Sobota 24. srpna 1968

11

1968, 24. srpen (sobota), Praha. - Zápis o jednání 85. schůze předsednictva NS (6. část).

[Zahájení: 8.00 hod.

Ukončení:?

Předsedající: Jozef Valo, I. místopředseda NS.

Obsah jednání:

1. Podnět ke svolání schůzí výborů.

2. Návrh, aby na schůzi předsednictva NS byli přizváni zástupci ÚRO k projednání otázky živelných stávek.

3. Námět, aby se v určitých odvětvích pracovalo i v sobotu v zájmu zabezpečení konsolidace národního hospodářství.

4. Doporučení, aby byl k jednání předsednictva NS přizván primátor hl. m. Prahy L. Černý, který by podal zprávu o situaci v Praze.

5. Souhlas s vysláním delegace poslanců k navázání kontaktů s největšími závody v Jihomoravském kraji.

6. Stanovení zásad pro pracovní postup jednotlivých výborů NS.

7. Stanovení zásady, že o vysílání poslanců do krajů a na závody rozhoduje pouze P-NS.

8. Naléhavé úkoly pléna a předsednictva NS:

a) získat co nejrychleji informace z jednání v Moskvě,

b) zajistit vzájemnou průběžnou informovanost mezi vládou a NS.

9. Organizační záležitosti týkající se Kanceláře NS

10. Doporučení zástupcům ČNR, aby tato zahájila činnost o politicky působila na veřejnost.]

Předsednictvo se sešlo ke své schůzi dne 24. srpna 1968 v 8.00 hod ve své zasedací síni. Prezenční listina přiložena.

V úvodu byli jeho členové seznámeni s hlavními úkoly dne, byl dán podnět ke svolání schůzí všech výborů, které by se zabývaly otázkami a náměty uvedenými v příloze. [Uvedená příloha v dokumentaci chybí.] V běžné rozpravě byl vysloven podnět, aby na schůzi předsednictva NS byli přizváni zástupci ÚRO, s nimiž by byla prodiskutována především otázka živelných stávek. [Část věty od "ÚRO" podtržena červenou tužkou.] Dále je třeba zvážit možnosti výzvy v určitých odvětvích, aby se pracovalo i v sobotu v zájmu zabezpečení konsolidace národního hospodářství. Byl přednesen námět, aby na předsednictvo NS byl pozván primátor hl. m. Prahy, aby podal zprávu o zevrubné situaci o stavu v hlavním městě Praze.

Předsednictvo vzalo rovněž na vědomí, že se souhlasem soudruha místopředsedy Valo byla vyslána tříčlenná delegace poslanců Národního shromáždění, vedená soudruhem Vaverkou (posl. Voráč a Pešák) na návštěvu Jihomoravského kraje, kde tito poslanci naváží úzký kontakt s pracujícími největších závodů, seznámí je s postupem prací Národního shromáždění a pak zpětně uplatní v orgánech Národního shromáždění podněty z tohoto kraje. Po návratu delegace uváží předsednictvo NS možnost vyslání podobné delegace do dalšího kraje.

Při jednání byly zdůrazněny některé zásady pro postup prací jednotlivých výborů NS. Bylo doporučeno, aby na těchto schůzích nebyly přijímány závěry a doporučení bez znalostí konkrétní situace a bez znalostí opatření, která byla učiněna příslušnými resorty. Je třeba, aby postup orgánů Národního shromáždění byl lépe v souladu s dosavadním postupem příslušných výkonných orgánů.

V činnosti výborů je nutno vycházet i nadále ze základních dokumentů Národního shromáždění a myšlenek, které jsou v popředí zájmů Národního shromáždění, tj. otázka odchodu okupačních jednotek, uvolnění internace vedoucích funkcionářů [Od slova "otázka" podtrženo červenou tužkou.] a umožnění jim, aby se ujali svých ústavních a jiných politických funkcí. Výborům bylo dále doporučeno zvážit možnost navázání mimotelefonického kontaktu, [Slova "mimotelefonického kontaktu" podtržena červenou tužkou.] tj. zejména osobního kontaktu s vybranými závody, [Slova "s vybranými závody" podtržena červenou tužkou.] národními výbory a pod. Přitom byla stanovena zásada, že bez souhlasu předsednictva Národního shromáždění nemůže za tímto účelem opustit budovu NS žádný poslanec NS. [Druhá polovina souvětí podtržena červenou tužkou.] (Jde o zájem zabezpečit dostatečný počet poslanců pro jednání pléna NS.)

Ve všech opatřeních výborů, která budou přijímána, je nutno především posilovat politické aspekty, usilovat o to, abychom znali mínění pracujících a působili svým jednáním na jednotu, neustále si ověřovali, jak se reaguje na opatření přijatá v Národním shromáždění a veškerými formami upevňovali důvěru našich pracujících v legální ústřední orgány. Tento styk by měl vyústit i v soustřeďování podnětů pro další činnost Národního shromáždění i jeho orgánů.

V činnosti výborů je nutno využívat všech forem legalizace [Slova "využívat všech forem legalizace" podtržena červenou tužkou.] činnosti NS, i když je nutno vycházet z objektivně dané situace a nezabíhat do velké šíře.

* * *

Naléhavé úkoly Národního shromáždění a jeho předsednictva:

1. Získat v co nejkratší době informace z průběhu jednání v Moskvě. Při této příležitosti vzalo předsednictvo NS na vědomí, že se jednání zúčastnili soudruzi Černík, Dubček a Husák. Výsledků na těchto jednáních zatím nebylo dosaženo. V této situaci je nutno vytvářet určité závěry pro další činnost NS a jeho orgánů, zabránit různým náladám, které by mohly ohrozit dobrý chod činnosti všech jeho orgánů. Je nutno se pokusit o přímé spojení s Moskvou.

2. Navázat okamžitý kontakt s vládou a zajistit přímý informační styk s jejími představiteli, zajistit vzájemnou a průběžnou informaci.

* * *

Kanceláři NS uloženo, aby v úzké součinnosti s branným a bezpečnostním výborem zajistila důslednou kontrolu osob v budově NS a zajistila přehled o tom, kdo se v budově pohybuje. Kancelář svými pracovníky zabezpečí, aby byla prováděna důsledná kontrola osob, které vstupují do budovy Kanceláře NS.

Dále je nutno přijmout opatření, aby po 22. hod. byly uzavřeny prostory restaurace KNS a zajistit, aby na příští schůzi předsednictva NS byl přizván zástupce ČNR. Přitom je třeba zástupcům ČNR doporučit, aby zahájili činnost a politicky působili do veřejnosti. (Vztahuje se i na poslance NS, členy ČNR.)

Jako další opatření bylo Kanceláři NS uloženo:

1. Vyplatit jednorázovou zálohu poslancům NS, pokud o to požádají.

2. Zajistit, aby všem poslancům NS byly vydány úřední odznaky poslance NS.

3. V součinnosti se zdravotním výborem NS provést všechna potřebná opatření, aby byla na potřebné výši veškerá hygienická zařízení v budově KNS, usilovat tam o udržování pořádku na všech pracovištích a prostorách.

Příští schůze předsednictva NS se bude konat dnes v 10.00 hod. v zasedací místnosti předsedy NS.

Záznam o průběhu a závěrech jednání, prvopis (4 strany), bez údajů o zpracovateli.

12

1968, 24. srpen (sobota), Praha. - Zápis jednání 85. schůze předsednictva NS (7. část).

[Začátek: 9.58 hod.

Ukončení: 12.50 hod.

Předsedající: Jozef Valo, I. místopředseda NS.

Hosté: Ludvík Černý, primátor hl. m. Prahy;

Bohumil Havlíček, náměstek primátora hl. m. Prahy;

Rudolf Pacovský, tajemník ÚRO;

Josef Borůvka, ministr zemědělství a výživy;

František Machát, zástupce generálního prokurátora.

Obsah jednání:

1. Zpráva o situaci v Praze.

2. Informace o průběhu generální stávky 23.8. a o situaci na závodech.

3. Informace o jednání vlády (situace na min. vnitra, zprávy ze zahraničí).

4. Návrh na odvolání K. Hoffmanna z vedení Ústřední správy spojů.

5. Otázka zabezpečení sklizně chmele.

6. Nutnost koordinace činnosti NS s ostatními orgány.

7. Návrh na realizaci návštěvy poslanců v největších závodech.

8. Podnět k poděkování národním výborům za dosavadní činnost.

9. Otázka výkonu funkce ministrem vnitřního obchodu Pavlovským.

10. Informace zástupců jednotlivých výborů NS o jejich činnosti.

11. Návrh na vyslání 2 delegátů do předsednictva SNR.

12. Potřeba zachycení a vyhodnocení prezence poslanců na jednání NS.

13. Diskuse k námětu vyhlásit neutralitu Československa.

14. Návrh prohlášení z jednání P-NS (nebyl akceptován).

15. Zprostředkovaná informace ministra V. Valeše z vlády o jednání delegace v Moskvě.

16. Dílčí informace a organizační otázky (včetně povolování odchodu poslanců z budovy).

17. Sdělení o vzkazu G. Husáka, že se nemá zahajovat sjezd KSS.

18. Zpráva zástupce generálního prokurátora o situaci v nápravných zařízeních.

19. Informace o velkém počtu rezolucí občanů doručovaných NS.]

Nejdříve podal zprávu o situaci v Praze primátor s. Černý. [ČERNÝ, Ludvík, Ing., nar. 16.8.1920; od r. 1964 primátor hl. m. Prahy, člen ČNR.] Řekl, že problémy musejí zvládat sami. Nepředpokládá, že by nastaly nějaké poruchy, pokud jde o zabezpečení základních životních potřeb občanů. Pokud jde o hygienické otázky, byl dán pokyn, aby je řešila hygienická služba. Jednotky znečišťují parky. Byly požádány, aby je samy uklidily.

Všechny národní výbory mají plenární zasedání, vydaly prohlášení. Je naprosto jednotný názor, nevyskytl se jediný případ, nad kterým by bylo možno se pozastavit. Odmítli jsme distribuovat výzvu, která byla podepsána vojenským velitelem Veličkem. Byla distribuována přes Veřejnou bezpečnost, a přestože jsem byl v určitém tlaku, abych vyhledal kontakt s Veličkem a jednal s ním, neudělal jsem to a trvali jsme na tom, že my jsme správa města a chce-li s námi někdo jednat, že musí za námi přijít a jednat na naší půdě. Včera přišel plk. Savčenko, zástupce generálporučíka Velička, který prohlásil, že je zplnomocněn projednávat s námi všechny otázky, které se dotýkají města. Jmenoval dva styčné důstojníky. Poněvadž jsme pořád obsazeni, styční důstojníci jsou trvale na radnici. Na chodbách je vojsko. Mně postavili vojáky do kanceláře. Protestoval jsem proti tomu.

Podařilo se nám udržet telefonní spojení, poněvadž nemáme telefonní centrálu v budově. Spojení jsme udržovali i v době, kdy jsme nemohli vycházet z budovy.

Včera přišli s požadavkem udělat prohlídky ve všech místnostech. Odmítl jsem to a odůvodnil tím, že by to znemožnilo zabezpečování potřeb města, poněvadž by to mezi zaměstnanci vyvolalo averzi. Ustoupili od toho.

[B.] Havlíček [HAVLÍČEK, Bohumil, nar.?; náměstek primátora hl. m. Prahy.]: Zásobování je v pořádku. U pekárenských výrobků je zásoba na 1012 dnů. Pokud jde o maso a masné výrobky, upozornili jsme, že musejí okamžitě umožnit přísun živého dobytka na jatky. Zásobování je závislé na tom, jak dodrží slib.

[L.] Černý: Dopravní park je v pořádku.Pohonné hmoty pro zdravotnickou službu jsou dohodnuty s naší armádou a dovážejí se cisternami.

V Praze je 7 mrtvých a 307 raněných. Pohřební služba hlásila dalších 10 mrtvých. Vyhořelo 7 domů, všichni lidé jsou ubytováni. Voda a plyn je bez poruch.

[A.] Petrusová: Podle sdělení ministerstva zdravotnictví zemřelo zatím 8 lidí, z toho jeden sovětský voják, ze 300 raněných je 95 zadrženo v nemocničních zařízeních. Z ostatních krajů republiky zprávy nejsou. Ve Středočeském kraji je 5 mrtvých a 11 raněných. Podle zprávy z Lučence je tam 1 mrtvý a 1 raněný.

Jedna sanitka a 1 dodávka záchranné služby při ministerstvu vnitra byly zabrány a dosud o nich nejsou vědomosti.

[L.] Černý: Potíž je v tom, že jezdí mnoho vozů označených červeným křížem. Naše záchranná služba je v plném rozsahu schopna funkce.

Poněvadž městský rozhlas je zabrán, informujeme prostřednictvím obvodních národních výborů. Jsme na radnici a máme zabezpečena další pracoviště, takže jsme akceschopní za jakékoli situace.

[R.] Pacovský [PACOVSKÝ, Rudolf, nar. 10.7.1921; tajemník ÚRO a člen ČNR.] informoval o včerejší manifestační stávce. Zatím není hlášen ani jeden případ ze závodů, že by se nestávkovalo. Lze usuzovat, že nebyli stávkokazi. Je obava, aby se nestávkovalo dlouho, aby nebylo narušeno zásobování. Snažíme se, aby pracující vyčkali návratu s. Svobody. Předsednictvo ÚRO v současné době záležitost projednává a radí se o dalším postupu.

Stávkové výbory pracují dál, čekají na další pokyny. Velké závody v sobotu a v neděli budou obsazeny dělníky, poněvadž je nebezpečí, že by se mohly zabrat. Není hlášen případ, že by vojska vstoupila do závodů.

[J.] Valo: Nedoporučoval bych časovat to na návrat soudruha Svobody, abychom se nedostali pod tlak z ulice, že bychom museli povolit nějakou nepředvídanou věc.

[R.] Pacovský: Naše směrnice jsou k tomu, abychom udrželi klid. Zatím není nebezpečí, že by se stávky začaly dělat neorganizovaně.

[J.] Valo: Ten, kdo s našimi národy cítí a chápe vážnou situaci, nesmí se uchylovat k tomu, co poškozuje naše národy. Stávka by nás poškodila. Možná, že za dva tři dny budeme mluvit jinak. Dnes to však vyžaduje klid a disciplínu. To je naše účinná zbraň.

[R.] Pacovský: Chci ubezpečit, že jsme v úzkém kontaktu s vámi, Hradem a vládou. Věci děláme koordinovaně.

[L.] Černý: Odbory by nám měly pomoci v udržování provozu hlavně pekáren a masného průmyslu a zabránění přerušení jejich práce. Jeden pokus se nám již podařilo zlikvidovat. Pekárny musíme udržovat v chodu. To je nejcitlivější místo v zásobovacím systému.

[B.] Havlíček: Včera se k nám dostavili soudruzi ze svazu státních orgánů a nabídli na základě požadavku některých ZO ROH pomoc. Pomohou ve výrobě v masném a pekárenském průmyslu a při rozvozu potravin do prodejen.

[J.] Borůvka: Vláda mě pověřila jako stálého zástupce v NS. Vláda zasedá nepřetržitě. Dnes ráno v 7 hodin přijala usnesení:

a) Vláda po projednání zprávy ministra vnitra odvolává s. Šalgoviče z funkce náměstka ministra vnitra a prohlašuje všechny jeho rozkazy a jím provedená opatření počínaje 20. srpnem za ne platné.

b) Řízení Státní bezpečnosti přebírá osobně ministr vnitra. [Celá věta podtržena červenou tužkou.]

Pokud jde o nižší důstojníky MV, pokud se zpronevěří daným zákonům a budou postupovat proti našemu programovému prohlášení, odvolá je ministr vnitra okamžitě a podá vládě zprávu.

Kromě toho podával zprávu zástupce MZV o poslechu různých cizích agentur. Uváděl, že celý svět je v pohybu s požadavkem za odvolání vojsk z Československa a za propuštění internovaných členů vlády a politických činitelů. Velkou práci pro náš prospěch vyvinuli spisovatelé Sartre a Russel. Vyzvali umělce a vědce celého světa k protestní akci za osvobození Československa.

V nočních hodinách zasedala RB OSN. Autentický záznam ze zasedání byl vysílán jednotlivými agenturami. Sovětský zástupce Malik a bulharský zástupce odpověděli na argumenty tak, že požádali RB o přerušení schůze, že nemají připravené projevy. Ze záznamu je slyšet smích ostatních delegátů. Někteří členové RB srovnávají jejich prohlášení s těmi, kteří napadli mnohé malé země v Africe a jiných částech světa, kteří podobným hlasem hovořili.

Ministr Hájek doletěl do OSN a ujal se řízení v naší věci osobně. Prof. Šik vydal prohlášení, kde vyzývá všechny komunistické a dělnické strany k okamžitému svolání konference, která by zvážila situaci a přijala zásady, podle kterých má komunistické a dělnické hnutí postupovat a jaké stanovisko zaujmout k okupaci Československa.

Protože v současné době jde o kulminační bod, jak dopadne jednání v Moskvě, rozhodla vláda, aby někteří její členové byli na jiných místech pro případ, že by došlo k brutálnímu zákroku na vládu, aby vláda mohla pokračovat v další práci. Je s nimi udržováno stálé spojení.

[A.] Bichler: Mám dotaz na s. Borůvku. Československo v mnoha surovinách je závislé na dovozu, např. pšenice, nafty a celé chemie. Probíhá dovoz surovin normálně?

[J.] Borůvka [Jméno zatrženo červenou tužkou.]: Pokud jde o informace tohoto druhu, je vláda informována nedostatečně. Dosud se nepodařilo ministru Řehákovi navázat běžný styk, jak probíhá přísun. Normální styky byly přerušeny. Vláda přehled nemá, ale snaží se o něj.

Vláda neustále zdůrazňuje, že v nepřítomnosti prezidenta zastupuje i jeho, že je jediným suverénním a legálním orgánem i za mimořádných okolností. Všichni vedoucí úřadů, kteří jsou povinni vládu respektovat, budou voláni k pořádku nebo odvolání, nebudou-li postupovat v intencích vlády.

První krok vláda učinila odvoláním z funkce s. Šalgoviče. [Slova "z funkce s. Šalgoviče" podtržena červenou tužkou.] Ministr Pavel [Slova "ministr Pavel" a "nekompromisně" podtržena červenou tužkou.] postupuje v tomto případě nekompromisně. Vydal příkaz, aby se vysocí důstojníci dostavili na určité místo, kde s nimi vedl přísné pohovory. Ministr vnitra používá ústavních práv a postupuje proti každému velmi přísně a nekompromisně. Jeho příkazy budou kontrolovány. [Tužkou zatržen začátek a konec vyjádření J. Borůvky.]

[O.] Malecká [Jméno velmi výrazně podtrženo červenou tužkou.]: Mám dotaz - jak je to s předsedou ÚSS s. Hoffmannem. [slova "jak je to s Předsedou ÚSS s. Hoffmannem" podtržena červenou tužkou.] Slyšeli jsme zprávu, že se zachoval podobně jako s. Šalgovič.

[J.] Borůvka: S. Hoffmann na schůzi vlády ještě nebyl.

[J.] Macek [Jméno velmi výrazně podtrženo červenou tužkou.]: Navrhuji, zda by vláda neměla uvážit a postupovat podobně jako v případě Šalgoviče. [Slova "Postupovat podobně jako v Případě Šalgoviče" Podtržena červenou tužkou.]

[J.] Borůvka: Váš požadavek přednesu při příštím jednání vlády.

[L.] Černý: Nemáme možnost zabezpečit sklizeň chmele. Zvolili jsme následující postup: Pokud rodiče a mládež sami dobrovolně budou chtít odjet a vedení výpravy převzít dobrovolně odpovědnost, odjedou a snažíme se odjezdy umožnit a organizovat. Měli jsme vyslat 16 000 osob, což je vyloučeno. Je třeba zmobilizovat místní zdroje, protože za dané situace nejsme schopni tento úkol splnit.

[B.] Havlíček: Měl bych prosbu na s. ministra, která souvisí s otázkou zásobování. Generální ředitel dal příkaz, aby mouka byla disponována do Pelhřimova a my jsme to zastavili. Pokládáme za nelogické, abychom z Prahy disponovali potraviny mimo území města.

[J.] Borůvka: Prosil bych, abyste se, než vydáte nějaký protirozkaz, spojili s náměstkem Václavů, protože oni odpovědně situaci váží a mohlo by dojít k vážnému chaosu.

Pokud jde o chmel, podá informace předseda zemědělského výboru s. Kučera. Zemědělský výbor se chce zapojit do úsilí o zachování úrody a zabezpečit základní prvovýrobu potravinářského průmyslu, i když ministerstvo zemědělství je v současné době přeměněno na kasárna. Budova je prázdná, ale naši pracovníci okamžitě zařídili, aby mohli řešit problematiku z jiného místa, na které se přemístili náměstkové a vedoucí odborů s úzkým okruhem spolupracovníků. O situaci je vcelku přehled a včera na výzvu se přihlásilo 140 nákladních aut na rozvoz potravin. Je potěšující, že na výzvy, které se týkají zajištění normálního chodu života závodů, obyvatelstvo velmi ukázněně kladně reaguje.

[V.] Kučera pravil, že nelze za žádnou cenu požadovat, aby orgány NS zasahovaly vládě do její činnosti. Proto zemědělský výbor rozhodl, že musí navázat spojení s ministerstvem zemědělství a přes toto ministerstvo tlumočit požadavky předsednictva NS aby to svou autoritou pomáhalo při odstraňování potíží v zásobování. Zemědělský výbor projednával také otázku chmele a žádá předsednictvo, aby do chmelové oblasti byla vyslána delegace zemědělského výboru, aby tam získala přehled o postupu sklizně, aby poslanci využili názorů mládeže a tlumočili je vládě a aby z parlamentu bylo dáno prohlášení přes vládu k mládeži. Je třeba, aby zemědělský výbor [byl] ve stálém spojení s ministerstvem zemědělství a problémy, které se vyskytují v zásobování, byly řešeny též pomocí výzev k obyvatelstvu a zemědělským výrobcům.

[J.] Valo pravil, že předsednictvu NS jde o zkoordinování práce všech našich institucí, jde při ní o to, aby se činnost vzájemně doplňovala a v žádném případě aby nebyly vydávány nějaké výzvy, o kterých by neměl orgán, jehož se týkají, potřebné znalosti a nebyly s ním dohodnuty. Mluvčí žádá, aby podobně jako vláda jmenovala soudruha ministra Borůvku jako stálou spojku s NS, jmenovaly i takové spojky odbory a hlavní město Praha. Jde o to, aby se veřejnosti mohlo říci, co vyhovuje a co potřebuje.

[A.] Poledňák uvítal, že dochází ke kontaktu se zástupci hl. m. Prahy a jde o to, aby NS mohlo každý krok koordinovat s ostatními rozhodujícími orgány, s vládou, národními výbory, ústředním výborem strany a odborovou organizací. Jde asi o 4 okruhy otázek, a to zásobování, dopravu, bezpečnostní otázky a dále o zahájení školního roku. Vysokoškolští studenti se budou vracet, koleje jsou zabrané a mluvčí doporučuje, aby předsedové jednotlivých výborů - s. Hofman k otázce bezpečnosti a s. Hanúsek [-] byli v kontaktu s náměstkem Havlíčkem; pokud jde o školskou problematiku, bude v kontaktu s. posl. Sachsová se s. Dubským.

[J.] Borůvka doporučil, aby poslanci jednotlivě navštívili největší závody a vyslovili jim uznání s tím, že Národní shromáždění sleduje jejich práci a zůstali s nimi v kontaktu.

[J.] Valo pravil, že výbory zasedaly a bylo usneseno poslat do velkých závodů poslance a tak zjistit situaci, jaká v závodech je, aby zaměstnanci cítili, že tu někdo je a jejich práci sleduje.

[L.] Černý prohlašuje, že NVP se řídí pokyny našich ústředních orgánů, Národního shromáždění a vlády a žádá, aby pokud by byla činěna opatření, byla s NVP koordinována.

[J.] Lacina uvedl, že až se zjistí skutečná situace na chmelu, mohl by kulturní výbor projednat výzvu vysokoškolské mládeži k účasti na chmelových brigádách. Věří, že tito studenti by platně pomohli.

[R.] Géryk pravil, že národní výbory plní velmi náročné úkoly a jde o to, aby toto jejich úsilí a práce bylo podobně oceněno, jako se to stalo u pracovníků sdělovacích prostředků. V provolání by bylo zapotřebí vyhmátnout základní problémy, na kterých v současné době záleží.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP