Výbor pro obranu
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 9 (31. ledna 2007)
č. 7 (5. prosince 2006)

Zápisy z jednání

č. 11 (28. února 2007)
č. 15 (12. září 2007)

Usnesení

č. 60k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon ), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 295/ (7. listopadu 2007)
č. 32k informaci MO o průběžném plnění smlouvy o pořízení transportérů a jejich výzbroji (28. února 2007)
č. 58k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 280/ (23. října 2007)
č. 22ke zvolení předsedy podvýboru pro kontrolu programového financování AČR (10. ledna 2007)
č. 47k informaci o výběrovém řízení na kolové obrněné transportéry (12. září 2007)ISP (příhlásit)