Pátek 23. srpna 1968

6

1968, 23. srpen (pátek), Praha. - Záznam o jednání 85. schůze předsednictva NS (3. část) včetně

2 příloh.

[Začátek: 0.30 hod.

Ukončení:?

Předsedající: Jozef Valo, I. místopřededa NS.

Přizván: J. I. Černomorenko, kapitán Sovětské armády.

Obsah jednání:

1. Schválení textu provolání k Slovenské národní radě.

2. Doporučení prezidentovi L. Svobodovi, aby neopouštěl území republiky.

3. Návrh A. Poledňáka, aby předsednictvo NS vypracovalo dopis delegátům XIV. sjezdu KSČ.

4. Vyslovení souhlasu s odesláním dopisu pracovníkům rozhlasu, televize a všech sdělovacích prostředků.

5. Vysvětlení kpt. J. I. Černomorenka o příčinách střelby v bezprostřední blízkosti i uvnitř budovy NS.

6. Informace ke zprávě o údajné internaci prezidenta republiky.]

Předsednictvo Národního shromáždění na své schůzi přijalo provolání Slovenské národní radě [1 Provolání bylo schváleno usnesením předsednictva NS č. 818 a bylo publikováno jako dokument č. 11. Viz přílohu č. 8.] - text tohoto provolání přiložen.

Dále předsednictvo Národního shromáždění po obšírné rozpravě a zvážení všech argumentů a okolností přijalo tento závěr: [Tato citace je součástí usnesení P-NS č. 819.]

["]Předsednictvo Národního shromáždění doporučuje prezidentu republiky soudruhovi Ludvíku Svobodovi, aby za žádných okolností neopustil území naší republiky vzhledem k tomu, že by takovýto čin rozrušil a znervóznil občany naší republiky.

Předsednictvo Národního shromáždění vyslovilo souhlas, aby prezident republiky soudruh Ludvík Svoboda hledal všechny cesty k navázání spojení se spojenci k případnému jednání.["]

Na závěr znovu zdůraznilo, že nedoporučuje, aby v této situaci prezident republiky opustil území ČSSR.

Uloženo prvnímu místopředsedovi Národního shromáždění, aby o tomto závěru informoval prezidenta republiky soudruha Ludvíka Svobodu v časných ranních hodinách.

Členem předsednictva Národního shromáždění soudruhem A. Poledňákem byl přednesen návrh, aby předsednictvo Národního shromáždění vypracovalo dopis, který by byl zaslán delegátům XIV. sjezdu Komunistické strany Československa.

Po ujasnění obsahu tohoto dopisu byl pověřen člen předsednictva soudruh Alois Poledňák, [Jméno výrazně podtrženo červenou tužkou.] aby v pracovní skupině text dopisu vypracoval a předložil jej předsednictva Národního shromáždění na ranním zasedání ke schválení. [Pověření je součástí usnesení P-NS č. 819.]

Generální tajemník Národního shromáždění docent Kaigl [Jméno výrazně zarámováno červenou tužkou.] přednesl text dopisu, který byl určen pracovníkům rozhlasu, televize a všech sdělovacích prostředků. S odesláním takovéhoto dopisu byl vysloven souhlas. [Viz odstavec usnesení č. 819 P-NS.] Bylo uloženo text dopisu upravit. Členy předsednictva byla vznesena doporučení, aby v dopise bylo poděkováno i všem pracovníkům na úseku potravinářského průmyslu, zásobování obyvatelstva, zdravotnictví, dopravy i energetiky a všem dalším, kteří se přičiňují o to, aby nebyl podstatně narušen normální život naší republiky.

V rozpravě byl vznesen požadavek, aby dopis mimo poděkování byl současně i určitou instrukcí těmto pracovníkům jak dále pracovat na těchto významných a citlivých úsecích. [Od slov "určitou instrukcí" podtrženo červenou tužkou.]

Vzhledem k tomu, že v průběhu jednání předsednictva Národního shromáždění v bezprostřední blízkosti budovy Národního shromáždění došlo ke střelbě, [Slova "došlo ke střelbě" podtržena červenou tužkou.] byl požádán tajemníkem předsednictva Národního shromáždění O. Kučerou [Jméno výrazně podtrženo červenou tužkou] příslušný velitel sovětských vojáků, aby k danému případu podal vysvětlení předsednictvu Národního shromáždění.

Na předsednictvo Národního shromáždění se dostavil kapitán Jevgenij Ivanovič Černomorenko se svým doprovodem, který podal potřebná vysvětlení. [Vysvětlení bylo podle odst. 4 usnesení č. 819 P-NS vzato na vědomí.]

Záznam o průběhu tohoto jednání je přiložen k tomuto zápisu. [Celá věta zatržena modrou propisovací tužkou s připojením otazníku a vykřičníku na konci.]

Předsednictvo Národního shromáždění bylo upozorněno, že údajně má být prezident republiky soudruh Ludvík Svoboda internován a odvezen do Moskvy. K tomuto upozornění podal předsednictvu NS informaci profesor H. Maxa o rozhovoru s vedoucím Kanceláře prezidenta republiky s. L. Novákem. Podle sdělení prezident republiky soudruh Ludvík Svoboda se nachází na Pražském hradě a odpočívá. (Toto sdělení bylo učiněno ve 2.00 hod 23. srpna 1968.)

Schůze předsednictva Národního shromáždění byla ukončena [s] tím, že se znovu předsednictvo Národního shromáždění sejde v 8.00 hod.

[Příloha č. 1]

Návrh textu provolání Národního shromáždění ke Slovenské národní radě:

"Slovenské národní radě

Drazí soudruzi,

plénum Národního shromáždění ČSSR za účasti 169 poslanců z českých zemí i ze Slovenska zasedá nepřetržitě od 21. srpna 1968 a usneslo se jednomyslně na prohlášeních, jež Vám zasíláme s opisem na vědomí a s prosbou, abyste nám pomohli seznámit s nimi co nejširší kruhy slovenské veřejnosti. Prosíme Vás, abyste nás i Vy v zájmu jednotného postupu informovali o svých akcích a návrzích.

Při této příležitosti zasíláme Vám upřímné bratrské pozdravy. Prosíme Vás, abychom zůstali svorni a jednotni v boji proti okupaci naší země, v boji za svobodu a nezávislost, abychom zůstali věrni zásadám socialistické ústavy a práva, abychom věrně sloužili životním zájmům a potřebám našich národů.

Hájit rozvoj socialistického Československa, pečovat o blaho našich národů znamená nezradit našeho prezidenta Ludvíka Svobodu, s. Dubčeka, s. Černíka, s. Smrkovského, s. Kriegla, s. Husáka, s. Špačka, s. Císaře a další zákonné představitele našich vedoucích orgánů.

Ať žije bratrská spolupráce Čechů a Slováků!

Ať žije jednotné, federalizované a svobodné, socialistické Československo!

Předsednictvo Národního shromáždění

V Praze dne 23. srpna 1968["]

[Příloha č. 2]

Záznam

V 1 hodinu po půlnoci dne 23. srpna 1968 došlo ke střelbě v bezprostřední blízkosti budovy Národního shromáždění. Poslanci, kteří spali v budově a členové předsednictva NS, kteří zasedali, viděli na začátku střelby vystřelit světelný signál. Z prostoru vrátnice budovy vystřelil jeden ze sovětských vojáků směrem na ulici.

Pracovníci Kanceláře NS, odpovědní za bezpečnost budovy, pozvali velitele jednotky do schůze předsednictva a požádali ho o vysvětlení.

Do schůze předsednictva NS se dostavil kapitán Jevgenij Ivanovič Černomorenko a podal toto vysvětlení:

Z oken půdy domu naproti budově Národního shromáždění na Gorkého náměstí bylo vystřeleno. Podle údajů vojáků bylo vystřeleno také z budovy Národního shromáždění a to z druhého okna půdy nad vchodem do zařízení ministerstva zemědělství a výživy (Mléčný průmysl). Nato sovětští vojáci zahájili střelbu. Podle jejich údajů se střílelo také z rohu Dlážděné ulice. Na dotaz mpř. NS Dohnala a jeho upozornění, že před zahájením střelby byl dán světelný signál, což je podle jeho znalosti důstojníka v záloze obvyklé, J. I. Černomorenko [odpověděl], ze nešlo o světelný signál, ale že tento dojem činilo několik za sebou jdoucích střel.

Mpř. NS J. Valo požádal, aby byla zajištěna taková disciplína sovětských vojáků, kteří jsou přítomni v budově, aby v žádném případě nedošlo v budově ke střelbě. Uvedl, že kdyby v takovém případě i nahodilá střela vypálená sovětskými vojáky z budovy zranila některého z příslušníků sovětských vojsk na ulici, mohlo by dojít ke katastrofálním následkům. Požádal, aby zákaz střelby v budově, kde jsou sovětští vojáci naprosto bezpečni a kde se nalézají poslanci NS a pracovníci Kanceláře NS, všichni beze zbraní, byl důsledně dodržen.

Kapitán Černomorenko se zaručil, že sovětští vojáci v budově Národního shromáždění mají příkaz za žádných okolností nepoužít zbraně. Omluvil se za to, že v budově bylo vystřeleno a uvedl, že se tak stalo náhodou.

V rozhovoru kapitán Černomorenko uvedl také to, že jednotky sovětské armády u budovy Národního shromáždění mají o to náročnější službu, že budova má více vchodů (na poznámku mpř. NS J. Valo, že jde o dva vchody, poznamenal, že jsou vchody tři a dva výtahy).

Záznam o průběhu a závěrech jednání, prvopis (2 strany), který zpracoval a vlastnoručním podpisem ověřil tajemník předsednictva O. Kučera.

Přílohy tvoří návrh textu provolání NS ke Slovenské národní radě a záznam o vysvětlení příčin noční střelby v bezprostřední blízkosti a uvnitř budovy NS. Tento záznam (prvopis, 2 strany) pořídila zástupkyně tajemníka předsednictva NS V. Mouralová, jíž je také podepsán. [MOURALOVÁ, Věra, JUDr.; nar. 12.9.1916; zástupce tajemníka předsednictva NS; pracovnice Kanceláře NS (FS) od 1.4.1961 do 30.11.1971 (odchod do důchodu).]

7

1968, 23. srpen (pátek), Praha. - Zápis jednání 85. schůze předsednictva NS (4. část)

[Začátek: 8.22 hod.

Ukončení:?

Předsedající: Jozef Valo, I. místopředseda NS.

Obsah jednání:

1. Sdělení J. Valo, že kontakt s prezidentem není možný, protože je na zasedání vlády.

2. Návrh na projednání stanoviska NS k podnětům na vyhlášení neutrality Československa.

3. Projednání návrhu dopisu původně určeného delegátům XIV. sjezdu KSČ.

4. Návrh provolání k občanům republiky z dopisu určeného pracovníkům hromadných sdělovacích prostředků. (Jednání přerušeno dalším programem.)

5. Telefonický rozhovor J. Valo s prezidentem L. Svobodou o jeho rozhodnutí odcestovat do Moskvy.

6. Diskuse k různým aspektům prezidentovy cesty do Moskvy; otázka stanoviska P-NS a jeho zveřejnění.

7. Opakovaný pokus o navázání telefonického kontaktu s. L. Svobodou.

8. Opatření k zabezpečení zvukové dokumentace zachycující jednání s prezidentem republiky.

9. Požadavek, aby vláda informovala parlament, s jakým posláním cestuje L. Svoboda do Moskvy.

10. Informace o situaci ve vojenských jednotkách a o uvolňování zabraných budov.

11. Otázka svolání Plenární schůze NS.]

[J.] Valo: Soudružky a soudruzi, chtěl jsem před zahájením hovořit s prezidentem republiky, abych mu ohlásil delegaci, která přijde s dopisem, a zároveň sdělit naše stanovisko k jeho údajnému odchodu do Moskvy. [Viz jednání předsednictva NS 22.8. v 18.00 hod. (usnesení P-NS č. 817) a závěry jednání P-NS 23.8. v 0.30 hod. (usnesení č. 819, odst. 1).] Jak jste slyšeli, prezident je na zasedání vlády a potom zavolá. Můžeme pokračovat v jednání.

Na programu je zpráva o situaci v zemi.

[A.] Bichler: Navrhuji, aby bylo zařazeno vyjádření k neutralitě a vyjádření naší komise pro bezpečnost o přítomnosti lidí v parlamentě. [Odstavec zatržen po straně modrou propisovací tužkou.]

[O.] Kučera: Pokud jde o první bod, byli členové předsednictva seznámeni se zprávami našeho nového informačního oddělení. Navrhuji zprávy vzít na vědomí. (Souhlas.)

[J.] Valo: Jako druhý bod je projednání dopisu, který je adresován XIV. sjezdu KSČ. Nyní bude adresován novému ústřednímu výboru KSČ.

[A] Žiak: Mám několik poznámek. [Řádek zatržen po straně dvojnásobně modrou propisovací tužkou.]

V druhém odstavci místo "nalézáme" "zjišťujeme". Místo "pozitivní prvky" "pozitivní náležitosti".

Další část formulovat následovně:

"...který se v souladu s Akčním programem ÚV KSČ uplatňuje v duchu demokratické a humanistické tradice národů naší socialistické vlasti".

Místo "okupačních jednotek" doporučuji "okupačních armád".

Dále za slovy "okamžitý odchod" další část škrtnout a formulovat "a plné uplatnění všech legálních ústavních orgánů státu".

Místo věty začínající "Respektujeme..." větu: "Uznáváme vás jako nejvyšší orgán strany."

Ve 4. odstavci místo slov "progresivní demokratické rysy" slovo "demokracie". V další části věty doplnit "se všemi politickými stranami a společenskými organizacemi NF, že bude získávat svou každodenní politikou na zásadách marxismu-leninismu..."

Na druhé straně doplnit v prvním odstavci "v uskutečňování podmínek pro pokojnou práci a šťastný život našich občanů."

[A.] Bichler: Pokud jde o obsah, posl. Žiak nemění nic. Nejsou-li další připomínky, navrhuji, aby s. Žiak formulace s autory upřesnil. (Souhlas).

[J.] Valo navrhl formulaci uprostřed posledního odstavce na první straně "...že bude získávat svou každodenní socialistickou politikou všechny občany naší země..."

[R.] Géryk: Navrhuji ponechat slovo "respektujeme" v předposledním odstavci na první straně.

Doporučuji formulaci "na zásadách marxismu-leninismu", poněvadž dopis půjde do světové veřejnosti i do světového komunistického hnutí.

[J.] Zedník doporučil nahradit slovo "pravdou" formulací "na zásadách marxismu-leninismu".

[J.] Macek doporučil formulaci "socialistickou politikou"; slova "pravdou marxismu-leninismu" vypustit. [Obě řádky zatrženy po straně modrou propisovací tužkou.]

V poslední větě na první stránce doporučuje formulaci "což si všichni bez rozdílu stranické příslušnosti přejeme."

(Souhlas, aby mpř. Žiak upřesnil formulace dopisu s jeho autory.) [Návrh textu (je obsahem usnesení P-NS č. 820) byl projednán a schválen na plenární schůzi NS v 10.57 hod.]

[J.] Valo sdělil, že hovořil se soudruhem Koscelanským a soudruhem Gabriškou. Oběma řekl, aby oni jako funkcionáři do Prahy nejezdili. Situace v Košicích je klidná. Dnes se však obávají, že se zostří, poněvadž bude pohřeb lidí, kteří byli předevčírem zastřeleni. Budou muset věnovat velkou pozornost, aby nedošlo k výtržnostem. Okupační armáda v Košicích je malá; vojska jsou stažena mimo město.

Přistoupíme k 3. bodu našeho jednání a to projednání a schválení provolání.

[O.] Kučera: Rozdal bych návrh provolání, které bylo koncipováno s. Poledňákem a které je adresováno občanům.

[J.] Valo: Soudruzi, budeme projednávat návrh provolání k pracovníkům hromadných sdělovacích prostředků, které je třeba zde dnes schválit a potom k zaměstnancům potravinářského průmyslu, k zaměstnancům zdravotnictví a k zaměstnancům dopravy.

[A.] Poledňák [První řádka vystoupení A. Poledňáka zatržena po straně modrou propisovací tužkou.]: Myslím, že především můžeme projednat poděkování pracovníkům rozhlasu, televize a tisku, o kterém jsme včera hovořili a má to být poděkování předsednictva NS. Považuji za potřebné, aby plénum NS se obrátilo k veřejnosti, ve kterém by charakterizovalo situaci, a to s novým upozorněním a výzvou, aby nadále naši lidé prokazovali svou důstojnost v klidu, rozvaze a v rozmýšlení, aby neprovokovali žádné zbytečné akce, protože situace je zdaleka nevyjasněna a nelze sahat k jakýmkoliv provokacím.

[J.] Valo: Jsem téhož názoru. Viděli jsme, že se stal pokus o demonstraci na Václavském náměstí a je třeba, abychom se provoláním obrátili na obyvatelstvo a upozornili je s výzvou, aby odmítalo jakékoliv provokační akce, které by mohly vést k nedomyšleným a škodlivým obětem.

Nato místopředseda Valo vedl telefonický rozhovor s prezidentem republiky Ludvíkem Svobodou, [Není jasné, kdo byl iniciátorem rozhovoru.] ve kterém prezident republiky sdělil, že dnes odletí do Moskvy s delegací, ve které bude s. dr. Husák a s. Dzúr. Dále se jednání zúčastní soudruzi Biľak, Piller a Indra, za Národní frontu to bude dr. Kučera. Jako spolupracovníci štábu jedou s. Novák, Paris a Janků za předsednictvo vlády. Prezident republiky dává prohlášení, ve kterém říká, že předsednictvo NS vyrozuměl o své cestě a že informoval Národní shromáždění.

[Pokračuje přímý rozhovor.]

[J.] Valo: My jsme včera o této otázce jednali a byli jsme trochu jiného názoru, a sice, že vzhledem na události a situaci, která je doma, bychom nedoporučovali, abys opouštěl republiku. [Na listě 1 turnusu 4 je dalším stenografem zachycena tato verze záznamu: "O této otázce jsme včera jednali. Byli jsme názoru, že vzhledem k situaci, která je zde, bychom nepodporovali, abys opustil republiku."]

Prezident ČSSR s. Svoboda: Já musím udělat to, co jsem řekl.

[J.] Valo: Já ti nechci nařizovat nic. [Po straně zatrženo modrou propisovací tužkou.]

Prezident ČSSR s. Svoboda: S tím, s čím jedeme, je [jsme?] v plném souhlasu s vámi. Vláda zasedala celou noc, soudruzi z ÚV zde byli dlouho. NF za delegáta zvolila dr. Kučeru. My se ještě dnes vrátíme. (Končí přepis telefonického rozhovoru.)

[J.] Valo: Někteří soudruzi jsou zde jako hosté a prosím je, aby se nemíchali do jednání předsednictva NS.

Já nebudu více volat prezidenta. Je možné, že s tím nesouhlasíme. Jakmile to však řekneme, bude to znamenat, že NS je v rozporu s vládou a prezidentem republiky. Je třeba domyslet důsledky, které by měly dopad dolů - že jedni jsou za stanoviskem prezidenta a druzí ze stanoviskem NS. [Od začátku věty "Jakmile to však řekneme" zatrženo po straně dvojnásobně červenou propisovací tužkou.]

Je třeba vzít toto na vědomí, sdělili jsme naše stanovisko, když se rozhodlo jinak, můžeme to vzít jen na vědomí.

[A.] Žiak: Nebereme to na vědomí. [Po straně zatrženo modrou propisovací tužkou.]

[J.] Valo [Modrou propisovací tužkou podtrženo jméno a zatržen po straně seznam členů delegace.]: Slyšeli jste, kdo je v delegaci: je tam s. Svoboda, Husák, Dzúr, Piller, Biľak, Indra a za NF Kučera. Nelíbí se mi sice, že je tam Indra, který byl vyhlédnutý jako nový předseda a Biľak, ale vkládám důvěru ve Svobodu, Husáka, Pillera, Dzúra a Kučeru. [Celá věta podtržena a současně zatržena po straně červenou propisovací tužkou.]

Upozorňuji, abychom nedělali nic, co by nebylo v souladu s jednotou.

[A.] Poledňák: Všichni chápeme, že je to neobyčejně vážné rozhodnutí. [Věta zatržena po straně modrou propisovací tužkou.] Předsednictvo přijalo včera stanovisko, že nemáme doporučovat prezidentovi, aby odjel do Moskvy, ale to jsme nevěděli ještě složení delegace. Tato delegace představuje zradu na Černíkovi, Dubčekovi, Smrkovském a Krieglovi. Pokud tito soudruzi nebudou v delegaci, delegace nemůže nikam odjet. Svoboda se dostává tímto krokem do situace, která je pro něho velice nebezpečná. [Poslední věta červenou propisovací tužkou podtržena, po straně zatržena a navíc uzavřena třemi vykřičníky.]

Oni naprosto pomíjejí, že byl sjezd, který zvolil nový ÚV, protože to, o čem hovoří, že je konzultováno s ÚV, je konzultováno s částí ÚV, která je v hotelu Praha.

Měli bychom znovu telefonicky upozornit na tyto věci, o kterých zřejmě prezident neví a znovu se s ním poradit. Jinak se vrátí z Moskvy poražený.

[J.] Macek: Kladu důraz na druhou část toho, co říká s. Poledňák. [Věta zatržena po straně modrou propisovací tužkou.] Upozornit s. Svobodu, že byl zvolen ÚV a předsednictvo na řádném sjezdu. Obávám se, že byl jednostranně informován právě v této věci. Účast Biľaka a Indry, kteří mají být představiteli ÚV, je zarážející. [Celá věta zatržena po straně dvojnásobně červenou propisovací tužkou.] V této chvíli je jediný ÚV zvolený na řádném XIV. sjezdu. To je třeba důrazně říci, zda by bylo možné přijít k dalšímu jednání.

[M.] Miková: Všichni jsme toho názoru, který formuloval s. Poledňák. [Celá věta i se jménem podtržena a zatržena červenou propisovací tužkou.]

[A.] Žiak: Biľak a Indra jsou soukromé osoby, které nikoho nereprezentují. [Celá věta i se jménem podtržena a zatržena červenou propisovací tužkou.]

[L.] Dohnal [Jméno zatrženo modrou propisovací tužkou.]: Dávám v úvahu doporučit, že je věcí vlády, co udělá, ale nedoporučovat, aby tam jezdil prezident. Postavit to tak, že naše národy prezidenta potřebují, že by to byla velká rána pro naše národy, kdyby nás prezident opustil.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP