Výbor pro obranu
O výboru

Z historie

Výbor pro obranu vznikl v Poslanecké sněmovně Národního shromáždění Československé republiky už v roce 1920. Jeho hlavní náplní byla kontrola vznikající Československé armády. Dále se výbor zabýval prozkoumáváním mobilizačních dodávek, stanovením vyživovacího příspěvku rodinám osob vykonávajících činnou vojenskou službu a novelizacemi branného zákona. Výbor fungoval v Poslanecké sněmovně až do roku 1938, po válce byl obnoven v listopadu 1945.

Ze současnosti

V období existence Československé federace patřila oblast obrany do kompetence federálních orgánů. Po volbách v roce 1992 byl na návrh skupiny poslanců ustaven na první schůzi České národní rady výbor pro právní ochranu a bezpečnost. Po rozpadu federace, od 1. 1. 1993, se tento výbor stal výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, která svým usnesením z 27. ledna 1993 změnila jeho název na branný a bezpečnostní výbor. V následujících volebních obdobích byl zřizován výbor pro obranu a bezpečnost. Do kompetence tohoto výboru spadaly otázky vnitřní i vnější bezpečnosti. Výbor se věnoval např. vstupu České republiky do Severoatlantické aliance nebo zákonům zajišťujícím profesionalizaci Armády ČR. Po volbách v roce 2006 došlo k rozdělení agendy výboru na vnitřní a vnější bezpečnost a byly zřízeny 2 samostatné výbory – výbor pro obranu a výbor pro bezpečnost.

Aktuální agenda – 5. volební období

Projednávání zákonů a mezinárodních smluv

Výbor pro obranu se zabývá především zákony s dopadem na vnější bezpečnost a na projednávání mezinárodních smluv týkajících se mezinárodních bezpečnostních závazků České republiky. Jeho partnerským ministerstvem je ministerstvo obrany. Výbor také projednává příslušné kapitoly návrhu zákona o státním rozpočtu a státního závěrečného účtu.

Kontrola vlády

Výbor představuje základní institucionální nástroj civilní kontroly ozbrojených sil a zabývá se kontrolou činnosti vlády v této oblasti a rozpočtovou činností. Funkční rozdělení agendy vnější a vnitřní bezpečnosti, ke kterému došlo po volbách v roce 2006, poskytuje členům výboru větší prostor pro hlubší kontrolu resortu obrany.

Zahraniční styky

Výbor udržuje zahraniční styky s partnerskými výbory v Evropě i ve světě.

Jednání výboru

Výbor se usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů. Schůze výboru jsou v zásadě veřejné. Na návrh je možno prohlásit schůzi za neveřejnou, pak je veřejnost včetně sdělovacích prostředků vyloučena. Schůze svolává a řídí předseda výboru. Předseda je povinen svolat schůzi výboru, pokud se o tom usnese Poslanecká sněmovna nebo o to požádají aspoň dvě pětiny všech členů výboru, pak tak musí učinit do 15 dní. Pořad schůzí výboru navrhuje předseda a usnese se o něm výbor. Pokud žádá člen výboru o doplnění bodu pořadu, musí s tím vyslovit souhlas tři pětiny členů výboru.
ISP (příhlásit)