Sněmovní tisk 413
Vl.n.z. o změně zák. v souvisl. s přij. zák. o rozp.odpověd. - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 2. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 413/0 dne 25. 2. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 2. 2015 (usnesení č. 145). Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 3., 8. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 701).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 5. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 413/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal navíc návrh zákona a vydal 16. 6. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 413/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 10. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 413/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal navíc návrh zákona a vydal 20. 10. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 413/4 (přerušuje projednávání).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 413/5, který byl rozeslán 9. 9. 2016 v 10:10.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 22. 9. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 413/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 10. 2016 na 50. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1381).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 11. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 350, dokument 350/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 11. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 29. 11. 2016 a přijal usnesení č. 15, které bylo rozdáno jako tisk 350/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 29. 11. 2016 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 350/2 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 11. 2016 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 34).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 12. 2016 poslancům jako tisk 413/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 12. 2016 poslancům jako tisk 413/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 17. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 152, usnesení č. 1522).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 1. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 1. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 2. 2017.

Zákon vyhlášen 6. 2. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 8 pod číslem 24/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4743Václav Votava10204-14139.docx (20 KB) / PDF (339 KB, 6 stran) 3. 8. 2016 v 09:30:19
4852Zbyněk Stanjura10313-14327.docx (15 KB) / PDF (198 KB, 1 strana) 7. 9. 2016 v 13:17:01


Související tisky: 411 (Vl.n. ústavního z. o rozpočtové odpovědnosti), 412 (Vl.n.z. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti).


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Rozpočet, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: rozpočtová politika, rozpočtová pravidla, státní rozpočet, veřejné finance

Navržené změny předpisů (19):

CitaceZměnaPředpisOd
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky413/0
451/1991novelizujeZákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky413/0
551/1991novelizujeZákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky413/0
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení413/0
280/1992novelizujeZákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách413/0
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti413/0
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění413/0
236/1995novelizujeZákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců413/0
111/1998novelizujeZákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)413/0
309/1999novelizujeZákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv413/0
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)413/0
243/2000novelizujeZákon o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)413/0
248/2000novelizujeZákon o podpoře regionálního rozvoje413/0
250/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu413/0
420/2004novelizujeZákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí413/0
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti413/0
341/2005novelizujeZákon o veřejných výzkumných institucích413/0
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění413/0
234/2014novelizujeZákon o státní službě413/0


ISP (příhlásit)