Zahraniční výbor
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů zahraničního výboru (5. prosince 2013) 
č. 2k volbě volební komise zahraničního výboru (5. prosince 2013) 
č. 3k volbě předsedy zahraničního výboru (5. prosince 2013) 
č. 4k volbě místopředsedů zahraničního výboru (5. prosince 2013) 
č. 5k Návrhu státního rozpočtu na r. 2014 - kapitola 306 - Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (10. prosince 2013) 
č. 6k Vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Evropské unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2014-2020 podle dohody o partnerství AKT-EU a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unie /sněmovní tisk 27/. (12. prosince 2013) 
č. 7k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládouAndorrského knížectví o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Madridu dne 11. června 2013 /sněmovní tisk 15/ (14. ledna 2014) 
č. 8k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Dohoda o zřízení Evropské molekulární biologické laboratoře, která byla sjednána 10. května 1973 (14. ledna 2014) 
č. 9k plánu zahraničních styků zahraničního výboru na rok 2014 (14. ledna 2014) 
č. 10k volbě místopředsedů zahraničního výboru (19. února 2014) 
č. 11k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Úmluva o založení Evropského komunikačního úřadu (ECO) /sněmovní tisk 93/ (4. března 2014) 
č. 12k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o vzájemné právní pomoci v trestních věcech (Astana, 6. 6. 2013) /sněmovní tisk 69/ (4. března 2014) 
č. 13k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o počítačové kriminalitě o kriminalizaci činů rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostřednictvím počítačových systémů (Štrasburk, 28. ledna 2003)/sněmovní tisk 75/ (4. března 2014) 
č. 14k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na odvolání některých výhrad České republiky k mnohostranným mezinárodním smlouvám v souvislosti se zákonem o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních /sněmovní tisk 68/ (4. března 2014) 
č. 15k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu, Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu a Kjótský protokol k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu /sněmovní tisk 79/ (4. března 2014) 
č. 16k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Státem Izrael o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 7. října 2013 v Jeruzalémě /sněmovní tisk 65/ (4. března 2014) 
č. 17k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, zejména terorismu, nelegálnímu obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizované trestné činnosti, podepsaná dne 12. září 2013 v Sarajevu /sněmovní tisk 63/ (4. března 2014) 
č. 18k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Bruselu dne 5. března 2013/sněmovní tisk 94/ (4. března 2014) 
č. 19k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pekingská smlouva o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi, podepsaná v Ženevě dne 29. dubna 2013/sněmovní tisk 74/ (4. března 2014) 
č. 20ke zřízení podvýborů zahraničního výboru pro styky s krajany, pro rozvojovou spolupráci a pro vnější ekonomické vztahy (4. března 2014) 

12345>>
ISP (příhlásit)