Neděle 25. srpna 1968

16

1968, 25. srpen (neděle), Praha. - Základní údaje o 85. schůzi předsednictva NS (10. část).

[Začátek: 2.00 hod.

Ukončení:?

Předsedající:?

Obsah jednání: Projednání návrhu ÚV KSČ na dopis prezidentu republiky do Moskvy.

(Jednání schůze nebylo ani průběžně zachycováno ani o něm nebyl učiněn dodatečný záznam. Projednávaný bod programu - nelze říci, zdali byl jediný - je zřejmý z úvodu diskuse na schůzi P-NS 25.8. v 7.35 hod. Zmíněny návrh dopisu předloženy ústředním výborem KSČ se nedochoval.)]

17

1968, 25. srpen (neděle), Praha. - Zápis jednání 85. schůze předsednictva NS (11. část).

[Začátek: 7.35 hod.

Ukončení: 8.12 hod.

Předsedající: Jozef Valo, I. místopředseda NS.

Host: František Hamouz, místopředseda vlády.

Obsah jednání:

1. Otázka dopisu prezidentovi do Moskvy.

2. Informace z vlády (text zprávy odeslán do Moskvy, těžké podmínky pro práci vlády, opatření nutná vzhledem k zhoršujícímu se stavu hospodářství, počet raněných a mrtvých, nepravdivé zprávy agentur některých socialistických zemí o nálezech zbraní kontrarevolucionářů v Praze, otázka pozvání velvyslanců 5 zemí podílejících se na vojenské intervenci na ministerstvo zahraničí k předání nóty).

3. Diskuse k dopisu, který by měl byt zaslán prezidentovi do Moskvy (1. verze).

4. Návrh, aby k projednání textu dopisu ve vládě byli za NS delegováni posl. A. Poledňák a P. Rapoš.]

Nejdříve podal zprávu z vlády s. Hamouz. Řekl, že někdo stvořil dopis, který měl být podepsán jménem vády, Národního shromáždění a předsednictva ÚV strany.

[F. Hamouz]: Nedověděli jsme se, kdo je autorem dopisu, ne autorem osobně, ale s kým to bylo tvořeno. Mezi tím na základě šifry, kterou jsme dostalli od naší delegace, jsme tvořili stanovisko, poněvadž myšlenkově je toho 90 % shodného, ale postup, co dál, se rozchází, protože to nebylo projednáno.

Chtěli jsme se vás zeptat, znáte-li tento dopis. My máme se s. Borůvkou za povinnost přivézt do vlády ne stanovisko meritorní, ale vůbec zprávy o tom, jestli jste s tím něco dělali, abychom se mohli dál orientovat a koordinovat.

[J.] Valo: O jaký dopis jde?

[A.] Poledňák: Dopis předsednictva ÚV, který jsme projednávali v noci.

[F.] Hamouz: Nám někdo volal, že tento dopis bez souhlasu vlády odešel prostřednictvím Mlynáře do Moskvy. Nevíme ani, jestli jste ho projednávali.

[A.] Poledňák: My jsme dopis projednali, ale v podstatě jsme nesouhlasili s obsahem, protože v dopise bylo, že by se prezident měl vrátit a zjistit si situaci. Dopis byl podezřelý, že prezident potřebuje zprávu. Bylo to takové slavnostní povídání.

Dopis jsme projednávali a nesouhlasili jsme s obsahem, dali jsme připravit nový dopis. Ten dopis, který jsme nechali připravit, je podmíněn i v tom, aby to schválila ještě vláda a ÚV. Z naší strany by to byl návrh.

[F.] Hamouz: Informoval bych vás o dalších krocích, které bych prosil, abyste přijali na vědomí, poněvadž jde o vysvětlení a informace. Dostali jsme včera několik šifer, kde se vysvětluje stanovisko naší delegace. To jsme posílali do rozhlasu včetně prosby prezidenta, kterou se obrací k lidu. Třetí byla šifra, v níž ne plně souhlasí s postupem vlády. Podepsán byl s. Svoboda. V podstatě šlo o dvě otázky: Abychom nepoužívali legálních masových komunikací, neztěžovali situaci, abychom uvážlivě postupovali a abychom ve svých opatřeních nepředbíhali situaci, najmě se to týkalo opatření, které jsme provedli s odvoláním náměstka Šalgoviče apod.

Tuto věc jsme velmi podrobně rozebrali a vysvětlujeme v naší informaci a současně dáváme stanovisko, protože se všemi těmito otázkami jsme souhlasit nemohli. Vycházeli jsme z toho, že je tady neinformovanost o situaci. Chceme situaci střízlivě hodnotit. Nechceme ji dramatizovat, ale na druhé straně si myslíme, že je třeba, aby delegace znala, že tady nikdo nesedí se založenýma rukama, že využíváme všeho možného, co je k dispozici. U sdělovacích prostředků přišlo současně se šifrou, že se prezident obrací k lidu, abychom to všemi prostředky rozšířili mezi lidi, čili i legálními vysílačkami.

Naše informace a některé požadavky zní takto: "Vláda projednala vaše poslední depeše a považuje za nezbytné informovat vás o některých skutečnostech ovlivňujících její činnost.

1. Vláda i nadále pracuje v nenormálních podmínkách. Jsou obsazeny budovy předsednictva vlády, ministerstva zemědělství a výživy, ČTK, dispečink ministerstva dopravy, je narušen jak obecný spojovací systém, tak i přímo vyřazeny linky členů vlády. Není zajištěn volný pohyb členů vlády a jejich spojení s aparátem.

Slib generála Pavlovského, který nám před svým odletem tlumočil, nebyl splněn. Dnes byl učiněn druhý pokus obsadit vysílačky ministerstva zahraničních věcí a přerušit tak spojení s Moskvou a dalšími zastupitelskými úřady.

2. Trvající přítomnost cizích vojsk stále rušivěji působí na životní podmínky obyvatelstva a postupně zhoršuje chod hospodářství a zvyšuje tak napětí. V důsledku toho je vyvíjen tlak na vládu, aby činila konkrétní opatření k nápravě a informovala o nich veřejnost. NS, které permanentně zasedá, má stejné požadavky vůči vládě.

Opakování obecných výzev k zachování klidu je málo účinné, i když vláda soustavně podle svých možností k zachování klidu působí. Vláda přitom používá sdělovacích prostředků, které jsou reálně k dispozici a jsou obyvatelstvem sledovány. Vláda musí brát v úvahu také situaci mezi obyvatelstvem a reagovat na některé ožehavé otázky, např. situaci v StB (Šalgovič).

3. Vláda nemá informace o věcném obsahu jednání v Moskvě, které se oproti původním předpokladům prodlužuje, což rovněž zvyšuje vnitřní napětí. Vláda nemá tedy možnost koordinovat svá opatření s průběhem jednání a cíly, která jsme dohodli. (Míněn prezident Svoboda, než odletěl.)

4. Ztráty na životech jen v Praze činí kolem 30 osob, počet raněných se odhaduje na 300. Podobné ztráty jsou i jinde, např. v Košicích a Liberci, přitom vyšší ztráty jsou hlášeny ze Slovenska.

5. Tiskové agentury některých socialistických zemí oznámily v nočních hodinách, že v Praze v automobilech kontrarevolucionářů jsou přepravovány zbraně. Konstatujeme, že tyto zprávy se nezakládají na pravdě."

To bylo odesláno, prosím, jestli je možné to vzít na vědomí? (Hlasy: Souhlasíme. Přesně totéž.)

Jen dále bych pokračoval, že teď sedíme ve vládě, kde jsme se dohodli na některých dalších opatřeních, jejichž obsah nemohu zatím říci.

Mám za to, že se máme pokusit pozvat na ministerstvo zahraničních věcí velvyslance těch pěti zemí, kterým bychom předali nótu. V ní bychom se chtěli obsahově především ohradit proti chování jejich okupačních vojsk, vyslovit těžkou bolest nad ztrátou občanských životů a žádat účinná opatření, aby... [Zřejmě se jedná o část vystoupení F. Hamouze, kterou se nepodařilo stenografovi zaznamenat.] a Toto by měl být hlavní obsah. Současně bychom jasně řekli, že protestujeme proti prohlídkám, proti vstupu vojsk do vrcholných úřadů, které se dnes v noci staly a na kterých byly zabaveny zbraně, legální zbraně milice, že to nejsou žádné zbraně kontrarevolucionářů, nýbrž zbraně, které milice dvacet let měla k tomu, aby hájila další... [Totéž.] a nikdy jich nepoužila. To je základní obsah. Nemohu vám říci, co tam bude dále, ale v tom jsme se shodli.

Vedle toho chceme dát argumentační materiál, ve kterém by se znovu - bude-li možno nótu předat - ohradilo ministerstvo zahraničních věcí jménem vlády proti tomu, že v této vládě a ústavním činitelům není umožňována legální činnost ve výkonu jejich funkcí. To jsou okolnosti, které se staly v poslední době.

[J.] Valo: Měl bych jen některé poznámky, nežli budete diskutovat. Domnívám se, že jste byli v dopise, který jste poslali do Moskvy, velmi skromní. [Od začátku odstavce podtrženo světle modrou propisovací tužkou.] Myslím, že je třeba soudruhu prezidentovi zdůraznit, že se za žádnou cenu nemůžeme vzdát komunikačních prostředků. To je jediný prostředek, jak můžeme být spojeni s naším lidem. Kdyby naši lidé byli odkázáni jen na cizí zprávy, znamená to, že by mohlo dojít k nedozírným důsledkům. [Obě předchozí věty podtrženy světle modrou propisovací tužkou.] Když nebudeme hovořit my, hovoří Svobodná Evropa a všichni, kteří chtějí zmatek. Usměrňuje-li někdo chování našeho lidu, jsou to komunikační prostředky, které máme. Těch se za žádnou cenu nemůžeme vzdát. To je třeba říci v plném rozsahu. Jinak nechci nazvat pravým jménem, co by to znamenalo. Soudruh Svoboda používal těch to komunikačních prostředků, když hrozila situace na Václavském náměstí vyústit v padesátitisícovou demonstraci. Zásahem soudruha prezidenta jsme tomu zabránili. Kdybychom se těchto komunikačních prostředků vzdali, pak to znamená, že nemáme možnost čelit provokacím, které mohou vzniknout. Jsem toho názoru, že toto je třeba komunikovat prostřednictvím vyslanectví do Moskvy.

Druhá věc, vyslovuje se souhlas, aby vláda podnikla demarši u vyslanectví pěti mocností, jak o tom hovořil soudruh Hamouz.

[H.] Maxa: Spojil jsem se s předsednictvem strany a informoval jsem se o věcech, o kterých mluvil s. Hamouz. Žádný dopis nebyl odeslán. Předsednictvo ÚV probíralo otázku a zastupující tajemník s. Šilhán oznamuje, že se předsednictvo strany plně ztotožňuje se stanoviskem Národního shromáždění.

[L.] Dohnal: Navrhoval bych, aby s. Poledňák přečetl dopis, abychom měli naše stanovisko.

[J.] Valo: To je návrh, který námi ještě nebyl schválen.

[A.] Poledňák: Při úpravě jsme vycházeli z diskuse, která byla dnes ráno a navrhujeme tento text:

["] Prezidentu Československé socialistické republiky Ludvíku Svobodovi, Moskva.

Vážený soudruhu prezidente, celá naše země a všechen náš lid v plné důvěře ve Vás očekává v napětí a s netrpělivostí výsledky Vašeho jednání v Moskvě.

Považujeme za nutné informovat Vás o situaci v zemi od Vašeho odjezdu. Současná politická situace je charakterizována těmito základními tendencemi: Náš lid v naprosté a pevné jednotě, která je ve shodě se stanovisky nového ÚV KSČ, zvoleného legálním mimořádným sjezdem, ve shodě se stanoviskem NS a vlády rozhodně odmítá okupaci jako nezákonnou, protiústavní a ničím nepodloženou a žádá odchod okupačních vojsk. Jednotně s ním vystupují složky Veřejné bezpečnosti a armády.

NS a vláda ČSSR nepřetržitě zasedají za obtížných podmínek. Plně stojí za požadavky a názory lidu. XIV. mimořádný sjezd KSČ zvolil právoplatný nový ústřední výbor, který ustanovil své vedoucí orgány a přitom vyslovil plnou důvěru s. Dubčekovi, Smrkovskému, Černíkovi, Krieglovi, Špačkovi a Šimonovi. Sjezdová usnesení mají plnou podporu celé strany a všeho lidu, jak to mimo jiné ukázala demonstrativní jednohodinová celonárodní generální stávka dne 23. srpna 1968.

Všem těmto orgánům se s pomocí komunikačních prostředků dosud dařilo udržovat poměrný klid v zemi přesto, že jejich provozní podmínky jsou soustavně ztěžovány. Redakce časopisů a tiskárny jsou obsazeny zahraničními vojsky, obsazeny jsou rozhlas a televize. Odpovědní pracovníci, jmenovaní vládou, jsou nuceni hledat s velkými obtížemi náhradní provozy.

V této situaci naše národy prožívají již pátý den okupace. Napětí se neustále stupňuje v důsledku lidských obětí a materiálových ztrát. Jen v Praze bylo do soboty 20 mrtvých a přes 300 raněných. Je těžce zdemolováno okolí rozhlasu. Jen s krajním napětím je udržován klid a zabraňuje se střetům. Je stále omezována činnost volených orgánů, oklešťovány občanské svobody a práva. Dochází k zatýkání, není dne a noci, aby na pražských ulicích nezněla střelba. Za záminku ke střelbě se využívá cokoliv. Bylo vystřeleno dokonce i v budově NS.

Okupačním úřadům se dosud nepodařilo získat nejmenší podporu a spolupráci obyvatelstva. To zvyšuje jejich nervozitu. Národní shromáždění a další orgány v zemi mají důkazy o násilných akcích.

Vázne hospodářství, zvyšuje se nebezpečí ztížení zásobování obyvatelstva. V důsledku zákazu vycházení po 22. hod. večerní nefunguje veřejná doprava. Železniční doprava je narušena, neexistuje letecké spojení, zboží do zahraničí není dopravováno, vázne import, zásoby uhlí klesají na krajní mez. To všechno je výsledkem okupačního režimu.

Nebezpečným faktorem je stupňující se únava a nervové vypětí okupačních vojsk. Napětí na obou stranách se nyní zvýšilo v důsledku Vašeho nepředvídaně prodlouženého pobytu spolu s ostatními činiteli mimo území republiky.

Drtivá většina komunistických a dělnických stran a veřejné mínění pokrokové části světa odsuzuje zcela jednomyslně okupaci jako akt násilí. V jednání Rady bezpečnosti zůstalo stanovisko SSSR zcela izolováno.

Je zde ještě jedna důležitá myšlenka, která konstatuje, že považujeme za velice nenormální stav, že vláda a další orgány nejsou dostatečně informovány o stavu jednání v Moskvě.

Vážený soudruhu prezidente, vědomi si toho, že jakékoliv písemné informace nemohou být úplné, nemohou vystihnout především atmosféru měst a ducha lidu, usuzujíce podle zpráv TASSu, že sovětské orgány jsou informovány zcela zkresleně a neobjektivně, považujeme za nezbytnou podmínku Vašeho dalšího jednání, abyste byl úplněji a přesněji informován o pravém stavu věci.

Doporučujeme proto Vaší úvaze možnost, aby Vám tuto informaci podala zvláštní konzultativní skupina složená z představitelů ÚV KSČ, Národního shromáždění a vlády, jejíž příchod do Moskvy byste si po úvaze mohl urychleně vyžádat.

Dále Vám dáváme v úvahu případné dočasné, avšak krátkodobé přerušení Vašich jednání a návrat do Prahy společně se soudruhy Dubčekem, Smrkovským a Černíkem. Tohoto krátkodobého přerušení byste mohl využít k podrobnějšímu seznámení se situací a ke konzultaci s příslušnými orgány.

Posíláme Vám, vážený soudruhu prezidente, své srdečné pozdravy s ujištěním plné důvěry.["] [Odstavec zatržen Po straně světle modrou Propisovací tužkou.]

[F.] Hamouz: Nyní jde o čas. Tam už je 10 hodin. Soudruzi velmi čekají na náš návrat. Obsah toho dopisu je prakticky jednotný a jde jen o ten závěr, který podle mého názoru v tomto pojetí je naprosto jasný a přijatelný, ale nemohu mluvit nebo s. Borůvka za celou vládu. Prosil bych vás tedy, abyste nás pustili, my bychom se pokusili buď okamžitě telefonicky spojit, a když by to nešlo, znovu bychom přijeli. Že byste to koordinovali tak, že ten závěr bychom mohli projednat, až jaké bude stanovisko vlády k závěru.

[L.] Dohnal: 1. Doporučoval bych, aby tento dopis byl společným dopisem po naší konzultaci s ÚV, NS i vládou.

2. Několik závažných poznámek: Tam kde se hovoří o tom, že jednotně vystupují složky armády a Bezpečnosti, bych dal ještě milice. (Souhlas.) [Dva předchozí odstavce zatrženy po straně světle modrou propisovací tužkou.]

3. Tam, kde se uvádí, že v Praze je tolik a tolik raněných, případně mrtvých, bych uvedl, že tyto ztráty jsou jednostranné; možná, že soudruzi jsou méně informováni, že padají také sovětští vojáci. (Souhlas.) ([J.] Valo: Dodat, že z naší strany nedošlo k ozbrojenému vystoupení.)

Bylo by snad třeba také úvést tam, kde se mluví o tom, že bylo stříleno v budově NS, že bylo stříleno na budovu NS tehdy a tehdy i v budově NS tehdy a tehdy a v tolik a tolik hodin.

Ve třetím odstavci od konce, kde se mluví o napětí na obou stranách, které "se nyní zvýšilo v důsledku Vašeho nepředvídaně prodlouženého pobytu" atd., by se mělo úvést, že nám chybí možnost, abychom informovali naše představitele v Moskvě, že pokud jde o obyvatelstvo, je zachováván naprostý klid, rozvaha, že naši občané se díky našemu působení vyhýbají jakýmkoliv střetnutím, jak uvedl s. Valo. Oni mohou být informování zkresleně. Zdůraznit tedy, že naši obyvatelé svým postojem nezavdávají důvodu k zákrokům okupantských vojsk. (Souhlas.)

[M.] Miková: Dávám návrh, aby s nimi mohli odjet soudruzi Poledňák a Rapoš.

[P.] Rapoš: Máme minimum času. Druhý odstavec bych navrhoval: Považujeme za nutné informovat vás o situaci v zemi od Vašeho odjezdu na základě našich informací a znalostí. (Souhlas.)

Další poznámka ke straně druhé: Zdůrazňujeme, že nepovažujeme za normální, že mezi Vámi a ostatními činiteli v Moskvě a ústavními orgány v naší zemi není operativní styk.

[L.] Dohnal: Navrhuji dvě alternativy: Buď vyslat zástupce, nebo aby oni sami přijeli. Předtím aby přijeli třeba na 6 hodin sem a pak máme jako druhou alternativu delegaci tam.

[A.] Žiak: Soudruzi, doporučuji odhlasovat. (Souhlas.)

[M.] Miková: A souhlasíte s tím, aby tam ti dva soudruzi s nimi jeli? (Souhlas).

[J.] Valo: Děkuji s. místopředsedovi vlády Hamouzovi za podání zprávy ze zasedání vlády. [Usnesením předsednictva NS č. 827 se bere na vědomí informace F. Hamouze a schvaluje se text navrhovaného společného dopisu NS, vlády a předsednictva ÚV KSČ prezidentovi do Moskvy.]

Přerušíme schůzi do té doby, než se soudruzi vrátí, tj. do 10.00 hodin.

Stenograficky zápis, prvopis, turnus 1/1-5/1ž (14 stran).

18

1968, 25. srpen (neděle), Praha. - Zápis jednání 85. schůze předsednictva NS (12. část).

[Začátek: 10.03 hod.

Ukončení: 10.48 hod.

Předsedající: Jozef Valo, I. místopředseda NS.

Host: Ludvík Černy, primátor hl. m. Prahy.

Obsah jednání:

1. Informace o projednání textu dopisu prezidentovi republiky do Moskvy ve vládě a schválení jeho znění.

2. Zpráva z vlády (o rozhovoru A. Dubčeka s vedením KSS, o odletu další části delegace ve složení J. Lenárt, E. Rigo, O. Švestka, Z. Mlynář a F. Barbírek do Moskvy).

3. Otázka zveřejnění dopisu prezidentovi do Moskvy.

4. Informace o telefonickém rozhovoru prezidenta L. Svobody s ministrem národní obrany M. Dzúrem a náčelníkem generálního štábu K. Rusovem.

5. Zpráva primátora hl. m. Prahy L. Černého o situaci v hl. městě a o práci tamních městských orgánů.

6. Návrh, aby bylo veřejnosti adresováno prohlášení NS k vylepování plakátů a rozšiřování znepokojujících zpráv v době moskevských jednání.

7. Otázka neopodstatněného osočování některých politických pracovníků ve veřejnosti (případ posl. J. Havlíčka).]

[J.] Valo: Zahajuji přerušené jednání. Prosím soudruha Poledňáka, aby podal zprávu předsednictvu s ohledem na jednání s vládou.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP