"S" resp. Saj-Sed "S" resp. Sch "S" resp. Scha "S" resp. Scho "S" resp. Schu "S" resp. Schw "S" resp. Sim "S" resp. Sis-Sko "S" resp. Sla "S" resp. Sla-Sop "S" resp. Spi-Srd "S" resp. Sta-Sti "S" resp. Sto-Sve "S" resp. Svě-Sze "S" resp. Šam-Šme "S" resp. Špa-Šve

STANĚK František

X. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. Stál. a kom. pro kontr. dáv. z maj.

Jmenován ministrem pošt a telegrafů.

2, 1. VI. 1920; 14. I.

Sproštěn úřadu min. pošt a telegrafů 15. X. 1920.

14, 26. X. 1920; 3. II.

Jmenován ministrem zemědělství 26. IX. 1921.

86, 18. X. 1921; 3. IV.

Sproštěn úřadu min. zemědělství.

159, 24. X. 1922; 3. VI.

Návrhy:

na vybudování hydrologického ústavu v Brně, t. 654.

18, 9. XI. 1920; 205. II.

na státní výpomoc poškozeným požárem v Třešti, okr. Jihlava, t. 724.

22, 17. XI. 1920; 352. II.

na provedení § 1 zákona o dávce z majetku a dávce z přírůstku na majetku ze dne 3. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n. k účelu zmírnění nouze bytové, t. 1442.

51, 4. II. 1921; 2086. II.

na vydání zákona o nemocenském, invalidním a starobním pojištění zemědělců a živnostníků, t. 3858.

170, 21. XI. 1922; 734. VI.

na vydání zákona o slevách daně pozemkové pro škody způsobené živelními pohromami, t. 3876.

175, 29. XI. 1922; 130. VI.

v záležitosti živelní pohromy v obcích Nevické, Onokovcích a Kamenici v Podkarpatské Rusi, t. 3919.

178, 12. XII. 1922; 1541. VI.

na změnu některých ustanovení zákona ze dne 29. ledna 1920, č. 72 Sb. z. a n., jímž se zatímně upravuje organisace lidových škol hospodář., t. 3985.

187, 13. II. 1923; 2150. VI.

na pomoc postiženým živelními pohromami, t. 4207.

217, 28. VI. 1923; 543. VII.

na výpomoc poškozeným požár ve Všechlapech, okr. Bechyně, pak ve Štěměchách a Předíně, okr. Třebíč, t. 4296.

227, 20. XI. 1923; 257. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k § 6, část II.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1697. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků (zpr. t. 3951) k čl. 1.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2003. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou (zpr. t. 3941) k § 2.

217, 28. VI. 1923; 603. VII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o označování původu zboží (zpr. t. 4155) k §§ 3 a 20.

225, 13. XI. 1923; 235. VIII.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona, jímž se mění zákonná ustanovení o trestání válečné lichvy (zpr. t. 4433).

250, 26. III. 1924; 171. IX.

3 pozměňov. návrhy k osnově zákona o změně zák. čl. 1/1911 o civilním řízení soudním (zpr. t. 4765), týkající se změn v § 1.

280, 26. VI. 1924; 1125. IX.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně ustanovení uherského obchodního zák. čl. XXXVII/1875 (zpr. t. 5191) k čl. IV.

348, 23. VI. 1925; 317. XI.

4 pozměňov. návrhy k osnově zákona o ustanovení doby nové organisace vojenských soudů a o přejímání vojenských soudců do služby civilní (zpr. t. 5180) k §§ 2-7.

351, 1. VII. 1925; 362. XI.

doplňov. návrh ke zpr. t. 4678 (zákon o inkompatibilitě, usn. sen.) k § 1.

274, 17. VI. 1924; 968. IX.

doplňov. návrh k osnově zákona o zrušení svěřenství (zpr. t. 4766) na doplnění odst. 2 § 3.

280, 26. VI. 1924; 1148. IX.

na odklad hlasování o prohlášení min. financí inž. Bečky o stát. rozpočtu na r. 1925.

296, 31. X. 1924; 146. X.

na schválení prohlášení min. zahraničí dr. Beneše (Protokol ženevský).

296, 31. X. 1924; 147. X.

ke zpr. t. 4736 (zák. o stíhání úplatk.), aby resoluce usnesená ústav. práv. výb. při projednávání návrhu zákona byla odkázána výb. rozp.

278, 25. VI. 1924; 1048. IX.

na vrácení zpr. t. 5064 (změna zákona o poplatcích, dani z obohacení, taxách a o kolku z hracích karet) výb. rozp. a přidělení též výb. úst. práv.

330, 16. III. 1925; 1325. X.

na vrácení zpr. t. 5065 (zákon o dávkách za úřední úkony ve věcech správních) výb. rozp. a přidělení též výb. úst. práv.

330, 16. III. 1925; 1325. X.

na zahájení rozpravy o prohlášeních min. předs. A. Švehly, min. zahran. dr. Beneše a min. fin. dr. Rašína.

159, 24. X. 1922; 27. VI.

na zahájení rozpravy o prohlášení min. zahran. věcí dr. Beneše.

219, 30. X. 1923; 32. VIII.

aby o prohlášení min. zásob. dr. Franke o vzestupu drahoty (naléh. interp. t. 4818, 4820, 4809 a 4821) byla zahájena rozprava.

282, 4. IX. 1922; 1197. IX.

na zahájení rozpravy o prohlášení min. J. Stříbrného ve věci drahoty (interp. t. 5041 a 5043) a o krvavé srážce demonstrantů s policií na Václavském náměstí 10. II. 1925.

322, 11. II. 1925; 1107. X.

na sloučení rozpravy povšechné o zákonu na ochranu republiky a o státním soudě (t. 4021 a 4022) a na lhůtu řečnickou o těchto předmětech.

194, 6. III. 1923; 2364, 2366. VI.

aby rozprava o zákonu o inkompatibilitě (zpr. t. 4567) byla sloučena s rozpravou o změně zákona o volebním soudu (zpr. t. 4568).

263, 15. IV. 1924; 625. IX.

na sloučení rozpravy o t. 4671 (prodloužení zákona o podpoře nezaměstnaných) s rozpravou o t. 4672 (povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných).

272, 12. VI. 1934; 878. X.

aby byla sloučena rozprava o t. 4734 a . 4733 (zaopatřovací požitky a jednorázové výpomoci nestátnímu učitelstvu na Slovensku a Podkarp. Rusi).

279, 25. VI. 1924; 1064. IX.

na sloučení rozpravy o zpr. t. 5118 (placená dovolená) a zpr. t. 5119 (zákon o svátcích).

336, 21. III. 1925; 1483. X.

Resoluce:

k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1572).

57, 18. II. 1921; 2342. II.

8 resol. k stát. rozpočtu pro rok 1923 (zpr. t. 3856), týkající se rozmnožení počtu živnostenských soudů, odstranění patentu z 20. IV. 185, č. 96 ř. z., poskytnutí podpory krajům postiženým živelními pohromami, zrušení báňských hejtmanství, úpravy báňské inspekce, pomocné akce pro dítky nezaměstnaných, snížení počtu ministerstev a sestátnění zdravotní policie.

175, 29. XI. 1922; 1384-5, 1388-91. VI.

k osnově zák. o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944), týkající se poskytnutí nezapočitatelných odměn do pense.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1698. VI.

k osnově zák. o změně zákona o slučování a rozlučování obcí (zpr. t. 3927), týkající se změny obecního zřízení.

184, 19. a 20. XII. 1922; 1933. VI.

2 resol. k osnově zák. o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků (zpr. t. 3951), týkající se provedení voleb do nemocenských pokladen a podání osnovy zákona o sociálním pojištění.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2003. VI.

k stát. rozpočtu pro rok 1924, kapit. VI. (zpr. t. 4300), týkající se převzetí některých finančních úkonů, zatěžujících zemské rozpočty, státem.

235, 29. XI. 1923; 1070. VIII.

k témuž předmětu kapit. XIV., týkající se směrnic při vybírání daní opožděně vyměřených.

236, 30. XI. 1923; 1155. VIII.

k osnově zákona o změně příslušnosti soudů ve věcech tiskových urážek (zpr. t. 4569), týkající se předložení zákona o tisku, novinářského školství a sociálního postavení novinářů.

263, 15. IV. 1924; 609. IX.

k osnově zák. o mimořádných úlevách při placení přímých daní (zpr. t. 4828), tykající se poplatníků, jichž úroda byla zničena živelní pohromou.

291, 24. IX. 1924; 2063. IX.

Řeč v rozpravě:

o vládních prohlášeních učiněných ve 1-9. schůzi 24. X. 1922 při nastoupení vlády Švehlovy a o naléh. interp. t. 3809 a 3811 o hospodářské krisi.

160, 25. X. 1922; 124. VI.

Interpelace:

naléhavá, o průmyslové a zemědělské krisi, nezaměstnanosti a drahotě životních potřeb,

t. 3809. 159, 24. X. 1922; 9. VI.

zodpověděna prohlášením min. soc. péče G. Habrmana.

162, 27. X. 1922; 297. VI.

naléhavá, ve věci hospodářské krise a nezaměstnanosti,

t. 3989. 186, 9. II. 1923; 2137. VI.

zodpověděna prohlášením min. soc. péče G. Habrmana, min. zásob. dr. E. Franke a min. veř. prací A. Srby.

192, 27. II. 1923; 2222, 2228, 2232. VI.

naléhavá, o bankovních poměrech,

t. 4074. 200, 10. IV. 1923; 26. VII.

zodpověděna prohlášením min. fin. inž. B. Bečky.

201, 17. IV. 1923; 54. VII.

naléhavá, v záležitosti podání návrhu zákona, kterým by se urážky na cti spáchané tiskem odňaly soudům porotním,

t. 4437. 247, 6. III. 1924; 23. IX.

zodpověděna prohlášením minist. předsedy Ant. Švehly.

247, 6. III. 1924; 24. IX.

naléhavá, jaká opatření učinila vláda R. Č. a co hodlá ještě podniknouti, aby vlna drahoty byla zastavena a snížením cen životních potřeb, včetně průmyslových výrobků, byl umožněn hospodářský život státu,

t. 4818. 281, 4. IX. 1924; 1182. IX.

zodpověděna prohlášením min. zásob. dr. E. Franke.

282, 4. IX. 1924; 1191. IX.

naléhavá, o poklesu populace a poklesu počtu žáků a redukci tříd na národních školách,

t. 5325. 362, 18. IX. 1925; 589. XI.

zodpověděna prohlášeními správce min. škol. dr. Markoviče

363, 22. IX. 1925; 612. XI.

a min. veř. zdravot. J. Šrámka

364, 24. IX. 1925; 633. XI.

o zdržování melioračních prací na Moravě,

t. 713. odpov. t. 3083. 87, 19. X. 1921; 100. IV.

o zásobování obyvatelstva na Moravě palivem,

t. 982. 32, 14. XII. 1920; 1275. II.

odpov. t. 2063. 67, 19. V. 1921; 110. III.

o úpravě železniční sítě pro oblast jihovýchodních Čech a jihozápadní Moravy,

t. 1825. 66, 31. III. 1921; 9. III.

odpov. t. 2114. 67, 19. V. 1921; 112. III.

o postupu dozorčího úřadu pojišťovacího při podvodných volbách delegátů pojišťovny "Praha",

t. 1889. 66, 31. III. 1921; 9. III.

odpov. t. 2111. 67, 19. V. 1921; 111. III.

o přeložení hlavního celního úřadu ze Znojma do Retzu,

t. 2104. 67, 19. V. 1921; 106. III.

o poměrech v min. spravedlnosti,

t. 2105. 67, 19. V. 1921; 106. III.

odpov. t. 3051. 87, 19. X. 1921; 41. IV.

o bezdůvodném konfiskování časopisu "Havlíčkův Kraj" v Německém Brodě,

t. 4044/I. 199, 10. IV. 1923; 18. VII.

odpov. t. 4247/IX. 219, 30. X. 1923; 18. VIII.

ve věci katastrofy na dolu "Gabriela" v Karvinné,

t. 4584. 263, 15. IV. 1924; 627. IX.

odpov. t. 4586. 263, 15. IV. 1924; 628. IX.

ve věci výpomoci postiženým živelními pohromami,

t. 4617/V. 267, 3. VI. 1924; 780. IX.

o událostech při stávce v Trenčíně,

t. 4910. 295, 30. X. 1924; 68. X.

odpov. t. 4914. 296, 31. X. 1924; 149. X.

Dotazy:

o poskytnutí zvláštního úvěru na regulaci středního toku řeky Jihlavky.

67, 19. V. 1921; 98. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 11. IV.

o úpravě úředních věstníků okresních politických správ.

178, 12. XII. 1922; 1540. VI.

o zkrácení družstevních lihovarů při poměření výrobního oprávnění pro kampaň 1923/24.

227, 20. XI. 1923; 256. VIII.

odpov. 265, 17. V. 1914; 734. IX.

o neblahých poměrech na hustopečské místní dráze.

247, 6. III. 1924; 10. IX.

odpov. 247, 6. III. 1924; 16. IX.

že státní zastupitelství v Brně zastavilo řízení u lichevního soudu v Bučovicích, vedené na podání města Bučovic proti odpovědným činitelům akc. společnosti "Západomoravské elektrárny" se sídlem v. Brně.

247, 6. III. 1924; 10. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 734. IX.

o nepřístojnostech při provádění soustavné elektrisace v území, které stát svěřil Všeužitečné akc. společnosti "Západomoravské elektrárny" se sídlem v Brně.

247, 6. III. 1924; 10. IX.

o ukládání a vymáhání daní a dávky z majetku a z přírůstku na majetku.

247, 6. III. 1924; 10. IX.

odpov. 250, 26. III. 1924; 152. IX.

o slevování daní firmě Eduard H. Müller v Brně.

371, 6. X. 1925; 1250. XI.

v záležitosti přehmatů a nezákonného postupu při zadávání státních a veřejných prací referátem veř. prací v Bratislavě.

371, 6. X. 1925; 1250. XI.

 

STEJSKAL Jaroslav

XII. voleb. kraj

PL ND (hosp.)

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. inic. - soc. pol. a zdrav.

Stal se hospitantem klubu ND

240, 11. XII. 1923; 1315. VIII.

Návrhy:

na zařadění poštovních úředníků skupiny C, kteří složili zkoušku správcovskou, do skup. B stát. zaměstnanců, t. 1896.

66, 31. III. 1921; 8. III.

na ochranu památek přírodních, t. 3464.

134, 4. IV. 1922; 231. V.

aby byl vydán zákon o nedělním klidu v živnostech obchodních a kancelářích, t. 3665.

146, 14. VI. 1922; 817. V.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení minist. předs. Vl. Tusara z 9. VII. 1920.

12, 9. VII. 1920; 648. I.

o stát. rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 830); události teplické.

23, 23. XI. 1920; 404. II.

o naléh. interp. A. Pohla t. 3144 (podíl horníků na čistém zisku) a dr. Šmerala t. 3210 (hornický spor na Ostravsku).

104, 6. XII. 1921; 1417. IV.

o zák. na ochranu nájemníků (zpr. t. 3518).

138, 6. IV. 1922; 339. V.

o stát. rozpočtu na rok 1923 (zpr. t. 3856; skup. kult.)

173, 24. XI. 1922; 1042. VI.

Interpelace:

o poměrech ve státní zbrojovce v Brně,

t. 3780/I. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

odpov. t. 4007/V. 194, 6. III. 1923; 2360. VI.

Dotazy:

o stížnosti výkupních komisařů v Třebíči stran nevyplacení smluveného služného za prosinec 1920 přísluš. prémií.

43, 18. I. 1921; 1719. II.

odpov. 69, 24. VI. 1921; 183. III.

o zrušení berního úřadu ve Žďánicích a sloučení jeho s ber. úřadem v Kyjově.

odpov. 43, 18. I. 1921; 1721. II.

o ohrožení Adrspašských skal.

98, 24. XI. 1921; 1017. IV.

 

STENZL Alois

XI. voleb. kraj

Nbf (něm. živnost.) mk

Nastoupil za Baerana Aloise, dr., jenž byl zbaven mandátu.

Osvědč. posl. vydáno 215, 27. VI. 1923; 516. VII.

Volba verifikována 219, 30. X. 1922; 3. VIII.

Slib vykonal 215, 37. VI. 1923; 516. VII.

Utvořil s posl. dr. Medingerem "Klub der fraktionslosen deutschen Abgeordneten".

241, 12. XII. 1923; 1335. VIII.

Návrhy:

na snížení a zrušení daně z vodní síly, t. 4414.

247, 6. III. 1924; 71. IX.

na změnu zákona o dani z příjmu ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z., k němu vydané novely ze dne 23. ledna 1914, č. 13 ř. z., dále zákonů ze dne 9. dubna 1920, č. 313 Sb. z. a n., a ze dne 22. srpna 1921, č. 336 Sb. z. a n., t. 4602.

265, 27. V. 1924; 740. IX.

1 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zákona o změně příslušnosti soudů ve věcech tiskových urážek (zpr. t. 4569) k §§ 28 a 32.

263, 15. IV. 1924; 608. IX.

9 pozměňov., 2 doplňov. a 5 event. návrhů k osnově zák. o konečné úpravě rakousko-uherských válečných půjček (zpr. t. 4825) k §§ 4-6, 13-16, 18, 24 a 26.

284, 11. IX. 1924; 1342-6, 1352-4. IX.

3 pozměňov. a 3 event. návrhy k témuž předmětu k §§ 27, 28 a 31.

285, 12. IX. 1924; 1388-90. IX.

1 pozměňov., 1 doplňov. a 1 event. návrh k osnově zákona o sociálním pojištění (zpr. t. 4795) k §§ 6 a 27-29.

288, 18. IX. 1924; 1676, 1679. IX.

2 doplňov. návrhy k osnově zákona o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371) k §§ 10 a 20.

245, 19. XII. 1923; 1631, 1633. VIII.

aby zpr. t. 4825 (konečná úprava rakousko-uherských válečných půjček) byla vrácena rozp. výb. k novému projednání.

284, 11. IX. 1924; 1342. IX.

aby o prohlášení min. zahraničí dr. Beneše o zahraniční situaci (Protokol ženevský) byla zahájena rozprava.

294, 30. X. 1924; 29. X.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahran. věcí dr. Beneše ze 219. schůze; připojuje jménem své strany prohlášení, jímž dožaduje se samosprávy pro sudetské Němce.

222, 5. XI. 1923; 119. VIII. (něm. 148)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

233, 28. XI. 1923; 882. VIII. (něm. 916)

o změně zák. o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350).

241, 12. XII. 1923; 1345. VIII. (něm. 1412)

o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371).

245, 19. XII. 1923; 1625. VIII.

o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za urážky na cti spáchané tiskem (zpr. t. 4569).

263, 15. IV. 1924; 588. IX.

o konečné úpravě rakousko-uherských válečných půjček (zpr. t. 4825).

284, 11. IX. 1924; 1329. IX. (něm. 1361)

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

288, 18. IX. 1924; 1630. IX. (něm. 1736)

o mimořádných úlevách při placení přímých daní (zpr. t. 4828).

291, 24. IX. 1924; 2050. IX. (něm. 2084)

o pojištění osob samostatně hospodařících (zpr. t. 5174).

345, 4. VI. 1925; 198. XI. (něm. 269)

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. hospod.).

370, 5. X. 1925; 1136. XI. (něm. 1215)

Interpelace:

naléhavá, o korupčních aférách v poslední době,

t. 4438. 248, 18. III. 1924; 112. IX.

naléhavá, aby služby zproštění železniční zaměstnanci němečtí do služby byl znovu povoláváni,

t. 4439. 248, 18. III. 1924; 112. IX.

odpov. t. 4904/V. 301, 19. XI. 1924; 373. X.

naléhavá, o zákazu smuteční slavnosti za padlé dne 4. března 1919 v Kadani,

t. 4440. 248, 18. III. 1924; 113. IX.

odpov. t. 4593/VIII. 265, 27. V. 1924; 738. IX.

naléhavá, jak násilně vládne vládní komisař v Jihlavě,

t. 4626. 267, 3. VI. 1924; 802. IX.

naléhavá, o stavu zahraniční politiky,

t. 5115. 340, 1. IV. 1925; 52. XI.

o neodůvodněném zabavení čas. "Schönhengster Zeitung",

t. 4281/VIII. 228, 21. XI. 1923; 348. VIII.

odpov. t. 4458/VI. 257, 7. IV. 1924; 323. IX.

jak zemský správní výbor v Čechách dopisuje zastupitel. okresům,

t. 4381/VII. 247, 6. III. 1924; 18. IX.

o porušení jazykového zákona v železničním provozu,

t. 4497/III. 256, 4. IV. 1924; 276. IX.

odpov. t. 4799/VIII. 281, 4. IX. 1924; 1182. IX.

o prodeji z volné ruky statků Hielleho a Diettricha na Žatecku,

t. 4903/IV. 299, 17. XI. 1924; 248. X.

odpov. t. 5056/II. 332, 18. III. 1925; 1345. X.

že prachatický poštovní úřad porušuje listovní tajemství,

t. 4926/VIII. 309, 3. XII. 1924; 809. X.

odpov. t. 5042/IX. 324, 5. III. 925; 1236. X.

že státní policejní komisařství v Karlových Varech zakázalo rozdávati již schválené letáky,

t. 4926/IX. 309, 3. XII. 1924; 809. X.

o zabavení časopisu "Mährischer Grenzbote",

t. 4926/XII. 309, 3. XII. 1924; 809. X.

odpov. t. 5042/XX. 324, 5. III. 1925; 1237. X.

o obecních volbách v Karvinné v okrese frýštátském v čsl. Slezsku,

t. 4990/II. 320, 29. I. 1925; 1071. X.

odpov. t. 5153/XIII. 342, 22. V. 1925; 119. XI.

že min. pro zásobování lidu nedbá předpisů jazykového zákona,

t. 5066/XIV. 331, 18. III. 1925; 1334. X.

o subvencování hudební školy v Bečově nad Teplou,

t. 5089/XII. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

že bylo zakázáno dopravovati blahopřejné telegramy nově zvolenému presidentu německé říše,

t. 5162/V. 344, 3. VI. 1925; 177. XI.

o výnosu minist. škol z 20. VI. 1925, č. 76.669/25, vydaném středním školám,

t. 5303/I. 365, 29. IX. 1925; 717. XI.

o těžkém porušení ústavně-právně zaručené imunity posl. J. Mayera a inž. Kalliny karlovarskými státními policisty 9. VIII. 1925,

t. 5338/XXI. 378, 15. X. 1925; 1527. XI.

 

STIVÍN Josef

IV. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. bran. - kom. pro kontr. dáv. z maj. - rozp. - Stál. a zahran.

Návrhy:

na sestátnění místní dráhy Sudoměř-Skalsko-Stará Paka a na bezodkladné odstranění závad, které nynější provoz značně ztěžují, t. 3461.

133, 31. III. 1922; 178. V.

pozměňov. návrh k osnově zák. o slučování a rozlučování obcí atd. (zpr. t. 1097), týkající se hospodářských podmínek při rozlučování obcí.

44, 20. I. 1921; 1795. II.

na vrácení imunitní záležitosti posl. dr. Lehnerta (zločin velezrady) zpr. t. 1847, imunitnímu výboru.

66, 31. III. 1921; 9. III.

na zřízení výborů

3, 22. VI. 1920; 58. I.

4, 8. VI. 1920; 119. I.

Zpravodajem:

zahran. výb. zpr. t. 4345 (obchodní dohoda mezi R. Č. a Norskem z 2. X. 1923).

248, 18. III. 1924; 103, 106. IX.

rozp. výb. zpr. t. 5365 (poplatky za úřední úkony čsl. zastupitelských úřadů).

378, 15. X. 1925; 1549. XI.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy Vl. Tusara z 1. VI. 1920.

6, 11. VI. 1920; 298. I.

o prohlášení min. předsedy J. Černého o událostech v Krompaších na Slovensku.

59, 3. III. 1921; 2442. II.

o stát. rozpočtu pro rok 1922 (zpr. t. 3168).

91, 16. XI. 1921; 304. IV.

o naléh. interp. t. 3563, 3564, 3565, 3566 a 3651 podaných v záležitostech školských.

146, 14. VI. 1922; 855. V.

o vládních prohlášeních učiněných ve 159. schůzi 24. X. 1922 při nastoupení vlády Švehlovy a o naléh. interp. t. 3809 a 3811 o hospodářské krisi.

160, 25. X. 1922; 92. VI.

o prohlášení min. předsedy A. Švehly. o odnětí tiskových urážek porotám (naléh. interp. t. 4437).

247, 6. III. 1924; 34. IX.

o prohlášeních min. financí inž. Bečky (rozpočet na rok 1925) a min. zahraničí dr. Beneše (Protokol ženevský).

295, 30. X. 1924; 52. X.

Interpelace:

naléhavá, ve věci stavby budov pro menšinové školy,

t. 3651. 145, 13. VI. 1922; 799. V.

zodpověděna prohlášením min. škol. dr. Šrobára.

146, 14. VI. 1922; 850. V.

stran zvýšení novinářského porta,

t. 312. 14, 26. X. 1920; 21. II.

odpov. t. 2032. 67, 19. V. 1921; 110. III.

o tiskové praxi konfiskační,

t. 3909/I. 178, 12. XII. 1922; 1540. VI.

odpov. t. 4007/III. 194, 6. III. 1923; 2360. VI.

Dotazy:

o používání ostrova tak zv. "Židovský" v Praze.

68, 31. V. 1921; 161. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 9. IV.

o živelní pohromě obcí na Jičínsku.

215, 27. VI. 1923; 521. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 8. VIII.

ve věci zrušení zvláštní dávky z vína v lahvích (páskové daně).

294, 30. X. 1924; 4. X.

odpov. 361, 18. IX. 1925; 562. XI.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem)

5, 10. VI. 1920; 153. I.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem)

342, 22. V. 1925; 122. XI.

řízení zast. 36, 18. IX. 1925; 569. XI.

"S" resp. Saj-Sed "S" resp. Sch "S" resp. Scha "S" resp. Scho "S" resp. Schu "S" resp. Schw "S" resp. Sim "S" resp. Sis-Sko "S" resp. Sla "S" resp. Sla-Sop "S" resp. Spi-Srd "S" resp. Sta-Sti "S" resp. Sto-Sve "S" resp. Svě-Sze "S" resp. Šam-Šme "S" resp. Špa-ŠvePřihlásit/registrovat se do ISP