Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
40. schůze

Procedurální hlasování
1 - 27 (12. 3. 1996), 94, 131 - 132 (14. 3. 1996), 180 (15. 3. 1996)

1. Vládní návrh zákona o zrušení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), ve znění zákona č. 215/1993 Sb., zákona č. 42/1995 Sb., a zákona č. 302/1995 Sb. /sněmovní tisk 2114/
28 (12. 3. 1996)

4. Vládní návrh Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o propojení české dálnice D5 a německé dálnice A6 na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu /sněmovní tisk 2013/ - druhé čtení
31 (13. 3. 1996)

5. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona o síti zdravotnických zařízení a o změně zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1944/ - druhé čtení
32 (13. 3. 1996)

6. Vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně a doplnění zákona ČN R č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny /sněmovní tisk 1932/ - druhé čtení
35 (13. 3. 1996)

9. Návrh na změnu v zastoupení klubu poslanců Občanského národního hnutí v organizačním výboru Poslanecké sněmovny
95 - 105 (14. 3. 1996)

10. Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o advokacii /sněmovní tisk 1920/ - třetí čtení
106 - 114 (14. 3. 1996)

11. Návrh poslanců Jiřího Drápely a dalších na vydání zákona o státních svátcích, svátcích a památných a významných dnech České republiky /sněmovní tisk 1969/ - třetí čtení
115 - 124 (14. 3. 1996)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1947/ - třetí čtení
33 - 34, 46 - 63 (13. 3. 1996)

15. Návrh poslanců Josefa Křížka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1968/ - třetí čtení
36 - 42 (13. 3. 1996)

16. Návrh poslanců Ivana Maška a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2038/ - prvé čtení
43 - 45 (13. 3. 1996)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2116/ - prvé čtení
66 - 68 (13. 3. 1996), 141 - 143 (14. 3. 1996)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 2106/ - prvé čtení
69 - 70 (13. 3. 1996)

20. Návrh poslanců Karla Macha a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2075/ - prvé čtení
71 - 73 (13. 3. 1996)

21. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 8. ledna 1996 v Kuvajtu /sněmovní tisk 2110/ - prvé čtení
75 - 77 (13. 3. 1996)

22. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 4. prosince 1995 /sněmovní tisk 2029/ - druhé čtení
85 - 86 (13. 3. 1996)

23. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o vzájemné správní pomoci jejich celních správ, podepsané v Praze dne 17. listopadu 1995 /sněmovní tisk 2067/ - druhé čtení
87 (13. 3. 1996)

24. Návrh poslanců Vladimíra Řezáče a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění /sněmovní tisk 2046/ - prvé čtení
88 - 89 (13. 3. 1996)

25. Návrh poslance Jaroslava Štraita na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění /sněmovní tisk 2051/ - prvé čtení
90 - 91 (13. 3. 1996)

26. Návrh poslance Jaroslava Štraita na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře /sněmovní tisk 2052/ - prvé čtení
92 - 93 (13. 3. 1996)

28. Návrh poslance Jiřího Payna na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb. a zákona č. 140/1995 Sb. /sněmovní tisk 2053/ - prvé čtení
78 - 79 (13. 3. 1996)

29. Návrh poslanců Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2061/ - prvé čtení
126 (14. 3. 1996)

31. Návrh poslanců Dalibora Matulky a Jana Navrátila na vydání ústavního zákona o referendu a o doplnění ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 2096/ - prvé čtení
80 - 81 (13. 3. 1996)

32. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
127 - 128, 144 - 147 (14. 3. 1996), 151 - 179 (15. 3. 1996)

33. Vládní návrh zákona o krmivech /sněmovní tisk 1975/ - druhé čtení
137 (14. 3. 1996)

35. Návrh poslanců Rudolfa Opatřila a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2098/ - prvé čtení
138 - 140 (14. 3. 1996)

36. Návrh poslanců Vítězslava Valacha a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů /sněmovní tisk 2101/ - prvé čtení
188 - 189 (15. 3. 1996)

37. Návrh poslanců Jaroslava Štraita a dalších na vydání zákona o zaměstnaneckých radách /sněmovní tisk 2102/ - prvé čtení
190 - 193 (15. 3. 1996)

38. Vládní návrh zákona o ochraně chmele odrůdy Žatecký poloraný červeňák /sněmovní tisk 1965/ - třetí čtení
194 - 195 (15. 3. 1996)

40. Návrh poslanců Jiřího Vačkáře a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona ČNR č. 438/1991 Sb., zákona ČNR 282/1992 Sb., zákona č. 473/1992 Sb., zákona č. 170/1993 Sb., zákona č. 155/1994 Sb., zákona č. 191/1994 Sb. a zákona č. 218/1994 Sb. /sněmovní tisky 1782 a 1926/
136 (14. 3. 1996)

41. Vládní návrh zákona o některých dražbách mimo soudní výkon rozhodnutí a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1898/ - třetí čtení
133 (14. 3. 1996)

42. Návrh poslance Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků /sněmovní tisk 1912/ - třetí čtení
134 (14. 3. 1996)

43. Vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny /sněmovní tisk 1932/ - třetí čtení
135 (14. 3. 1996)

44. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Protokol mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o československo-maďarských mezinárodních a mezirezortních smlouvách platných k 31. 12. 1992, podepsaný v Budapešti dne 21. září 1995 /sněmovní tisk 1996/ - druhé čtení
64 (13. 3. 1996)

45. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona o síti zdravotnických zařízení a o změně zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1944/ - třetí čtení
65 (13. 3. 1996)

46. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu /sněmovní tisk 2099/ - druhé čtení
82 (13. 3. 1996)

47. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o provádění části XI Úmluvy OSN o mořském právu z 10. prosince 1982, která byla přijata 28. července 1994 /sněmovní tisk 2100/ - druhé čtení
83 (13. 3. 1996)

48. Vládní návrh zákona o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č....../1995 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin /sněmovní tisk 1999/ - třetí čtení
84 (13. 3. 1996)

49. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb., a zákona č. 318/1993 Sb. /sněmovní tisk 1935/ - třetí čtení
29 (13. 3. 1996)

50. Návrh poslanců Karla Macha a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2074/ - prvé čtení
30 (13. 3. 1996)

51. Návrh na volbu předsedy zvláštního kontrolního orgánu pro kontrolu Bezpečnostní informační služby
129 - 130 (14. 3. 1996)

54. Informace rozpočtového výboru o projednání informace o zvýhodněném financování, předložené Českou exportní bankou a. s.
74 (13. 3. 1996)

55. Ústní interpelace poslanců na vládu nebo její členy
181 - 187 (15. 3. 1996)

57. Vládní návrh zákona o krmivech /sněmovní tisk 1975/ - třetí čtení
148 (14. 3. 1996)

58. Vládní návrh zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin /sněmovní tisk 1998/ - třetí čtení
149 (14. 3. 1996)

59. Vládní návrh smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o propojení české dálnice D5 a německé dálnice A6 na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu /sněmovní tisk 2013/ - druhé čtení
150 (14. 3. 1996)

60. Vládní návrh smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o stavbě hraničního mostu na společných státních hranicích na tahu evropské silnice E49 /sněmovní tisk 2014/ - druhé čtení
196 (15. 3. 1996)

61. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu sjednaná ve Štrasburku dne 8.11.1990 /sněmovní tisk 2030/ - druhé čtení
125 (14. 3. 1996)


ISP (příhlásit)