Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
40. schůze, 13. 3. 1996

49. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb., a zákona č. 318/1993 Sb. /sněmovní tisk 1935/ - třetí čtení
29 (13. 3. 1996)

50. Návrh poslanců Karla Macha a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2074/ - prvé čtení
30 (13. 3. 1996)

4. Vládní návrh Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o propojení české dálnice D5 a německé dálnice A6 na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu /sněmovní tisk 2013/ - druhé čtení
31 (13. 3. 1996)

5. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona o síti zdravotnických zařízení a o změně zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1944/ - druhé čtení
32 (13. 3. 1996)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1947/ - třetí čtení
33 - 34 (13. 3. 1996)

6. Vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně a doplnění zákona ČN R č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny /sněmovní tisk 1932/ - druhé čtení
35 (13. 3. 1996)

15. Návrh poslanců Josefa Křížka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1968/ - třetí čtení
36 - 42 (13. 3. 1996)

16. Návrh poslanců Ivana Maška a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2038/ - prvé čtení
43 - 45 (13. 3. 1996)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1947/ - třetí čtení
46 - 63 (13. 3. 1996)

44. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Protokol mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o československo-maďarských mezinárodních a mezirezortních smlouvách platných k 31. 12. 1992, podepsaný v Budapešti dne 21. září 1995 /sněmovní tisk 1996/ - druhé čtení
64 (13. 3. 1996)

45. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona o síti zdravotnických zařízení a o změně zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1944/ - třetí čtení
65 (13. 3. 1996)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2116/ - prvé čtení
66 - 68 (13. 3. 1996)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 2106/ - prvé čtení
69 - 70 (13. 3. 1996)

20. Návrh poslanců Karla Macha a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2075/ - prvé čtení
71 - 73 (13. 3. 1996)

54. Informace rozpočtového výboru o projednání informace o zvýhodněném financování, předložené Českou exportní bankou a. s.
74 (13. 3. 1996)

21. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 8. ledna 1996 v Kuvajtu /sněmovní tisk 2110/ - prvé čtení
75 - 77 (13. 3. 1996)

28. Návrh poslance Jiřího Payna na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb. a zákona č. 140/1995 Sb. /sněmovní tisk 2053/ - prvé čtení
78 - 79 (13. 3. 1996)

31. Návrh poslanců Dalibora Matulky a Jana Navrátila na vydání ústavního zákona o referendu a o doplnění ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 2096/ - prvé čtení
80 - 81 (13. 3. 1996)

46. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu /sněmovní tisk 2099/ - druhé čtení
82 (13. 3. 1996)

47. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o provádění části XI Úmluvy OSN o mořském právu z 10. prosince 1982, která byla přijata 28. července 1994 /sněmovní tisk 2100/ - druhé čtení
83 (13. 3. 1996)

48. Vládní návrh zákona o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č....../1995 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin /sněmovní tisk 1999/ - třetí čtení
84 (13. 3. 1996)

22. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 4. prosince 1995 /sněmovní tisk 2029/ - druhé čtení
85 - 86 (13. 3. 1996)

23. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o vzájemné správní pomoci jejich celních správ, podepsané v Praze dne 17. listopadu 1995 /sněmovní tisk 2067/ - druhé čtení
87 (13. 3. 1996)

24. Návrh poslanců Vladimíra Řezáče a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění /sněmovní tisk 2046/ - prvé čtení
88 - 89 (13. 3. 1996)

25. Návrh poslance Jaroslava Štraita na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění /sněmovní tisk 2051/ - prvé čtení
90 - 91 (13. 3. 1996)

26. Návrh poslance Jaroslava Štraita na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře /sněmovní tisk 2052/ - prvé čtení
92 - 93 (13. 3. 1996)


ISP (příhlásit)