Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Podvýbor pro územní plánování a stavební řád
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 3
č. 2

Zápisy z jednání

č. 7
č. 6

Usnesení

č. 17k nemovitostem, ve znění zákona č. 90/1996 Sb.". (z převodu nemovitostí nebo daň darovací promine v případech odstoupení od smlouvy nebo vrácení daru)
č. 16k právním úkonům. Zástupce veřejnosti musí zmocnit nejméně jedna desetina občanů obce s méně než 2000 obyvateli nebo nejméně 200 občanů příslušné obce, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku k návrhu, popřípadě konceptu územně plánovací dokumentace nebo v územním řízení. Zástupce veřejnosti může zmocnit rovněž nejméně 500 občanů kraje nebo nejméně jedna desetina občanů kterékoli obce na území kraje s méně než 2000 obyvateli nebo nejméně 200 občanů obce na území kraje, pokud podali věcně shodnou připomínku k návrhu zásad územního rozvoje. (3) Zmocnění zástupce veřejnosti se dokládá seznamem občanů obce nebo kraje nebo obyvatel podle zvláštních právních předpisů16), kteří uplatňují věcně shodnou připomínku, a podpisovou listinou, v níž je uvedeno jméno a příjmení, trvalý pobyt nebo pobyt, popřípadě adresa místa pobytu v zahraničí a podpis osob s prohlášením, že jmenovaného zástupce veřejnosti zmocňují k podání námitky na základě věcně shodné připomínky a k projednání této námitky podle (ze stavebních úřadů, v jehož správním obvodu se má stavba nebo opatření uskutečnit.)
č. 15k pozemku nebo stavbě, jichž se vyvlastnění týká, nelze-li je zjistit z údajů uvedených v Katastru nemovitostí České republiky," (z práva odpovídajícího věcnému břemeni váznoucímu na pozemku nebo stavbě, jichž se vyvlastnění týká)
č. 14 (z MMR nejpozději do 26. října předložena stanoviska ke všem pozměňovacím návrhům.)
č. 13ke stavbě. (dne ..... 2003)ISP (příhlásit)