Čtvrtek 22. srpna 1968

1968, 22. srpen (čtvrtek), Praha. - Zápis jednání 26. plenární schůze NS (1. část).

[Začátek: 9.06 hod.

Ukončení: 10.52 hod.

Předsedající: Jozef Valo, I. místopředseda NS,
Marie Miková, místopředsedkyně NS.

Obsah jednání:

1. Návrh textu dopisu, jímž se obrací NS k parlamentům zemí, jejichž vojska se podílejí na okupaci Československa.

2. Diskuse o účasti zástupců sdělovacích prostředků na jednání NS.

3. Informace o jednání třetinové účasti ÚV KSČ v hotelu Praha.

4. Text prohlášení NS adresovaného vládám zemí, jejichž vojska okupovala Československo.

5. Sdělení J. Valo o obsahu telefonického rozhovoru s prezidentem republiky.

6. Zmocnění předsednictva NS k vydání prohlášení k občanům.

7. Volba členů delegací pověřených předáním protestních dopisů na zastupitelských úřadech SSSR, Polska, NDR, Maďarska a Bulharska.

8. Výzva, aby poslanci neopouštěli budovu vzhledem k riziku zabránění v návratu.

9. Organizační pokyny ke konání schůzí stranických skupin poslanců.

10. Výzva k novinářům, aby objektivně informovali veřejnost.]

[J.] Valo: Dovolte mi, abych zahájil v těchto skromných našich místnostech, poněvadž jiné nám umožněny nebyly, schůzi Národního shromáždění. Naše schůze je pokračováním včerejšího zasedání. Máme na programu několik mimořádných, důležitých věcí. Přece však předem vás upozorňuji, že budeme projednávat v podstatě dvě věci a potom bude nutno, aby se sešly skupiny jednotlivých stran a po projednání svých problémů znova by se sešlo <plenární> zasedání Národního shromáždění na dalším pokračování v naší schůzi.

Vzdor velmi těžkým podmínkám je přítomno 162 poslanců. To znamená, že jsme i po stránce protokolární schopni usnášet se. Mimo to omluvili se poslanci: Kotlebová, Krúpalová - sdělily telefonicky, aby byly omluveny na této naší schůzi Národního shromáždění. Bylo jim znemožněno odjet na schůzi z Trenčína. Dále také soudruh Gabriška a s. Malecká.

Soudruzi, předsednictvo Vám předkládá tyto dva návrhy. Za prvé: Do nynějška jsme se obraceli s našimi zákroky jen na Svaz sovětských socialistických republik, případně na jeho zdejší armádu. Soudruzi jsou toho názoru, že bude třeba, abychom hovořili ke všemi pěti vládám, které se okupace ČSSR zúčastňují, a doporučují vám tento dopis:

["]Praha dne 22. srpna 1968

Nejvyššímu sovětu SSSR

Lidové sněmovně NDR

Sejmu PLR

Parlamentu MLR

a Parlamentu BLR

Vážení soudruzi, obracíme se k Vám jménem nejvyššího zákonodárného orgánu ČSSR ve chvílích, které jsou rozhodující nejen pro další osud naší země a našeho lidu, které zastupujeme, ale i pro další osudy vzájemných vztahů mezi našimi státy. Jak je vám známo, došlo <protiprávně> v nočních hodinách z 20.-21. srpna 1968 k obsazení ČSSR vojsky Sovětského svazu, Polska, NDR, Maďarska a Bulharska. K tomuto vojenskému aktu došlo bez souhlasu legálních československých ústavních orgánů. Je to neslýchaný a nejhrubšího odsouzení zasluhující akt zvůle, která nemá obdoby ve vztazích mezi našimi zeměmi.

Svobodný demokratický vývoj ČSSR, který byl zahájen v lednu ústředním výborem Komunistické strany ČSSR a jemuž se dostalo aktivní a nadšené podpory všech stran Národní fronty, všech společenských organizací, všech vrstev našeho obyvatelstva, je vážně ohrožen.

V současné chvíli je ochromena Národní fronta zásahy zvenku, činnost vlády a Národního shromáždění. První tajemník KSČ Alexander Dubček je internovaný. Internovaný je předseda vlády Oldřich Černík, předseda Národního shromáždění Josef Smrkovský, předseda České národní rady Čestmír Císař a předseda ústředního výboru Národní fronty dr. Kriegel, jakož i další straničtí a ústavní činitelé. Naše země je ve stavu okupace. Pocity našeho lidu jsou o to horší, že okupační armády patří zemím našich nejbližších přátel. Jejich pobyt se setkává u většiny obyvatelstva s nejhlubším odporem. Opírajíce se o jednotu vůle československého lidu a jeho morální a politickou jednotu, žádáme Vás co nejnaléhavěji:

1. abyste zajistili u svých vlád okamžité stažení všech okupačních vojenských částí z území naší republiky,

2. abyste požadovali okamžité zahájení legálních jednání mezi vládami a vedením stran a parlamentů, přičemž za naši vládu, parlament a vedení strany je nutno považovat ty orgány, které byly zákonně ustavené před aktem této vojenské akce.

Národní shromáždění ČSSR, věrné svému lidu, věrné prezidentovi republiky, věrné prvnímu tajemníkovi Komunistické strany ČSSR Alexandru Dubčekovi a v plné důvěře, kterou vyjádřilo vládě a předsedovi s. ing. Černíkovi, prohlašuje, že je jediným legálním zákonodárným sborem a požaduje, aby jeho hlas a vyslovené požadavky <byly plně respektovány.>

<S pozdravem>["]

[Z.] Fierlinger: Navrhoval bych místo výrazu ["]zvůle["] ["]zásah vojenských orgánů["]. Potom je třeba se zmínit o funkci prezidenta, který je de facto též izolován.

[K.] Mestek: Mám nejdříve dotaz, kdo je přítomen na tomto zasedání.

[J.] Valo: 162 poslanců.

[K.] Mestek: Mimo poslance?

[J.] Valo: Zástupci odborů, které jsem včera při jednání pozval, jsou tu novináři a též televize a několik členů České národní rady. (Potlesk.)

[K.] Mestek: Včera zasedala dosažitelná část ústředního výboru strany, kterou svolal rozhlas, který vysílá. Tam jsme se dostavili. Projednávali jsme některé základní otázky a v tisku a rozhlase, každý, kdo tam cokoliv řekl, je zase cejchován a pokračuje se v tendenci, kterou novináři celého půl roku dělali. Provolání části ústředního výboru je zkresleno, a proto navrhuji, aby se nezúčastnili našeho zasedání a aby potom bylo vydáno oficiální komuniké.

[L.] Dohnal: Soudružky a soudruzi poslanci, pokud zde hovořil s. Mestek o praxi ústředního výboru KSČ, je to věcí ústředního výboru KSČ. (Potlesk.) My jsme na zasedání Národního shromáždění a jsme hrdi, že zasedání byla vždycky veřejná. A měla by být i nadále. Doporučuji, abychom souhlasili s novináři a s přizvanými lidmi, která zde uvedl mpř. Valo.

[J.] Valo: Soudruzi, pokud souhlasíte s přednesením něčeho, nehlaste se znovu.

[V.] Nový: Jestliže zůstanou přítomni novináři, a mně osobně nepřekážejí, tak bych skutečně na ně apeloval, aby o tomto zasedání podali věrný a nezkreslený obraz, protože jinak se politicky vůbec nedá pracovat, jak ukázala zkušenost, o níž se zmínil tady včera s. posl. Mestek. Provolání, které vydala část ústředního výboru - bylo nás tam 51 ze 110 - a dnes pokračuje, poněvadž jsme prohlásili, že budeme permanentně zasedat, pracovat, bylo vydáno v takové podobě, že soudruh Macek, který se účastnil spolu se mnou vypracování komuniké, se mohl přesvědčit, že celé závažné pasáže z tohoto prohlášení, které se dotýkají osudu celé republiky, byly vypuštěny. Takto se pracovat nedá. Tentokrát opravdu prosím soudruhy novináře, aby podali nezkreslený a věrný obraz a nikoliv subjektivní obraz, protože jinak by se politicky nedalo pracovat, nedalo by se ani v tomto shromáždění mluvit. Pokud se týče toho dopisu, tak já bych se připojil k tomu, co říkal s. Fierlinger, abychom nepoužívali takové výrazy. Je potřeba se snažit, abychom situaci za žádnou cenu nepřiostřovali. Jde o lidské životy. Právě proto, že jsme nějaký orgán, tak si musíme rozmyslet každé slovo, které z našich úst vyjde. To za prvé.

Za druhé si myslím, pokud se týče s. Dubčeka, chci vám sdělit, že na včerejším zasedání tajemník ÚV s. Sádovský nám podal zprávu, že už s. Dubček není internován v budově ÚV KSČ a že odjel na Hrad k jednání. Než to napíšeme, abychom netvrdili fakta, která fakty nejsou, abychom si ověřili skutečnost... (Hlasy ze sálu: Nemáme možnost.) Je možno se komunikovat se soudruhy, kteří normálně pracují na ústředním výboru strany, s tajemníky ÚV anebo zavolat event. na Hrad, jaká je situace, ale v každém případě nedávat tam <požadavky>, které by spíše <věci> přiostřovaly než to, co skutečně chceme docílit.([F.] Beer [1 BEER. Ferdinand, RsDr. CSc., nar. 11. 6. 1926; vedoucí sekretariátu Předsedy NS; Pracovník Kanceláře NS (FS) od 23.4.1968 do 5.1.1970 (Pracovní poměr zrušen Podle § 53, odst. 1c zákona č. 153/1969 Sb. - hrubé narušení společenského řádu).]: Soudruh Dubček je poslanec, tak ať přijde sem.) My to také žádáme, včera jsme určili komisi, kterou povede s. Lenárt, s. Pavlovský, s. Kolder, kteří jsou pověřeni, aby o této otázce, to znamená o propuštění soudruhů, kteří jsou v internaci, jednali s příslušným velitelstvím. Jednat se s nimi musí, musí tady být vytvořeny podmínky pro legální fungování všech státních a stranických orgánů, a o to nám tu jde. Nelze postupovat tak, abychom to jednání ztěžovali. Uvědomte si, v čem jsme. Sovětská armáda tu je. [Hlas z pléna:] (To vidíme!) Je to neštěstí. [Hlas z pléna:] (Čí vinou?) O tom teď budeme mluvit ve stranické skupině, kde s. Laštovička přečte prohlášení ústředního výboru, resp. části, a já se pokusím vám podat zprávu a vysvětlit vám některé věci, které jsme včera projednali, včetně posledního dopisu, který projednalo předsednictvo strany. Navrhuji konkrétně, s. Valo, za prvé, aby návrh soudruha Fierlingera byl vzat v úvahu, aby náš dopis byl formulován moudře, rozhodně a státnicky, za druhé, abychom si ověřili, jak to je se soudruhem Dubčekem a abychom tam nekladli takové požadavky, které jsou v rozporu s fakty.

[L.] Dohnal: Mám jen faktickou poznámku. Teď jsme zasedali v předsednictvu [O zmíněném jednání předsednictva NS není dochován žádný písemný záznam a jeho závěry nejsou zachyceny v příslušných usneseních.] a tam jsme usnesli toto: Abychom za prvé, projednali tento dopis, za druhé stanovisko parlamentu; v 10 hod. by se mělo jít na sovětské velvyslanectví a na další zastupitelské orgány; pak by se přerušilo jednání, byly by stranické skupiny a po nich bychom se znovu sešli a tyto věci, o kterých zde s. Nový hovořil a další, o těch by se jednalo v té druhé části našeho jednání. Lid také čeká, protože ví, že od devíti zasedáme. Měli bychom schválit dopis, vyjádřit se k němu nebo ho změnit a měli bychom prohlášení parlamentu také schválit. Je to usnesení předsednictva. Toto vám jako předsednictvo předkládáme. Jestliže chce někdo hovořit o něčem jiném, doporučuji až ve druhé části.

[M.] Miková: Ještě faktickou poznámku s. Laštovička. Pak bychom se k dopisu vrátili, aby mohla odjet delegace pověřená jednat se zástupci sovětského velvyslanectví.

[B.] Laštovička: Dnes ráno plénum pověřilo mě a s. Kubu, abychom se odebrali do hotelu Praha a tam přítomné poslance pozvali na plenární zasedání. My jsme tam zašli a našli jsme tam ze včerejšího jednání části ÚV jenom čtyři soudruhy. Ten úkol jsme nemohli splnit. Tito soudruzi mně dali kopii textu prohlášení, o kterém hovořil s. Nový. Včerejšího zasedání jsem se nezúčastnil. Zúčastnil jsem se předtím jiné skupiny členů ústředního výboru, která také vydala prohlášení. Chci konstatovat, že bych ho mohl na stranické skupině přečíst, jinak bude lépe, když soudruzi, kteří tam byli přítomni, sami budou skupinu informovat.

[M.] Miková: To se týká dalšího programu. Prosím, zda kromě konkrétní připomínky s. Fierlingera jsou další připomínky?

[J.] Jenka: Domnívám se, že je zapotřebí tento dopis odeslat všem parlamentům. V případě, že se zjistí, že s. Dubček je na svobodě, škrtnout to. Jestliže se to nezjistí, pravdivě odeslat dopis, jak je.

[M.] Miková: Během našeho jednání šel doc. Kaigl a s. Valo hovořit přímo s Hradem. Je-li tato otázka taková, máme možnost to prověřit, není-li, v plném znění uveřejnit.

Jsou ještě faktické poznámky?

[B.] Lomský: V preambuli se hovoří jenom o vztazích mezi našimi národy a stranami. Měla by tam být také otázka socialismu a jeho rozvoje.

[Š.] Kuropka: Doporučuji ještě přečíst prohlášení v řeči české. (Projevy nesouhlasu.)

[V.] Jiránek: V dopise hovoříme o našich předních funkcionářích, jsou všechna jména, jenom ne jméno prezidenta republiky. Doporučuji doplnit.

[M.] Miková: To už bylo řečeno - rozšíříme. Je zde přání, aby prohlášení bylo přečteno v české řeči. Dávám o tom hlasovat. Je někdo proti? (Nikdo.)

Dávám hlasovat o tom, kdo je pro to, aby dopis byl odeslán ve znění, jak byl přečten, s připomínkami zde vznesenými? (Hlasuje se.) Je někdo proti? (Nikdo.) Zdržel se někdo hlasování? (Jeden.)

Můžeme říci, že je to naprosto jednomyslně. Dopis bude odeslán. [Po úpravách na základě přednesených připomínek byl dopis publikován jako dokument č. 6. Srov. přílohu č. 8.]

[A.] Poledňák: Soudružko místopředsedkyně, my jsme se dohodli, že nebude odeslán, nýbrž předán delegací poslanců na jednotlivá velvyslanectví.

[M.] Miková: Souhlasím. Bude předán delegací.

Přistoupíme k druhému bodu programu - k prohlášení našeho NS. Poslouchejte pozorně, abyste mohli vznést své připomínky. [Následující část textu (až po závěr 5. bodu) je opakovaně zapsána (na základě zvukového záznamu) na listě 1 a části listu 2 turnusu číslo 3 a to bez větších formulačních odchylek.]

"NS ČSSR, řádně zvolené čs. lidem jako nejvyšší orgán státní moci suverénního státu a řádně svolané prezidentem republiky na svou řádnou 26. schůzi, kategoricky protestuje u vlád a parlamentů pěti států Varšavské smlouvy (SSSR, NDR, PLR, MLR a BLR) a před tváří celé veřejnosti prohlašuje:

1. že žádný ústavní orgán ČSSR nebyl zmocněn k jednání, ani nedal souhlas, ani nepozval okupační jednotky pěti států Varšavské smlouvy,

2. proto považuje okupaci ČSSR za samozvaný akt násilí v mezinárodním měřítku, jež odporuje zásadám spojeneckých smluv, které ČSSR s těmito státy má,

3. proto NS vznáší ostrý protest vládám a parlamentům těchto zemí, které se okupace účastní, a požaduje okamžité ukončení aktů násilí vůči Československu, jeho obyvatelstvu, okamžité stažení vojsk a normalizaci mezinárodních vztahů,

4. současný stav považuje za stav kritický, kterým jsou ohroženy všechny dosud ujednané dohody a smlouvy s Československem a jmenovanými státy,

5. NS je rozhodnuto podniknout všechna potřebná opatření pro zajištění suverenity čs. lidu. Upozorňuje, že veškeré morální důsledky okupace dopadají v plném rozsahu na hlavy vlád těch zemí, které se okupace ČSSR účastní.

Národní shromáždění prohlašuje, že jako jedinou zákonnou vládu ČSSR uznává vládu předsedy ing. Oldřicha Černíka, které v květnu dala důvěru a žádá jeho okamžitý návrat do funkce. Národní shromáždění vznáší rozhodně tyto okamžité požadavky na představitele okupačních jednotek v ČSSR:

1. okamžité zastavení všech bojových akcí, veškerého používání bojové techniky, které ohrožují bezpečnost a životy našich občanů,

2. okamžitý odchod okupačních jednotek z ČSSR - před odsunem okamžité stažení všech jednotek z obvodů, <měst> a sídlišť,

3. nevměšování se cizích orgánů do činnosti československých úřadů, institucí, závodů apod.,

4. okamžité vytvoření podmínek pro normální činnost všech státních a politických orgánů a jejich funkcionářů,

5. okamžité propuštění soudruha Dubčeka, Smrkovského, Kriegla, Černíka, Špačka, Císaře a dalších; oznámení, kdo dal příkaz k jejich internaci, kdo ji provedl, kdo vedl výslechy [v zápise použité slovo "diskusi" opraveno v souladu s publikovaným dokumentem. Viz Přílohu č. 8. dok. č. 7.] apod., s oznámením řešení důsledků [u] sovětských nebo jiných státních příslušníků z okupačních jednotek,

6. okamžité umožnění styku a běžnou součinnost poslanců Národního shromáždění s předsedou Národního shromáždění soudruhem Smrkovským, předsedou ÚV NF soudruhem Krieglem a předsedou ČNR dr. Čestmírem Císařem a jejich návrat do funkce,

7. okamžité navrácení veškerých prostředků dopravních a jiných, které si okupační jednotky bezvědomí a proti vůli našich orgánů přisvojily, okamžité propuštění všech zaměstnanců, kteří byli zadrženi,

8. obnovení spojů, rozhlasu, televize, dálnopisu, telefonních linek, poštovního styku vnitřního i mezinárodního, umožnění normální činnosti všem redakcím a polygrafickým zařízením. Národní shromáždění kategoricky žádá, aby se neodkladně dostavil příslušný odpovídající politický činitel nebo činitelé z pěti států Varšavské smlouvy, který by nejvyššímu orgánu státní moci v ČSSR s konečnou platností a vyčerpávajícím způsobem vysvětlil nezákonné akty, k nimž došlo a zajistil splnění požadavků, které jsou zatím Národním shromážděním <vládám 5 států Varšavské smlouvy> a okupačnímu režimu předkládány. Národní shromáždění si vyhražuje v dalších jednáních [právo] plně řešit otázku úplné náhrady škod a uvedení věcí do původního stavu od okamžiku vstupu." [Tamtéž, dok. č. 7.]

Ten poslední odstavec tam nebudeme dávat, protože mnohem větší jsou ty morální a politické škody než ty rozbité cesty apod. Tak to chceme škrtnout.

["]Podepsáno Národní shromáždění.

V Praze 22. srpna 1968.["]

Prosím o připomínky.

<Z. Fierlinger: Politické a morální důsledky.>

<J. Valo> Soudruzi, já jsem nyní mluvil se soudruhem prezidentem, na základě těch poznámek, které tu padly k obsahu <dopisu>, kde se žádá <volnost pro> s. Dubčeka [Následující věta je ve stejném znění zapsána na listech 3 až 4ž turnusu a na listě 1 turnusu 4.]. Situace je taková, že soudruha Dubčeka, s. Kriegla, s. Špačka a soudruha <Smrkovského> odvezly armádní orgány Sovětské armády neví se kam. Nemá s nimi žádné spojení, na odpoledne má sjednanou schůzku s Červoněnkem a s hlavním velitelem spojeneckých armád a bude o těchto a jiných věcech s nimi jednat. To je sdělení s. Svobody.

Soudruh Svoboda mě požádal, abych já požádal vás, že každý důležitější dokument, na kterém se usneseme, abychom s ním potom konzultovali, aby byl koordinovaný postup <jak jeho, tak i nás.> <Z ústavních orgánů nyní> jen on a my ještě můžeme mluvit. Abychom nepoužívali hrubých slov, nic bychom jimi nedocílili, naopak, zostřili bychom náš poměr, který i tak není nijak zvlášť dobrý. Já jsem s. prezidenta informoval, že je tu 162 poslanců, že jednáme o takovýchto dokumentech a přislíbil jsem mu, že před tím, než dokumenty budou postoupeny na příslušná místa, na která jsou adresovány, že budeme o těchto dokumentech konzultovat. Já jsem toho názoru, že je to moudré, abychom my, činitelé, kteří tu ještě mohou hovořit, abychom hovořili jedním hlasem a jedněmi slovy. Myslím, že mohu hovořit vaším jménem, když řeknu, že budeme s tímto doporučením, které soudruh prezident dává, že budeme souhlasit. <Potlesk.>

[J.] Zedník: Soudružky a soudruzi, vzhledem k vážné situaci, která je v současné době a lid čeká, co řekne Národní shromáždění, domnívám se, že na závěr té výzvy, kterou projednáváme, že bychom měli znovu připomenout našim občanům trpělivost, kázeň a všechno, k čemu jsme je vyzývali v minulých dnech. To je třeba znovu připomenout. Já bych prosil, aby v těch pasážích, kde se užívá "Československo" nebo "Československá republika", byl upřesněn tento termín "Československá socialistická republika".

[V.] Červinka: S. Zedník má pravdu, ale je to adresováno našemu obyvatelstvu. Měl by to být jiný dokument.

[J.] Pelikán: Chci podpořit to, co říká s. Valo a ostatní soudruzi, že dnes jsme spolu s prezidentem jediným legálním orgánem. V tomto okamžiku bychom měli zapomenout na různé problémy, které vznikaly v minulých týdnech.

Souhlasím s tím, co bylo řečeno, aby se nikdo neznámkoval, aby jeho jediným kritériem byl jeho postoj k současné situaci, která může mít tragické důsledky. Osobně se někteří nemáme rádi, měli jsme různé názory. Na to zapomeňme, nic si nevyčítejme a nevytvářejme nové problémy. Je třeba, abychom podle toho, co říkal s. prezident a s. Valo, netrvali na určitých formulacích, které jsou podružnější, nýbrž trvat na zásadách. Zásada je, že okupace vznikla nezákonně proti vůli našich orgánů. Je třeba, aby soudruzi byli osvobozeni, aby bylo možno uplatnit na území republiky jako svrchovaného státu naši ústavu, kterou jsme si schválili. Od zásadních věcí ustoupit nemůžeme.

Pokud jde o formulace, mohli bychom pověřit předsednictvo, aby v dohodě s prezidentem je definitivně upravilo a zveřejnilo.

[J.] Macek: Připojuji se k s. Pelikánovi. Nesouhlasím v mnoha otázkách se s. Novým. Domnívám se, že nyní není čas na diskuse. Je třeba soustředit se na dokument, který byl předložen, schválit jej a odeslat. Bylo by správné pověřit naše předsednictvo nebo se přímo obrátit na prezidenta, povzbudit ho a říci mu, že jsme s ním. (Potlesk.)

[Z.] Gudrich: Mám tři poznámky. Pokud by měla být naše rezoluce konzultována, nechť se tak stane před hlasováním a nikoliv dodatečně, protože by se mohlo ještě něco měnit.

Rezoluce by měla být přijata v původním textu, jak byla přečtena.

Pokud jde o návrh na druhou rezoluci, je třeba ji upřesnit. V textu, kde je řečeno, že je to ohrožení dosavadní spojenecké smlouvy, vypustit slovo,,ohrožení" a nahradit slovem "porušení".

Dále doporučuji, aby bylo v rezoluci uvedeno také, že žádáme náhrady škod, způsobených okupačními jednotkami.

[A.] Faktorová: V rezoluci se uvádí, aby se vrátili do funkce s. Smrkovský a jiní. Mělo by tam být "do výkonu své funkce". Ve funkci jsou, ale nemohou ji vykonávat.

[V.] Ircing: Mám připomínku, zda šestý bod rezoluce není v rozporu s předcházejícími body. Vyžadujeme zde, aby byl umožněn styk se s. Smrkovským, Dubčekem aj. To je málo. Musíme požadovat a trvat na tom, aby byli svobodni a volně mohli vykonávat funkce. Jestliže dáváme pouze umožnit styk s nimi, mohli by nám říci, že je tím splněn náš požadavek. Šestý bod zmírňuje to, co se říká předtím.

[L.] Dohnal: Přečtu sporný šestý bod. "Okamžité umožnění styků a běžnou součinnost poslanců NS s předsedou NS s. Smrkovským, předsedou ÚV NF Krieglem a předsedou ČNR s. Císařem a okamžité umožnění jejich návratu do výkonu funkcí."

[S.] Mikulášek: To předešlé vyškrtat a nechat jenom "výkon funkce".

[B.] Lomský: V prvním prohlášení NS se mluvilo o stažení vojsk. Je jasné, že se to vyžaduje řešením jednání legálních představitelů se sovětským velením. V rezoluci je uvedeno ["]jejich okamžitý odchod["]. Doporučuji v rámci odchodu v prvé řadě okamžitě osvobodit města a stáhnout jednotky.

[Předsedající]: Prosím, s. Sopr.

[V.] Sopr: Já myslím, že by bylo dobré, kdybychom se nezabývali detaily a jednali pokud možno rychle.

Hlas z pléna: Dovolte, abych řekl několik slov do diskuse, a to s ohledem na konzultace - v normálních poměrech by se to žádalo, aby to bylo před, ale protože jsou mimořádné, abnormální poměry - jde o to, aby byl soudruh prezident informovaný, a ne aby měnil naše rozhodnutí. Může doporučit nějakou jinou formulaci, ale nemůže zde ani soudruh prezident měnit zásady, které jsou obsaženy v našich usneseních. Proto v tom nevidím nějaké porušení nebo nemožnost konzultace i po rozhodnutí.

[V.] Nový: Já jsem pro to, abychom zplnomocnili předsednictvo Národního shromáždění, aby seznámilo s tímto textem soudruha prezidenta, který se k tomu vyjádří, ale nedělat změny.

[Předsedající]: Má někdo jiný návrh?

[Z.] Závodská: Já mám připomínku, abychom neotáleli, aby se delegace odebraly na jednotlivá vyslanectví.

[Předsedající]: Kdo souhlasí [s] návrhem dopisu a s prohlášením? Děkuji. Kdo je proti? Půjdeme k prezidentovi a potom na vyslanectví.

Soudruzi, myslím, že by byl dobrý takovýto postup. Obrátit se znovu k našemu lidu a říci mu:

"Národní shromáždění zasedá a jedná o vzniklé situaci, je v úzkém styku s prezidentem ČSSR a snaží se najít cestu, jak řešit vzniklé problémy. Prosíme a žádáme naše občany, aby zachovali klid a pomohli tímto v naší těžké práci. Národní shromáždění neuznává a nebude uznávat žádnou jinou vládu než tu, které dalo důvěru v čele se s. Černíkem." (Potlesk.).

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP