"S" resp. Saj-Sed "S" resp. Sch "S" resp. Scha "S" resp. Scho "S" resp. Schu "S" resp. Schw "S" resp. Sim "S" resp. Sis-Sko "S" resp. Sla "S" resp. Sla-Sop "S" resp. Spi-Srd "S" resp. Sta-Sti "S" resp. Sto-Sve "S" resp. Svě-Sze "S" resp. Šam-Šme "S" resp. Špa-Šve

SAJDL Josef

VIII. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. bran. - inic. - rozp. - soc. pol. a úsp. kom.

Vzdal se posl. mandátu 3. IX. 1924.

281, 4. IX. 1924; 1168. IX.

Za něho nastoupil Moudrý Karel.

Návrhy:

na odpis daní a poskytnutí nutných podpor živelní pohromou postiženým rolníkům v obcích okresu blatenského, sušického a nepomuckého, t. 4212.

219, 30. X. 1923; 19. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zákona o reorganisaci odborných dívčích škol (zpr. t. 3395) k § 4.

128, 27. I. 1922; 2683. IV.

Zpravodajem:

rozp. výb. ke zpr. t. 1758 (přechodná ustanovení u daně domovní pro místa spojená s městy Prahou, Brnem a Olomoucem).

64, 15. III. 1921; 2668. II.

rozp. výb. ke zpr. t. 2330 (zákon o směně nemovitého státního majetku).

70, 30. VI. 1921; 304. III.

rozp. výb. ke zpr. t. 2329 (zákon o zcizení státního nemovitého majetku).

70, 30. VI. 1921; 304. III.

rozp. výb. ke zpr. t. 3745 (zákon o bratrských pokladnách).

154, 24. VI. 1922; 1371. V.

Řeč v rozpravě:

o odškodnění majitelů dluhopisů rak. a uh. váleč. půjček a o IV. stát. půjčce R. Č., (zpr. t. 118).

10, 19. VI. 1920; 500. I.

o finanč. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. fin.).

28, 1. XII. 1920; 792. II.

o dani z vodní síly (zpr. t. 2639).

76, 27. VII. 1921; 745. III.

o přikázání výnosu některých státních daní samospráv. svazkům (zpr. t. 2825).

84, 6. VIII. 1921; 1186. III.

o vládním prohlášení min. předsedy dr. Beneše z 18. X. 1921.

89, 21. X. 1921; 193. IV.

o změně některých ustanovení zákona o dani z lihu (zpr. t. 3354).

120, 13. I. 1922; 2073. IV.

o změně finanč. zák. ze 17. XII. 1920, čís. 682 Sb. z. a n. a o dodatku ke stát. rozpočtu na rok 1921 (zpr. t. 3373).

123, 20. I. 1922; 2288. IV.

o finanč. zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. fin.).

172, 23. XI. 1922; 904. VI.

o naléhavých interp. ve věci bankovní krise (t. 4055, 4064, 4074 a 4048/XII).

201, 17. IV. 1923; 51. VII.

Interpelace:

pro nesprávné přidělování koní živnostníkům, zemědělcům a podnikatelům,

t. 79. 6, 10. VI. 1920; 270. I.

odpov. t. 511. 14, 26. X. 1920; 29. II.

o přídělu cukru pro výrobu šťáv a nápojů z plodin lesních,

t. 136. 10, 19. VI. 1920; 462. I.

odpov. t. 461. 14, 26. X. 1920; 27. II.

o vystavení volné jízdenky "Böhmerwaldbundu" v Č. Budějovicích,

t. 773. 23, 23. XI. 1920; 364. II.

odpov. t. 1273. 46, 25. I. 1921; 1821. II.

ohledně oceňování akcií "Spolku moravských cukrovarů" k zdanění při dávce z majetku a přírůstku na majetku,

t. 924. 30, 3. XII. 1920; 1042. II.

odpov. t. 1617. 58, 1. III. 1921; 2387. II.

o jmenování berních úředníků,

t. 1089. 40, 11. I. 1921; 1572. II.

odpov. t. 1527. 54, 14. II. 1921; 2188. II.

o konečném donucení říšskoněmecké firmy "Tudor" k náhradám škod, neoprávněně českým podnikům způsobených,

t. 2621. 76, 27. VII. 1921; 776. III.

odpov. t. 3159/I. 91, 16. XI. 1921; 254. IV.

Dotazy:

stran nepříslušného chování cizinců v R. Č.

16, 4. XI. 1920; 46. II.

odpov. 86, 18. X. 1921; 10. IV.

v záležitosti daňových předpisů v obci Plasech, okres Kralovice u Plzně.

20, 11. XI. 1920; 276. II.

odpov. 54, 14. II. 1921; 2185. II.

Žádost ve věcech imunity:

okr. polit. správy v Sušici vzhledem k výnosu minister. zásobování (neoprávněné disponování zabraným obilím)

14, 26. X. 1920; 15. II.

zpr. t. 1317; zprav. dr. Bartošek;

nevydán 50, 3. II. 1921; 2074. II.

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 496 tr. z. k žalobě Vlad. Síse)

86, 18. X. 1921; 23. IV.

žád. obnovena.

139, 23. V. 1922; 420. V.

žád. odvolána.

145, 13. VI. 1922; 776. V.

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek urážky na cti v trest. věci proti posl. dr. Baeranovi)

139, 23. V. 1922; 920. V.

žád. odvolána.

145, 13. VI. 1922; 776. V.

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti contra Bohuslav Hák)

59, 24. X. 1922; 8. VI.

řízení zast. 185, 6. II. 1923; 2114. VI.

 

SAMEK František, dr.

I. voleb. kraj.

ND

Nastoupil za Veverku Václava, jenž se vzdal mandátu.

Osvědč. posl. vydáno 297, 11. XI. 1924; 180. X.

Volba verifikována 20. XII. 1924.

320, 29. I. 1925; 1066. X.

Slib vykonal 297, 11. XI. 1924; 180. X.

Byl členem výb. rozp.

Návrhy:

5 pozměňov. návrhů k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 5113) k §§ 1, 4 a 31.

334, 20. III. 1925; 1448, 1452. X.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 5081 (dávky za úřední úkony ve věcech správních).

333, 19. III. 1925; 1378, 1393. X.

korektury 336, 21. III. 1925; 1549. X.

Řeč v rozpravě:

o změně zákona o daních přímých, § 94, lit. c), č. 220 ř. z. z r. 1896 (zpr. t. 4836).

313, 15. XII. 1924; 900. X.

o prohlášení min. J. Stříbrného ve věci drahoty (interp. t. 5041 a 5043) a o srážce demonstrantů s policií v Praze 10. II. 1925.

323, 12. II. 1925; 1183. X.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. hospod.).

370, 5. X. 1925; 1159. XI.

 

SAUER Alois

XII. voleb. kraj

NA

Nastoupil za zemřelého Röttela Františka.

Osvědč. posl. vydáno 299, 17. XI. 1924; 238. X.

Volba verifikována 20. XII. 1924

320, 29. I. 1925; 1066. X.

Slib vykonal 300, 18. XI. 1924; 257. X.

Byl členem výb. soc. pol.

Interpelace:

o zřízení vojenského letiště a cvičiště v Olomouci-Neřetíně.

379, 16. X. 192; 1608. XI.

Dotazy:

že válečné vdově Anně Vöthové v Bratrušově nebyl vyplácen vdovský důchod.

331, 18. III. 1925; 1333. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 114. XI.

o dávce z majetku, již má zaplatiti pí. Emilie Harkerová z Rapotína.

339, 1. IV. 1925; 19. XI.

odpov. 357, 10. VII. 1925; 490. XI.

o placení dávky z majetku v obci Rapotíně, v pol. okrese šumperském.

339, 1. IV. 1925; 19. XI.

odpov. 345, 4. VI. 1925; 191. XI.

o postupu olomoucké obvodové úřadovna Státního pozemkového úřadu proti opavskému spolku pro chov ryb.

360, 15. VII. 1925; 535. XI.

odpov. 361, 18. IX. 1925; 562. XI.

o placení dávky z majetku poplatníků v obci Sobotíně v polit. okrese šumperském.

361, 18. IX. 1925; 560. XI.

o zřízení vojenského letiště a cvičiště v Olomouci-Neřetíně.

379, 16. X. 1925; 1608. XI.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Olomouci (přečin úpadku z nedbalosti ve smyslu § 486, č. 1-3, § 486 a) tr. z. a pro přečin podle § 89 zákona ze dne 9. dubna 1873, č. 70 ř. z., jichž se dopustil jako náčelník představenstva hospodářského společenstva ve Slavoníně)

321, 29. I. 1925; 1086. X.

 

SEDLÁČEK Václav

XIII. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. soc. pol. - Stál. - ku prozkoum. čin. Stál. výb. - zdrav. a živnost.

Návrhy:

na zrušení opatření Stálého výb. o úpravě a úhradě cen mlýnských výrobků, t. 621.

16, 4. XI. 1920; 48. II.

na rozšíření a úpravu nádražní budovy v Kunovicích u Uher. Hradiště, t. 691.

19, 10. XI. 1920; 268. II.

aby stát převzal všechna břemena vydržovacích nákladů na střední školy a vykoupil od obcí budovy střed. škol, t. 1403.

51, 4. II. 1921; 2103. II.

na slevu jízdného pro průvodčí slepců, t. 3525.

139, 23. V. 1922; 414. V.

na poskytnutí podpory z pokladny státní požárem postiženým v Kněždubě, t. 3588.

143, 8, VI. 1922; 725. V.

Resoluce:

k osnově zák. o stav. ruchu (zpr. t. 3949), jíž se vláda vyzývá k všestranné podpoře stavebního ruchu.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2018. VI.

k státnímu rozpočtu pro rok 1924, kapit. VI. (zpr. t. 4300), týkající se převzetí některých finančních úkonů zatěžujících zemské rozpočty státem.

235, 29. XI. 1923; 1070. VIII.

Zpravodajem:

živnost. výb. zpr. t. 1843 (zadávání státních dodávek a prací).

67, 19. V. 1921; 61. III.

živnost. výb. zpr. t. 3211 (zřízení vnuceného likvidátora pro rozvrh bavlny zakoupené na státem zaručený úvěr).

104, 6. XII. 1921; 1395. IV.

živnost. výb. zpr. t. 2806 (vyřízení nařízení, návrhů a petic, odnášejících se k nákupu bavlny a průmyslu bavlnářskému v R. Č.).

104, 6. XII. 1921; 1403. IV.

zdrav. výb. zpr. t. 4023 (provádění mezinárodní opiové konvence z 23. I. 1912).

199, 10. IV. 1923; 23. VII.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hospod.).

30, 3. XII. 1920; 1075. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

234, 29. XI. 1923; 941. VIII.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hospod.).

306, 26. XI. 1924; 688. X.

o pojištění osob samostatně hospodařících (zpr. t. 5174).

345, 4. VI. 1925; 210. XI.

Interpelace:

o soustavném poškozování živnosti knihařské, knihtiskařské a papírnické státními úřady,

t. 2847. 86, 18. X. 1921; 13. IV.

Dotazy:

o ztýrání žáka Jos. Rýdla řídícím učitelem J. Hradilem v Moravanech.

30, 3. XII. 1920; 1041. II.

odpov. 55, 16. II. 1921; 2226. II.

o porušování listovního tajemství poštov. praktikantem J. Hradilem ml. na poštovním úřadě v Kyjově.

30, 3. XII. 1920; 1041. II.

odpov. 41, 13. I. 1921; 1589. II.

o překročení mezí úřední kompetence revidenta obilního ústavu Jana Kulhánka v Brně a o netaktním jednání okresního hejtmana dr. Skácela v Kyjově.

59, 3. III. 1921; 2428. II.

odpov. 86, 18. X. 1921; 9. IV.

o činnosti sčítacího komisaře učitele Konstantina Mrázka v Otrokovicích.

59, 3. III. 1921; 2428. II.

o stranické agitaci v úředním listě okres. správy politické v Kyjově.

66, 31. III. 1921; 5. III.

odpov. 67, 19. V. 1921; 102. III.

o krutém předpisování a vymáhání daní a berních nedoplatků na živnostnících a obchodnících.

69, 24. VI. 1921; 240. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 10. IV.

proč dosud v četných okresích politických zejména na Moravě, nejsou ustaveny okresní výbory školní.

90, 26. X. 1921; 240. IV.

o koupi Cumberlandovy villy v Hietzingu pro českoslov. vyslanectví ve Vídni.

94, 19. XI. 1921; 565. IV.

že se nepřijímají naše odborně vzdělané síly v cizích podnicích na půdě republiky Československé.

94, 19. XI. 1921; 565. IV.

o poměrech na škole obecné v Šardicích.

118, 10. I. 1922; 1980. IV.

o předložení pensijního zákona pro četnictvo.

118, 10. I. 1922; 1980. IV.

o působení učitelky Bartoníkové v Kunovicích.

121, 17. I. 1922; 2122. IV.

o protináboženském vystupování učitele Ant. Hanyka v Hroznové Lhotě.

122, 19. I. 1922; 2182. IV.

o urážlivém chování učitelky Růženy Novotné na dívčí občan. škole ve Strážnici proti katolickým žákyním.

134, 4. IV. 1922; 190. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 33. VI.

dotaz obnoven 162, 27. V. 1922; 279. VI.

o stranickém přidělování půdy z velkostatku uhersko-brodského.

139, 23. V. 1922; 412. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 34. VI.

o nesprávném postupu okresního školního výboru v Uher. Hradišti a zem. školní rady při přeložení industriální učitelky Barbory Bedrošové v Otrokovicích na trvalý odpočinek.

139, 23. V. 1922; 413. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 34. VI.

o založení t. zv. "Černé knihy" u ministerstva obchodu.

140, 26. V. 1922; 485. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 32. VI.

o chystaném soustředění všech neresorních dodávek.

141, 29. V. 1922; 511. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 33. VI.

o zmatečném přihlašovacím řízení zabrané půdy v Morav. Žižkově

142, 30. V. 1922; 628. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 34. VI.

o poměrech v sirotčinci v Mostě.

142, 30. V. 1922; 628. V.

odpov. 199, 10. IV. 1923; 17. VII.

o vyřizování žádostí obcí o nové třídění polí v jednotlivých obcích a revisi katastrálního výnosu půdy.

143, 8. VI. 1922; 724. V.

odpov. 176, 5. XII. 1922; 1456. VI.

o tělesném potrestání dítek školních učitelkou Polákovou v Podivíně.

145, 13. VI. 1922; 774. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 34. VI.

o revisi školních knihoven žákovských.

153, 23. VI. 1922; 1262. V.

odpov. 166, 9. XI. 1922; 370. VI.

o bezdůvodném odepření dovolené vrch. kancel. oficiálu u okres. soudu v Břeclavě k vykonávání jeho povinností, spojených s jeho členstvím v obec. výboře.

155, 26. VI. 1922; 1413. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 35. VI.

o slevě daní živnostnictvu v obcích na okresu tišnovském povodní postižených.

159, 24. X. 1922; 32. VI.

odpov. 177, 7. XII. 1922; 1512. VI.

o přeřazení krajů okresů vizovského, uhersko-brodského a bojkovského ze skupiny obilnářské neb obilnářsko-bramborářské do oblasti pastvinné.

164, 7. XI. 1922; 36. VI.

odpov. 185, 6. II. 1922; 2106. VI.

zda umožněn návrat našim příslušníkům ze zajetí válečného.

184, 19. a 20. XII. 1922; 1909. VI.

odpov. 198, 23. III. 1923; 5. VII.

o povolení subvence na stavbu silnice Budice-Přečkovice.

189, 16. II. 1923; 2177. VI.

odpov. 201, 17. IV. 1923; 32. VII.

o protináboženském vystupování učitelky Hedviky Kováříkové v Ostrožské Lhotě.

195, 8. III. 1923; 2457. VI.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 521. VII.

o nespravedlivém a stranickém vyměřování výdělkové daně živnostníkům lidové strany ve Vyškově.

198, 23. III. 1923; 4. VII.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 523. VII.

o zadržování Jana Mikulíka, občana republiky Československé, v Rusku.

201, 17. IV. 1923; 32. VII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 13. IX.

o poměrech na škole v Poteči.

202, 19. IV. 1923; 104. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 9. VIII.

o snížení nemocenských příspěvků do nemocenské pokladny.

203, 24. IV. 1923; 236. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 9. VIII.

o neoprávněném provozování živnosti povoznické technickou ústřednou poštovního a automobilového provozu v Praze.

215, 27. VI. 1923; 520. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 9. VIII.

o poskytnutí slevy jízdného pro průvodčí slepců.

215, 27. VI. 1923; 521. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 9. VIII.

o působnosti učitelky Slugové ve Strážnici.

215, 27. VI. 1923; 521. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 7. VIII.

o opětném připuštění v poštovní dopravě podávání nefrankovaných zásilek.

219, 30. X. 1923; 5. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 12. IX.

o potrestání učitelky Hedviky Kovaříkové v Kunovicích.

219, 30. X. 1923; 5. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 16. IX.

o nevysvětlených rozporech v odpovědi na dotaz ze dne 8. března 1923 o předepsané dani výdělkové živnostníkům lidové strany ve Vyškově.

223, 6. XI. 1923; 159. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1914; 15. IX.

o nedostatečném rychlíkovém spojení na Moravském Slovácku.

242, 13. XII. 1923; 1444. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 15. IX.

o skončení pomocné akce pro občany povodní roku 1919 poškozené v okresích uhersko-hradištském a uhersko-brodském.

247, 6. III. 1924; 11. IX.

o sprostém chování a surových výrocích učitele Rud. Ambrozka v Kaňovicích.

247, 6. III. 1924; 11. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 734. IX.

o nedovolené kolportáži brožury "Jana Žižky z Trocnova" na školách okresu hodonínského.

297, 11. XI. 1924; 181. X.

342, 22. V. 1925; 112. XI.

o paušalování obratové daně u zboží textilního.

348, 23. VI. 1925; 295. XI.

odpov. 363, 22. IX. 1925; 610. XI.

o nepřípustném chování učitele Fr. Gottwalda ve Vracově vůči katolickým dětem.

348, 23. VI. 1925; 295. XI.

361, 18. IX. 1925; 562. XI.

o provokativním, náboženský cit katolických dítek urážejícím činu učitele Vincence Vozára ve Vlčnově.

361, 18. IX. 1925; 559. XI.

 

SEDORJAK Nikolaj

XXIII. voleb. kraj

K

Osvědč. posl. vydáno 254, 3. IV. 1924; 252. IX.

Volba verifikována 19. XII. 1924. 320, 29. I. 1925; 1066. X.

Slib vykonal 258, 8. IV. 1924; 340. IX.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení J. Stříbrného ve věci drahoty (interp. t. 5041 a 5043) a o srážce demonstrantů s policií v Praze 10. II. 1925.

323, 12. II. 1925; 1209. X. (rusky 1225)

Interpelace:

o zastřelení Nikolaje Draškába z Velkého Bočkova finanční stráží,

t. 4781/I. 281, 4. IX. 1924; 1178. IX.

odpov. t. 4974/III. 320, 29. I. 1925; 1072. X.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Jihlavě (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, přečin podle § 300 tr. z., resp. přestupky podle § 487, § 491 tr. z. a čl. V zákona ze 17. prosince 1862, č. 2 ř. z., jichž se dopustil řečí dne 17. srpna 1924 na táboru lidu v Třebíči)

308, 3. XII. 1924; 785. X.

zpr. t. 5108; zprav. J. Konečný;

nevydán 376, 13. X. 1925; 1504-5. XI.

soud. stol. v Beregsásu (1. přečin podle § 11, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky, 2. přečin podle § 2, § 3, odst. 1, 2, a § 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914 proti četnictvu, § 2, § 3, odst. 1 zák. čl. XLI z r. 1914 proti státní policii, 3. přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jichž se dopustil řečí na schůzi v Šašváru dne 6. června 1924)

321, 29. I. 1925; 1085. X.

zpr. t. 5125; zprav. dr. Kubiš;

vydán: pro delikt uvedený pod bod. 1.

358, 10. VII. 1925; 511. XI.

soud. stol. v Hustu (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 18, č. 1 zákona na ochranu republiky z 19. III. 1923, č. 50 Sb. z. a n., jehož se dopustil výroky na schůzi 30. XI. 1924 v Čomaljevě)

337, 31. III. 1925; 6. XI.

zpr. t. 5234; zprav. J. Aster;

nevydán 376, 13. X. 1925; 1509. XI.

okr. s. v Nižních Bereckách (přečin podle § 70, 332 tr. z. a přestupek podle § 1 zákona z 12. VI. 1921, č. 309 Sb. z. a n., jichž se dopustil vniknutím do závodní místnosti továrny ve Svaljavě)

342, 22. V. 1925; 120. XI.

zpr. t. 5297; zprav. K. Moudrý;

nevydán 377, 14. X. 1925; 1528. XI.

sborov. s. v Užhorodě (trojnásobný přečin podle § 14, č. 5, dvojnásobný přestupek podle § 18, č. 1 zákona na ochranu republiky a přečin podle § 1, § 3, č. 2, § 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914 a přečin podle § 1, § 3, č. 2, § 9, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914, jichž se dopustil řečí na veř. schůzi 24. srpna 1924)

344, 3. VI. 1925; 140. XI.

zpr. t. 5284; zprav. J. Valášek;

vydán: pouze pro nařčení čsl. ministrů z nečestných činů.

377, 14. X. 1925; 1536. XI.

stát. zastup. v Berehově (přečin podle § 2, § 4, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914, jehož se dopustil na veřejné schůzi dne 7. VI. 1925 v Berehově)

363, 22. IX. 1925; 610. XI.

zpr. t. 5404; zprav. J. Valášek;

nevydán 379, 16. X. 1925; 1606. XI.

okr. s. v Iršavě (přestupek podle § 18, č. 1 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil řečí dne 7. května 1925 na schůzi v Iršavě)

370, 5. X. 1925; 1127. XI.

zpr. t. 5400; zprav. K. Moudrý;

nevydán 378, 15. X. 1925; 1557-8. XI.

soud. stol. v Beregsásu (přečin podle § 15, č. 2 a přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil řečí na veřejné schůzi dne 26. VII. 1925 v Kivjaždu)

373, 12. X. 1925; 1367. XI.

soud. stol. v Beregsásu (přečin podle § 14, čís. 5, a přestupek podle § 18, č. 1 zákona z 19. III. 1923, č. 50 Sb. z. a n., jichž se dopustil výroky na veřejné schůzi 12. VII. 1925 v Királháze)

379, 16. X. 1925; 1608. XI.

Volán k pořádku:

323, 12. II. 192.; 1209. X.

 

SELIGER Josef

VI. voleb. kraj.

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. inic. - rozp. - Stál. - ústav. a zásob.

Zemřel 18. X. 1920. 14, 26. X. 1920; 2. II.

Za něho nastoupil Pallauf Franz.

Návrhy:

aby vláda podala předlohu zákona na reformu branného systému, t. 25.

4, 8. VI. 1920; 79. I.

na podání vládní předlohy o změně ústavy, t. 26.

4, 8. VI. 1920; 79. I.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předs. Vl. Tusara z 1. VI. 1920.

3, 2. VI. 1920; 41. I. (něm. 61).

"S" resp. Saj-Sed "S" resp. Sch "S" resp. Scha "S" resp. Scho "S" resp. Schu "S" resp. Schw "S" resp. Sim "S" resp. Sis-Sko "S" resp. Sla "S" resp. Sla-Sop "S" resp. Spi-Srd "S" resp. Sta-Sti "S" resp. Sto-Sve "S" resp. Svě-Sze "S" resp. Šam-Šme "S" resp. Špa-ŠvePřihlásit/registrovat se do ISP